Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 129/2024/QH15 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 do Quốc hội ban hành

Số hiệu: 129/2024/QH15 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Trần Thanh Mẫn
Ngày ban hành: 08/06/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Dự kiến thông qua 22 Luật và 01 Nghị quyết của Quốc hội trong năm 2025

Đây là nội dung tại Nghị quyết 129/2024/QH15 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 do Quốc hội ban hành.

Dự kiến thông qua 22 Luật trong năm 2025

Theo đó, trong năm 2025 dự kiến thông qua 22 Luật và 01 Nghị quyết của Quốc hội bao gồm:

- Luật Chuyển đổi giới tính;

- Luật Công nghiệp công nghệ số;

- Luật Điện lực (sửa đổi);

- Luật Hóa chất (sửa đổi);

- Luật Nhà giáo;

- Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

- Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi);

- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi);

- Luật Việc làm (sửa đổi);

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;

- Luật Cấp, thoát nước;

- Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù;

- Luật Dẫn độ;

- Luật Đường sắt (sửa đổi);

- Luật Quản lý phát triển đô thị;

- Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc;

- Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi);

- Luật Tương trợ tư pháp về dân sự;

- Luật Tương trợ tư pháp về hình sự;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2026, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025.

Năm 2025, trình Quốc hội cho ý kiến 10 dự án luật

Theo đó, tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025) trình Quốc hội cho ý kiến 10 dự án luật sau:

-  Luật Cấp, thoát nước;

- Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù;

- Luật Dẫn độ;

- Luật Đường sắt (sửa đổi);

- Luật Quản lý phát triển đô thị;

- Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc;

- Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi);

- Luật Tương trợ tư pháp về dân sự;

- Luật Tương trợ tư pháp về hình sự;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Xem chi tiết tại Nghị quyết 129/2024/QH15 ngày 08/6/2024.

 

QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 129/2024/QH15

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2025, ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2024

QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 63/2020/QH14;

Sau khi xem xét Tờ trình số 824/TTr-UBTVQH15 ngày 13 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, Báo cáo số 859/BC-UBTVQH15 ngày 07 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đánh giá tình hình

Quốc hội cơ bản tán thành với nội dung đánh giá về tình hình, kết quả thực hiện chương trình xây dựng pháp luật như được nêu trong Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Năm 2023 và các tháng đầu năm 2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, tổ chức liên quan tiếp tục kế thừa, phát huy những thành quả đã đạt được trong công tác xây dựng pháp luật, nhất là tinh thần “lập pháp chủ động” từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến nay, không ngừng nỗ lực, sáng tạo, có nhiều cải tiến, đổi mới thiết thực để khắc phục khó khăn, thực hiện có hiệu quả Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và các nhiệm vụ lập pháp theo kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thành chương trình lập pháp đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, góp phần thực hiện có kết quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, trong công tác lập và thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được tiếp tục khắc phục nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật trong thời gian tới.

Điều 2. Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

1. Bổ sung vào Chương trình, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 7 (tháng 6/2024) theo quy trình tại một kỳ họp và theo trình tự, thủ tục rút gọn các dự án, dự thảo sau đây:

a) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 (tên gọi chính thức của Luật sẽ được Quốc hội xem xét, quyết định khi xem xét, thông qua dự án Luật);

b) Nghị quyết của Quốc hội quy định về việc giảm thuế giá trị gia tăng (báo cáo Quốc hội quyết nghị trong Nghị quyết Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV).

2. Trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024) các dự án sau đây:

a) Luật Công nghiệp công nghệ số;

b) Luật Điện lực (sửa đổi).

Trường hợp dự án Luật được Chính phủ chuẩn bị tốt, quá trình thảo luận tại Quốc hội đạt sự đồng thuận cao thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phối hợp với Chính phủ trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 theo quy trình tại một kỳ họp;

c) Luật Nhà giáo;

d) Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

đ) Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi);

e) Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi);

g) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân;

h) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo.

3. Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua các dự án sau đây:

a) Pháp lệnh Chi phí tố tụng (điều chỉnh về chi phí tố tụng hình sự, chi phí tố tụng dân sự, chi phí tố tụng hành chính và chi phí tố tụng cho Hội thẩm);

b) Pháp lệnh Quản lý, bảo vệ Khu Di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (điều chỉnh về công tác quản lý, bảo vệ Khu Di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh với tính chất là công trình đặc biệt quan trọng về an ninh quốc gia, đồng thời là di tích lịch sử - văn hóa đặc biệt quan trọng trong cụm di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình).

Điều 3. Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025

1. Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025):

a) Trình Quốc hội thông qua 12 luật, 01 nghị quyết:

1. Luật Chuyển đổi giới tính;

2. Luật Công nghiệp công nghệ số;

3. Luật Điện lực (sửa đổi);

4. Luật Hóa chất (sửa đổi);

5. Luật Nhà giáo;

6. Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

7. Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi);

8. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi);

9. Luật Việc làm (sửa đổi);

10. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân;

11. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo;

12. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;

13. Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2026, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025.

b) Trình Quốc hội cho ý kiến 10 dự án luật:

1. Luật Cấp, thoát nước;

2. Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù;

3. Luật Dẫn độ;

4. Luật Đường sắt (sửa đổi);

5. Luật Quản lý phát triển đô thị;

6. Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc;

7. Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi);

8. Luật Tương trợ tư pháp về dân sự;

9. Luật Tương trợ tư pháp về hình sự;

10. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

2. Kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2025):

a) Trình Quốc hội thông qua 10 luật:

1. Luật Cấp, thoát nước;

2. Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù;

3. Luật Dẫn độ;

4. Luật Đường sắt (sửa đổi);

5. Luật Quản lý phát triển đô thị;

6. Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc;

7. Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi);

8. Luật Tương trợ tư pháp về dân sự;

9. Luật Tương trợ tư pháp về hình sự;

10. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

b) Giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Chính phủ và các cơ quan có liên quan xem xét, quyết định bổ sung theo thẩm quyền các dự án trình Quốc hội cho ý kiến.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Chính phủ, các cơ quan có liên quan chỉ đạo rà soát các nhiệm vụ lập pháp, lập danh mục ưu tiên các dự án cần đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh từ nay đến cuối nhiệm kỳ để tập trung chỉ đạo chuẩn bị, đề xuất bổ sung vào Chương trình; quyết định việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình đáp ứng yêu cầu thực tiễn; nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ lập pháp mới để xây dựng Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trong trường hợp cần thiết, báo cáo Quốc hội tổ chức thêm kỳ họp hoặc kéo dài thời gian kỳ họp thường lệ, chia kỳ họp thành các đợt để xem xét, thông qua được nhiều luật, nghị quyết.

2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, bảo đảm thực hiện nghiêm Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; không trình Quốc hội dự án không bảo đảm đầy đủ hồ sơ, tài liệu, không bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định; không đề nghị bổ sung dự án, dự thảo vào Chương trình ở thời điểm sát ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội hoặc trong kỳ họp Quốc hội, trừ trường hợp thực sự cần thiết, cấp bách; tăng cường kiểm soát quyền lực, chống tiêu cực, không để xảy ra tình trạng lồng ghép “lợi ích nhóm”, lợi ích cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật.

Chính phủ có biện pháp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra đối với cơ quan được giao chủ trì soạn thảo để bảo đảm chất lượng, tiến độ; dành thời gian thỏa đáng để thảo luận, cho ý kiến đối với dự án, dự thảo trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và những nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội; khẩn trương xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh, nghị quyết; khắc phục triệt để tình trạng gửi hồ sơ dự án, dự thảo không bảo đảm thời hạn quy định.

Cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội được giao chủ trì soạn thảo thực hiện nghiêm túc việc tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật, đánh giá tác động của chính sách, tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Việc soạn thảo luật phải đặt yêu cầu cao về chất lượng, bám sát và kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; chú trọng rà soát kỹ các văn bản có liên quan để phát hiện, xử lý những quy định thiếu thống nhất, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi. Những vấn đề thực tiễn đòi hỏi, đã rõ, được thực tiễn chứng minh và có sự thống nhất cao thì đề xuất quy định trong luật; những vấn đề tuy cần thiết nhưng là vấn đề mới, chưa rõ, còn nhiều ý kiến khác nhau thì tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, thực hiện thí điểm khi cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Bộ Tư pháp tăng cường vai trò thẩm định, giúp Chính phủ lập dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, kiểm soát chặt chẽ hồ sơ các dự án trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội bảo đảm chất lượng, đầy đủ theo đúng quy định; thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan đầu mối giúp Chính phủ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ lập pháp.

3. Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tiếp tục đề cao trách nhiệm, tăng cường năng lực, phát huy dân chủ trong công tác lập pháp; chủ động phối hợp từ sớm với cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo trong quá trình chuẩn bị dự án, dự thảo; đổi mới công tác tham vấn, khảo sát, lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến, nắm bắt thực tiễn để nâng cao chất lượng, tính phản biện trong thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án, dự thảo; chủ trì, phối hợp rà soát các luật, pháp lệnh, nghị quyết thuộc phạm vi phụ trách để phát hiện nội dung bất cập hoặc có mâu thuẫn, chồng chéo, kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản có liên quan; tăng cường giám sát, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng pháp luật với tổ chức thực hiện pháp luật.

Giao Ủy ban Pháp luật chủ trì thẩm tra, các Ủy ban khác của Quốc hội tham gia thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

4. Tổng Thư ký Quốc hội kịp thời chỉ đạo tổng hợp ý kiến của đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội, tại Tổ, tại Hội trường về các dự án luật, dự thảo nghị quyết; phối hợp với cơ quan chủ trì thẩm tra, chủ trì soạn thảo đề xuất các nội dung lớn, quan trọng, còn nhiều ý kiến khác nhau trong các dự án, dự thảo để xin ý kiến đại biểu Quốc hội; cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu phục vụ đại biểu Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về dự án, dự thảo.

Viện Nghiên cứu lập pháp tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan nghiên cứu, tham mưu chính sách và thông tin lập pháp, tham gia tích cực vào công tác xây dựng pháp luật, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trong tổ chức tham vấn, lấy ý kiến chuyên gia, các nhà khoa học, tiếp thu, hoàn thiện các dự án luật, dự thảo nghị quyết.

5. Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội dành thời gian thỏa đáng để nghiên cứu, tham vấn ý kiến của các cơ quan, tổ chức ở địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học và cử tri; tổ chức thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến có chất lượng, góp phần hoàn thiện dự thảo luật, nghị quyết trình Quốc hội xem xét, thông qua.

6. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phản biện xã hội đối với các dự án luật. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

7. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp chặt chẽ, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 08 tháng 6 năm 2024.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Trần Thanh Mẫn

Epas: 49238

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 129/2024/QH15 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh ngày 08/06/2024 do Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.559

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.72.194
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!