Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 01/NQ-HĐND năm 2018 về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019

Số hiệu: 01/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Trần Văn Vĩnh
Ngày ban hành: 09/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/NQ-HĐND

Vĩnh Phúc, ngày 09 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐND TỈNH NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số: 01/TTr-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành giám sát năm 2019 các nội dung sau đây:

1. Tại kỳ họp giữa năm 2019

a) Xem xét báo cáo:

- Báo cáo công tác của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh; UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh 6 tháng đầu năm 2019;

- Báo cáo của UBND tỉnh về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019;

- Báo cáo của UBND tỉnh về thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019;

- Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019;

- Báo cáo của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2019;

- Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2019;

- Báo cáo của UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2019;

- Báo cáo của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh trước và sau kỳ họp cuối năm 2018;

- Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp giữa năm 2019;

- Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp cuối năm 2018;

- Báo cáo của thường trực HĐND tỉnh về kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh các Ban HĐND tỉnh năm 2018.

b) Chất vấn và xem xét trả lời chất vấn tại kỳ họp.

c) Giám sát chuyên đề: Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực khám, chữa bệnh tại một số bệnh viện tuyến huyện và tuyến tỉnh.

2. Tại kỳ họp cuối năm 2019

a) Xem xét báo cáo:

- Báo cáo công tác của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh; UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh năm 2019;

- Báo cáo của UBND tỉnh về kinh tế - xã hội năm 2019;

- Báo cáo của UBND tỉnh về thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019, quyết toán ngân sách nhà nước của địa phương năm 2018;

- Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019;

- Báo cáo của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019;

- Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019;

- Báo cáo của UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019;

- Báo cáo của UBND tỉnh về việc thi hành Hiến pháp, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2019;

- Báo cáo của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh trước và sau kỳ họp giữa năm 2019;

- Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp cuối năm 2019;

- Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp giữa năm 2019.

b) Chất vấn và xem xét trả lời chất vấn tại kỳ họp.

c) Giám sát chuyên đề: Về tình hình sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Căn cứ vào chương trình giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh căn cứ điều kiện và tình hình thực tế để xây dựng chương trình, phối hợp và tiến hành hoạt động giám sát, báo cáo kết quả theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh; hướng dẫn các đại biểu HĐND tỉnh trong việc thực hiện hoạt động giám sát; chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát; chỉ đạo việc theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát; tổng hợp và báo cáo HĐND tỉnh kết quả việc thực hiện chương trình giám sát năm 2019 tại kỳ họp giữa năm 2020.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát có trách nhiệm thực hiện đầy đủ kế hoạch, nội dung, yêu cầu giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh; cung cấp thông tin liên quan đến nhiệm vụ của mình; báo cáo trung thực, khách quan, đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giám sát; thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XVI, Kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 06 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày ký/.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Vinh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 01/NQ-HĐND năm 2018 về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


346

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.85