Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 134/2009/NQ-HĐND về kế hoạch biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp năm 2010 tỉnh Hải Dương do Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XIV, kỳ họp thứ 16 ban hành

Số hiệu: 134/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Bùi Thanh Quyến
Ngày ban hành: 09/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 134/2009/NQ-HĐND

Hải Dương, ngày 09 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP NĂM 2010 TỈNH HẢI DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ - CP ngày 19 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 112/2004/NĐ - CP ngày 8 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 89/2003/TT - BNV ngày 24 tháng 12 năm 2003 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 54/TTr - UBND ngày 27 tháng 12 năm 2009 về việc giao biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp năm 2010, báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

I. Thông qua Kế hoạch biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp năm 2010 của tỉnh như sau:

1. Tổng chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước năm 2010: 2.151 biên chế.

Trong đó:

- Chỉ tiêu biên chế giao cho các sở, ban, ngành tỉnh: 1.059 biên chế;

(Tăng 06 biên chế so với chỉ tiêu biên chế đã giao năm 2009)

- Chỉ tiêu biên chế giao cho UBND các huyện, thành phố: 1.092 biên chế.

2. Tổng chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2010: 25.496 biên chế.

(Tăng 348 biên chế so với chỉ tiêu biên chế đã giao năm 2009)

Trong đó:

- Biên chế sự nghiệp giáo dục - đào tạo: 18.925 chỉ tiêu (tăng so với năm 2009: 158 chỉ tiêu);

- Biên chế sự nghiệp y tế: 5.255 chỉ tiêu (tăng so với năm 2009: 271 chỉ tiêu);

- Biên chế sự nghiệp văn hoá - thể thao: 517 chỉ tiêu (giảm so với năm 2009: 06 chỉ tiêu);

- Biên chế sự nghiệp khác: 772 chỉ tiêu (giảm so với năm 2009: 52 chỉ tiêu);

- Biên chế các tổ chức khác sử dụng biên chế sự nghiệp: 27 chỉ tiêu.

II. Một số biện pháp để thực hiện Kế hoạch biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp năm 2010:

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả biên chế được giao.

2. Tiếp tục thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về việc khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với tất cả các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Có cơ chế giao kinh phí hoạt động cho các đơn vị sự nghiệp thay cho giao biên chế như hiện nay.

3. Tiếp tục rà soát kết quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động và thực hiện chuyển dần sang hoạt động theo mô hình tự bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chỉ tiêu biên chế hành chính của tỉnh, tổ chức thực hiện giao biên chế năm 2010 cho các cơ quan hành chính và hướng dẫn việc thực hiện định mức biên chế sự nghiệp trong tổng biên chế Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khoá XIV, kỳ họp thứ 16 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Thanh Quyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 134/2009/NQ-HĐND về kế hoạch biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp năm 2010 tỉnh Hải Dương do Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XIV, kỳ họp thứ 16 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.780
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.191.168