Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 115/2014/NQ-HĐND về thông qua Đề án thành lập thị xã Điện Bàn và các phường thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Số hiệu: 115/2014/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Ngày ban hành: 11/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 115/2014/NQ-HĐND

 Quảng Nam, ngày 11 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THÔNG QUA ĐỀ ÁN THÀNH LẬP THỊ XÃ ĐIỆN BÀN VÀ CÁC PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn; Thông tư số 02/2012/TT-BNV ngày 15 tháng 6 năm 2012 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 62/2011/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về phân loại đô thị; Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-BXD ngày 10/3/2014 của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Vĩnh Điện mở rộng (đô thị Điện Bàn), tỉnh Quảng Nam đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

Qua xem xét Tờ trình số 2523/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc đề nghị thông qua Đề án thành lập thị xã Điện Bàn và các phường thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân; ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án thành lập thị xã Điện Bàn và các phường thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam theo Tờ trình số 2523/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, cụ thể như sau:

1. Thành lập thị xã Điện Bàn trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính thuộc huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

- Thành lập thị xã Điện Bàn trên cơ sở toàn bộ 21.471 ha diện tích tự nhiên; 229.907 nhân khẩu; có 20 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 07 phường (Vĩnh Điện, Điện An, Điện Ngọc, Điện Nam Bắc, Điện Nam Trung, Điện Nam Đông, Điện Dương) và 13 xã (Điện Hồng, Điện Tiến, Điện Thọ, Điện Phước, Điện Hòa, Điện Thắng Nam, Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Quang, Điện Trung, Điện Phong, Điện Phương, Điện Minh).

- Địa giới hành chính thị xã Điện Bàn: phía Đông tiếp giáp đô thị cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam; phía Tây giáp với huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; phía Nam giáp với huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam; phía Bắc giáp với huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

2. Thành lập các phường thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

a. Thành lập phường Vĩnh Điện:

 - Thành lập phường Vĩnh Điện thuộc thị xã Điện Bàn trên cơ sở toàn bộ 205,35ha diện tích tự nhiên và 8.244 nhân khẩu của thị trấn Vĩnh Điện.

- Địa giới hành chính: Phía Bắc giáp phường Điện An và xã Điện Minh; phía Nam và phía Đông giáp xã Điện Minh; phía Tây giáp phường Điện An.

- Trụ sở làm việc của phường Vĩnh Điện là trụ sở làm việc của thị trấn Vĩnh Điện hiện nay.

b. Thành lập phường Điện An:

 - Thành lập phường Điện An thuộc thị xã Điện Bàn trên cơ sở toàn bộ 1.014,85ha diện tích tự nhiên và 14.464 nhân khẩu của xã Điện An.

- Địa giới hành chính: Phía Bắc giáp xã Điện Thắng Nam; phía Nam giáp phường Vĩnh Điện, xã Điện Minh, xã Điện Phong; phía Tây giáp xã Điện Phước, xã Điện Hòa; phía Đông giáp phường Điện Nam Bắc, phường Điện Nam Trung.

- Trụ sở làm việc của phường Điện An là trụ sở làm việc của xã Điện An hiện nay.

c. Thành lập phường Điện Ngọc:

- Thành lập phường Điện Ngọc thuộc thị xã Điện Bàn trên cơ sở toàn bộ 2.121,60 ha diện tích tự nhiên và 31.392 nhân khẩu của xã Điện Ngọc.

- Địa giới hành chính: Phía Bắc giáp phường Hòa Qúy và phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng; phía Nam giáp phường Điện Nam Bắc, xã Điện Thắng Nam và xã Điện Thắng Trung; phía Tây giáp xã Điện Thắng Bắc; phía Đông giáp phường Điện Dương và biển Đông.

 - Trụ sở làm việc của phường Điện Ngọc là trụ sở làm việc của xã Điện Ngọc hiện nay.

d. Thành lập phường Điện Nam Bắc:

 - Thành lập phường Điện Nam Bắc thuộc thị xã Điện Bàn trên cơ sở toàn bộ 750,97 ha diện tích tự nhiên và 10.159 nhân khẩu của xã Điện Nam Bắc.

- Địa giới hành chính: Phía Bắc giáp phường Điện Ngọc; phía Nam giáp phường Điện Nam Trung; phía Tây giáp phường Điện An, xã Điện Thắng Nam và xã Điện Thắng Trung; phía Đông giáp phường Điện Dương.

 - Trụ sở làm việc của phường Điện Nam Bắc là trụ sở làm việc của xã Điện Nam Bắc hiện nay.

e. Thành lập phường Điện Nam Trung:

 - Thành lập phường Điện Nam Trung thuộc thị xã Điện Bàn trên cơ sở toàn bộ 803,74 ha diện tích tự nhiên và 9.273 nhân khẩu của xã Điện Nam Trung.

- Địa giới hành chính: Phía Bắc giáp phường Điện Nam Bắc; phía Nam giáp xã Điện Minh và phường Điện Nam Đông; phía Tây giáp phường Điện An; phía Đông giáp phường Điện Dương.

- Trụ sở làm việc của phường Điện Nam Trung là trụ sở làm việc của xã Điện Nam Trung hiện nay.

f. Thành lập phường Điện Nam Đông:

 - Thành lập phường Điện Nam Đông thuộc thị xã Điện Bàn trên cơ sở toàn bộ 879,98 ha diện tích tự nhiên và 8.879 nhân khẩu của xã Điện Nam Đông.

- Địa giới hành chính: Phía Bắc giáp phường Điện Nam Trung; phía Nam giáp xã Điện Phương và xã Cẩm Hà (thành phố Hội An); phía Tây giáp xã Điện Minh và phường Vĩnh Điện; phía Đông giáp phường Điện Dương.

- Trụ sở làm việc của phường Điện Nam Đông là trụ sở làm việc của xã Điện Nam Đông hiện nay.

g. Thành lập phường Điện Dương:

 - Thành lập phường Điện Dương thuộc thị xã Điện Bàn trên cơ sở toàn bộ 1.563,97 ha diện tích tự nhiên và 19.039 nhân khẩu của xã Điện Dương.

- Địa giới hành chính: Phía Bắc giáp phường Điện Ngọc; phía Nam giáp phường Điện Nam Đông và phường Cẩm An và xã Cẩm Hà (thành phố Hội An); phía Tây giáp phường Điện Nam Bắc và phường Điện Nam Trung; phía Đông giáp Biển Đông.

 - Trụ sở làm việc của phường Điện Dương là trụ sở làm việc của xã Điện Dương hiện nay.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh các thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền xem xét quyết định, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, UBND huyện Điện Bàn và các sở, ngành, đoàn thể có liên quan chỉ đạo địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng được giao; đồng thời chuẩn bị những vấn đề liên quan đến việc thành lập thị xã và thành lập các phường để đảm bảo hoạt động của các đơn vị hành chính ngay sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Khóa VIII, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 115/2014/NQ-HĐND về thông qua Đề án thành lập thị xã Điện Bàn và các phường thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.192

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.10.166