Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 87/2022/NĐ-CP chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Thông tấn xã Việt Nam

Số hiệu: 87/2022/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phạm Bình Minh
Ngày ban hành: 26/10/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/2022/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2022

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định về cơ quan thuộc Chính phủ và Nghị định số 47/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam.

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Thông tấn xã Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, là cơ quan thông tấn quốc gia, cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, thực hiện chức năng đăng, phát thông tin, văn kiện chính thức của Đảng và Nhà nước; cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; thu thập, phổ biến thông tin phục vụ các cơ quan thông tin đại chúng, công chúng và các đối tượng khác trong và ngoài nước.

2. Thông tấn xã Việt Nam có tên viết tắt tiếng Việt là TTXVN; tên giao dịch quốc tế tiếng Anh là Vietnam News Agency, viết tắt là VNA.

3. Thông tấn xã Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông về báo chí, xuất bản.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Thông tấn xã Việt Nam thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định về cơ quan thuộc Chính phủ và Nghị định số 47/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2016/NĐ-CP và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn, hằng năm, các dự án, đề án quan trọng của Thông tấn xã Việt Nam và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Đăng, phát văn kiện, thông tin chính thức của Đảng và Nhà nước; thu thập, biên soạn thông tin phổ biến và thông tin báo cáo, tham khảo bằng các loại hình báo chí và truyền thông đa phương tiện, đa nền tảng phục vụ kịp thời yêu cầu lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước.

3. Công bố những quan điểm chính thống của Nhà nước về các vấn đề thời sự; chỉnh hướng những thông tin không phù hợp với lợi ích quốc gia; phản bác, cải chính những thông tin sai lệch; khi cần thiết ra tuyên bố bác bỏ những thông tin có dụng ý xuyên tạc.

4. Thu thập, biên soạn, xuất bản, in, phát hành các xuất bản phẩm và các sản phẩm thuộc các loại hình báo chí, truyền thông đa phương tiện phục vụ các cơ quan thông tin đại chúng, công chúng và các đối tượng khác ở trong và ngoài nước.

5. Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan báo chí đối ngoại chủ lực quốc gia; thu thập, biên soạn và phổ biến thông tin về Việt Nam bằng các ngôn ngữ khác nhau cho các cơ quan, tổ chức trong nước, các cơ quan thông tấn, báo chí nước ngoài; người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài.

6. Thực hiện lưu trữ tư liệu thông tin; xây dựng ngân hàng dữ liệu thông tin; quản lý tư liệu ảnh quốc gia và tổ chức khai thác các nguồn tư liệu này phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền đối nội, đối ngoại của Thông tấn xã Việt Nam và đáp ứng nhu cầu của các cơ quan đảng, nhà nước, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.

7. Thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi bằng tiếng nói và chữ viết của các dân tộc thiểu số.

8. Cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng.

9. Tổ chức thực hiện nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động của Thông tấn xã Việt Nam.

10. Thực hiện hợp tác quốc tế về các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thông tấn xã Việt Nam theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện quyền, trách nhiệm đại diện chủ sở hữu nhà nước và tổ chức quản lý các doanh nghiệp do Thông tấn xã Việt Nam thành lập.

12. Quản lý, quyết định các dự án đầu tư và xây dựng thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật; tham gia thẩm định các đề án, dự án, chương trình quan trọng thuộc chuyên môn, nghiệp vụ được Thủ tướng Chính phủ giao.

13. Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo quy định của pháp luật; trường hợp có đặc thù riêng, Thông tấn xã Việt Nam đề xuất và phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định về cơ chế tự chủ tài chính đặc thù của Thông tấn xã Việt Nam.

14. Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Thông tấn xã Việt Nam theo mục tiêu và nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước đã được Chính phủ ban hành.

15. Quản lý về tổ chức bộ máy, số lượng viên chức và người lao động, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp; quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức, cách chức, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu, chế độ tiền lương và các chính sách đãi ngộ khác đối với viên chức, người lao động thuộc Thông tấn xã Việt Nam quản lý theo quy định.

16. Tổ chức các hoạt động cung cấp dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

17. Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công được giao ở trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan; điều phối các nguồn tài chính giữa các đơn vị trực thuộc Thông tấn xã Việt Nam theo quy định của pháp luật.

18. Thực hiện chế độ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan khác có thẩm quyền.

19. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Ban Thư ký biên tập và Quan hệ đối ngoại.

2. Văn phòng.

3. Ban Tổ chức - Cán bộ.

4. Ban Kế hoạch - Tài chính.

5. Ban biên tập tin Trong nước.

6. Ban biên tập tin Thế giới.

7. Ban biên tập tin Đối ngoại.

8. Ban biên tập Ảnh.

9. Ban biên tập tin Kinh tế.

10. Trung tâm Thông tin tư liệu và Đồ họa.

11. Trung tâm Truyền hình Thông tấn.

12. Báo Tin tức.

13. Báo Thể thao và Văn hóa.

14. Báo điện tử VietnamPlus.

15. Báo Việt Nam News.

16. Báo Le Courrier du Vietnam.

17. Tạp chí Vietnam Law and Legal Forum.

18. Báo ảnh Việt Nam.

19. Báo ảnh Dân tộc và Miền núi.

20. Nhà xuất bản Thông tấn.

21. Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam.

22. Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

23. Các cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được thành lập theo quy định của pháp luật.

24. Các cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam ở nước ngoài được thành lập theo quy định của pháp luật.

25. Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn.

26. Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn.

27. Trung tâm Phát triển Truyền thông Thông tấn.

28. Trung tâm Hợp tác quốc tế Thông tấn.

Các đơn vị quy định từ khoản 1 đến khoản 4 Điều này là tổ chức giúp việc Tổng giám đốc; các đơn vị quy định từ khoản 5 đến khoản 24 Điều này là các đơn vị thông tin; các đơn vị quy định từ khoản 25 đến khoản 28 Điều này là các đơn vị phục vụ thông tin.

Văn phòng có 06 phòng, Ban Kế hoạch - Tài chính có 04 phòng.

Điều 4. Lãnh đạo

1. Thông tấn xã Việt Nam có Tổng giám đốc và không quá 04 Phó Tổng giám đốc.

2. Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật.

3. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Thông tấn xã Việt Nam. Các Phó Tổng giám đốc giúp việc Tổng giám đốc, chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

4. Tổng giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các đơn vị trực thuộc.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2022.

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 118/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, TCCV (2).

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

GOVERNMENT OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 87/2022/ND-CP

Hanoi, October 26, 2022

 

DECREE

ON FUNCTIONS, TASKS, POWERS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF VIETNAM NEWS AGENCY (VNA)

Pursuant to the Law on Governmental Organization dated June 19, 2015; Law on amendments to the Law on Governmental Organization and the Law on Local Government Organization dated November 22, 2019;

Pursuant to Decree No. 10/2016/ND-CP dated February 01, 2016 of the Government on regulations on Governmental Offices and Decree No. 47/2019/ND-CP dated June 05, 2019 of the Government on amendments to Decree No. 10/2016/ND-CP;

At the request of the Minister of Information and Communications;

The Government of Vietnam promulgates a Decree on functions, tasks, powers and organizational structure of Vietnam News Agency.

Article 1. Positions and functions

1. The Vietnam News Agency is the official state-run news agency of the Socialist Republic of Vietnam, a major multimedia media agency, performing the function of posting and broadcasting information and official documents of Vietnamese Communist Party and the State; providing information at the request of Vietnamese Communist Party and the State; collecting and disseminating information to serve mass media agencies, the public and other domestic and foreign entities.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3. The VNA is under the state management of the Ministry of Information and Communications in terms of the press and publication.

Article 2. Tasks and entitlements

The VNA shall fulfill tasks and entitlements prescribed in Decree No. 10/2016/ND-CP dated February 01, 2016 of the Government on regulations on Governmental Offices and Decree No. 47/2019/ND-CP dated June 05, 2019 of the Government on amendments to Decree No. 10/2016/ND-CP and the following specific tasks and entitlements:

1. Develop long-term, medium-term and annual strategies, programs and plans and significant projects of the VNA, submit them to the Government and Prime Minister and organize the implementation thereof after being approved.

2. Post and broadcast official documents and information of the Vietnamese Communist Party and the State; collect and compile common information, reporting information and reference information by various types of media and multi-media, multi-platform communications to be promptly provided at the request of the Communist Party and the State.

3. Publish official viewpoints of the State on current affairs; redirect information that is not in line with national interests; object and correct false information; issue a statement of refuting the information intended to be misleading when necessary.

4. Collect, compile, publish, print and release publications and products of various types of media and multimedia to be provided to mass media agencies, the public and other domestic and foreign entities.

5. Perform tasks of the national key foreign press agency; collect, compile and disseminate information about Vietnam in different languages ​​to domestic agencies and organizations, foreign news agencies and press; foreigners and overseas Vietnamese.

6. Archive information materials; build an information data bank; manage national photographic documents and organize the use of these materials to be provided for the information and dissemination of domestic and foreign affairs of the VNA and the satisfaction of needs of the communist party and state agencies, domestic and foreign organizations and individuals.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.8. Provide information and cooperate with related agencies in performing national defense and security tasks.

9. Organize the conduct of research and application of scientific and technological progress and digital transformation in the operation of the VNA.

10. Require international cooperation in terms of fields under the VNA’s functions, tasks and powers in accordance with regulations of law.

11. Exercise rights and responsibilities of representing the state owners and organizing management of enterprises established by the VNA.

12. Manage and decide investment and construction projects within its competence in accordance with law; participate in verifying important projects and programs within its professions at the request of the Prime Minister.

13. Implement the financial autonomy mechanism in accordance with law; in the special case, the VNA shall propose and cooperate with relevant ministries and agencies in developing regulations on the specific financial autonomy mechanism of the VNA and submitting them to competent authorities for promulgation thereof.

14. Decide and direct the execution of programs for administrative reform of the VNA according to targets and contents of the overall programs for state administrative reform issued by the Government of Vietnam.

15. Manage its organizational apparatus, public employees and workers; working positions, organization of officials in accordance with job titles; decide rotation, transfer, appointment, dismissal, resignation, temporary assignment, training, refresher training, commendation, disciplinary actions, retirement, salary regimes and other policies applied to public employees and workers under its management as prescribed by law.

16. Organize activities of providing services in accordance with its functions and tasks as prescribed by law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.18. Report to the Government, the Prime Minister, the Ministry of Information and Communications and other competent agencies.

19. Perform other tasks and entitlements assigned by the Government or Prime Minister in accordance with law.

Article 3. Organizational structure

1. Editorial Secretariat and External Relations Department.

2. Administrative Affairs Office.

3. Organisation and Personnel Department.

4. Planning and Finance Department.

5. Domestic News Department.

6. World News Department.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.8. Press Photography Department.

9. Economic News Department.

10. Database-Documentation and Infographic Centre.

11. VNA Television Centre.

12. Tin Tuc (The News) newspaper.

13. The thao & Van hoa (Sports & Culture) newspaper.

14. VietnamPlus e-newspaper.

15. Viet Nam News.

16. Le Courier du Vietnam.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.18. Vietnam Pictorial.

19. Ethnic Minority and Mountainous Region Pictorial.

20. Vietnam News Agency Publishing House.

21. VNA Office for the Southern Region.

22. VNA Office for the Central – Central Highlands Region.

23. VNA Local Bureaus in Provinces and Cities established according to regulations of law.

24. VNA Overseas Bureaus established according to regulations of law.

25. VNA Technical Centre.

26. VNA Profession Training Centre.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.28. VNA International Cooperation Centre.

The units prescribed in Clauses 1 through 4 of this Article are assisting organizations of the General Director; the units prescribed in Clauses 5 through 24 of this Article are information units; the units prescribed in Clause 25 through 28 of this Article is information service providers.

The Administrative Affairs Office has 06 divisions, the Planning and Finance Department has 04 divisions.

Article 4. Direction

1. The VNA has a General Manager and no more than 04 Deputy General Managers.

2. The General Manager and Deputy General Managers of the VNA are appointed or dismissed by the Prime Minister according to regulations of law.

3. General Manager shall be responsible before the Government, the Prime Minister and before the law for the entire operations of the VNA. The Deputy General Managers shall assist the General Manager and be responsible before the General Manager and the law for assigned tasks.

4. The General Manager shall appoint, dismiss heads and deputy entities of such heads and formulate functions, tasks, powers, organizational structures and work relations of affiliated units.

Article 5. Effect

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. This Decree replaces Decree No. 118/2017/ND-CP dated October 26, 2017 of the Government of Vietnam on function, tasks, powers and organizational structure of the VNA.

Article 6. Responsibility for implementation

Ministers, Heads of ministerial agencies, Heads of Governmental agencies, Presidents of the People's Committees of provinces and central-affiliated cities are responsible for implementation of this Decree.

 

 

 

ON BEHALF OF. GOVERNMENT OF VIETNAM
PP. PRIME MISNISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Pham Binh Minh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 87/2022/NĐ-CP ngày 26/10/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.952

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.26.178
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!