Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 12/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Vũ Văn Hoàn
Ngày ban hành: 10/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/NQ-HĐND

Lai Châu, ngày 10 tháng 7 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

SÁP NHẬP, ĐẶT TÊN BẢN, TỔ DÂN PHỐ THUỘC HUYỆN NẬM NHÙN VÀ HUYỆN TÂN UYÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Xét Tờ trình số 1189/TTr-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sáp nhập, đặt tên bản, tổ dân phố thuộc huyện Nậm Nhùn, huyện Tân Uyên; Báo cáo thẩm tra số 223/BC-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sáp nhập, đặt tên 72 bản, tổ dân phố thuộc huyện Nậm Nhùn và huyện Tân Uyên, cụ thể:

1. Sáp nhập 07 bản để thành lập, đặt tên 03 bản thuộc huyện Nậm Nhùn. Sau sáp nhập, huyện Nậm Nhùn có 69 bản (giảm 04 bản).

2. Sáp nhập 65 bản, tổ dân phố để thành lập, đặt tên 31 bản, tổ dân phố thuộc huyện Tân Uyên. Sau sáp nhập, huyện Tân Uyên có 93 bản, tổ dân phố (giảm 34 bản, tổ dân phố).

(Có danh sách chi tiết kèm theo)

3. Sau sáp nhập 72 bản, tổ dân phố để thành lập, đặt tên 34 bản, tổ dân phố, tỉnh Lai Châu có 956 thôn, bản, tổ dân phố (giảm 38 bản, tổ dân phố).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, kỳ họp thứ mười bốn thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh
;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Công báo tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Vũ Văn Hoàn

 

DANH SÁCH BẢN, TỔ DÂN PHỐ SÁP NHẬP

(Kèm theo Nghị quyết số: 12/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh Lai Châu)

STT

Tên đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; thôn, bản, tổ dân phố

Số hộ gia đình trước sáp nhập

Thôn, bản, tổ dân phố sau sáp nhập

Số hộ gia đình sau sáp nhập

A

HUYỆN NẬM NHÙN

 

 

 

I

Mường

 

 

 

1

Bản Pa Mô

49

Sáp nhập bản Pa Mô với bản Km41 và bản Nậm Hài để thành lập bản Nậm Hài

123

2

Bản Km41

23

3

Bản Nậm Hài

51

II

Xã Nậm Hàng

 

 

 

1

Bản Phiêng Luông I

215

Sáp nhập bản Phiêng Luông I với bản Phiêng Luông II để thành lập bản Nậm Dòn

285

2

Bản Phiêng Luông II

70

3

Bản Huổi Van I

67

Sáp nhập bản Hui Van I với bản Huổi Van II để thành lập bản Huổi Van

117

4

Bản Huổi Van II

50

Tổng

Sau khi sáp nhập 07 bản để thành lập 03 bản, giảm 04 bản, huyện Nậm Nhùn có 69 bản

B

HUYỆN TÂN UYÊN

 

 

 

I

Xã Trung Đồng

 

 

 

1

Bản Phiêng Phát 1

88

Sáp nhập bản Phiêng Phát 1 với bản Phiêng Phát 2 để thành lập bản Phiêng Phát 1

184

2

Bản Phiêng Phát 2

96

3

Bản Hua Cưởm 2

82

Sáp nhập bản Hua Cưởm 2 với bản Hua Cưởm 3 để thành lập bản Hua Cưởm 2

145

4

Bản Hua Cưởm 3

63

II

Xã Thân Thuộc

 

 

 

1

Bản Nà Bảo

101

Sáp nhập bản Nà Bảo với bản Chom Chăng để thành lập bản Chom Chăng

297

2

Bản Chom Chăng

196

III

Xã Phúc Khoa

 

 

 

1

Bản Nậm Bon 1

66

Sáp nhập bản Nậm Bon 1 với bản Nậm Bon 2 và bản Pắc Khoa để thành lập bản Nm Bon

214

2

Bản Nậm Bon 2

83

3

Bản Pắc Khoa

65

4

Bản Nà Lại

108

Sáp nhập bản Nà Lại với bản Nà Khoang để thành lập bản Đoàn Kết

238

5

Bản Nà Khoang

130

IV

Xã Nậm Cần

 

 

 

1

Bản Phiêng Tòng

26

Sáp nhập bản Phiêng Tòng với bản Bằng Mai và bản Phiêng Đúc đthành lập bản Phiêng Lúc

79

2

Bản Bằng Mai

26

3

Bản Phiêng Đúc

27

V

Xã Nậm Sỏ

 

 

 

1

Bản Đèn Thàng

101

Sáp nhập bản Đèn Thàng với bản Nà Ngò để thành lập bản Nà Ngò

169

2

Bản Nà Ngò

68

3

Bản Ca Tỏi

35

Sáp nhập bản Ca Tỏi với bản Đán Than để thành lập bản Đán Tuyển

90

4

Bản Đán Than

55

5

Bản Nậm Bó

76

Sáp nhập bản Nậm Bó với bản Nậm Sỏ 1 và bản Nậm Sỏ 2 để thành lập bản Nậm Sỏ

211

6

Bản Nậm Sỏ 1

63

7

Bản Nậm Sỏ 2

72

8

Bản Nà Phát

54

Sáp nhập bản Nà Phát với bản Nà Lào để thành lập bản Nà Lào

168

9

Bản Nà Lào

114

10

Bản Phiêng Sỏ

21

Sáp nhập bản Phiêng Sỏ với bản Ít Luông để thành lập bản Ít Luông

136

11

Bản Ít Luông

115

VI

Xã Pắc Ta

 

 

 

1

Bản Bó Lun 1

69

Sáp nhập bản Bó Lun 1 với bản Bó Lun 2 để thành lập bản Bó Lun

157

2

Bản Bó Lun 2

88

3

Bản Nà Kè

36

Sáp nhập bản Nà Kè với bản Sài Lương và bản Tà Mít để thành lập bản Quyết Tiến

203

4

Bản Sài Lương

80

5

Bản Tà Mít

87

6

Bản Phiêng Ban

91

Sáp nhập bản Phiêng Ban với bản Pắc Lý để thành lập bản Tân Bắc

187

7

Bản Pắc Lý

96

8

Bản Cang A

83

Sáp nhập bản Cang A với bản Mít Dạo để thành lập bản Liên Hợp

155

9

Bản Mít Dạo

72

10

Bản Mít Nọi

40

Sáp nhập bản Mít Nọi với bản K2 để thành lập bản Mít Thái

97

11

Bản K2

57

12

Bản Thanh Sơn

77

Sáp nhập bản Thanh Sơn với bản Hoàng Hà để thành lập bản Sơn Hà

161

13

Bản Hoàng Hà

84

VII

Xã Hố Mít

 

 

 

1

Bản Suối Lĩnh

67

Sáp nhập bản Suối Lĩnh với bản Suối Lĩnh Thái và bản Hô Pù để thành lập bản Trung Tâm

165

2

Bản Suối Lĩnh Thái

32

3

Bản Hô Pù

66

VIII

Xã Mường Khoa

 

 

 

1

Bản Hô Tra

62

Sáp nhập bản Hô Tra với bản Hô So để thành lập bản Hô Tra

140

2

Bản Hô So

78

3

Bản Nậm Cang 1

40

Sáp nhập bản Nậm Cang 1 với bản Nậm Cang 2 để thành lập bản Nậm Cung

88

4

Bản Nậm Cang 2

48

5

Bản Nà Cại

45

Sáp nhập bản Nà Cài với bản Nà Cại để thành lập bản Nặm So

130

6

Bản Nà Cài

85

7

Bản Phiêng Xe

104

Sáp nhập bản Phiêng Xe với bản Phiêng Sản để thành lập bản Phiêng Tâm

218

8

Bản Phiêng Sản

114

9

Bản Phiêng Hào

102

Sáp nhập bản Phiêng Hào với bản Nà Nghè để thành lập bản Hào Nghè

161

10

Bản Nà Nghè

59

11

Bản Phiêng Cúm

98

Sáp nhập bản Phiêng Cúm với bản Phiêng Khon để thành lập bản Phương Nam

165

12

Bản Phiêng Khon

67

IX

Thị trấn Tân Uyên

 

 

 

1

Tổ 5

113

Sáp nhập Tổ 6 với T5 để thành lập Tổ dân phố 5

240

2

Tổ 6

127

3

Tổ Bệnh Viện

133

Sáp nhập một phần Tổ 2 với Tổ Bệnh Viện để thành lập Tổ dân ph 2

197

4

Tổ 2

64

123

Sáp nhập một phần Tổ 2 với Tổ 32 để thành lập Tổ dân phố 32

258

5

Tổ 32

135

6

Tổ 15

144

Sáp nhập một phần Tổ Cơ Quan với Tổ 15 để thành lập Tổ dân phố 15

252

7

Tổ Cơ Quan

108

52

Sáp nhập một phần Tổ Cơ Quan với Tổ 17 để thành lập Tổ dân phố 17

250

8

Tổ 17

198

9

Bản Nậm Be

110

Sáp nhập bản Nậm Be với bản Hô Be để thành lập bản Hô Be

213

10

Bản Hô Be

103

11

Bản Nà Nọi Thái

46

Sáp nhập bản Nà Nọi Thái với bản Nà Nọi Mông để thành lập bản Nà Nọi

200

12

Bản Nà Nọi Mông

154

Tổng

Sau khi sáp nhập 65 bản, tổ dân phố để thành lập 31 bản, tổ dân phố; giảm 34 bản, tổ dân phố; huyện Tân Uyên có 93 bản, tổ dân phố

TOÀN TỈNH

Sau khi sáp nhập 72 bản, tổ dân phố để thành lập 34 bản, tổ dân phố; giảm 38 bản, tổ dân phố; tỉnh Lai Châu có 956 thôn, bản, tổ dân phố

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 12/NQ-HĐND ngày 10/07/2020 về sáp nhập, đặt tên bản, tổ dân phố thuộc huyện Nậm Nhùn và huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


361

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.82.159