Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 108/NQ-HĐND năm 2016 về Chương trình hoạt động toàn khóa của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Số hiệu: 108/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Quyết Tâm
Ngày ban hành: 05/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 108/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TOÀN KHÓA CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI

(Từ ngày 03 đến ngày 05 tháng 8 năm 2016)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 510/TTr-HĐND ngày 02 tháng 8 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về chương trình hoạt động toàn khóa của Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân thành phố thống nhất về chương trình hoạt động toàn khóa của Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, cụ thể:

1. Tổ chức kỳ họp

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức 10 kỳ họp thường lệ theo luật định, 01 kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ và một số kỳ họp bất thường.

a) Hoạt động tại các kỳ họp thường lệ

- Tại kỳ họp thường lệ giữa năm (khoảng giữa tháng 7), Hội đồng nhân dân thành phố xem xét một số báo cáo trọng tâm sau:

+ Báo cáo công tác 6 tháng của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố.

+ Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về: Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri.

+ Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố về tham gia công tác xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm.

+ Báo cáo về việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

+ Báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố.

+ Các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố thẩm tra các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố.

+ Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

b) Tại kỳ họp thường lệ cuối năm (khoảng đầu tháng 12), Hội đồng nhân dân thành phố xem xét một số báo cáo trọng tâm sau:

- Báo cáo công tác năm của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố.

- Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về: Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội năm và kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm tiếp theo; thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

- Báo cáo năm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố về tham gia công tác xây dựng chính quyền.

- Báo cáo về việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật;

- Báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố.

- Các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố thẩm tra các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

c) Hoạt động tại kỳ họp bất thường

- Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, thảo luận các giải pháp giải quyết những vấn đề vướng mắc, khó khăn, phát sinh trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội hằng năm.

- Công tác nhân sự (nếu có).

d) Hoạt động tại kỳ họp cuối nhiệm kỳ

Hội đồng nhân dân thành phố xem xét một số báo cáo trọng tâm sau: Báo cáo công tác nhiệm kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố.

2. Hoạt động giám sát

a) Xem xét báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố và các báo cáo khác.

b) Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp về tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố.

c) Xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố, nghị quyết của Hội đồng nhân dân các quận, huyện có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố.

d) Tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố.

đ) Xem xét việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri.

e) Tăng cường hoạt động giám sát đối với việc phát hiện, xử lý vụ việc tham nhũng (nếu có).

g) Giám sát chuyên đề

Căn cứ chương trình hoạt động giám sát hằng năm, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố giám sát 02 chuyên đề tại 02 kỳ họp thường lệ trong năm; Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố giám sát từ 01 đến 02 chuyên đề tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố giám sát 02 chuyên đề, báo cáo kết quả với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và gửi báo cáo đến đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

h) Lấy phiếu tín nhiệm

Hội đồng nhân dân thành phố lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân thành phố bầu theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.

i) Bỏ phiếu tín nhiệm

Khi có kiến nghị của ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố hoặc có kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố hoặc người được lấy phiếu tín nhiệm có từ hai phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trở lên đánh giá tín nhiệm thấp, Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố bầu.

3. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

a) Tiếp xúc cử tri

- Trên cơ sở kiện toàn Quy chế phối hợp về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tăng cường công tác phối hợp tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố.

- Tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, theo giới.

- Tiếp tục tổ chức chương trình “Lãnh đạo thành phố gặp gỡ trẻ em” 01 lần/năm, chương trình “Lắng nghe và Trao đổi” và chương trình “Đối thoại cùng chính quyền” hằng tháng để lắng nghe tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của người dân và tạo điều kiện để người dân phát huy quyền làm chủ của mình với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

b) Tổ chức tiếp công dân theo luật định

c) Nâng cao chất lượng, quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân.

4. Hoạt động trao đổi và học tập kinh nghiệm; đối ngoại

Tổ chức Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đi nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm trong nước và nước ngoài mỗi năm ít nhất một lần nhằm nâng cao kỹ năng hoạt động, kinh nghiệm thực tiễn về công tác dân cử.

5. Các hoạt động khác

- Triển khai Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Quy chế Tiếp xúc cử tri; Quy chế Tiếp công dân.

- Giao Thường trực Hội đồng nhân dân chuẩn bị báo cáo Hội đồng nhân dân công tác tổ chức Hội thảo, Hội nghị, tọa đàm.

- Các hoạt động khảo sát của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố.

- Tham dự các lớp tập huấn, Hội thảo, Hội nghị, hoạt động khảo sát do các cấp có thẩm quyền tổ chức.

- Tổ chức và tham dự Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh miền Đông Nam bộ.

Ngoài những nội dung nêu trên, căn cứ vào tình hình thực tế của thành phố, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố sẽ điều chỉnh, bổ sung chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố và báo cáo với Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động các Ban của Hội đồng nhân dân tổ chức triển khai, thực hiện tốt các nội dung nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 05 tháng 8 năm 2016./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- UBND thành phố: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng HĐND thành phố;
- Văn phòng UBND thành phố;
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố;
- Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQVN các quận, huyện;
- Trung tâm Công báo thành phố;
- Lưu: VT, P.TH (Ng).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 108/NQ-HĐND năm 2016 về Chương trình hoạt động toàn khóa của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.491
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.189.171