Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 102/NQ-HĐND năm 2018 về giao biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Sơn La năm 2019

Số hiệu: 102/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Văn Chất
Ngày ban hành: 07/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 102/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

GIAO BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CƠ QUAN CỦA HĐND, UBND CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN CỦA TỈNH NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chc; Thông tư s 07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình s 547/TTr-UBND ngày 14/11/2018; Báo cáo thẩm tra số 488/BC-PC ngày 29/11/2018 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Giao biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh năm 2019 là: 2.344 biên chế (có biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp lần thứ bảy thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội; Chính phủ;
- UBKT của Quốc hội; UBTC-NS của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội; Chủ tịch nước; Chính phủ;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp;
- Ban TV Tỉnh ủy;

- TTHĐND; UBND; UBM
TTQVN tnh; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, n
gành, Đoàn thể tnh;
- VP T
nh ủy; ĐĐBQH tỉnh; HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- TT H
uyện ủy Thành ủy, HĐND; UBND huyện, thành phố;
- Các Trung tâm: Thông tin, Trung tâm lưu trữ t
nh;
- Lưu: VT, PC (Công, 120b).

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

BIỂU CHI TIẾT

GIAO BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CƠ QUAN CỦA HĐND, UBND CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN CỦA TỈNH SƠN LA NĂM 2019
(Kèm theo Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 ca HĐND tỉnh)

STT

Tên Cơ quan, đơn v trc thuc

Biên chế giao năm 2019

 

TNG S

2.344

I

CP TỈNH

1293

1

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

62

2

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

35

3

Ban Dân tộc

20

4

Sở Thông tin và Truyền thông

29

5

Sở Tài nguyên và Môi trường

52

6

Sở Giao thông vận tải

60

7

Sở Văn hóa, Thể thao và DL

48

8

Sở Ngoại vụ

21

9

Sở Kế hoạch và Đầu tư

54

10

Sở Nội vụ

60

11

Sở Công thương

39

12

Sở Tư pháp

35

13

Sở Lao động - TBXH

45

14

Sở Khoa học và Công nghệ

32

15

Sở Tài chính

67

16

Sở Xây dựng

45

17

Sở Giáo dục và Đào tạo

50

18

Sở Nông nghiệp và PTNT

418

19

Thanh tra tỉnh

40

20

Sở Y tế

67

21

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

14

II

CP HUYỆN

1048

1

UBND Thành phố

92

2

UBND huyện Mai Sơn

91

3

UBND huyện Yên Châu

82

4

UBND huyện Mộc Châu

89

5

UBND huyện Vân Hồ

83

6

UBND huyện Mường La

91

7

UBND huyện Thuận Châu

94

8

UBND huyện Quỳnh Nhai

84

9

UBND huyện Sông Mã

86

10

UBND huyện Sốp Cộp

80

11

UBND huyện Phù Yên

93

12

UBND huyện Bắc Yên

83

III

D PHÒNG CỦA TỈNH

3

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 102/NQ-HĐND năm 2018 về giao biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Sơn La năm 2019

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


336
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.4.76