Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 103/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 2016

Số hiệu: 103/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 05/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Nghị quyết 103/NQ-CP về phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 11 năm 2016 ban hành ngày 05/12/2016.

Theo đó, tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ diễn ra vào ngày 28 và 29 tháng 11 năm 2016 đã đưa ra thảo luận một số vấn đề và tập hợp nội dung tại Nghị quyết số 103 như sau:

- Chính phủ yêu cầu hoàn thiện và trình dự án Luật đo đạc và bản đồ trong quý I năm 2017 trước khi trình Quốc hội.

- Tại Nghị quyết 103 năm 2016, Chính phủ thống nhất xây dựng mô hình 03 đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc thuộc tỉnh. Ủy ban nhân dân các tỉnh phối hợp với Bộ Kế hoạch và đầu tư hoàn thiện đề án và các cơ chế, chính sách đặc thù phục vụ cho việc xây dựng.

- Theo Nghị quyết số 103/CP, Chính phủ cho phép doanh nghiệp được miễn kiểm tra về an toàn thực phẩm, công bố hợp quy và công bố sự phù hợp quy định an toàn thực phẩm, miễn ghi nhãn tiếng Việt Nam đối với thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu vào Việt Nam chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu, không tiêu thụ tại thị trường trong nước.

- Chính phủ đã thống nhất đề xuất về chế độ hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với thân nhân của công nhân, viên chức quốc phòng không có bảo hiểm y tế tại Nghị quyết 103.

- Bên cạnh đó, tại Nghị quyết 103/NQ Chính phủ có những định hướng để xây dựng Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo và điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

- Ngoài ra, tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 11, Chính phủ đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 như sau:

+ Giao cho Thủ tướng Chính phủ quyết định dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

+ Theo Nghị quyết số 103, các Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Ngân hàng nhà nước Việt Nam chủ động theo dõi diễn biến tình hình kinh tế, thuơng mại, tài chính để có phương án ứng phó đối với các chính sách kinh vĩ mô, lạm phát.

+ Các Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các địa phương rà soát công tác quy hoạch đô thị nhất là tại các thành phố lớn.

+ Các Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp giải quyết các vấn đề bức xúc về an toàn thực phẩm nhất là vật tư nông nghiệp giả, sử dụng trái phép hóa chất trong sản xuất, bảo quản, chế biến.

+ Các Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tăng cường theo dõi, nắm chắc tình hình thế giới và khu vực, chủ động phân tích, đánh giá những diễn biến mới, kịp thời đề xuất các đối sách phù hợp.

Nghị quyết 103/NQ-CP về phiên họp thường kỳ Chính phủ có hiệu lực ngày 05/12/2016.

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 103/NQ-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 11 NĂM 2016

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ tháng 11 năm 2016, tổ chức vào ngày 28 và 29 tháng 11 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

1. Về dự án Luật đo đạc và bản đồ

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật đo đạc và bản đồ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2017 trước khi trình Quốc hội.

2. Về Đề án xây dựng đặc khu kinh tế

Chính phủ thống nhất nguyên tắc xây dựng mô hình 03 đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc thuộc tỉnh theo định hưng mỗi đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt lựa chọn phát triển thế mạnh riêng có, nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế so sánh của mỗi đơn vị, tạo động lực phát triển mới, bảo đảm phân bổ nguồn lực theo vùng, tạo hiệu ứng lan tỏa trên phạm vi cả nước.

Ủy ban nhân dân các tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hòa, Kiên Giang chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện các Đề án đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; đề xuất cấp có thẩm quyền các cơ chế, chính sách đặc thù để xây dựng các dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt cho từng đơn vị.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương tiếp thu ý kiến Chính phủ, hoàn thiện báo cáo về các Đề án, trong đó cập nhật, phân tích, đánh giá tổng thể kinh nghiệm quốc tế về lĩnh vực này; đề xuất các nhóm cơ chế, chính sách kinh tế ưu đãi đặc thù áp dụng cho các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ cho ý kiến trước khi báo cáo Bộ Chính trị theo quy định.

Trên cơ sở đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù của các tỉnh, ý kiến kết luận của Bộ Chính trị, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân các tỉnh và các bộ, cơ quan liên quan lập đề nghị xây dựng các dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt: Vân Đồn; Bắc Vân Phong; Phú Quốc, báo cáo Chính phủ cho ý kiến để trình Quốc hội.

3. Về đề xuất đối với việc ghi nhãn phụ, công bố hợp quy, công bố sự phù hợp đối với nguyên liệu thực phẩm nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu, gia công xuất khẩu và nhập kinh doanh để sản xuất tiếp hàng xuất khẩu

Đkịp thời tháo gkhó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, gia công thực phẩm xuất khẩu, Chính phủ thống nhất cho phép doanh nghiệp được miễn kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm, công bố hợp quy và công bố sự phù hợp quy định an toàn thực phẩm, miễn ghi nhãn tiếng Việt Nam đối với thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu vào Việt Nam chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu, không tiêu thụ tại thị trường trong nước. Trong thời gian chưa sửa đổi các quy định pháp luật liên quan, thực hiện theo quyết nghị của Chính phủ.

Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan khẩn trương dự thảo Nghị định sửa đi Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm theo trình tự, thủ tục rút gọn, trình Chính phủ trong quý I năm 2017.

4. Về dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều về chế độ chính sách của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

Chính phủ thống nhất với nội dung đề xuất của Bộ Quốc phòng về chế độ hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với thân nhân của công nhân, viên chức quốc phòng không có bảo hiểm y tế.

Giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ quy định cụ thể nội dung trên tại dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 12 năm 2016

5. Về kinh phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện tin học hóa tại các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam theo nhiệm vụ tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015

Chính phủ thống nhất giao Bảo hiểm Xã hội Việt Nam được tạm ứng từ nguồn quỹ dự phòng bảo hiểm y tế và thực hiện quyết toán tạm ứng sau khi Nghị định sửa đổi Nghị định số 105/2014/NĐ-CP được ban hành cho phép sử dụng ngun kinh phí này. Tng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm về mức kinh phí, các hạng mục cần thuê dịch vụ, quy mô, phạm vi, khung thời gian thuê dịch vụ theo quy định pháp luật hiện hành.

Giao Bộ Y tế khẩn trương nghiên cứu, bổ sung nội dung này khi sửa đổi Nghị định số 105/2014/NĐ-CP của Chính phủ theo trình tự thủ tục, rút gọn, trình Chính phủ trong tháng 2 năm 2017.

6. Về báo cáo của Tổ công tác về tình hình thực hiện các kết luận, chỉ đạo, nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tháng 11 năm 2016

Chính phủ biểu dương tinh thần làm việc quyết liệt, đổi mới, sáng tạo của các bộ, cơ quan thời gian qua. Qua công tác kiểm tra, đôn đốc, kết quả thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao có nhiều chuyển biến rõ nét, snhiệm vụ quá hạn giảm nhiều. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một snhiệm vụ về xây dựng thể chế hoặc nội dung phức tạp còn để quá hạn.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, không để nợ đọng văn bản quy định chi tiết thi hành các luật đã có hiệu lực thi hành. Khắc phục ngay tình trạng chậm trễ trong công tác phối hợp giữa các bộ, cơ quan. Chủ động đổi mới cách thức làm việc theo hướng kiến tạo, thường xuyên theo dõi tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc thuộc ngành, lĩnh vực mình quản lý. Đcao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, không chuyển công việc thuộc trách nhiệm giải quyết của bộ, cơ quan, địa phương lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Yêu cầu các bộ, cơ quan khẩn trương chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, khắc phục tn tại, hạn chế được chỉ ra qua công tác kim tra; thực hiện các kiến nghị của Tổ công tác; tập trung hoàn thành các nhiệm vụ, công việc còn nợ đọng; thường xuyên rà soát, tchức thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, bảo đảm chất lượng và đúng thời hạn.

Tổ công tác tiếp tục tổ chức kiểm tra một số bộ, cơ quan, địa phương, trước mắt tập trung vào một số bộ, cơ quan có cách làm hay để nhân rộng mô hình hoặc bộ, cơ quan có khối lượng công việc nhiều nhưng cách thức làm việc còn trì trệ, kém hiệu quả để kịp thời xác định nguyên nhân, chấn chỉnh, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, bảo đảm chất lượng.

7. Về triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Chính phủ thống nhất với nội dung báo cáo của Bộ Nội vụ về một số nhiệm vụ cơ bản triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Trên cơ sở 05 nhóm giải pháp của Nghị quyết và Kế hoạch số 04-KH/TW ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Bộ Chính trị triển khai thực hiện Nghị quyết, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; trong đó, đxuất cơ chế, chính sách cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương và thời hạn hoàn thành; báo cáo Thủ tướng Chính phủ để lấy ý kiến thành viên Chính phủ; tiếp thu, hoàn thiện để báo cáo tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương tháng 12 năm 2016.

8. Về một số định hướng xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017

Chính phủ xác định năm 2017 là năm then chốt của kế hoạch trung hạn 2016 - 2020, Nghị quyết này đóng vai trò quan trọng, xuyên suốt trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ năm 2017, trong đó cần phân tích, đánh giá sát bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế để đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể khắc phục hạn chế, yếu kém trong từng ngành, từng lĩnh vực; lựa chọn một số lĩnh vực ưu tiên đột phá, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng; xác định cụ thể nhiệm vụ, giải pháp của bộ, cơ quan, địa phương, lộ trình và trách nhiệm thực hiện của người đứng đầu, kể cả chế tài xử lý trong trường hợp chậm thực hiện nhiệm vụ giao, hạn chế nêu nhiệm vụ chung chung, không rõ ràng.

Yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương chủ động phát hiện, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp Chính phủ cần tập trung chỉ đạo, điều hành trong năm 2017, đặc biệt là các giải pháp về cơ chế, chính sách, tạo động lực phát triển, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 08 tháng 12 năm 2016 để tổng hợp, xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ tại phiên hp; khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 12 năm 2016 để gửi lấy ý kiến thành viên Chính phủ; tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành để tổ chức quán triệt tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương cuối tháng 12 năm 2016.

9. Về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, gửi lấy ý kiến các bộ, cơ quan, địa phương liên quan.

Giao các bộ, cơ quan, địa phương góp ý dự thảo Nghị quyết, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 tháng 12 năm 2016. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính tiếp thu, gửi lấy ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 12 năm 2016.

10. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2016; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

Chính phủ thống nhất đánh giá: Với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, sự điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nlực của các ngành, các cấp, các doanh nghiệp, nn kinh tế nước ta tiếp tục đà phục hi và tăng trưởng. Các cân đối lớn về tài chính, tiền tệ, tín dụng cơ bản được bảo đảm và khá ổn định. Lạm phát được kiểm soát. Dự trữ ngoại hi tăng. Thu hút vn đu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), ký kết vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài tăng. Môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Hoạt động doanh nghiệp chuyển biến tích cực, slượng doanh nghiệp đăng ký mới và sdoanh nghiệp dừng hoạt động quay trở lại tăng cao. Hầu hết các ngành công nghiệp đạt mức tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm trước. Sản xuất nông nghiệp từng bước phục hồi, thủy sản tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá. Khu vực dịch vụ có nhiều cải thiện; tổng mức bán lẻ hàng hóa tiếp tục tăng; lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh. Xuất khẩu lấy lại đà tăng trưởng, trong đó xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản tiếp tục đạt mức khá và cao hơn cùng kỳ năm trước. Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, lao động, việc làm, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ Nhân dân và các lĩnh vực xã hội khác được chú trọng, đạt nhiều kết quả tích cực. An ninh chính trị và trật tự xã hội ổn định.

Tuy nhiên, nền kinh tế nước ta còn có nhiều khó khăn, thách thức. Các cân đối kinh tế vĩ mô chưa thật vững chắc. Tiến độ thu ngân sách trung ương thấp. Giải ngân vn trái phiếu Chính phủ còn chậm. Xuất khẩu nhóm hàng khoáng sản giảm mạnh. Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng din biến phức tạp nhưng chưa được xử lý triệt để. Hoạt động của doanh nghiệp còn khó khăn. Đời sng một bộ phận người dân ở các vùng miền núi, vùng đng bào dân tộc thiu svà vùng bị thiên tai, bão lũ, hạn hán, xâm nhập mặn, vùng bị ô nhim môi trường, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Tình hình tội phạm, an toàn giao thông, cháy nổ diễn ra phức tạp. Dự báo tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường sẽ phần nào tác động đến nước ta.

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, đổi mới biện pháp, cách thức chỉ đạo, điều hành, quyết tâm thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp còn lại trong tháng cuối năm, nỗ lực phấn đấu thực hiện cao nhất mục tiêu tăng trưởng năm 2016; quyết liệt triển khai các nghị quyết của Trung ương Đảng, Quc hội và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 ngay từ ngày đầu, tháng đầu; trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp sau:

- Chính phủ giao Thủ tướng Chính phủ quyết định việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các bộ, ngành trung ương và địa phương giao và triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương chuẩn bị ngay các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước ngay từ đu năm 2017.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, báo cáo tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương tháng 12 năm 2016.

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo dõi sát din biến tình hình kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế để chủ động có phương án, giải pháp ứng phó; phối hợp chặt chẽ trong điều hành chính sách kinh tế vĩ mô, kim soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, xây dựng báo cáo đánh giá toàn diện xu thế và diễn biến mới của kinh tế thế giới và trong nước, đề xuất các chủ trương điều hành ứng phó với diễn biến mới của tình hình thế giới, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2016.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ động điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt để ổn định thị trường vàng, ngoại tệ, phối hợp hiệu quả chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ để thúc đẩy tăng trưởng. Khẩn trương hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về xử lý nợ xấu; nâng cao năng lực của Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC). Có phương án giám sát, xử lý hiệu quả các ngân hàng thương mại đã bị mua lại bắt buộc, bảo đảm an toàn hệ thống.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch thu ngân sách nhà nước theo dự toán được giao; tăng cường thanh tra, kiểm tra, quyết liệt xử lý nợ đọng thuế, chống thất thu ngân sách; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; tổng kết mô hình khoán xe công để nhân rộng mô hình này, bảo đảm hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm. Trong năm 2017, từng bộ, ngành trung ương và địa phương triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, nhất là kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài, kinh phí mua sắm ô tô và trang thiết bị đắt tiền để dành nguồn thực hiện điều chỉnh tiền lương cơ sở theo Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Nghiên cứu, đề xuất bổ sung các quy định liên quan đến phòng, chống tiêu cực trong cổ phần hóa, nhất là giá trị lợi thế quyền được thuê đất, giao đất vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa.

- Bộ Công Thương đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, nhất là thị trường ASEAN; chủ trì xây dựng phương án, giải pháp ứng phó trước các diễn biến liên quan đến TPP và các hiệp định thương mại tự do khác mà ta đã ký kết đối với tng lĩnh vực, ngành hàng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2016. Chủ trì, phối hợp với các địa phương tổ chức tốt hệ thống phân phối bán buôn, bán lẻ, trước mắt là hai thành phố lớn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, cơ quan, địa phương bảo đảm nguồn hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng Tết Nguyên đán, nhất là các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu đối với vùng sâu, vùng xa, miền núi và hải đảo. Khẩn trương có giải pháp xử lý đối với 05 dự án đầu tư không hiệu quả đã báo cáo Quốc hội, bảo đảm thu hồi tối đa vốn và tài sản của nhà nước, xác định rõ trách nhiệm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

- Các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải phối hợp với các địa phương rà soát các quy hoạch liên quan đến công tác quản lý đô thị, nhất là tại các thành phố lớn, đề xuất giải pháp chấn chỉnh. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tchức thanh tra, kiểm tra công tác quản lý quy hoạch đô thị, nht là việc quy hoạch, cp phép xây dựng các khu đô thị mới, khu chung cư cao tng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2017.

- Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án huy động nguồn lực và tận dụng tối đa cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 02 năm 2017; rà soát, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cụ thcho các bộ, ngành, địa phương đcải thiện từng chỉ tiêu trong bộ chỉ s v đi mới sáng tạo theo công bố của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) trong tháng 02 năm 2017. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan đề xuất phương án rà soát, xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đxây dựng hàng rào kỹ thuật phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; phối hợp với Bộ Tài chính hỗ trợ, cứu đói cho người dân trong thời kỳ giáp hạt và trong dịp Tết Nguyên đán kịp thời, đúng đối tượng; tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/2006/CT- TTg ngày 06 tháng 3 năm 2006 về tăng cường chỉ đạo và chấp hành pháp luật lao động trong các doanh nghiệp. Chưa thực hiện sửa đổi, bổ sung Nghị định số 126/2007/NĐ-CP của Chính phủ; tổ chức đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện Luật người lao động Việt Nam ở nước ngoài theo hợp đồng; báo cáo, đề xuất Chính phủ xem xét việc sửa đi, bsung Luật này. Báo cáo công tác quản lý người nghiện ma túy tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương tháng 12 năm 2016. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, các cơ quan liên quan và các địa phương xây dựng phương án tăng cường quản lý người nghiện ma túy, hoàn thành trong quý I năm 2017.

- Văn phòng Chính phủ hoàn thiện Chỉ thị tăng cường công tác quản lý, điều hành nhm bình ổn thị trường, giá cả, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trước ngày 15 tháng 12 năm 2016.

- Bộ Tài Nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các địa phương tiếp tục rà soát, chấn chỉnh công tác bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, không để tái diễn sự cố môi trường; tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị s25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 về một số nhiệm vụ cấp bách về bảo vệ môi trường.

- Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự; thanh tra, kiểm tra công tác an toàn phòng, chống cháy nổ, nhất là tại các thành phố lớn dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2017; kiên quyết xử lý tình trạng khai thác trái phép đá, cát, sỏi.

- Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác thanh tra công vụ trong công tác bổ nhiệm cán bộ. Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất xây dựng quy định về từ chức của cán bộ, công chức, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 01 năm 2017. Bộ Nội vụ và các bộ, cơ quan ngang bộ chưa hoàn thành việc trình ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan mình, khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 12 năm 2016.

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan chỉ đạo sát sao tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, công chức tiêu cực, nhũng nhiễu, không chp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; tập trung hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng, đẩy mạnh phân cp, phân quyn gắn với kiểm tra, kiểm soát, xóa bỏ cơ chế xin - cho; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để kiểm soát tiêu cực. Các cơ quan trong hệ thng hành chính nhà nước không tổ chức chúc Tết, tặng quà trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

- Các Bộ: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phtrực thuộc trung ương tăng cường chỉ đạo cơ quan chức năng tập trung xử lý ngay những vấn đề bức xúc về an toàn thực phm, nhất là vật tư nông nghiệp giả, sử dụng trái phép hóa chất trong sản xuất, bảo quản, chế biến và tiêu thụ thực phẩm; tăng cường phối hợp thông tin, tuyên truyền. Phi hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp vận động và giám sát an toàn thực phẩm giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Các Bộ: Ngoại giao, Quốc phòng, Công an tăng cường theo dõi, nắm chắc tình hình thế giới và khu vực, chủ động phân tích, đánh giá những diễn biến mới, kịp thời đề xuất các đối sách phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban Bí thư, Bộ Chính trị.

- Từng thành viên Chính phủ nghiêm túc triển khai các nội dung theo yêu cầu của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội, đặc biệt là các nội dung đã cam kết trước Quốc hội và cử tri; quan tâm chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các nghị định mà cử tri và các đại biểu Quốc hội kiến nghị; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 4 năm 2017 để báo cáo tại kỳ hp thứ 3 Quốc hội khóa XIV; chấp hành nghiêm túc các quyết nghị của Chính phủ theo quy định của Quy chế làm việc của Chính phủ, nhất là trong công tác xây dựng thể chế.

- Bộ Thông tin và Truyền thông tập trung kiểm tra, giám sát thực hiện quy định pháp luật về thông tin, báo chí; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện tốt công tác cung cấp thông tin cho báo chí, bảo đảm công khai, minh bạch.

11. Về tình hình thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016

Chính phủ thống nhất với các nội dung, kiến nghị nêu trong Báo cáo s 9872/BC-BKHĐT ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó yêu cầu các bộ, ngành trung ương và địa phương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Các bộ, ngành trung ương, địa phương tập trung chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2016, bảo đảm sử dụng hiệu quả và hoàn thành 100% kế hoạch được giao.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành trung ương và địa phương phân tích, đánh giá, làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc giải ngân chậm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016, rút ra bài học kinh nghiệm và giải pháp khắc phục trong năm 2017, báo cáo Chính phủ tại phiên hp tháng 12 năm 2016.

- Bộ Tài chính khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư chi tiết số liệu giải ngân 9 tháng kế hoạch vốn đầu tư nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2016 của từng dự án của các bộ, ngành trung ương và địa phương trước ngày 10 tháng 12 năm 2016; giải trình rõ sliệu giải ngân kế hoạch vn nước ngoài năm 2016 một số địa phương vượt kế hoạch được giao để tổng hợp giải trình, báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án điều chuyển kế hoạch vốn nước ngoài trước ngày 15 tháng 12 năm 2016. Thông báo cắt giảm kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016 theo đề nghị của các bộ, ngành trung ương, địa phương.

12. Về Đề án xác định thiệt hại để bồi thường, hỗ trợ khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế

Chính phủ thống nhất cơ bản với nội dung Đề án. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hp với Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 12 năm 2016 để triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thtướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, TGĐ Cổng TTĐT CP;
- Lưu: Văn thư, TH (3b). B

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 05/12/2016 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.588

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.176.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!