Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 115/NQ-HĐQLQ năm 2016 về Phương án ủy thác cho Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa quản lý hoạt động của Quỹ phát triển đất Thanh Hóa

Số hiệu: 115/NQ-HĐQLQ Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành: 29/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH THANH HÓA
HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ
PHÁT TRIỂN ĐẤT

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 115/NQ-HĐQLQ

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 03 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN ỦY THÁC CHO QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THANH HÓA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỈNH THANH HÓA

HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế mẫu về Quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất;

Căn cứ Quyết định 724/QĐ-UBND ngày 19/3/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 2109/2011/QĐ-UBND ngày 01/7/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Điều lệ về tổ chức hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 4950/2015/QĐ-UBND ngày 27/11/2015 của UBND tỉnh về việc sửa đổi một s nội dung Điều lệ về tổ chức hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ủy thác cho Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa quản lý hoạt động của Quỹ phát triển đất tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh Thanh Hóa ngày 18/3/2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Quỹ phát triển đất tnh Thanh Hóa tại Công văn số 03/QPTĐ-KT ngày 24/3/2016 về việc ban hành Nghị quyết về việc ủy thác cho Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa quản lý hoạt động ứng vốn của Quỹ phát triển đất tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Phương án ủy thác cho Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa quản lý hoạt động của Quỹ phát triển đất Thanh Hóa.

Điều 2. Bộ máy điều hành nghiệp vụ Quỹ phát triển đất tnh Thanh Hóa có trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên của Hội đồng Quỹ phát triển đất; Ban kiểm soát Quỹ, Bộ máy điều hành nghiệp vụ Quỹ và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 Nghị quyết;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo các ngành thành viên;
- Lưu: VT, KTTC (HungYT).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ
CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Nguyễn Đình Xứng

 

PHƯƠNG ÁN

ỦY THÁC CHO QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THANH HÓA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số:
115/NQ-HĐQLQ ngày 29/3/2016 của Chủ tịch HĐQL Quỹ phát triển đất tỉnh Thanh Hóa)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Nguyên tắc ủy thác và nhận ủy thác

1. Việc ủy thác và nhận ủy thác phải thực hiện thông qua hợp đồng ủy thác, theo đúng các thỏa thuận đã ký kết, đồng thời phải tuân thủ các quy định của pháp luật Nhà nước có liên quan.

2. Bên nhận ủy thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện hoạt động được ủy thác theo đúng quy định hiện hành. Thông qua công tác ủy thác, phải phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc sử dụng vốn sai mục đích, sai chế độ, gây lãng phí thất thoát vốn ủy thác.

3. Việc ủy thác quản lý hoạt động phải tuân thcác định mức, chế độ và Quy chế hoạt động của các quỹ tài chính Nhà nước.

Điều 2. Nội dung ủy thác

y thác toàn bộ nghiệp vụ ứng vốn, thu hồi vốn ứng hiện tại của Quỹ phát triển đất đang thực hiện theo quy định tại Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 2109/2011/QĐ-UBND ngày 01/7/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Điều 3. Nguồn vốn ủy thác

Là nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất tỉnh Thanh Hóa.

Điều 4. Phí ủy thác

1. Phí ủy thác tính bng 50% phí ứng vốn trong hạn theo quy đnh của Quỹ đất (50% x 0,15%/tháng = 0,075%/tháng).

2. Thời đim thanh toán phí ủy thác: Phí ủy thác được thanh toán tính tthời điểm thu phí ứng vốn của từng dự án.

Đối với các khoản vốn ứng phát sinh trước ngày ủy thác, phí ủy thác được tính từ thời điểm hợp đồng ủy thác có hiệu lực đến thời điểm thu hi được vốn ứng.

Điều 5. Quy trình ứng vốn từ nguồn vốn ủy thác

1. Tháng 12 hàng năm, căn cứ kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt và nguồn vốn hoạt động của Quỹ, Quỹ phát triển đất lập kế hoạch sử dụng nguồn vốn hoạt động xin ý kiến Sở Tài chính trình HĐQL quỹ thông qua làm cơ sở thực hiện.

2. Căn cứ kế hoạch và nhu cầu ứng vốn của các chủ đầu tư có văn bản đề nghị ứng vốn, Quỹ phát triển đất chuyển Quỹ Đầu tư phát triển thẩm định hồ sơ đề nghị ứng vốn của các đơn vị đề xuất số tiền ứng vn của từng dự án, chuyển Quỹ phát triển đất để trình Chtịch HĐQL Quỹ (là Chủ tịch UBND tnh) phê duyệt tạm ứng vốn cho các dự án từ nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất.

3. Căn cứ quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, Quỹ phát triển đất tiến hành các thủ tục ký hợp đồng ứng vốn với các đơn vị và thực hiện chuyển vốn vào tài khoản cho Quỹ đầu tư phát triển để giải ngân cho các dự án theo tiến độ thực hiện.

4. Quỹ đầu tư phát triển thực hiện theo dõi thu hồi phí ứng vốn hàng tháng, nợ gốc khi đến hạn theo hợp đồng đã ký và chuyển vào tài khoản của Quỹ phát triển đất theo quy định.

5. Quỹ đầu tư phát triển chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn tạm ứng của các dự án đảm bảo các dự án sử dụng vốn đúng mục đích và hiệu quả. Đề xuất các biện pháp xử lý đối với các đơn vị vi phạm hợp đồng ứng vốn.

6. Định kỳ hàng quý, Quỹ đầu tư phát triển báo cáo tình hình sử dụng vốn ủy thác (cấp ứng vốn, thu hồi vốn và phí ứng vốn) cho Quỹ phát triển đất và Sở Tài chính.

7. Hàng năm, thực hiện thu hồi vốn ứng theo quy định. Trường hợp khó khăn phải sử dụng các biện pháp thu hồi qua ngân sách thì báo cáo Sở Tài chính để được phối hợp thực hiện.

Điều 6. ng vốn cho Quỹ đầu tư phát triển từ nguồn vn hoạt động của Quỹ phát triển đất

1. Trên cơ sở nhu cầu ứng vốn của Quỹ đầu tư phát triển và phương án ứng vốn của từng dự án, Quỹ phát triển đất phối hợp với Sở Tài chính thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt ứng vốn cho Quỹ đầu tư phát triển để thực hiện dự án theo đúng quy định.

2. Lãi suất ứng vốn: Bằng mức lãi suất tiền gửi có kỳ hạn (tính theo kỳ hạn vay của từng dự án) của Ngân hàng thương mại nhà nước quy định tại từng thời điểm.

Điều 7. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Quỹ sau khi ủy thác

1. HĐQL Quỹ: Gồm 5 thành viên.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh: Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ;

- Giám đốc Sở Tài chính: Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ;

- Giám đốc Quỹ phát triển đất: Ủy viên thường trực Hội đồng quản lý Quỹ;

- Lãnh đạo Sở Xây dựng: Ủy viên;

- Lãnh đạo Sở Tài nguyên - Môi trường: Ủy viên.

2. Ban Kiểm soát: gồm 01 thành viên thực hiện kiểm soát các hoạt động của Quỹ đất.

3. Bộ phận kế toán - tài vụ hành chính: Gồm có Kế toán trưởng và thủ quỹ (kiêm văn thư) thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của Quỹ.

Giao Sở Tài chính bố trí cán bộ công chức của Sở kiêm nhiệm các vị trí còn lại của Quỹ đất theo mô hình trên.

Chương II

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Hiu lc thi hành

Phương án này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giám đốc Quỹ và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Phương án này./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 115/NQ-HĐQLQ năm 2016 về Phương án ủy thác cho Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa quản lý hoạt động của Quỹ phát triển đất Thanh Hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.210

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.56.11