Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận 12 và dự toán thu, chi ngân do Hội đồng nhân dân quận 12 ban hành

Số hiệu: 11/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Văn Chúm
Ngày ban hành: 19/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 12
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 11/2008/NQ-HĐND

Quận 12, ngày 19 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 12 VÀ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 12
KHÓA III KỲ HỌP LẦN THỨ 16

(Từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 12 năm 2008)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;
Sau khi xem xét Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 12 về ước thực hiện thu, chi ngân sách quận năm 2008; Tờ trình số 40/TTr-UBND-TC ngày 15 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 12 về dự toán ngân sách năm 2009; Báo cáo thẩm tra số 09/BCTT-KTXH ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận 12 và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận 12 và dự toán ngân sách quận năm 2009 như sau:

A. VỀ THU NGÂN SÁCH:

- Tổng thu ngân sách nhà nước: 494.000 triệu đồng

- Tổng thu ngân sách địa phương: 209.632 triệu đồng

Trong đó:

+ Thu để lại điều tiết: 99.827 triệu đồng

+ Thu cân đối ngân sách: 108.512 triệu đồng

+ Thu từ nguồn tăng thu năm 2008: 1.293 triệu đồng

(kèm theo Biểu số 1)

B. VỀ CHI NGÂN SÁCH:

- Tổng chi ngân sách địa phương: 209.632 triệu đồng

Trong đó:

+ Ngân sách quận: 201.684 triệu đồng

+ Ngân sách phường: 39.004 triệu đồng

(Kèm theo Biểu số 2)

Điều 2. Ủy ban nhân dân quận căn cứ vào Nghị quyết này, quyết định giao dự toán, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện ngân sách địa phương và báo cáo ngân sách năm 2009 theo các quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 12, khóa III nhiệm kỳ 2004 - 2009, kỳ họp lần thứ 16 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Chúm

 

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2009

(Kèm theo Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân quận 12)

Biểu số 1

Đơn vị tính: triệu đồng

NỘI DUNG

Dự toán 2009

NSNN

NS địa phương

NS quận

NS phường

1

2

3

4

5

I. Thu cân đối NS

494.000

209.632

201.684

39.004

1. Thu điều tiết NSQH

 

 

 

 

2. Thuế CTN

240.000

67.886

67.677

209

Thuế giá trị gia tăng

160.000

41.600

41.600

 

Thuế thu nhập doanh nghiệp

71.100

18.486

18.486

 

Thuế tài nguyên

 

 

 

 

Thuế tiêu thụ đặc biệt

1.100

 

 

 

Thuế môn bài

5.800

5.800

5.591

209

T. đó: Thuế môn bài hộ nhỏ (Thuộc NSQH)

1.044

1.044

835

209

Khác

2.000

2.000

2.000

 

3. Lệ phí trước bạ

69.500

25.715

20.572

5.143

T.đó: LP trước bạ nhà, đất

25.715

25.715

20.572

5.143

4. Thuế thu nhập cao

27.000

 

 

 

5. Thuế nhà đất

3.500

3.500

2.800

700

6. Tiền thuê đất

6.000

0

 

 

7. Tiền sử dụng đất

140.000

0

 

 

8. Thuế SDĐNN

 

0

0

0

9. Thuế CQSDĐ

 

0

0

0

11. Thu phí - lệ phí

3.500

1.506

380

1.126

12. Thu khác

4.500

1.220

450

770

13. Bổ sung từ NS cấp trên

 

108.512

108.512

31.056

14. Thu từ nguồn tăng thu năm 2008

 

1.293

1.293

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 12

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2009

(Kèm theo Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân quận 12)

Biểu số 2

Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung

Dự toán ngân sách 2009

Trong đó

Ghi chú

Ngân sách quận

Ngân sách phường

TỔNG CHI THƯỜNG XUYÊN CÂN ĐỐI NS

209.632

201.684

39.004

 

1. Chi sự nghiệp kinh tế:

10.630

9.199

1.431

 

- Sự nghiệp kiến thiết thị chính

3.488

2.057

1.431

 

Trong đó:

 

 

 

 

+ Chăm sóc khuôn viên

1.239

1.239

 

 

+ Sửa chữa nạo vét hệ thống thoát nước

796

796

 

 

+ Điện chiếu sáng công cộng hệ dân lập

1.453

22

1.431

Quận phân bổ toàn bộ về phường

+ Khác

 

 

 

 

- Sự nghiệp giao thông

3.300

3.300

 

 

- Sự nghiệp nông lâm thủy lợi

500

500

 

 

- Sự nghiệp môi trường

2.633

2.633

 

 

Trong đó: quét rác đường

2.533

2.533

 

 

- Sự nghiệp kinh tế khác

709

709

 

 

2. Sự nghiệp giáo dục - ĐT

104.544

104.544

0

 

- Sự nghiệp giáo dục

103.644

103.644

 

Theo số liệu Sở Giáo dục thống nhất với Sở Tài chính

- Sự nghiệp đào tạo

900

900

0

 

+ TT BDCT

464

464

 

 

+ Phòng Nội vụ

436

436

 

Sử dụng nguồn tăng thu ngân sách năm 2008: 213 trđ để bổ sung đào tạo các lớp TCCT và TCHC

+ Trung tâm dạy nghề

0

 

 

 

3. Sự nghiệp y tế:

16.972

16.972

 

 

- Bệnh viện

6.330

6.330

 

Theo số liệu Sở Y tế thống nhất với Sở Tài chính

- Trung tâm y tế dự phòng

10.120

10.120

 

Theo số liệu Sở Y tế thống nhất với Sở Tài chính

- Phòng Y tế

522

522

 

 

4. SN văn hóa nghệ thuật

2.044

2.044

 

 

- Trung tâm Văn hóa

1.229

1.229

 

Tăng 300 triệu đồng: hoạt động 02 Nhà Văn hóa: Thạnh Lộc; Tân Thới hiệp; bổ sung kinh phí hoạt động sự nghiệp 100 trđ

Tăng 150 trđ sử dụng từ nguồn tăng thu năm 2008 để bổ sung hoạt động truyền thống Gò Môn

- Phòng VHTT (Hoạt động bản tin)

195

195

 

 

- Nhà Thiếu nhi

620

620

 

 

5. SN thể dục thể thao:

1.311

1.311

 

Sử dụng nguồn tăng thu năm 2008: 470 trđ để chi tổ chức đại hội TDTT

6. Sự nghiệp xã hội:

7.616

7.547

69

Tăng 27 triệu đồng:

Chi từ dự phòng quận để hỗ trợ SNXH phường 27 trđ (Diện 130 và 111)

a) Phòng LĐTBXH

7.247

7.247

 

 

b) Bổ sung KP thực hiện chương trình 3 giảm (Công an quận)

300

300

 

 

c) Bổ sung Quỹ XĐGN quận

0

 

 

 

7. Quản lý Nhà nước:

31.559

15.039

16.520

 

- KP khoán chi QLHCNN

23.325

10.915

12.410

Tăng 174 triệu đồng:

Bổ sung từ không khoán chi phường 33 trđ và từ đoàn thể phường 5 trđ, Đảng CSVN phường 86 trđ, ANQP và TTXH phường 16 trđ, dự phòng ngân sách quận 34 trđ

- Kinh phí không khoán chi (HĐND)

810

262

548

 

- Hoạt động ngoài khoán

4.592

1.030

3.562

Sử dụng nguồn tăng thu năm 2008: 30 trđ để bổ sung công tác tăng cường, phổ biến pháp luật

- Thanh tra Xây dựng

2.832

2.832

 

 

- Khối nội chính

0

 

 

 

8. Quỹ khen thưởng

547

429

118

 

9. Đoàn thể:

8.365

2.712

5.653

 

- KP khoán chi

7.525

1.872

5.653

 

- Hỗ trợ KP hoạt động

840

840

 

Sử dụng 30 trđ từ nguồn tăng thu năm 2008 để chi hoạt động họp mặt cựu tù chính trị

10. Đảng

3.187

3.187

 

 

11. ANQP và TTAT xã hội:

6.663

2.200

4.463

 

- Quốc phòng

1.650

1.650

 

Sử dụng nguồn tăng thu ngân sách năm 2008: 400 trđ để bổ sung hoạt động ANQP

- An ninh và trật tự an toàn xã hội (Công an)

550

550

 

 

12. Các khoản chi tổ dân phố, khu phố, khu dân cư, các khoản chi khác

0

 

 

 

13. Chi thường xuyên khối phường

0

0

 

 

- KP khoán chi

0

 

 

 

- KP không khoán chi

0

 

 

 

CỘNG CHI TỪ MỤC 1 ĐẾN 13

193.438

161.997

31.441

 

14. Chi CCTL

0

 

 

 

15. Chi CĐ, CS mới phát sinh

0

 

 

 

16. Chi khác

9.269

2.672

6.597

Chi cho TTVH kinh phí 03 nhà văn hóa phường 300trđ

- Chi hỗ trợ các đơn vị ngành dọc trên địa bàn, chi khác (Khối nội chính)

321

321

 

 

- Chi khu phố, tổ dân phố

6.242

 

6.242

 

- Chi khác

2.706

2.351

355

Chi khác của quận giảm 355 trđ bổ sung cho chi khác phường và 250 trđ cho Ban CHQS

17. Dự phòng phí

6.925

5.959

966

Giảm dự phòng quận: Chi bổ sung SNXH phường 27 trđ (diện 130 và 111) và QLNN của phường 34 trđ (trợ cấp khuyến khích)

18. Chi trợ cấp cân đối

31.056

31.056

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 12

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận 12 và dự toán thu, chi ngân do Hội đồng nhân dân quận 12 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.243

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.212.98