Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 12/NQ-HĐND năm 2017 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do tỉnh Cần Thơ ban hành

Số hiệu: 12/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Phạm Văn Hiểu
Ngày ban hành: 07/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 07 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ NĂM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Trên cơ sở kết quả chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân thành phố đánh giá phiên chất vấn đã diễn ra dân chủ, công khai, đúng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được chọn chất vấn và nhận được sự quan tâm theo dõi, giám sát của cử tri thành phố. Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đặt câu hỏi thẳng thắn với tinh thần xây dựng, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nội dung phong phú, sát với thực tế và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được chất vấn. Giám đốc Sở tập trung nội dung các câu hỏi, trả lời có trọng tâm, giải trình cơ bản các vấn đề đại biểu đặt ra, đưa ra những giải pháp cần thiết, có cam kết lộ trình thực hiện hoàn thành một số nội dung cụ thể được đại biểu chất vấn; đồng thời, nghiêm túc nhận trách nhiệm liên quan đến ngành, lĩnh vực mình phụ trách, quản lý.

Điều 2. Hội đồng nhân dân thành phố ghi nhận các giải pháp tích cực của Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc sở đã cam kết trước Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp thứ năm khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Để việc thực hiện nội dung chất vấn được tập trung, giải quyết dứt điểm từng vấn đề, Hội đồng nhân dân thành phố yêu cầu:

1. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh, bổ sung quy hoạch quảng cáo ngoài trời cho phù hợp với nhu cầu phát triển hiện nay của thành phố; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử phạt nghiêm đối với các trường hợp vi phạm về quảng cáo để lập lại trật tự về quảng cáo; phối hợp với các ngành có liên quan để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quảng cáo để vừa đảm bảo về trật tự, nề nếp trong quảng cáo, vừa đảm bảo không để thất thu ngân sách từ hoạt động quảng cáo.

- Tiếp tục có giải pháp và thực hiện tốt các kiến nghị sau giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố đối với ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Đặc biệt, là các kiến nghị giám sát của Ban văn hóa - xã hội về công tác quảng cáo.

- Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, thư viện để phát huy hiệu quả của các thiết chế này, đặc biệt, là phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo và Ủy ban nhân dân các quận, huyện trong việc quản lý, khai thác có hiệu quả đối với các công trình văn hóa, thể thao; tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch.

- Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Thành ủy và Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố về thông qua Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch làm tốt công tác quản lý nhà nước về du lịch, hướng dẫn, xây dựng các cơ chế để phát huy, huy động tối đa các thành phần kinh tế tham gia vào lĩnh vực du lịch.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hoá dân tộc, trong đó có các lễ hội dân gian; phát huy hiệu quả mọi nguồn lực để làm tốt công tác bảo vệ, bảo tồn, trùng tu, tôn tạo di tích, di sản văn hóa, lịch sử trên địa bàn. Quản lý và hướng dẫn, định hướng tốt các lễ hội dân gian, tín ngưỡng nhằm phát huy và bảo tồn các giá trị truyền thống của dân tộc.

- Tiến hành sơ kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố về chủ trương xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị trên địa bàn thành phố đến năm 2020, tiếp tục thực hiện có hiệu quả, xây dựng lộ trình thích hợp trong việc xây dựng con người Cần Thơ “Năng động - Trí tuệ - Nhân ái - Hòa hiệp - Thanh lịch” theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 17 tháng 02 năm 2005 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Giám đốc Sở Nội vụ

- Thực hiện nghiêm lộ trình tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị và Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, cũng như kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch và lộ trình cụ thể để thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác đánh giá cán bộ, đảm bảo đánh giá cán bộ, công chức, viên chức phải chính xác, thực chất; nâng cao năng lực và phẩm chất đạo đức đối với cán bộ công chức, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các cán bộ, công chức, viên chức.

- Nghiên cứu đề xuất với lãnh đạo thành phố các giải pháp có hiệu quả trong thực hiện Cải cách hành chính để cải thiện, từng bước nâng cao chỉ số Cải cách hành chính của thành phố Cần Thơ trong thời gian tới, tạo môi trường và điều kiện tốt nhất để thu hút đầu tư, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế cùng tham gia vào việc xây dựng và phát triển thành phố, đáp ứng có hiệu quả nhu cầu đời sống của nhân dân.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi bổ sung chính sách nâng mức hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực để Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân thành phố vào kỳ họp cuối năm 2017.

Điều 3. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ, đúng thẩm quyền, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xem xét, giải quyết các nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực và báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp cuối năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cam kết của Ủy ban nhân dân và các sở, ngành theo tinh thần Nghị quyết này.

2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày ký ban hành./.

 

 

CHỦ TỊCH




Phạm Văn Hiểu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 12/NQ-HĐND năm 2017 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do tỉnh Cần Thơ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


690

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.186.91