Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 09/2005/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 03/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 09/2005/NQ-CP

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2005

 

NGHỊ QUYẾT

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 09/2005/NQ-CP NGÀY 03 THÁNG 8 NĂM 2005 VỀ PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 7 NĂM 2005

Trong hai ngày 28 và 29 tháng 7 năm 2005, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 7, đã thảo luận và quyết nghị những vấn đề sau:

1. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo về Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020.

Những năm gần đây, công nghệ sinh học trên thế giới ngày càng phát triển mạnh mẽ và đã đạt được những thành tựu nổi bật. Trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ sinh học đã đem lại những hiệu quả to lớn thông qua việc tạo ra các giống cây trồng, vật nuôi mới, sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, vacxin cho vật nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chế biến và bảo quản nông sản, xử lý môi trường…

Việt Nam là một nước đang phát triển, cơ cấu sản phẩm nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn, vì vậy, công nghệ sinh học có vai trò đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp ở nước ta còn nhiều hạn chế, đang ở trình độ thấp so với thế giới và khu vực. Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học là bước đi mang tính đột phá trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp để tiến kịp các nước trên thế giới và khu vực về công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp, tạo được sức cạnh tranh cho nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường. Việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học cần có sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, đồng thời khuyến khích sự tham gia của các thành phần kinh tế.

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan, tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh nội dung Chương trình, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chương trình cần có đánh giá khách quan về trình độ công nghệ sinh học cũng như các lợi thế của Việt Nam so với các nước trong khu vực và thế giới; nhấn mạnh quan điểm từ nay đến năm 2020, Việt Nam chủ yếu tập trung nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học; đồng thời, xác định lộ trình, mục tiêu nghiên cứu trọng điểm trong từng giai đoạn, chỉ ra được cách tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu đã đề ra và làm rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành, viện nghiên cứu và các nhà khoa học để đảm bảo tính khả thi của Chương trình.

2. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Đề án Đổi mới giáo dục đại học Việt Nam (giai đoạn 2006 – 2020).

Giáo dục đại học Việt Nam trong thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc đào tạo đội ngũ nhân lực có trình độ cao cho đất nước. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, giáo dục đại học cần phải được đổi mới để đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và nhu cầu học tập của nhân dân. Chính phủ nhất trí thông qua nội dung cơ bản của Đề án và chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia để tổ chức thực hiện Đề án. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh Đề án theo hướng gắn kết các nội dung công việc đã đề ra trong giai đoạn 2006 - 2020 với lộ trình cụ thể khớp với các kế hoạch 5 năm; bổ sung rõ hơn về yêu cầu, nội dung đào tạo sau đại học và trên đại học để xây dựng được đội ngũ nhân lực có trình độ cao nhằm thực hiện chiến lược “đi tắt, đón đầu”; có giải pháp huy động các nguồn lực, thực hiện xã hội hóa giáo dục đại học và nâng cao chất lượng giáo dục đại học; dự thảo một nghị quyết chuyên đề của Chính phủ về đổi mới giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2005.

3. Chính phủ xem xét các dự án: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Điện ảnh; Luật Kinh doanh bất động sản; Pháp lệnh Ngoại hối; Pháp lệnh Tiêu chuẩn hóa.

Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự án Pháp lệnh Ngoại hối. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án Pháp lệnh này.

Giao các Bộ: Tài chính, Văn hoá - Thông tin, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ hoàn chỉnh dự án Luật, Pháp lệnh do cơ quan mình chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trình ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế giá trị gia tăng được xây dựng và ban hành vào thời điểm nhạy cảm, phục vụ cho việc đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới nên Luật cần phù hợp với cam kết của Việt Nam với các nước và các tổ chức quốc tế; việc điều chỉnh một số mức thuế suất phải đảm bảo không làm ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư của Việt Nam, đồng thời, khuyến khích đầu tư sản xuất, kinh doanh trong nước và không gây biến động lớn về thu ngân sách nhà nước.

4. Chính phủ xem xét Báo cáo kết quả giao ban sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, đầu tư tháng 7 và tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2005 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình; Báo cáo tình hình thương mại tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2005 do Bộ Thương mại trình; Báo cáo công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác thanh tra 6 tháng cuối năm 2005 do Thanh tra Chính phủ trình.

Tình hình kinh tế - xã hội nước ta trong tháng 7 tiếp tục phát triển tích cực: sản xuất công nghiệp đạt tốc độ tăng tương đối cao; sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định; lĩnh vực dịch vụ ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân, việc tiêu thụ và giá cả nông, thủy sản tiếp tục được cải thiện; xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng, thị trường được đa dạng hóa; đầu tư nước ngoài đạt khá; thu, chi ngân sách đảm bảo tiến độ; giá cả phần lớn các mặt hàng thiết yếu vẫn được giữ ổn định; các hoạt động xã hội diễn ra tích cực: kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng được tổ chức tốt, công việc phục vụ năm học mới được tiến hành khẩn trương, công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, giải quyết việc làm và giữ gìn trật tự, an toàn giao thông có chuyển biến tốt; công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường; an ninh xã hội ổn định.

Trong những tháng cuối năm, để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2005, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương thực hiện tốt sự chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là các giải pháp nêu trong Nghị quyết số 01/2005/NQ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ và Công điện số 999/TTg-KTTH ngày 20 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ nhằm đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư và giải ngân vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước, tiếp tục thu hút các nguồn vốn đầu tư trong nước và ngoài nước cho phát triển kinh tế - xã hội, kiềm chế lạm phát, phát triển các hoạt động xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự xã hội. Các Bộ, ngành và địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, đặc biệt đối với các dự án cầu, đường, thủy lợi và những công trình trọng điểm khác, phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để có biện pháp xử lý kịp thời; đồng thời, chủ động đối phó với những khó khăn mới có thể phát sinh như sự tăng giá nguyên liệu đầu vào, thiên tai, lũ lụt và nguy cơ dịch bệnh.

Giao Bộ trưởng Bộ Thương mại chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo 127, Bộ Công an và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp đồng bộ nhằm ngăn chặn việc buôn lậu xăng dầu từ Việt Nam sang các nước có chung đường biên giới và trên biển.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

 

 

GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 09/2005/NQ-CP

Hanoi, August 03, 2005

 

RESOLUTION

THE GOVERNMENT'S REGULAR MEETING - JULY 2005

On July 28 and 29, 2005, the Government held its regular meeting of July 2005 to discuss and decide on the following issues:

1. The Government listened to the Report on the program for development and application of biotechnology in agriculture and rural development by 2020.

In the recent years, biotechnology in the world has been strongly developed with outstanding achievements. In agriculture, biotechnology has brought about great fruits by creating new plants & animals, fertilizers, protection medicine of organic vegetation, vaccines for animals, finished products for processing and preserving agricultural products, solving environmental issues and so on.

Vietnam is a developing country with a high proportion of agriculture in the economy, therefore bio-technology plays a very important role. However, the application of biotechnology to agriculture in our country has been limited and at a lower level in comparison with that in other countries over the world and the region. The development and application of biotechnology has led to a break-through in the industrialization and modernization of agriculture to keep up with other countries in the world and the region in this field, created competitiveness for Vietnam's agricultural products in the international economic integration, then made a significant contribution to developing production, improving people's living conditions and protecting the environment. The study and application of biotechnology involves much concern and investment from the State, and all economic sectors.

The Ministry of Agriculture and Rural Development was assigned to direct and coordinate with the Government Office and relevant agencies to receive all suggestions of Cabinet members, complete the Program, then submit to the Prime Minister for approval. The program required comments on the level of Vietnam's biotechnology and its advantages as compared to international & regional countries. From now to 2020, Vietnam will concentrate on the study of biotechnological application, simultaneously map out routes and goals of research for each specific period, work out ways of implementing set targets and define clear responsibilities of Ministries, sectors, institutes and scientists to ensure the feasibility of the Program.

2. The Government listened to a scheme of renovating tertiary education in Vietnam (2006-2020) submitted by the Minister of Education and Training.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Government agreed on the project and decided to set up the national steering committee for the project.

The Ministry of Education and Training was commissioned to direct and coordinate with the Government Office and relevant agencies to receive all comments of Cabinet members to fulfill the scheme in the orientation of combing tasks set in the period of 2006-2020 with concrete routes in parallel with five-year plans; supplementing in detail requirements of educating post-graduates to build human resources with high qualifications for the target of Taking a shortcut and waiting in front, mapping the measures for mobilizing all resources, engaging the whole society in tertiary education and upgrading the quality of tertiary education in Vietnam (2006-2020), then submit to the Prime Minister in August 2005.

The Government considered bills amending and supplementing some articles of the Law on special consumption tax and the Law on value added tax (VAT); Bill on cinema; Bill on trading real estates; draft ordinance on foreign exchange; and Bill on standardization.

The State Bank was assigned to direct and coordinate with the Government Office, Ministry of Justice and relevant agencies, receive all suggestions of Cabinet members to complete the Draft Ordinance on Foreign Exchange. The State Bank Governor by order of the Prime Minister will submit it to the National Assembly Standing Committee.

The Ministry of Finance, Ministry of Information and Culture, Ministry of Construction, Ministry of Science and Technology were entrusted to coordinate with the Government Office, Ministry of Justice and relevant agencies to collect opinions of the governmental members to perfect bills and ordinances directed by their own agencies, then submit to the Prime Minister for consideration and decision before submitting to the National Assembly Standing Committee.

The bill on amending and supplementing some articles relating to the Law on Special Consumption Tax and the Law on Value Added Tax was built and issued for negotiating on accession to WTO therefore the laws must be in accordance with Vietnam's commitments to other countries and international organizations, the adjustment of tariffs must not have bad impacts on the investment environment in Vietnam and must encourage investment in production and business domestically without big changes in State budget revenue.

4. The Government considered the report on results of business, production, ex-import and investment in July and socio-economic situation in the first seven months of 2005 submitted by the Ministry of Planning and Investment; report on trade in July and the first seven months in 2005 submitted by the Ministry of Trade; report on inspection in the first six months and the task of inspection in the last six months in 2005 submitted by the Government Inspectorate.

The socio-economic situation in July continued developing positively: Industrial production increased rapidly, agricultural development remained stable, the service sector better met the needs of production and people's living, the sale and price of agricultural and aqua-products improved, export kept rising, foreign investment increased fairly well, budget revenue and spending rose steadily; prices of essentials remained stable; social activities occurred constructively: the entrance examinations for universities, colleagues were well organized, preparation for the new school year was quickly made; healthcare, employment creation and preservation of traffic order and safety fared well; inspection and examination was enhanced, social security was stabilized.

During the last months of the year, in order to fulfill the target of socio-economic development in 2005, the Government requested Ministries, sectors and localities to well implement the guidance of the Government and the Prime Minister, particularly solutions stipulated in Resolution No. 01/2005/NQ-CP on January 14, 2005 by the Government and Official Telegram No. 999/TTG-KTTH on July 20, 2005 by the Prime Minister to boost production, trading, export, speed up the implementation of investment projects and the disbursement of investment capital for capital construction from the State budget, continue to attract domestic and foreign investment capital for social-economic development, control inflation, improve social activities, maintain security, national defense, social order. Ministries, sectors and localities must enhance inspection and examination towards projects for bridges, roads, irrigation and other major works, detect difficulties and hindrances during the process of implementation to have timely measures, simultaneously, proactively deal with new challenges that might arise like increasing prices of import materials, natural disasters, floods and epidemics.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 09/2005/NQ-CP về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 7 ngày 03/08/2005 do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.966

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.213
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!