Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 10/2015/NQ-HĐND Chương trình giám sát của hội đồng nhân dân năm 2016 An Giang

Số hiệu: 10/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Đinh Công Minh
Ngày ban hành: 10/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
AN GIANG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10/2015/NQ-HĐND

An Giang, ngày 10 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA VIII KỲ HỌP THỨ 12

(Từ ngày 08 đến ngày 10/12/2015)

Căn cứ Luật T chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 14/TTr-HĐND ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016 và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2016 như sau:

I. Những nội dung giám sát tại kỳ họp:

1. Kỳ họp giữa năm:

- Việc thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; xem xét quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016.

- Kết quả việc thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của HĐND.

- Xem xét và cho ý kiến về các tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết (theo nghị quyết về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND năm 2016), các báo cáo của UBND tỉnh, Viện kim sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh.

- Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND và các thành viên UBND - thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

2. K họp cuối năm:

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017.

- Xem xét và cho ý kiến về thực hiện ngân sách năm 2016 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2017.

- Kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2016 và dự kiến chương trình giám sát năm 2017.

- Kết quả thực hiện các Nghị quyết chuyên đề.

- Xem xét và cho ý kiến về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước địa phương năm 2015.

- Xem xét và cho ý kiến về các tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết (theo nghị quyết về Chương trình xây dựng nghị quyết của ND tỉnh năm 2016), các báo cáo của UBND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh.

- Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND và các thành viên UBND - thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

II. Những nội dung do Thường trực, các ban HĐND, đại biu HĐND giám sát giữa 02 k họp:

1. Nội dung giám sát của Thường trực HĐND:

a) Trước kỳ họp giữa năm:

- Tình hình triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết HĐND về phát trin kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2016.

- Việc thực hiện Quyết định số 460/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 31 tháng 3 năm 2014 về việc ban hành Đề án Bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020 trên địa bàn tỉnh.

- Kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012, về việc quy định về nội dung, trình tự, thủ tục xây dựng, thực hiện Quy ước của khóm, ấp trên địa bàn tỉnh.

b) Trước kỳ họp cuối năm:

- Tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND về phát trin kinh tế - xã hội năm 2016.

- Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND về việc ban hành chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang.

2. Nội dung giám sát của các Ban HĐND:

a) Lĩnh vực kinh tế và ngân sách:

* Trước kỳ họp giữa năm:

- Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 (lĩnh vực kinh tế - ngân sách).

- Kết quả thực hiện ý kiến thỏa thuận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về các dự án, Chương trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020.

* Trước kỳ họp cuối năm:

- Tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 (lĩnh vực kinh tế - ngân sách).

- Việc triển khai thực hiện Hợp tác xã kiểu mới.

- Phương thức xét chọn, cấp kinh phí thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học. Việc ứng dụng, phát huy hiệu quả các đề tài đã được nghiệm thu.

- Việc tác động, ứng dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm của các doanh nghiệp.

b) Lĩnh vực văn hóa và xã hội:

* Trước kỳ họp giữa năm:

- Công tác quản lý nhà nước về thông tin, thông tin mạng.

- Tình hình thực hiện Luật Thi đua - Khen thưởng.

- Tình hình thực hiện Luật Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

* Trước kỳ họp cuối năm:

- Tình hình và hiệu quả hoạt động của Nhà Văn hóa.

- Việc thực hiện bảo hiểm cho bệnh nhân (thuốc, số lượng,...); mối quan hệ giữa BHYT và bệnh viện (đơn vị thực hiện BHYT).

- Công tác tham mưu, đề xuất và thực hiện ý kiến của HĐND về âm thanh trong các lcưới, đám tiệc... trong cộng đồng dân cư.

c) Lĩnh vực pháp chế:

* Trước kỳ họp giữa năm:

- Công tác lãnh đạo, chđạo của UBND cấp huyện trong việc xử lý tin tố giác, tin báo tội phạm; biện pháp kiềm chế và làm giảm tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội trong thời gian tới.

- Tình trạng án tồn đọng kéo dài, án khó thi hành trong công tác thi hành án dân sự; nguyên nhân và biện pháp giải quyết trong thời gian tới.

* Trước kỳ họp cuối năm:

- Công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật trong đồng bào dân tộc Chăm, Khmer.

- Hoạt động của Ban hòa giải, tổ hòa giải cơ strên địa bàn; nguồn kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn.

Ngoài ra, căn cứ vào tình hình thực tế và những vấn đề bức xúc phát sinh trong từng thời đim, Thường trực, các Ban HĐND sẽ xem xét tổ chức đoàn giám sát, khảo sát để nắm tình hình, phản ánh đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Đồng thời, Thường trực, các Ban HĐND sẽ phối hợp với y ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các y ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các cơ quan hữu quan giám sát các nội dung thuộc lĩnh vực có liên quan trên địa bàn tỉnh theo chương trình khi có đề nghị.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tchức triển khai, phối hợp với các Ban của Hội đồng nhân dân xây dựng kế hoạch giám sát, cùng với Ban Thường trực y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiến hành hoạt động giám sát theo luật định.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa VIII, kỳ họp th 12 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày ktừ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- y ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kim tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Vụ III - Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính ph;
- TT. TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các vị đại biu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng: TU, Đoàn ĐBQH & HĐND, UBND, UBMTTQVN tnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thị, thành;
- Cơ quan thường trú TTXVN, Báo Nhân dân tại AG;
- Báo AG, Đài PTTH AG, Website tỉnh;
- Lưu: VT, phòng CTHĐND-Đ.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Đinh Công Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 10/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2016 do tỉnh An Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.082

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.116.201
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!