Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 01/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Diệu
Ngày ban hành: 20/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN 7
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2016/NQ-HĐND

Quận 7, ngày 20 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 7
KHÓA IV, KỲ HỌP THỨ BA

(Từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 12 năm 2016)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình số 8484/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2016 của y ban nhân dân quận; Báo cáo thẩm tra số 114/BC-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Quận.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân Quận khóa IV, kỳ họp thứ Ba nhất trí bãi bỏ 03 nghị quyết: số 36/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 về nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2016, số 37/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 vchương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận năm 2016, số 38/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận năm 2017 do Hội đồng nhân dân Quận ban hành vì các nghị quyết này không phải văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 2. Giao Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận điều chỉnh 03 nghị quyết trên thành nghị quyết không phải văn bản quy phạm pháp luật; nội dung tại 03 nghị quyết nêu trên vẫn giữ nguyên giá trị và được triển khai thực hiện bình thường.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Quận triển khai thực hiện nghị quyết này theo quy định pháp luật; các Ban Hội đồng nhân dân Quận, các Đại biu Hội đồng nhân dân Quận có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân Quận 7 khóa IV, kỳ họp thứ Ba thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2 và Điều 3;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Phòng kiểm tra VB -
Sở Tư pháp;
- TT công báo TP;
- Thường trực HĐND Quận;
- Phòng Tư pháp Quận;
- VP HĐND & UBND Quận;
- Chủ tịch HĐND 10 Phường;

- Lưu: VT,HĐND(1).H62.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Diệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


949

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.227.117