Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 03/2009/NQ-HĐND quy định kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Số hiệu: 03/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Đinh Văn Cương
Ngày ban hành: 15/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2009/NQ-HĐND

Phủ Lý, ngày 15 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH KINH PHÍ BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 15

(Ngày 14/7 và 15/7/2009)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2007/TTLT-BTP-BTC ngày 15/11/2007 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 878/TTr-UBND ngày 02/5/2009; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Định mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Nam như sau:

1. Xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh: 5.000.000 đồng/văn bản.

2. Xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện: 3.000.000 đồng/văn bản.

3. Xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã: 2.000.000 đồng/văn bản.

4. Xây dựng Chỉ thị của UBND tỉnh: 2.000.000 đồng/văn bản.

5. Xây dựng Chỉ thị của UBND cấp huyện: 1.000.000 đồng/văn bản.

6. Xây dựng Chỉ thị của UBND cấp xã: 500.000 đồng/văn bản.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Kinh phí chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nói trên lấy từ kinh phí hoạt động thường xuyên đã được UBND tỉnh phân bổ cho các cơ quan, đơn vị.

Điều 3. Việc lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo Thông tư số 09/2007/TTLT-BTP-BTC và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Điều 4. Tổ chức thực hiện.

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

- Các Ban của HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/8/2009.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVI, kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Cương

 

PHỤ LỤC I

CHI CHO CÔNG TÁC XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND

1. Nghị quyết của HĐND tỉnh

STT

Nội dung chi

Mức chi

1

Chi xây dựng đề cương

400.000 đồng/đề cương

2

Chi soạn thảo (kể cả trường hợp ký hợp đồng soạn thảo (nếu có))

1.500.000 đồng/văn bản

3

Soạn thảo báo cáo chỉnh lý, báo cáo thẩm định; góp ý vào dự thảo Nghị quyết của HĐND không do UBND tỉnh trình

100.000 đồng/báo cáo chỉnh lý hoặc báo cáo góp ý; 200.000 đồng/báo cáo thẩm định

4

Chi cá nhân tham gia hội thảo; phục vụ: Công tác lập dự kiến chương trình xây dựng Nghị quyết; soan thảo, chỉnh lý dự thảo; thẩm định

50.000 đồng/người/buổi

5

Chi công tác tổ chức lấy ý kiến:

- Lấy ý kiến theo phiếu điều tra, phiếu lấy ý kiến

- Công tác tổng hợp và xây dựng văn bản tổng hợp, giải trình thu ý kiến góp ý

 

20.000 đồng/phiếu

100.000 đồng/bản tổng hợp

2. Nghị quyết của HĐND cấp huyện

STT

Nội dung chi

Mức chi

1

Chi xây dựng đề cương

200.000 đồng/đề cương

2

Chi soạn thảo (kể cả trường hợp ký hợp đồng soạn thảo (nếu có))

1.000.000 đồng/văn bản

3

Chi soạn thảo báo cáo góp ý của Phòng Tư pháp đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND cấp huyện hoặc báo cáo chỉnh lý;

100.000 đồng/báo cáo góp ý hoặc báo cáo chỉnh lý

4

Chi cho cá nhân tham gia hội thảo; phục vụ công tác: Soan thảo, chỉnh lý dự thảo;

40.000 đồng/người/buổi

5

Chi công tác tổ chức lấy ý kiến:

- Lấy ý kiến theo phiếu điều tra, phiếu lấy ý kiến.

- Công tác tổng hợp và xây dựng văn bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo

 

15.000 đồng/phiếu

80.000 đồng/bản tổng hợp

3. Nghị quyết của HĐND cấp xã

STT

Nội dung chi

Mức chi

1

Chi xây dựng đề cương

100.000 đồng/đề cương

2

Chi soạn thảo (kể cả trường hợp ký hợp đồng soạn thảo (nếu có))

800.000 đồng/văn bản

3

Soạn thảo báo cáo góp ý hoặc chỉnh lý của công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã

100.000 đồng/báo cáo chỉnh lý hoặc báo cáo góp ý

4

Chi cho cá nhân tham gia hội thảo; phục vụ: Công tác soạn thảo, chỉnh lý dự thảo

30.000 đồng/người/buổi

5

Chi cho công tác tổ chức lấy ý kiến rộng rãi:

- Lấy ý kiến theo phiếu điều tra, phiếu lấy ý kiến.

- Chi cho công tác tổng hợp và xây dựng bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo

 

10.000 đồng/phiếu

50.000 đồng/bản tổng hợp

 

PHỤ LỤC II

CHI CHO CÔNG TÁC XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND

1. Quyết định của UBND tỉnh

STT

Nội dung chi

Mức chi

1

Chi xây dựng đề cương

400.000 đồng/đề cương

2

Chi soạn thảo (kể cả trường hợp ký hợp đồng soạn thảo (nếu có))

1.500.000 đồng/văn bản

3

Chi soạn thảo báo cáo góp ý hoặc báo cáo chỉnh lý; báo cáo thẩm định.

100.000 đồng/báo cáo góp ý hoặc báo cáo chỉnh lý; 200.000 đồng/báo cáo thẩm định

4

Chi cho cá nhân tham gia hội thảo; phục vụ: Công tác lập dự kiến Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị; soan thảo, chỉnh lý dự thảo; thẩm định dự thảo

50.000 đồng/người/buổi

5

Chi cho công tác tổ chức lấy ý kiến rộng rãi:

- Chi lấy ý kiến theo phiếu điều tra, phiếu lấy ý kiến.

- Chi cho công tác tổng hợp và xây dựng văn bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo

 

20.000 đồng/phiếu

 

100.000 đồng/bản tổng hợp

2. Quyết định của UBND cấp huyện

STT

Nội dung chi

Mức chi

1

Chi xây dựng đề cương

300.000 đồng/đề cương

2

Chi soạn thảo (kể cả trưởng hợp ký hợp đồng soạn thảo (nếu có))

1.200.000 đồng/văn bản

3

Chi soạn thảo báo cáo góp ý hoặc báo cáo chỉnh lý; báo cáo thẩm định

80.000 đồng/báo cáo góp ý hoặc báo cáo chỉnh lý; 150.000 đồng/báo cáo thẩm định

4

Chi cho cá nhân tham gia hội thảo; phục vụ: Soạn thảo, chỉnh lý dự thảo; thẩm định dự thảo

40.000 đồng/người/buổi

5

Chi cho công tác tổ chức lấy ý kiến rộng rãi:

- Chi lấy ý kiến theo phiếu điều tra, phiếu lấy ý kiến.

- Chi cho công tác tổng hợp và xây dựng văn bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo

 

15.000 đồng/phiếu

 

80.000 đồng/bản tổng hợp

3. Quyết định của UBND cấp xã

STT

Nội dung chi

Mức chi

1

Chi xây dựng đề cương

200.000 đồng/đề cương

2

Chi soạn thảo (kể cả trường hợp ký hợp đồng soạn thảo (nếu có))

800.000 đồng/văn bản

3

Chi soạn thảo báo cáo chỉnh lý

50.000 đồng/báo cáo chỉnh lý

4

Chi cho cá nhân tham gia hội thảo; phục vụ: Công tác soạn thảo, chỉnh lý dự thảo

30.000 đồng/người/buổi

5

Chi cho công tác tổ chức lấy ý kiến rộng rãi:

- Chi lấy ý kiến theo phiếu điều tra, phiếu lấy ý kiến.

- Chi cho công tác tổng hợp và xây dựng bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo

 

10.000 đồng/phiếu

 

50.000 đồng/bản tổng hợp

 

PHỤ LỤC III

CHI CHO CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHỈ THỊ CỦA UBND

1. Chỉ thị của UBND tỉnh

STT

Nội dung chi

Mức chi

1

Chi xây dựng đề cương

100.000 đồng/đề cương

2

Chi soạn thảo (kể cả trường hợp ký hợp đồng soạn thảo (nếu có))

400.000 đồng/văn bản

3

Chi soạn thảo báo cáo góp ý hoặc báo cáo chỉnh lý; báo cáo thẩm định

50.000 đ/báo cáo góp ý hoặc báo cáo chỉnh lý; 100.000 đ/báo cáo thẩm định

4

Chi cho cá nhân tham gia hội thảo; phục vụ: Soan thảo, chỉnh lý dự thảo; thẩm định dự thảo

50.000 đồng/người/buổi

5

Chi cho công tác tổ chức lấy ý kiến rộng rãi:

- Chi lấy ý kiến theo phiếu điều tra, phiếu lấy ý kiến.

- Chi cho công tác tổng hợp và xây dựng bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo

 

10.000 đồng/phiếu

80.000 đồng/bản tổng hợp

2. Chỉ thị của UBND cấp huyện

STT

Nội dung chi

Mức chi

1

Chi xây dựng đề cương

50.000 đồng/đề cương

2

Chi soạn thảo (kể cả trường hợp ký hợp đồng soạn thảo (nếu có))

300.000 đồng/văn bản

3

Chi soạn thảo báo cáo góp ý hoặc báo cáo chỉnh lý; báo cáo thẩm định.

50.000 đ/báo cáo góp ý hoặc báo cáo chỉnh lý;

50.000 đ/báo cáo thẩm định

4

Chi cho cá nhân tham gia hội thảo; phục vụ: Soạn thảo, chỉnh lý dự thảo; thẩm định dự thảo

40.000 đồng/người/buổi

5

Chi cho công tác tổ chức lấy ý kiến rộng rãi:

- Chi lấy ý kiến theo phiếu điều tra, phiếu lấy ý kiến.

- Chi cho công tác tổng hợp và xây dựng bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo

 

10.000 đồng/phiếu

60.000 đồng/bản tổng hợp

3. Chỉ thị của UBND cấp xã

STT

Nội dung chi

Mức chi

1

Chi xây dựng đề cương

30.000 đồng/đề cương

2

Chi soạn thảo (kể cả trường hợp ký hợp đồng soạn thảo (nếu có))

150.000 đồng/văn bản

3

Chi soạn thảo báo cáo chỉnh lý

40.000 đồng/báo cáo chỉnh lý

4

Chi cho cá nhân tham gia hội thảo; phục vụ: Soạn thảo, chỉnh lý dự thảo

30.000 đồng/người/buổi

5

Chi cho công tác tổ chức lấy ý kiến rộng rãi:

- Chi lấy ý kiến theo phiếu điều tra, phiếu lấy ý kiến.

- Chi cho công tác tổng hợp và xây dựng bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo

 

10.000 đồng/phiếu

 

40.000 đồng/bản tổng hợp

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 03/2009/NQ-HĐND quy định kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.832
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.85.76