Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 110/2023/QH15 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 29/11/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Chính thức giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến hết 30/6/2024

Ngày 29/11/2023, Quốc hội thông qua Nghị quyết 110/2023/QH15 về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, trong đó có nội dung giảm thuế GTGT đến hết 30/6/2024.

Chính thức giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến hết ngày 30/6/2024

Tại Mục 10 Nghị quyết 110/2023/QH15 Quốc hội đồng ý giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm a mục 1.1 khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024.

Cụ thể, giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%.

Không giảm thuế giá trị gia tăng đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

- Viễn thông;

- Công nghệ thông tin;

- Hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản;

- Kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất;

- Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Thời gian giảm thuế GTGT là từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024 (tức 6 tháng đầu năm 2024)

Quốc hội giao Chính phủ tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến dự toán thu và bội chi ngân sách nhà nước năm 2024 theo Nghị quyết của Quốc hội, báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Thông qua 07 Luật tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thông qua 07 luật tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV gồm:

- Luật Căn cước;

- Luật Kinh doanh bất động sản;

- Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở;

- Luật Nhà ở;

- Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự;

- Luật Tài nguyên nước;

- Luật Viễn thông.

Xem thêm tại Nghị quyết 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023.

QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 110/2023/QH15

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV

QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;

Căn cứ kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV từ ngày 23 tháng 10 năm 2023 đến ngày 29 tháng 11 năm 2023;

Theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến của các đại biểu Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua 07 luật: Luật Căn cước; Luật Kinh doanh bất động sản; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Nhà ở; Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Tài nguyên nước; Luật Viễn thông.

Thông qua 09 nghị quyết: Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2024; Nghị quyết thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ; Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu; Nghị quyết về giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”; Nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn; Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức quán triệt, triển khai các luật, nghị quyết nêu trên.

2. Cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý và quyết định điều chỉnh thời điểm trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) sang kỳ họp gần nhất, bảo đảm chất lượng và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn hiện nay. Cho ý kiến lần đầu đối với 08 dự án luật: Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lưu trữ (sửa đổi); Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trình, cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, giải trình, tiếp thu tối đa ý kiến của đại biểu Quốc hội, chỉnh lý các dự thảo luật bảo đảm chất lượng, tiến độ.

3. Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, các Bộ, ngành, cơ quan trung ương và các địa phương đã tích cực, chủ động, trách nhiệm, khẩn trương và phối hợp chặt chẽ trong triển khai rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu tại Nghị quyết số 101/2023/QH15.

Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo khẩn trương xem xét, xử lý kết quả rà soát và báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 đối với các nội dung do Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước kiến nghị; có giải pháp khắc phục ngay các nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, vướng mắc, bất cập đã được chỉ ra trong các văn bản dưới luật; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các luật, pháp lệnh có liên quan theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2024 và Kế hoạch số 81/KH -UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Đồng thời, đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, các Bộ, ngành, cơ quan trung ương và các chính quyền địa phương tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tập trung đầu tư nguồn lực cho xây dựng và hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, bảo đảm chất lượng, tiến độ xây dựng các dự án được giao theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; kịp thời triển khai có hiệu quả các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua, ban hành đồng bộ, đúng thời hạn văn bản quy định chi tiết thi hành luật; có giải pháp khắc phục hiệu quả tình trạng né tránh, thiếu trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức; phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, “lợi ích cục bộ” trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; hoàn thiện tiêu chí, quy trình, thủ tục rà soát văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện thống nhất, hiệu quả; kịp thời phát hiện và xử lý các quy định có mâu thuẫn, chồng chéo, sơ hở, bất cập, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

4. Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan hữu quan tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; trong đó, tăng cường biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, tội phạm công nghệ cao, tội phạm xâm hại, bạo hành trẻ em, giải quyết các đề nghị, kiến nghị về việc xem xét lại các bản án, quyết định, bảo đảm đúng căn cứ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, thời hạn theo quy định của các luật tố tụng.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực (quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, tài sản công; đấu thầu, mua sắm tài sản công; đấu giá, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, trái phiếu, xây dựng cơ bản, tổ chức cán bộ…); kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Khẩn trương giải quyết các vụ việc, vụ án tạm đình chỉ, trong đó tập trung xử lý những vụ đã hết hoặc gần hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, các trường hợp còn tồn đọng do lỗi chủ quan, không để xảy ra việc tạm đình chỉ không đúng pháp luật; đẩy nhanh tiến độ triển khai các đề án thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong tố tụng hình sự bảo đảm thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, vi phạm trong công tác thi hành án dân sự; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành án hành chính.

Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục có giải pháp để nâng cao chất lượng giải quyết án hành chính; tăng cường công tác hòa giải các vụ việc dân sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự và đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính theo quy định của Luật Tố tụng hành chính; đẩy mạnh giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm thuộc thẩm quyền.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao triển khai các giải pháp không để xảy ra trường hợp bị oan, sai trong tố tụng hình sự; nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; tăng cường kiểm sát và kiến nghị xử lý các trường hợp chậm thi hành án hành chính; đẩy mạnh giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm thuộc thẩm quyền.

5. Đồng ý chủ trương, giao Chính phủ trong năm 2024 xây dựng dự thảo Nghị định về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ đầu tư từ nguồn thu thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu và các nguồn hợp pháp khác để ổn định môi trường đầu tư, khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn đa quốc gia và hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước đối với một số lĩnh vực cần khuyến khích đầu tư, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi ban hành. Đồng thời, rà soát tổng thể để hoàn thiện đồng bộ hệ thống chính sách, pháp luật về khuyến khích đầu tư, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới.

6. Giao Chính phủ tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết số 97/2019/QH14, số 119/2020/QH14, số 131/2020/QH14 và số 160/2021/QH14 của Quốc hội về tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng; nghiên cứu, trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

7. Đồng ý cho phép kéo dài thời gian thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024; bổ sung 966,749 tỷ đồng từ dự phòng chung nguồn ngân sách trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho Dự án.

Chính phủ chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của thông tin, số liệu báo cáo Quốc hội; chỉ đạo Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phối hợp thực hiện và hoàn thành Dự án theo đúng tiến độ và quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và pháp luật có liên quan.

8. Bổ sung nội dung đầu tư các dự án xây dựng, cải tạo, sửa chữa, mua sắm đầu tư trang thiết bị các bệnh viện tại Báo cáo số 581/BC-CP ngày 20 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ vào điểm a mục 1.2 khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và cho phép chuyển nguồn 2.920,7 tỷ đồng nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021 bố trí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quy định tại điểm a mục 1.3 khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết số 43/2022/QH15 còn dư sang năm 2024 cho các Bộ, cơ quan trung ương để triển khai thực hiện các dự án thuộc nội dung đầu tư nêu trên.

Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định việc phân bổ vốn cho các Bộ, cơ quan trung ương để thực hiện các dự án thuộc nội dung đầu tư nêu trên khi đủ điều kiện, thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, các Nghị quyết của Quốc hội và quy định của pháp luật có liên quan. Trường hợp cấp bách, trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước bố trí cho các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024.

9. Đồng ý bổ sung 1.275 tỷ đồng chi đầu tư cho tỉnh Nghệ An từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 để giải quyết đền bù giải phóng mặt bằng (bao gồm cả phần chậm trả) của các dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Nghệ An thuộc nhiệm vụ ngân sách trung ương phát sinh sau khi các dự án này đã quyết toán. Chính phủ chịu trách nhiệm về nội dung đề xuất, tính chính xác của thông tin, số liệu, căn cứ pháp lý khi triển khai thực hiện, chỉ thanh toán những nghĩa vụ thuộc trách nhiệm của Nhà nước, bảo đảm không phát sinh khiếu kiện.

10. Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm a mục 1.1 khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024.

Giao Chính phủ tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến dự toán thu và bội chi ngân sách nhà nước năm 2024 theo Nghị quyết của Quốc hội, báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

11. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Kiểm toán nhà nước, các Bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để sớm triển khai thực hiện các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận giám sát và động viên các tầng lớp Nhân dân thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2023.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Vương Đình Huệ

THE NATIONAL ASSEMBLY OF VIETNAM
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

Resolution No.: 110/2023/QH15

Hanoi, November 29, 2023

 

RESOLUTION

THE 6TH MEETING OF THE 15TH NATIONAL ASSEMBLY

THE NATIONAL ASSEMBLY

Pursuant to the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;

Pursuant to the Law on Organization of the National Assembly No. 57/2014/QH13, as amended by the Law No. 65/2020/QH14;

Based on results of the 6th meeting of the 15th National Assembly held from October 23, 2023 to November 29, 2023;

At the request of the Standing Committee of National Assembly and in consideration of opinions given by the National Assembly delegates,

HEREBY RESOLVES:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.09 Resolutions are ratified, including: Resolution certifying result of confidence vote for position/title holders elected or approved by the National Assembly; Resolution on 2024’s socio-economic development plan; Resolution on 2024’s state budget estimate; Resolution on allocation of 2024’s central government budget; Resolution on piloting certain specific policies on investment and construction of roads; Resolution on application of top-up corporate income tax (CIT) under the Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE); Resolution on thematic supervision of “Implementation of National Assembly’s resolutions on national target programs for development of new-style rural areas in 2021 - 2025 period, sustainable poverty reduction in 2021 - 2025 period, and socio-economic development of ethnic minority and mountainous areas in 2021 - 2030 period”; Resolution on continued implementation of some resolutions adopted by the 14th National Assembly and from the beginning of the 15th term to the end of the 4th meeting on thematic supervision and interpellation; Resolution of the 6th meeting of the 15th National Assembly.

The Standing Committee of National Assembly is assigned to organize the dissemination and implementation of the abovementioned laws and resolutions.

2. Give opinions about receipt, revision and decision to change the time for submission of the bill of the Land Law (amended) and the bill of the Law on Credit Institutions (amended) to the National Assembly for consideration to the next meeting, ensuring quality of such documents which are expected to promptly deal with difficulties arising in reality; give opinions for the first time about 08 new bills of Law on Social Insurance (amended), Law on National Defense and Security Industry and Industrial Mobilization, Law on Road Traffic, Law on Road Traffic Order and Safety, Law on Archives (amended), Law on State Capital (amended), Law on Organization of People’s Courts (amended), Law on amendments to Law on Property Auction.

The Standing Committee of National Assembly is assigned to direct the National Assembly’s affiliates to closely cooperate with submitting authorities, drafting authorities, and relevant authorities in studying, expressing and fully absorbing opinions given by the National Assembly deputies in order to complete draft laws in such a way ensuring quality and prescribed schedule.

3. The National Assembly recognizes and highly appreciates the active, proactive, urgent and close cooperation of the Standing Committee of National Assembly, the Government, the Prime Minister, the National Assembly’s affiliates, ministries, central- and local-government authorities in reviewing legislative documents mentioned in the Resolution No. 101/2023/QH15.

The Government is requested to promptly review, process review results, and submit a report on review results to the 7th meeting of the National Assembly in respect of contents proposed by the Ethnic Minorities Council, Committees of the National Assembly, the People’s Supreme Court, the People’s Supreme Procuracy, or the State Audit Office of Vietnam; adopt solutions for promptly dealing with conflicts, overlaps, queries or difficulties which have been set out in sub-law documents; study and propose appropriate amendments to relevant laws and ordinances under the 2024’s Program for formulation of laws and ordinances of the National Assembly and the Plan No. 81/KH-UBTVQH15 of the Standing Committee of National Assembly organizing the implementation of the Poliburo’s Conclusion No. 19-KL/TW and the Scheme on orientations for the law formulation program of the 15th National Assembly.

The Government, the Prime Minister, the People’s Supreme Court, the People’s Supreme Procuracy, the State Audit Office of Vietnam, ministries, central government authorities and local governments are requested to continue tightening compliance with laws, rules and disciplines, upholding responsibilities of leaders, and mobilizing resources for formulating a complete and synchronous development institution in such a way ensuring quality and formulation schedule of projects assigned under the program for formulation of laws and ordinances; promptly and effectively organize the implementation of laws and resolutions approved by the National Assembly, and promulgate documents elaborating such laws in a consistent and timely manner; adopt solutions for effectively overcoming the problem that officials and public employees pass the buck; promptly detect and prevent, and strictly handle acts of corruption or misconduct, acts aimed at seeking sectional interests or interests of a particular group in the course of formulation and implementation of laws; The Government, the People’s Supreme Court, the People’s Supreme Procuracy, and relevant authorities are requested to continue effectively organizing the implementation of objectives, tasks and solutions set forth in the National Assembly’s Resolution No. 96/2019/QH14, including measures for preventing and effectively combating crimes, especially drug-related crimes, human trafficking, high-tech crimes, child abuse or violence against children, considering and processing requests for reconsideration of judgments or decisions, ensuring that they have been issued by proper jurisdiction on reasonable grounds, following proper procedures and within time limits prescribed in relevant codes of procedures.

The Government and the Prime Minister of Vietnam continue directing the intensified inspections which should focus on fields and sectors most prone to corruption or misconduct such as management and use of land, natural resources and public property; bidding and procurement of public property; auction, finance, banking, securities, bonds, fundamental construction, personnel organization, etc.; punctually detect and effectively prevent acts of harassment, misconduct or annoying people and enterprises;  promptly handle suspended cases or lawsuits, especially those whose prescriptive period for criminal prosecution expires or is nearly expiring, and those which are unsettled due to subjective reasons, so as to avoid unlawful suspension of such cases; accelerate the implementation of schemes for sound recording or videotape recording in criminal procedures which should be consistent nationwide. Intensify inspections and deal with shortcomings and violations committed during the enforcement of civil judgments; continue completing mechanisms for enforcing administrative judgments in an effective and efficient manner, ensuring compliance with rules and disciplines.

The People’s Supreme Court continues adopting solutions for improving efficiency in handling administrative cases; intensifies conciliation in civil cases in accordance with provisions of the Code of Civil Procedures and dialogues in handling administrative cases in accordance with provisions of the Code of Administrative Procedures; step up processing of petitions for reopening or cassation procedures intra vires.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5. Approve the policies and assign the Government to formulate a draft Decree in 2024 on establishment, management and use of investment support fund which is established using top-up CIT amounts collected under the GloBE and other lawful revenues in order to stabilize investment environment, encourage and attract strategic investors and multinational corporations, and assist domestic enterprises in some fields and sectors in which investment is encouraged, and submit such Decree to the Standing Committee of National Assembly of Vietnam for its opinions before promulgation. Additionally, make a comprehensive review to complete a consistent system of policies and laws for investment incentives so as to meet Vietnam's development requirements in the new context.

6. The Government is assigned to continue organizing effective implementation of the Resolutions No. 97/2019/QH14, No. 119/2020/QH14, No. 131/2020/QH14 and No. 160/2021/QH14 of the National Assembly on organization of urban administration model in Hanoi City, Ho Chi Minh City and Da Nang City; study and submit to the National Assembly for consideration of revisions to the National Assembly’s Resolution No. 119/2020/QH14 piloting the urban administration model and specific mechanisms and policies for development of Da Nang City.

7. Duration of the project on land expropriation, compensation, support and resettlement in service of construction of Long Thanh International Airport is extended to December 31, 2024 inclusively; an amount of VND 966,749 billion derived from the general provision of central-government budget under the medium-term public investment plan for 2021 - 2025 period shall be additionally allocated to the project.

The Government shall assume responsibility for the accuracy and adequacy of information and figures in the report submitted to the National Assembly; direct relevant Ministries, regulatory authorities, and the People's Committee of Dong Nai Province to cooperate in implementing and completing the project according to the prescribed schedule and in accordance with provisions of the Law on state budget, the Law on public investment and relevant laws.

8. Contents about investment projects on construction, improvement, repair and acquisition of equipment for hospitals in the Government’s Report No. 581/BC-CP dated October 20, 2023 are added to Point a Section 1.2 Clause 1 Article 3 of the National Assembly’s Resolution No. 43/2022/QH15; the unused amount of VND 2.920,7 billion of increased state budget revenues and decreased state budget expenditures in 2021 which is used for granting house rent subsidies to workers under Point a Section 1.3 Clause 1 Article 3 of the Resolution No. 43/2022/QH15 shall be carried forward to 2024 and allocated to Ministries and central-government authorities for implementing the abovementioned projects.

The Government shall request the National Assembly to consider deciding to allocate funding to Ministries and central-government authorities for implementing the abovementioned projects when investment requirements and procedures for such projects are satisfied and completed in accordance with provisions of the Law on public investment, the Law on state budget, National Assembly’s Resolutions and relevant laws. Urgent cases which arise between two meetings of the National Assembly shall be reported to the Standing Committee of National Assembly of Vietnam for considering, deciding and reporting the National Assembly in the next meeting.

Duration for implementation and disbursement of funding from state budget to projects under the socio-economic recovery and development program is extended by December 31, 2024.

9. An amount of VND 1.275 billion of investment expenditure funding for Nghe An Province derived from increased central-government budget revenues in 2022 shall be used for paying compensations and land clearance costs (included delayed payments) for projects on expansion of stretches of National Highway 1 passing Nghe An Province which are funded by central-government budget but arise after investment costs of these projects have been settled. The Government is responsible for proposed contents and accuracy of information, figures and legal grounds for implementation. Only payments under the State obligation shall be paid in a manner ensuring that no lawsuits are filed.

10. VAT on goods and services specified in Point a Section 1.1 Clause 1 Article 3 of the National Assembly’s Resolution No. 43/2022/QH15 on fiscal and monetary policies for supporting socio-economic recovery and development program is reduced by 2% from January 01, 2024 to June 30, 2024 inclusively.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.11. The Standing Committee of National Assembly, the Government, the Prime Minister, the Central Committee of the Vietnamese Fatherland Front, the People’s Supreme Court, the People’s Supreme Procuracy, the Ethnic Minorities Council, Committees of the National Assembly, the State Audit Office of Vietnam, Ministries, central-government authorities and local governments shall, within the ambit of their assigned functions and tasks, effectively organize the implementation of this Resolution; intensify dissemination and education about laws so as to promptly and effectively implement laws and resolutions ratified by the National Assembly.

The Standing Committee of National Assembly, the Ethnic Minorities Council, Committees of the National Assembly, National Assembly’s Delegations and delegates shall supervise the implementation of this Resolution.

The Central Committee and member units of the Vietnamese Fatherland Front shall supervise and encourage all people classes to implement this Resolution.

This Resolution is ratified by the 6th meeting of the 15th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam held on November 29, 2023.

 

 

CHAIRMAN OF THE NATIONAL ASSEMBLY
Vuong Dinh Hue

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


34.954

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!