Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 119/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Bùi Văn Tỉnh
Ngày ban hành: 03/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 119/2015/NQ-HĐND

Hòa Bình, ngày 03 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 151/2010/NQ-HĐND NGÀY 21/7/2010 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 21/02/2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn 2010 và tầm nhìn đến năm 2020”; Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 10/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược quốc gia, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Sau khi xem xét Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 15/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại "Đề án đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại học tuyến y tế cơ sở tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2010 - 2020" ban hành kèm theo Nghị quyết số 151/2010/NQ-HĐND ngày 21/7/2010 của Hội đồng nhân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 151/2010/NQ-HĐND ngày 21/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về "Đề án đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại học tuyến y tế cơ sở tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2010 - 2020", cụ thể như sau:

1. Sửa đổi tên gọi của đề án: “Đề án đào tạo và thu hút bác sỹ cho các cơ sở y tế công lập tỉnh Hòa Bình đến năm 2020”.

2. Sửa đổi, bổ sung mục tiêu thứ 2, mục 1, phần II của đề án:

- Phấn đấu đến năm 2020 nâng tỷ lệ bác sỹ phục vụ tại các cơ sở y tế tỉnh Hòa Bình lên 8,5 bác sỹ/vạn dân.

3. Sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 2, mục II, phần II của đề án:

b) Điều kiện, tiêu chuẩn đối tượng đào tạo:

- Đào tạo liên thông (chuyên tu 4 năm):

+ Đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức hiện đang công tác tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Hòa Bình, đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Y tế.

+ Cam kết công tác lâu dài tại đơn vị cử đi học.

+ Được Hội đồng xét tuyển của tỉnh cử đi học.

4. Sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 và tiểu mục 3, điểm d, khoản 2, mục II, phần II của đề án:

- Loại hình đào tạo liên thông (chuyên tu):

+ Cán bộ, công chức, viên chức tuyến xã đi học: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% chi phí đào tạo (không bao gồm tiền nhà ở, tiền tài liệu).

+ Cán bộ, công chức, viên chức tuyến tỉnh, tuyến huyện đi học: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 70% chi phí đào tạo (không bao gồm tiền nhà ở, tiền tài liệu).

- Loại hình đào tạo chính quy (đỗ thẳng đại học) và chính quy theo địa chỉ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% chi phí đào tạo (không bao gồm tiền nhà ở, tiền tài liệu).

5. Bổ sung khoản 4, mục II, phần II của đề án: Quy định về chính sách thu hút bác sỹ chính quy về công tác tại tỉnh

a) Về đối tượng áp dụng

Người có bằng tốt nghiệp bác sỹ hệ chính quy đối với nữ dưới 45 tuổi, nam dưới 50 tuổi (tính đến ngày nộp hồ sơ xin tuyển dụng).

b) Về chỉ tiêu và chính sách thu hút

- Chỉ tiêu: 128 bác sỹ.

- Được hưởng một lần sau khi có quyết định tuyển dụng của cơ quan có thẩm quyền, được chia theo 03 mức:

- Công tác tại tuyến tỉnh, Bệnh viện Đa khoa thành phố Hòa Bình, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Hòa Bình: 50 triệu đồng.

- Công tác tại các huyện: 80 triệu đồng.

- Công tác tại các xã đặc biệt khó khăn: 100 triệu đồng.

c) Về điều kiện được hưởng chính sách thu hút

Có đầy đủ các điều kiện theo quy định hiện hành của Nhà nước. Chấp hành sự phân công công tác của cơ quan có thẩm quyền; cam kết làm việc tại tỉnh tối thiểu 10 năm trở lên.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế quyết định tuyển dụng trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ xin tuyển dụng hợp lệ theo quy định.

d) Về xử lý vi phạm cam kết

- Bồi thường gấp 2 lần chi phí đã hỗ trợ nếu vi phạm cam kết:

+ Không chấp hành sự phân công công tác.

+ Kỷ luật buộc thôi việc.

+ Đơn phương chấm dứt hợp đồng.

- Không phục vụ đủ thời gian theo cam kết, mức bồi thường được tính theo công thức: X = (2 x M/T1) x (T1 - T2)

Trong đó:

X: Mức đền bù.

M: Tổng kinh phí đã cấp cho người tham gia đề án.

T1: Thời gian cam kết phục vụ (tính bằng tháng).

T2: Thời gian đã phục vụ (tính bằng tháng).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XV nhiệm kỳ 2011 - 2016, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 03 tháng 7 năm 2015./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc Hội;
- VP. Quốc hội;
- VP. Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh (CT, PCT, VP);
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- VP.Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Phòng Công báo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐND.

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Tỉnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 119/2015/NQ-HĐND ngày 03/07/2015 sửa đổi Nghị quyết 151/2010/NQ-HĐND về "Đề án đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại học tuyến y tế cơ sở tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2010 - 2020"

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.304

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198