Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 112/NQ-HĐND về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La

Số hiệu: 112/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Văn Chất
Ngày ban hành: 28/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 112/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 28 tháng 02 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP NĂM 2019 CỦA HĐND TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA KHÓA XIV
KỲ HỌP THỨ CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 ngày 30/01/2019 của Ủy ban Thường vụ quốc hội về hướng dẫn một số hoạt động của HĐND;

Xét Tờ trình số 68/TTr-TTHĐND ngày 27/02/2019 của Thường trực HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2019 của HĐND tỉnh như sau:

1. Kỳ họp thường lệ lần thứ tám: Dự kiến tổ chức vào tháng 3/2019; xem xét thông qua 09 nghị quyết (Phụ lục 01 kèm theo).

2. Kỳ họp thường lệ lần thứ chín: Dự kiến tổ chức vào tháng 7/2019; xem xét thông qua 20 báo cáo; 18 nghị quyết (Phụ lục 02 kèm theo).

3. Kỳ họp thường lệ lần thứ mười: Dự kiến tổ chức vào tháng 12/2019; xem xét thông qua 19 báo cáo, 14 nghị quyết (Phụ lục 03 kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện; trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung thời gian, nội dung hoặc tên của các nghị quyết thì Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch, báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. UBND tỉnh phân công và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chủ động chuẩn bị các văn bản trình kỳ họp bảo đảm đúng pháp luật, đúng tiến độ, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh; gửi các dự thảo nghị quyết về chính sách để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị-xã hội thực hiện nhiệm vụ phản biện xã hội.

3. Các Ban của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra văn bản theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Phối hợp với cơ quan có liên quan hoàn thiện nghị quyết để trình Chủ tịch HĐND tỉnh ký chứng thực.

4. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2019. Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp chuyên đề lần thứ ba thông qua ngày 28 tháng 02 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 16/3/2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu - VP Quốc Hội;
- Vụ Pháp chế Bộ Nội vụ
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh,
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT huyện ủy, thành ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- VP Tỉnh ủy, VP HĐND, VP UBND tỉnh;
- Các Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ LS tỉnh;

- Lưu: VT(120b).

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC CÁC NỘI DUNG DỰ KIẾN TRÌNH KỲ HỌP THỨ TÁM
(Kèm theo Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 28/02/2019 của HĐND tỉnh)

Tổng số: 09 nghị quyết: ban hành mới 05 nghị quyết; sửa đổi, bổ sung 03 nghị quyết; bãi bỏ 01 nghị quyết

TT

Nội dung

Căn cứ pháp lý

 

Ban hành mới: 05 nghị quyết

 

1

Nghị quyết thông qua đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017.

2

Nghị quyết chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017.

3

Nghị quyết về sáp nhập bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh (đợt 2)

Luật Tổ chức chính quyền địa phương; yêu cầu thực tiễn

4

Nghị quyết quy định mức chi tiếp khách nước ngoài; mức chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và mức chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh

Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Điều 27, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; yêu cầu thực tiễn

5

Nghị quyết của HĐND tỉnh về thông qua phương án thanh toán đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BLT

Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Điều 27, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; yêu cầu thực tiễn

 

Sửa đổi, bổ sung: 03 nghị quyết

 

6

Nghị quyết Quy định chế độ đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao tỉnh

Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Điều 27, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; yêu cầu thực tiễn

7

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 101/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về Thông qua Đề án sắp xếp, sáp nhập các bản, tiểu khu, tổ dân phố theo quy định trên địa bàn tỉnh

Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Điều 27, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Thông tư 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi Thông tư 04/2012/TT-BNV hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

8

Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của HĐND tỉnh về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước sang mục đích phi nông nghiệp

Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Điều 27, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; yêu cầu thực tiễn

 

Bãi bỏ: 01 nghị quyết

 

9

Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 ban hành cơ chế, chính sách phát triển một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh

Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Điều 27, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; yêu cầu thực tiễn

 

PHỤ LỤC SỐ 02

DANH MỤC CÁC NỘI DUNG DỰ KIẾN TRÌNH KỲ HỌP THỨ CHÍN
(Kèm theo Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 28/02/2019 của HĐND tỉnh)

Tổng số:

- 20 báo cáo

- (18 nghị quyết: ban hành mới 05 nghị quyết; sửa đổi, bổ sung 09 nghị quyết; Bãi bỏ 04 nghị quyết)

TT

Nội dung

Căn cứ pháp lý

I

Các báo cáo (20 báo cáo)

1

Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về công tác 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015

2

Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6 và trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh

Như trên

3

Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh

Như trên

4

Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2018, chương trình giám sát năm 2020 của HĐND tỉnh

Như trên

5

Báo cáo của Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về Tình hình và kết quả thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh

Như trên

6

Báo cáo của Ban Pháp chế của HĐND tỉnh, về công tác 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

Như trên

7

Báo cáo của Ban Kinh tế-Ngân sách của HĐND tỉnh,về công tác 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

Như trên

8

Báo cáo của Ban Văn hóa-Xã hội của HĐND tỉnh, về công tác 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

Như trên

9

Báo cáo của Ban Dân tộc của HĐND tỉnh, về công tác 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

Như trên

10

Báo cáo của UBND tỉnh về công tác 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

Như trên

11

Báo cáo của UBND về kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2019

Như trên

12

Báo cáo của UBND tỉnh về thực hiện ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2019

Như trên

13

Báo cáo của UBND tỉnh về phân bổ, thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2019

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Luật đầu tư công năm 2014

14

Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2019

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015

15

Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 06 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2019

Như trên

16

Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2019

Như trên

17

Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ ba; nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2019

Như trên

18

Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về công tác 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

Như trên

19

Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

Như trên

20

Báo cáo của Cục thi hành án dân sự tỉnh về công tác 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

Như trên

II

Các nghị quyết (15 nghị quyết: ban hành mới 05 nghị quyết; sửa đổi, bổ sung 06 nghị quyết; Bãi bỏ 04 nghị quyết)

 

Ban hành mới: 05 nghị quyết

 

1

Nghị quyết về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6 và trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015

2

Nghị quyết về kết quả Tình hình và kết quả thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015

3

Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015

4

Nghị quyết về sáp nhập bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

Luật Tổ chức chính quyền địa phương; yêu cầu thực tiễn

5

Nghị quyết về thông qua Đề án đổi tên thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu

 

 

Xem xét sửa đổi, bổ sung: 09 nghị quyết

 

6

Nghị quyết số 70/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014 của HĐND tỉnh về các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Điều 27, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; yêu cầu thực tiễn

7

Nghị quyết số 78/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 về chính sách và biện pháp thực hiện công tác kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2020.

Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Điều 27, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; yêu cầu thực tiễn

8

Nghị quyết số 68/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung trong Nghị quyết số 78/2014/NQ-HĐND

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Điều 24, Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ sáu khóa XII về tăng cường công tác dân số trong tình hình mới; Yêu cầu thực tiễn

9

Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐND ngày 17/9/2014 về chính sách khuyến khích bác sĩ, dược sĩ đại học về công tác tại tỉnh giai đoạn 2015-2020

Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Điều 27, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; yêu cầu thực tiễn

10

Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 về chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất may công nghiệp, giày da trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Điều 27, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; yêu cầu thực tiễn

11

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 76/2018/NQ- HĐND ngày 04.4.2018 về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2021

Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Điều 27, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; yêu cầu thực tiễn

12

Nghị quyết số 92/2014/NQ-HĐND ngày 17/9/2014 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Sơn La giai đoạn 2015 - 2020

Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Điều 27, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; yêu cầu thực tiễn

13

Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh quy định thời gian gửi báo cáo Kế hoạch tài chính 05 năm địa phương; Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương; thời gian phân bổ giao dự toán ngân sách địa phương hàng năm; thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách; hệ thống mẫu biểu phục vụ lập báo cáo trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Điều 27, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 120/20] 8/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm.

14

Nghị quyết số 77/2018/NQ-HĐND ngày 4/4/2018 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ cụ thể từ ngân sách nhà nước cho một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Điều 27, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; yêu cầu thực tiễn

 

Bãi bỏ: 04 nghị quyết

 

15

Nghị quyết số 113/2015/NQ-HĐND ngày 10/9/2015 về việc quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ, trẻ em gái học chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2015 - 2020

Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Điều 27, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; yêu cầu thực tiễn

16

Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 về cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, HTX trong việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Điều 27, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; yêu cầu thực tiễn

17

Nghị quyết số 49/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 về cơ chế, chính sách khuyến khích hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư sang đất ở

Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Điều 27, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; yêu cầu thực tiễn

 

PHỤ LỤC SỐ 03

DANH MỤC CÁC NỘI DUNG DỰ KIẾN TRÌNH KỲ HỌP THỨ MƯỜI
(Kèm theo Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 28/02/2019 của HĐND tỉnh)

Tổng số:

- 19 báo cáo

- 14 nghị quyết ban hành mới

TT

Nội dung

Căn cứ pháp lý

I

Các báo cáo (19 báo cáo)

1

Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về công tác năm 2019, nhiệm vụ công tác năm 2020

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015

2

Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ tám của HĐND tỉnh

Như trên

3

Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử bi trước kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh

Như trên

4

Báo cáo của Ban pháp chế của HĐND tỉnh về công tác năm 2019, nhiệm vụ công tác năm 2020

Như trên

5

Báo cáo của Ban Kinh tế-Ngân sách của HĐND tỉnh về công tác năm 2019, nhiệm vụ công tác năm 2020

Như trên

6

Báo cáo của Ban Văn hóa-Xã hội của HĐND tỉnh về công tác năm 2019, nhiệm vụ công tác năm 2020

Như trên

7

Báo cáo của Ban Dân tộc của HĐND tỉnh về công tác năm 2019, nhiệm vụ công tác năm 2020

Như trên

8

Báo cáo của UBND tỉnh về công tác năm 2019, nhiệm vụ công tác năm 2020

Như trên

9

Báo cáo của Ủy han nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Như trên

10

Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình tài chính - ngân sách địa phương năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp công tác tài chính - ngân sách địa phương năm 2020

Như trên

11

Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về quyết toán ngân sách địa phương năm 2017

Như trên

12

Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân bổ, thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Luật đầu tư công năm 2014

13

Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp nhiệm vụ năm 2020

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015

14

Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp nhiệm vụ năm 2020

Như trên

15

Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp nhiệm vụ năm 2020

Như trên

16

Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 và giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ tám; nhiệm vụ, giải pháp nhiệm vụ năm 2020

Như trên

17

Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về công tác năm 2019, nhiệm vụ công tác năm 2020

Như trên

18

Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác năm 2019, nhiệm vụ công tác năm 2020

Như trên

19

Báo cáo của Cục thi hành án dân sự tỉnh về công tác năm 2019, nhiệm vụ công tác năm 2020

Như trên

II

Các nghị quyết ban hành mới: 14 nghị quyết

1

Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Luật Đầu tư công năm 2016.

2

Nghị quyết về giao biên chế công chức tỉnh Sơn La năm 2020

Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ; Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 của Bộ Nội vụ; Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ; Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ Nội vụ

3

Nghị quyết phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020

Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ; Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ

4

Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

Điều 58, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013

5

Nghị quyết về thông qua danh mục dự án nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

Điều 58, Điều 62 Luật Đất đai năm 2014

6

Nghị quyết của HĐND tỉnh về phương án phân bổ vốn đầu tư công năm 2020

Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Luật Đầu tư công năm 2014

7

Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017

Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015

8

Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu chi ngân sách tỉnh Sơn La năm 2020

Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015

9

Nghị quyết phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung ngân sách cho các huyện, thành phố năm 2020

Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015

10

Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2020

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

11

Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015

12

Nghị quyết về việc thông qua những nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, giải quyết giữa hai kỳ họp theo đề nghị của UBND tỉnh

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

13

Nghị quyết về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7 và trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015

14

Nghị quyết về sáp nhập bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

Luật Tổ chức chính quyền địa phương; yêu cầu thực tiễn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 112/NQ-HĐND về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


857

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97