Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 133/2009/NQ-HĐND thành lập thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương do Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XIV, kỳ họp thứ 16 ban hành

Số hiệu: 133/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Bùi Thanh Quyến
Ngày ban hành: 09/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 133/2009/NQ-HĐND

Hải Dương, ngày 09 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ XÃ CHÍ LINH THUỘC TỈNH HẢI DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
 Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ - CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị; Thông tư số 34/2009/TT - BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 42/2009/NĐ - CP của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 64b/HĐBT ngày 12 tháng 9 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, xã có địa giới chưa hợp lý;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tại Tờ trình số 57/TTr - UBND ngày 27 tháng 11 năm 2009; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đề án thành lập thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương như sau:

1. Thành lập thị xã Chí Linh

- Thị xã Chí Linh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên 28.202,78ha, dân số 341.964 người của 20 xã, thị trấn thuộc huyện Chí Linh. Khu vực nội thị gồm 8 phường (Phả Lại, Văn An, Chí Minh, Sao Đỏ, Thái Học, Cộng Hoà, Hoàng Tân, Bến Tắm) với diện tích tự nhiên 11.077,04ha, dân số 208.040 nhân khẩu; khu vực ngoại thị có 12 xã (Hưng Đạo, Lê Lợi, Bắc An, Hoàng Hoa Thám, Cổ Thành, Nhân Huệ, Đồng Lạc, Tân Dân, An Lạc, Kênh Giang, Văn Đức, Hoàng Tiến) với diện tích tự nhiên 17.125,74 ha, dân số 133.924 nhân khẩu. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị là 71%.

- Địa giới hành chính thị xã: phía Đông giáp huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh và huyện Kinh Môn tỉnh Hải Dương; phía Tây giáp huyện Lương Tài, Gia Bình, Quế Võ tỉnh Bắc Ninh và huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang; phía Nam giáp huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương; phía Bắc giáp huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang.

- Trụ sở làm việc của thị xã đặt tại trụ sở làm việc của cơ quan Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện Chí Linh hiện nay.

2. Thành lập các phường thuộc thị xã Chí Linh

a. Thành lập phường Phả Lại

- Phường Phả Lại được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên 1.382,5 ha; dân số 41.511 nhân khẩu của thị trấn Phả Lại.

- Địa giới hành chính: phía Đông giáp phường Văn An, phía Tây giáp tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Bắc Giang, phía Nam giáp xã Cổ Thành, phía Bắc giáp phường Cộng Hoà và xã Lê Lợi.

- Trụ sở làm việc của phường Phả Lại là trụ sở của thị trấn Phả Lại hiện nay.

b. Thành lập phường Văn An

- Phường Văn An được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên 1.438,46 ha, dân số 19.616 nhân khẩu của xã Văn An.

- Địa giới hành chính: phía Đông giáp các phường Sao Đỏ, Chí Minh và xã Tân Dân, phía Tây giáp xã Cổ Thành, phía Nam giáp huyện Nam Sách, phía Bắc giáp phường Phả Lại và phường Cộng Hoà.

- Trụ sở làm việc của phường Văn An là trụ sở của xã Văn An hiện nay.

c. Thành lập phường Chí Minh

- Phường Chí Minh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên 1.147,22 ha; dân số 18.719 nhân khẩu của xã Chí Minh.

- Địa giới hành chính: phía Đông giáp phường Thái Học, phía Tây giáp phường Văn An, phía Nam giáp xã Tân Dân, phía Bắc giáp phường Sao Đỏ.

- Trụ sở làm việc của phường Chí Minh là trụ sở của xã Chí Minh hiện nay.

d. Thành lập phường Sao Đỏ

- Phường Sao Đỏ được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên 561.64 ha; dân số 48.365 nhân khẩu của thị trấn Sao Đỏ.

- Địa giới hành chính: phía Đông giáp phường Thái Học, phía Tây giáp phường Văn An, phía Nam giáp phường Chí Minh, phía Bắc giáp phường Cộng Hoà.

- Trụ sở làm việc của phường Sao Đỏ là trụ sở của thị trấn Sao Đỏ hiện nay.

e. Thành lập phường Thái Học

- Phường Thái Học được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên 781,34 ha; dân số 15.968 nhân khẩu của xã Thái Học

- Địa giới hành chính: phía Đông giáp xã Văn Đức và xã An Lạc, phía Tây giáp phường Sao Đỏ và phường Chí Minh, phía Nam giáp xã Tân Dân, phía Bắc giáp phường Cộng Hoà.

- Trụ sở làm việc của phường Thái Học là trụ sở của xã Thái Học hiện nay.

g. Thành lập phường Cộng Hoà

- Phường Cộng Hoà được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên 2.648,52 ha; dân số 32.213 nhân khẩu của xã Cộng Hòa.

- Địa giới hành chính: phía Đông giáp phường Hoàng Tân, phía Tây giáp xã Lê Lợi và phường Văn An, phía Nam giáp phường Sao Đỏ, xã Thái Học và xã Văn Đức, phía Bắc giáp xã Bắc An.

- Trụ sở làm việc của phường Cộng Hòa là trụ sở của xã Cộng Hòa hiện nay.

h. Thành lập phường Hoàng Tân

- Phường Hoàng Tân được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên 1.055,03 ha; dân số 15.279 nhân khẩu của xã Hoàng Tân.

- Địa giới hành chính: phía Đông giáp xã Hoàng Tiến, phía Tây giáp phường Cộng Hoà, phía Nam giáp xã Văn Đức và tỉnh Quảng Ninh, phía Bắc giáp phường Bến Tắm và xã Bắc An.

 - Trụ sở làm việc của phường Hoàng Tân là trụ sở của xã Hoàng Tân hiện nay.

i. Thành lập phường Bến Tắm

- Phường Bến Tắm được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của thị trấn Bến Tắm và 1.613,36 ha diện tích tự nhiên, 2.710 nhân khẩu của 06 thôn (Trại Gạo, Trại Quan, Trại Mét, Hố Gồm, Hố Dầu, Tân An) của xã Bắc An.

- Sau khi được thành lập, phường Bến Tắm có diện tích tự nhiên là 2.026,23 ha và dân số 16.369 người.

- Địa giới hành chính: phía Đông giáp xã Hoàng Tiến và tỉnh Quảng Ninh, phía Tây giáp xã Bắc An, phía Nam giáp phường Hoàng Tân, phía Bắc giáp xã Hoàng Hoa Thám.

- Trụ sở làm việc của phường Bến Tắm là trụ sở của xã Bắc An hiện nay.

3. Các xã thuộc thị xã Chí Linh

- 11 xã (Hưng Đạo, Lê Lợi, Hoàng Hoa Thám, Cổ Thành, Nhân Huệ, Đồng Lạc, Tân Dân, An Lạc, Kênh Giang, Văn Đức, Hoàng Tiến) không thay đổi.

- Xã Bắc An sau khi điều chỉnh 1.613,36 ha diện tích tự nhiên và 2.710 nhân khẩu của 06 thôn nằm ở phía Đông xã Bắc An về phường Bến Tắm; xã Bắc An có diện tích 2.771,78 ha; dân số 12.636 nhân khẩu; Địa giới hành chính: phía Đông giáp phường Bến Tắm và xã Hoàng Hoa Thám, phía Tây giáp xã Lê Lợi, phía Nam giáp phường Cộng Hoà và Hoàng Tân, phía Bắc giáp tỉnh Bắc Giang; trụ sở làm việc của xã Bắc An đã có quy hoạch đặt tại thôn Cổ Mệnh (nằm ở trung tâm của xã).

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương hoàn chỉnh hồ sơ, trình Chính phủ quyết định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khoá XIV kỳ họp thứ 16 thông qua./.

 

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Thanh Quyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 133/2009/NQ-HĐND thành lập thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương do Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XIV, kỳ họp thứ 16 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.304
DMCA.com Protection Status

IP: 34.237.76.91