Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Nghị định 36/2017/NĐ-CP chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Bộ Tài nguyên và Môi trường

Số hiệu: 36/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 04/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Nghị định 36/2017/NĐ-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài nguyên và môi trường trong các lĩnh vực: đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản; môi trường; quản lý, bảo vệ môi trường biển, hải đảo...

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài nguyên và môi trường trong lĩnh vực đất đai

Nghị định số 36/2017 quy định Bộ Tài nguyên và môi trường trong lĩnh vực đất đai sẽ thực hiện những công việc sau:

- Lập, điều chỉnh Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất cấp Quốc gia;

- Hướng dẫn bố trí quỹ đất đối với thị trường bất động sản;

- Lập, điều chỉnh bản đồ địa chính; Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, việc đăng ký cấp sổ đỏ, sổ hồng;

- Xây dựng phương pháp xác định bảng giá đất, hướng dẫn điều chỉnh bảng giá đất cụ thể;

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Hướng dẫn việc kiểm tra thu hồi đất, đấu giá quyền sử dụng đất;

- Hướng dẫn việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai;

- Hướng dẫn và quản lý các dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai, cấp chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực đất đai.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài nguyên và môi trường trong lĩnh vực môi trường theo quy định của Nghị định 36/NĐ-CP:

- Xây dựng chỉ tiêu quốc gia về môi trường và hệ thống chỉ tiêu thống kê môi trường;

- Kiểm tra việc lập Quy hoạch bảo vệ môi trường;

- Kiểm tra việc thẩm định đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường và báo cáo đanh giá môi trường chiến lược; xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nguồn gây ô nhiễm từ hoạt động chế biến, sản xuất kinh doanh (bao gồm cả khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao);

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý chất thải, quản lý chất lượng môi trường đất, nước; hoạt động quan trắc môi trường;

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc cấp, điều chỉnh, thu hồi các loại giấy phép, chứng chỉ hành nghề về môi trường;

- Hướng dẫn cách xác định thiệt hại môi trường và trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với môi trường;

- Chủ trì đàm phán quốc tế về môi trường: ký kết điều ước quốc tế và tham gia các tổ chức quốc tế về môi trường;

- Tổ chức nghiên cứu khắc phục hậu quả chất độc hóa học do chiến tranh Mỹ để lại qua đó đề xuất xử lý, cải tạo và phục hồi các khu vực ô nhiễm bị tồn lưu.


Nghị định 36/2017/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong một số lĩnh vực có hiệu lực từ ngày 4/4/2017 và thay thế Nghị định số 21/2013/NĐ-CP.

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2017/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2017

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 1. Vị trí và chức năng

Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; viễn thám; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Trình Chính phủ dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội; dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định của Chính phủ theo chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật hàng năm của Bộ đã được phê duyệt và các nghị quyết, cơ chế, chính sách, dự án, đề án, văn bản quy phạm pháp luật khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, hàng năm và các chương trình, dự án, công trình quan trọng quốc gia thuộc ngành, lĩnh vực do Bộ quản lý.

3. Trình Thủ tướng Chính phủ các dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ.

4. Phê duyệt chiến lược, quy hoạch, chương trình phát triển các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, các dự án đầu tư theo phân cấp và ủy quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện sau khi được phê duyệt.

5. Ban hành thông tư, quyết định, chỉ thị và các văn bản khác về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Bộ; thông tin, tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường; xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

6. Về đất đai:

a) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về quản lý, sử dụng đất sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt;

b) Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, các vùng và quản lý sau khi được Quốc hội phê duyệt; thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh, việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định; có ý kiến bằng văn bản về nội dung sử dụng đất trong quy hoạch ngành, lĩnh vực có sử dụng đất, các nội dung về đất đai đối với các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật;

c) Hướng dẫn việc bố trí quỹ đất cho phát triển thị trường bất động sản trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

d) Hướng dẫn, kiểm tra việc điều tra khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất; việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; việc đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; việc lập và quản lý hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

đ) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng nguyên tắc, phương pháp xác định giá đất trình Chính phủ ban hành hoặc để trình cơ quan có thẩm quyền ban hành; hướng dẫn việc xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất và định giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật về đất đai; lập bản đồ giá đất; xây dựng, tổng hợp, cung cấp dữ liệu, thông tin về khung giá đất, bảng giá đất và giá đất cụ thể;

e) Hướng dẫn, kiểm tra việc thu hồi đất, phát triển quỹ đất, quản lý quỹ đất đã thu hồi; việc đấu giá quyền sử dụng đất và quản lý sử dụng đất trong đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

g) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; hướng dẫn việc xác định người sử dụng đất thuộc đối tượng được bồi thường, được hỗ trợ hoặc không được bồi thường, không được hỗ trợ; thẩm tra khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với dự án đầu tư do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư mà phải di chuyển cả cộng đồng dân cư, làm ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống, kinh tế - xã hội, truyền thống văn hóa của cộng đồng, các dự án thu hồi đất liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

h) Phát hành và quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

i) Lập kế hoạch thống kê, kiểm kê đất đai định kỳ hoặc đột xuất trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra và thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai thuộc thẩm quyền;

k) Lập kế hoạch tổng thể về điều tra, đánh giá đất đai, hiệu quả sử dụng các loại đất trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

l) Xây dựng, quản lý thống nhất hệ thống thông tin đất đai trên phạm vi cả nước; quản lý việc xây dựng, cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia;

m) Xây dựng hệ thống theo dõi và đánh giá quản lý và sử dụng đất đai; quản lý, tổ chức vận hành hệ thống theo dõi và đánh giá quản lý và sử dụng đất đai tại trung ương; hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý và vận hành hệ thống theo dõi và đánh giá quản lý và sử dụng đất ở địa phương;

n) Chỉ đạo, hướng dẫn việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật;

o) Quản lý, hướng dẫn hoạt động dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai; cấp chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực đất đai theo quy định của pháp luật.

7. Về tài nguyên nước:

a) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, phục hồi các nguồn nước bị ô nhiễm, cạn kiệt, ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm các nguồn nước để bảo đảm việc khai thác, sử dụng tổng hợp, đa mục tiêu, tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước trên các lưu vực sông thuộc phạm vi quản lý của Bộ sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt;

b) Lập quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước, quy hoạch tài nguyên nước chung của cả nước; tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; có ý kiến bằng văn bản về quy hoạch tài nguyên nước của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; chấp thuận về nội dung liên quan đến khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước và phòng chống khắc phục hậu quả, tác hại do nước gây ra đối với quy hoạch thủy lợi, thủy điện, cấp nước, giao thông đường thủy nội địa và các quy hoạch khác có hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước do các bộ, cơ quan ngang bộ lập và các hoạt động có liên quan đến khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước theo thẩm quyền; thẩm định dự án chuyển nước lưu vực sông;

c) Phân loại nguồn nước liên tỉnh theo mức độ ô nhiễm, cạn kiệt; lập kế hoạch điều hòa, phân phối tài nguyên nước phục hồi các nguồn nước liên tỉnh bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch điều hòa, phân phối tài nguyên nước, phương án phòng, chống suy thoái, cạn kiệt nguồn nước trong các hoạt động xây dựng, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật;

d) Lập danh mục lưu vực sông liên tỉnh; lập, ban hành danh mục lưu vực sông nội tỉnh, danh mục nguồn nước liên tỉnh, liên quốc gia;

đ) Khoanh định, công bố vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, vùng cần bổ sung nhân tạo nước dưới đất, dòng chảy tối thiểu, ngưỡng khai thác nước dưới đất theo quy định của pháp luật; hướng dẫn việc thực hiện các quy định về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước theo quy định của pháp luật; xác định, công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt;

e) Tổ chức xây dựng mô hình sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; phổ biến, tuyên truyền mô hình, công nghệ, thiết bị tiết kiệm nước; hướng dẫn việc thực hiện các quy định về ưu đãi đối với các hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả;

g) Lập, điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông theo danh mục các hồ chứa phải xây dựng quy trình vận hành liên hồ và hướng dẫn việc thực hiện sau khi được ban hành; hướng dẫn việc thực hiện các quy định về quan trắc, giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên các lưu vực sông; thẩm định các dự án xây dựng hồ chứa về việc đáp ứng các yêu cầu bảo vệ, khai thác, sử dụng tổng hợp, đa mục tiêu tài nguyên nước và sự phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước;

h) Hướng dẫn, kiểm tra và thực hiện các biện pháp duy trì dòng chảy tối thiểu trên sông, bảo đảm khai thác, sử dụng tổng hợp, hiệu quả nguồn nước trên các lưu vực sông đối với các hồ chứa và việc bảo vệ lòng, bờ bãi sông, bảo đảm sự lưu thông của dòng chảy; việc tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn, phòng, chống sụt, lún đất trong thăm dò, khai thác sử dụng nước theo quy định của pháp luật; chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các biện pháp hạn chế sụt, lún đất (không bao gồm công trình thủy lợi, đê điều, phòng, chống thiên tai) trong thăm dò, khai thác sử dụng nước theo quy định của pháp luật;

i) Thực hiện công tác điều tra cơ bản tài nguyên nước của cả nước; tổng hợp kết quả điều tra cơ bản, tình hình khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước do các bộ, ngành và địa phương thực hiện; kiểm kê, đánh giá, dự báo tài nguyên nước; xây dựng, quản lý hệ thống quan trắc, giám sát tài nguyên nước, khai thác, sử dụng nước và xả nước thải vào nguồn nước đối với các lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh, liên quốc gia; xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia; quản lý, lưu trữ, công bố và cung cấp thông tin, dữ liệu về tài nguyên nước, tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên nước, tình trạng khan hiếm nước, thiếu nước trên các lưu vực sông và các biện pháp điều tiết, phân bổ, sử dụng tiết kiệm nước phù hợp;

k) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi, cấp lại giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất; chấp thuận việc chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định của pháp luật;

l) Giải quyết vướng mắc, bất đồng phát sinh trong việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép, vướng mắc khác về tài nguyên nước giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

m) Làm cơ quan đầu mối quốc gia trao đổi thông tin liên quan đến nguồn nước liên quốc gia và tham gia các tổ chức, diễn đàn quốc tế về lưu vực sông; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các công ước, điều ước, thỏa thuận quốc tế về tài nguyên nước mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

n) Theo dõi, giám sát, tổng hợp tình hình về các nguồn nước liên quốc gia, kịp thời báo cáo, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý các vấn đề nhằm bảo đảm quyền và lợi ích của Việt Nam;

o) Là cơ quan Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước và các Ủy ban lưu vực sông.

8. Về địa chất và khoáng sản:

a) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về địa chất và khoáng sản, địa chất thủy văn, địa chất công trình, tai biến địa chất, di sản địa chất, công viên địa chất sau khi cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt;

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược khoáng sản; quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản trong phạm vi cả nước; tham gia ý kiến bằng văn bản về quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản do các bộ, ngành, địa phương xây dựng;

c) Khoanh định, công bố khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ, khu vực có khoáng sản độc hại; khoanh định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; tổng hợp việc khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản thuộc thẩm quyền của các địa phương; thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý;

d) Quyết định việc khai thác hoặc không khai thác khoáng sản tại khu vực có dự án, công trình quan trọng quốc gia thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội hoặc dự án, công trình quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã được điều tra đánh giá về khoáng sản hoặc chưa được điều tra, đánh giá mà phát hiện có khoáng sản;

đ) Nghiên cứu, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, địa chất công trình; quy định việc lập, thẩm định dự án, báo cáo điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, báo cáo thăm dò, khai thác khoáng sản; xây dựng và hướng dẫn việc xây dựng các dự án về di sản địa chất, bảo tồn địa chất, mạng lưới công viên địa chất và tai biến địa chất; hướng dẫn lập hồ sơ, thẩm định và công nhận danh hiệu Di sản địa chất và Công viên địa chất cấp quốc gia;

e) Thẩm định đề án, dự án, nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, đề án thăm dò khoáng sản theo quy định của pháp luật; hướng dẫn và tổ chức thực hiện thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản và thăm dò nâng cấp trữ lượng; quản lý trữ lượng và xác nhận trữ lượng huy động vào dự án khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật; chỉ đạo giải quyết những công việc liên quan đến đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia;

g) Thực hiện việc đăng ký hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; tổng hợp kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, tình hình hoạt động khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về địa chất và khoáng sản; công bố, xuất bản các tài liệu, thông tin điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; quản lý thông tin, mẫu vật địa chất, khoáng sản;

h) Thực hiện việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền; xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định của pháp luật về khoáng sản;

i) Cấp, gia hạn, thu hồi, chấp thuận trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản; cho phép chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản, quyền khai thác khoáng sản; chấp thuận trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản; phê duyệt đề án đóng cửa mỏ, quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản theo quy định của pháp luật;

k) Kiểm tra việc tuân thủ nội dung Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường; kiểm soát hoạt động khoáng sản, hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản trên phạm vi cả nước; theo dõi việc tuân thủ chính sách phát triển bền vững đối với điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, hoạt động khoáng sản, chính sách bảo vệ quyền lợi của địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác; kiểm tra, giám sát trong quá trình thi công đối với các đề án thăm dò khoáng sản thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ trưởng; kiểm tra công tác tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở các địa phương;

l) Làm đầu mối quốc gia tham gia Ủy ban Điều phối các Chương trình khoa học Địa chất khu vực Đông và Đông Nam Á (CCOP); Ủy ban Quốc gia Việt Nam về Chương trình Khoa học Địa chất Quốc tế (IGCP); là đầu mối quốc gia hỗ trợ việc điều phối và thực hiện các hoạt động liên quan đến phát triển và quản lý Mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu của UNESCO.

9. Về môi trường:

a) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ liên ngành, liên tỉnh, liên vùng, cấp quốc gia về bảo vệ môi trường, an ninh môi trường và các vấn đề môi trường xuyên biên giới sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt;

b) Xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành chỉ tiêu quốc gia về môi trường, hệ thống chỉ tiêu thống kê môi trường theo quy định của pháp luật;

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc lập, thẩm định quy hoạch bảo vệ môi trường; tổ chức lập, thẩm định, quy hoạch bảo vệ môi trường cấp quốc gia theo quy định của pháp luật;

d) Hướng dẫn, kiểm tra việc thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường; hướng dẫn kỹ thuật thực hiện đánh giá tác động môi trường chiến lược và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chuyên ngành; tổ chức thực hiện theo thẩm quyền việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường và xác nhận bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường đối với cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định của pháp luật;

đ) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nguồn gây ô nhiễm từ các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ bao gồm cả khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, làng nghề theo quy định của pháp luật; hướng dẫn bảo vệ môi trường đối với hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng; lập danh mục các chế phẩm sinh học sử dụng trong phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm và xử lý chất thải, danh mục các chế phẩm sinh học gây ô nhiễm môi trường bị cấm nhập khẩu, danh mục phế liệu được phép nhập khẩu; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo quy định của pháp luật;

e) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền công tác lập danh mục, xử lý triệt để, xác nhận việc hoàn thành xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách đối với các cơ sở công ích theo quy định của pháp luật;

g) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện quản lý chất thải theo quy định của pháp luật; thẩm định quy hoạch chất thải rắn do Bộ Xây dựng lập; hướng dẫn kỹ thuật, quy trình quản lý trong việc phân loại, lưu giữ, tập kết, trung chuyển, vận chuyển, sơ chế, tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý và thu hồi năng lượng từ chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại; thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ;

h) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc quản lý chất lượng môi trường nước, đất, không khí, lưu vực sông, biển đảo, khu đô thị, nông thôn, khu dân cư, khu vực công cộng theo quy định của pháp luật;

i) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền việc điều tra, đánh giá, phân loại, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực bị ô nhiễm, cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản; thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật;

k) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện hoạt động quan trắc môi trường trên phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện chương trình quan trắc môi trường quốc gia; xây dựng, quản lý hệ thống quan trắc môi trường quốc gia; quản lý chất lượng, kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị quan trắc môi trường theo quy định của pháp luật; quản lý số liệu quan trắc môi trường, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc môi trường; công bố kết quả quan trắc môi trường quốc gia; hướng dẫn nghiệp vụ và hỗ trợ kỹ thuật quản lý số liệu quan trắc môi trường;

l) Hướng dẫn, kiểm tra việc lập và công bố báo cáo hiện trạng môi trường; tổ chức lập, công bố báo cáo hiện trạng môi trường, báo cáo chuyên đề về môi trường quốc gia, công bố và cung cấp thông tin, dữ liệu về môi trường theo quy định của pháp luật;

m) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện thẩm định, kiểm tra, đánh giá công trình, thiết bị, mô hình và công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường, xử lý chất thải; hướng dẫn, kiểm tra công tác giám định môi trường theo quy định của pháp luật; nghiên cứu, ứng dụng triển khai tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, phát triển công nghệ môi trường; xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, mô hình thử nghiệm về sản xuất và tiêu thụ bền vững, thân thiện môi trường;

n) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện công tác đăng ký, xác nhận, cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề về môi trường theo quy định của pháp luật;

o) Hướng dẫn bộ, ngành, địa phương về chuyên môn, nhiệm vụ trọng tâm về bảo vệ môi trường; tổng hợp, cân đối nhu cầu kinh phí sự nghiệp môi trường hàng năm của các bộ, ngành, địa phương; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trong quá trình xây dựng cơ chế kinh tế, tài chính cho bảo vệ môi trường, tổng hợp dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương hàng năm, 03 năm và 05 năm thuộc lĩnh vực môi trường; theo dõi, giám sát tình hình thực hiện ngân sách thuộc lĩnh vực môi trường tại các bộ, ngành và địa phương;

p) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện công tác xác định thiệt hại đối với môi trường, trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với môi trường, ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường, bảo hiểm môi trường theo quy định của pháp luật; tổ chức quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam; hướng dẫn tổ chức và hoạt động quỹ bảo vệ môi trường của ngành, lĩnh vực, địa phương; làm cơ quan đầu mối quốc gia của Quỹ môi trường toàn cầu;

q) Chủ trì tổ chức đàm phán, ký kết, thực hiện điều ước quốc tế và tham gia tổ chức quốc tế về môi trường, huy động các nguồn lực quốc tế; tổ chức điều phối và thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ hợp tác quốc tế về môi trường theo phân công của Chính phủ;

r) Chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu và khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; xử lý, cải tạo và phục hồi các khu vực ô nhiễm tồn lưu khác theo quy định của pháp luật.

10. Về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học:

a) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ liên ngành, liên tỉnh, liên vùng, quốc gia và liên quốc gia về đa dạng sinh học sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt;

b) Xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành chỉ tiêu quốc gia về đa dạng sinh học theo quy định của pháp luật;

c) Hướng dẫn hoạt động điều tra cơ bản, kiểm kê, cung cấp, trao đổi và quản lý thông tin về đa dạng sinh học;

d) Lập và tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước; hướng dẫn, kiểm tra công tác lập, thẩm định quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; thẩm định về sự phù hợp giữa quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học của bộ, cơ quan ngang bộ với quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước; hướng dẫn việc lồng ghép đa dạng sinh học trong các quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, ngành, lãnh thổ;

đ) Tổ chức hội đồng thẩm định liên ngành dự án thành lập khu bảo tồn có diện tích thuộc địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên; chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có liên quan lập dự án và tổ chức quản lý sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt khu bảo tồn thiên nhiên cấp quốc gia, khu di sản thiên nhiên thế giới theo phân công của Chính phủ; chỉ đạo, hướng dẫn thành lập và quản lý hành lang đa dạng sinh học, khu bảo tồn thiên nhiên cấp tỉnh theo quy định của pháp luật;

e) Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý loài ngoại lai xâm hại, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ không bao gồm giống cây trồng, giống vật nuôi theo quy định của pháp luật;

g) Hướng dẫn, kiểm tra việc lưu giữ lâu dài nguồn gen và mẫu vật di truyền của loài được ưu tiên bảo vệ; hướng dẫn việc quản lý, giám sát hoạt động tiếp cận nguồn gen và tri thức truyền thống gắn với nguồn gen, sử dụng các lợi ích được chia sẻ từ việc tiếp cận nguồn gen do Nhà nước quản lý, tri thức truyền thống về nguồn gen; xây dựng, quản lý thống nhất cơ sở dữ liệu quốc gia về nguồn gen, sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền của sinh vật biến đổi gen liên quan đến đa dạng sinh học; lập danh mục sinh vật biến đổi gen được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học;

h) Lập, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền danh mục, chương trình bảo tồn loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ không bao gồm giống cây trồng, giống vật nuôi nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; danh mục loài ngoại lai xâm hại; tổ chức biên soạn Sách Đỏ Việt Nam; hướng dẫn việc bảo tồn đa dạng sinh học tại khu vực tự nhiên chưa đủ điều kiện thành lập khu bảo tồn; hướng dẫn đánh giá khả năng xâm hại của loài ngoại lai đối với môi trường và đa dạng sinh học;

i) Hướng dẫn, xây dựng và thực hiện các chương trình quan trắc, thống kê, quản lý số liệu quan trắc, cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học; chỉ đạo xây dựng và thống nhất quản lý số liệu quan trắc, cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học; chủ trì lập và công bố báo cáo quốc gia về đa dạng sinh học; hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương điều tra, lập báo cáo về đa dạng sinh học;

k) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện hoạt động đăng ký, công nhận, cấp, thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận về đa dạng sinh học thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

l) Hướng dẫn, kiểm tra việc chi trả dịch vụ môi trường liên quan đến đa dạng sinh học;

m) Làm đầu mối quốc gia thực hiện các điều ước quốc tế về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học theo phân công của Chính phủ; chỉ đạo, hướng dẫn việc lập hồ sơ đề cử công nhận và quản lý các khu đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế theo Công ước Ramsar, vườn di sản của ASEAN, khu Dự trữ sinh quyển thế giới;

n) Chủ trì tổ chức đàm phán, ký kết, thực hiện điều ước quốc tế và tham gia tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; huy động các nguồn lực quốc tế, tổ chức điều phối và thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ hợp tác quốc tế về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học theo phân công của Chính phủ.

11. Về khí tượng thủy văn:

a) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ về khí tượng thủy văn sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt;

b) Quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn; theo dõi hoạt động các trạm khí tượng thủy văn thuộc các công trình bắt buộc phải quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; xây dựng, quản lý, khai thác mạng lưới trạm quan trắc khí tượng thủy văn quốc gia, quan trắc định vị sét;

c) Tổ chức bảo vệ hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia;

d) Quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; truyền phát tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia; phát tin chính thức cảnh báo thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai;

đ) Quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động lưu trữ, khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn; xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia;

e) Thẩm định nội dung về khí tượng thủy văn trong quy hoạch, thiết kế các công trình, dự án đầu tư xây dựng trọng điểm quốc gia và trong quy hoạch, thiết kế các công trình, dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật;

g) Cấp, gia hạn, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật;

h) Quản lý chất lượng phương tiện đo khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật;

i) Quản lý, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các hoạt động phục vụ khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật;

k) Phê duyệt, giám sát thực hiện kế hoạch tác động vào thời tiết theo thẩm quyền;

l) Làm đầu mối quốc gia tham gia Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), Ủy ban Bão, Tiểu ban Khí tượng vật lý địa cầu ASEAN (ASCMG); làm đầu mối tham gia các diễn đàn quốc tế, thực hiện các điều ước quốc tế về khí tượng thủy văn theo phân công của Chính phủ.

12. Về đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý:

a) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án trọng điểm quốc gia về đo đạc và bản đồ cơ bản, đo đạc và bản đồ chuyên ngành sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt;

b) Xây dựng, cập nhật, quản lý, khai thác hạ tầng dữ liệu không gian địa lý, hệ quy chiếu quốc gia, hệ thống số liệu gốc đo đạc quốc gia, hệ thống điểm đo đạc cơ sở quốc gia, hệ thống trạm định vị vệ tinh quốc gia, hệ thống không ảnh, hệ thống bản đồ địa hình quốc gia, hệ thống bản đồ địa hình đáy biển, cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý quốc gia; ban hành danh mục địa danh thể hiện trên các bản đồ;

c) Công bố và cung cấp thông tin, dữ liệu về đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý theo quy định của pháp luật;

d) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc kiểm định, kiểm nghiệm thiết bị đo đạc và bản đồ theo chuẩn quốc gia;

đ) Thẩm định về sự cần thiết, phạm vi, giải pháp kỹ thuật công nghệ của nội dung đo đạc, bản đồ trong các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ có sử dụng ngân sách trung ương, trừ các dự án, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật;

e) Tổ chức việc cấp, bổ sung, cấp đổi, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; kiểm tra việc thực hiện nội dung hoạt động đo đạc bản đồ đối với các tổ chức, cá nhân được cấp phép; kiểm tra việc xuất bản, phát hành bản đồ; đình chỉ việc phát hành và chỉ đạo thu hồi các xuất bản phẩm bản đồ trái quy định của pháp luật; cấp, thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) sản phẩm, hàng hóa xuất và nhập khẩu đối với mặt hàng đo đạc và bản đồ;

g) Thành lập, hiện chỉnh, xuất bản và phát hành các sản phẩm bản đồ theo quy định của pháp luật;

h) Tổ chức đo đạc, thành lập, cập nhật bản đồ và hồ sơ địa giới hành chính phục vụ việc phân định, chia tách, sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính theo quy định của pháp luật; thẩm định việc thể hiện đường địa giới hành chính trên các loại bản đồ trước khi xuất bản;

i) Tổ chức đo đạc, thành lập bản đồ và hồ sơ tài liệu phục vụ việc đàm phán, hoạch định, phân giới, cắm mốc và quản lý đường biên giới quốc gia trên đất liền, trên biển, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam; xây dựng cơ sở dữ liệu biên giới quốc gia; in ấn, phát hành các loại bản đồ, tài liệu liên quan đến đường biên giới quốc gia trên đất liền, các vùng biển, hải đảo, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam;

k) Là cơ quan đầu mối quốc gia, phối hợp thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế và trao đổi trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý; tham gia các tổ chức, diễn đàn quốc tế về đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý theo phân công của Chính phủ.

13. Về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo:

a) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; các chính sách, pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên biển và hải đảo sau khi được cơ quan có thẩm quyền quyết định, phê duyệt;

b) Lập, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển chung của cả nước, quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ và tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; lập, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ có phạm vi liên tỉnh, danh mục phân loại hải đảo và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt theo quy định của pháp luật;

c) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ quản lý tổng hợp tài nguyên biển và hải đảo theo quy định của pháp luật;

d) Tham gia thẩm định các quy hoạch, đề án thành lập khu bảo tồn biển; tham gia thẩm định các dự án, công trình khai thác, sử dụng tài nguyên biển, hải đảo; có ý kiến đánh giá đối với các đề án, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt các bộ, ngành, địa phương có biển liên quan đến sử dụng quỹ đất lấn biển theo quy định của pháp luật;

đ) Theo dõi, tổng hợp việc thực hiện công tác điều tra cơ bản về biển và hải đảo trong phạm vi cả nước; có ý kiến đối với các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án điều tra cơ bản về biển và hải đảo của các bộ, ngành và địa phương theo quy định của pháp luật; chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển trọng điểm theo phân công của Chính phủ;

e) Điều tra, thống kê, phân loại, quản lý tài nguyên hải đảo; quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo; quy định chi tiết về hồ sơ tài nguyên hải đảo, hướng dẫn việc lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo;

g) Giao, gia hạn, thu hồi, cho phép trả lại một phần hoặc toàn bộ khu vực biển, sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển theo thẩm quyền; giải quyết các kiến nghị, vướng mắc về sử dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật; quản lý, hướng dẫn việc giao các khu vực biển để khai thác sử dụng tài nguyên biển;

h) Cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, đình chỉ, thu hồi văn bản cấp phép nghiên cứu khoa học cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành trong vùng biển Việt Nam theo quy định của pháp luật; tham gia thẩm định và theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện các chương trình, dự án nghiên cứu khoa học biển và đại dương của các bộ, ngành và địa phương theo quy định của pháp luật;

i) Cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cho phép trả lại, thu hồi Giấy phép nhận chìm ở biển theo thẩm quyền; giám sát hoạt động nhận chìm và xử lý vi phạm theo quy định;

k) Hướng dẫn, chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc thiết lập và bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển;

l) Tổng hợp, đánh giá tiềm năng kinh tế - xã hội liên quan đến biển của Việt Nam; thống kê, phân loại, đánh giá tiềm năng của các vùng biển, hải đảo của Việt Nam; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan đánh giá biến động tài nguyên; tổ chức phân tích, đánh giá, dự báo về các diễn biến, động thái trong nước và quốc tế có liên quan đến việc quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế về biển, hải đảo của Việt Nam;

m) Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đầu tư khai thác, sử dụng, quản lý hệ thống quan trắc, giám sát tổng hợp về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; các công trình, phương tiện chuyên dùng phục vụ cảnh báo sự cố môi trường biển, nghiên cứu, khảo sát biển và đại dương thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật; chủ trì xây dựng, quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quốc gia;

n) Tổ chức quan trắc tài nguyên, môi trường biển; điều tra, thống kê, phân loại, đánh giá các nguồn thải từ các hoạt động trên biển và hải đảo theo thẩm quyền; điều tra, đánh giá sức chịu tải môi trường của các khu vực biển, hải đảo ở vùng rủi ro ô nhiễm cao hoặc rất cao; công bố các khu vực biển, hải đảo không còn khả năng tiếp nhận chất thải; đánh giá tình trạng ô nhiễm môi trường biển và hải đảo; phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo, lập bản đồ phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo; tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý, khắc phục tình trạng ô nhiễm và suy thoái môi trường, các hệ sinh thái biển, hải đảo; cải thiện và phục hồi môi trường, các hệ sinh thái biển, hải đảo bị ô nhiễm và suy thoái;

o) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương có liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng biển, vùng ven biển và hải đảo; triển khai các hoạt động giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển;

p) Hướng dẫn và tổ chức tuyên truyền về biển và hải đảo theo quy định của pháp luật.

14. Về biến đổi khí hậu:

a) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về biến đổi khí hậu sau khi được cơ quan có thẩm quyền quyết định, phê duyệt;

b) Đề xuất và thể chế hóa các cơ chế, chính sách, sáng kiến quốc tế về biến đổi khí hậu đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh phù hợp với điều kiện và bảo đảm lợi ích quốc gia; đề xuất, kiến nghị việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn công nghệ có liên quan tới biến đổi khí hậu của Việt Nam phù hợp với tình hình quốc tế;

c) Tổ chức đánh giá khí hậu quốc gia; xây dựng, cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện; hướng dẫn, giám sát đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và xây dựng các giải pháp ứng phó, lồng ghép kết quả giám sát biến đổi khí hậu vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch;

d) Xây dựng và tổ chức triển khai hệ thống theo dõi, thẩm định, báo cáo (MRV) đối với các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu, các nội dung có liên quan đến tổn thất và thiệt hại trong khuôn khổ Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu;

đ) Tổ chức triển khai, hướng dẫn, đánh giá việc thực hiện đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC); tổ chức cập nhật NDC theo yêu cầu của Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu; tổ chức xây dựng các báo cáo quốc gia về biến đổi khí hậu và thực hiện kiểm kê quốc gia khí nhà kính định kỳ; đề xuất, kiến nghị các chính sách, biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của Việt Nam phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn;

Hướng dẫn, tổ chức thực hiện biện pháp quản lý các hoạt động kinh doanh tín chỉ các bon theo quy định của pháp luật và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, cấp chứng thư xác nhận đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch và các cơ chế quốc tế khác về giảm phát thải khí nhà kính của các thành phần kinh tế;

e) Quản lý, xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về biến đổi khí hậu; hướng dẫn sử dụng thông tin về biến đổi khí hậu;

g) Chủ trì tổ chức đàm phán, ký kết, thực hiện điều ước quốc tế và tham gia tổ chức quốc tế về biến đổi khí hậu; huy động các nguồn lực quốc tế, tổ chức điều phối và thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ hợp tác quốc tế về biến đổi khí hậu thuộc thẩm quyền;

h) Xây dựng, tổ chức triển khai, quản lý và giám sát thực hiện Khung Chính sách Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC); xây dựng tiêu chí ưu tiên, tổ chức rà soát, xác định danh mục dự án ưu tiên về biến đổi khí hậu; có ý kiến về các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ liên quan đến biến đổi khí hậu của các bộ, ngành, địa phương;

i) Làm cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, Nghị định thư Kyoto, Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, Công ước Viên về bảo vệ tầng ô-dôn, Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn và các điều ước quốc tế khác có liên quan đến biến đổi khí hậu, bảo vệ tầng ô-dôn; cơ quan thẩm quyền quốc gia về cơ chế phát triển sạch (CDM); cơ quan chuyên trách quốc gia của Mạng lưới và Trung tâm Công nghệ khí hậu (CTCN); cơ quan đầu mối quốc gia về các hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA); cơ quan đầu mối quốc gia về Quỹ Thích ứng;

k) Tổ chức thực hiện, kiểm tra, hướng dẫn, xác nhận việc đăng ký nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất và sử dụng các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn;

l) Giúp Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ liên quan đến biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh do các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện.

15. Về viễn thám:

a) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án về viễn thám sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc ứng dụng viễn thám trong quan trắc, giám sát tài nguyên, môi trường, thiên tai, biến đổi khí hậu và các lĩnh vực khác phục vụ công tác quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng theo quy định của pháp luật;

c) Xây dựng, công bố báo cáo quan trắc, giám sát định kỳ và đột xuất về tình hình khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu bằng công nghệ viễn thám;

d) Xây dựng, quản lý, khai thác trạm thu viễn thám, hệ thống lưu trữ và xử lý dữ liệu viễn thám, cơ sở dữ liệu viễn thám và mạng lưới truyền dẫn dữ liệu viễn thám; hướng dẫn việc bảo vệ hành lang an toàn kỹ thuật trạm thu ảnh viễn thám;

đ) Tổng hợp nhu cầu thu nhận dữ liệu viễn thám của các bộ, ngành, địa phương; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thu nhận, xử lý dữ liệu viễn thám theo kế hoạch hàng năm, định kỳ năm năm;

e) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc xây dựng, cập nhật, quản lý việc thu nhận, cung cấp dữ liệu viễn thám, vận hành cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia; tổng hợp và công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia;

g) Thẩm định về nội dung liên quan đến cơ sở hạ tầng viễn thám, thu nhận dữ liệu viễn thám quốc gia, ứng dụng và phát triển công nghệ viễn thám đối với các chương trình, đề án, dự án của các bộ, ngành, địa phương theo quy định của pháp luật;

h) Hướng dẫn và kiểm tra hoạt động viễn thám của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;

i) Làm cơ quan đầu mối quốc gia tham gia các tổ chức, diễn đàn quốc tế về viễn thám.

16. Tổ chức thực hiện công tác thống kê, kiểm kê, lưu trữ tư liệu, số liệu về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ theo quy định của pháp luật.

17. Chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, ứng dụng, triển khai tiến bộ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ; tổ chức biên tập, xuất bản các ấn phẩm về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

18. Hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật; tổ chức đàm phán, ký điều ước quốc tế theo ủy quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; ký kết các thỏa thuận quốc tế nhân danh bộ; tham gia các tổ chức quốc tế theo sự phân công của Chính phủ.

19. Quản lý, tổ chức thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ; xây dựng, quản lý, vận hành và bảo đảm an ninh an toàn các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường; công bố và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

20. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Bộ phù hợp với mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

21. Chỉ đạo việc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền quyết định và hướng dẫn việc thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công và các cơ chế, chính sách về cung cấp các dịch vụ công, xã hội hóa các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

22. Quản lý các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật.

23. Thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Bộ theo quy định của pháp luật.

24. Quản lý về tổ chức, bộ máy, biên chế công chức, số lượng viên chức, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp; quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu, chế độ tiền lương và các chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc bộ quản lý theo quy định; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các ngành, lĩnh vực do Bộ quản lý.

25. Kiểm tra, thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của tổ chức, công dân; thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

26. Quản lý tài chính, tài sản được giao và quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước được cấp theo quy định của pháp luật.

27. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Vụ Hợp tác quốc tế.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính.

3. Vụ Khoa học và Công nghệ.

4. Vụ Pháp chế.

5. Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền.

6. Vụ Tổ chức cán bộ.

7. Thanh tra Bộ.

8. Văn phòng Bộ.

9. Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

10. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

11. Tổng cục Quản lý đất đai.

12. Tổng cục Môi trường.

13. Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

14. Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường.

15. Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.

16. Cục Biến đổi khí hậu.

17. Cục Quản lý tài nguyên nước.

18. Cục Viễn thám quốc gia.

19. Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

20. Báo Tài nguyên và Môi trường.

21. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường.

22. Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

23. Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường.

Tại Điều này các đơn vị quy định từ khoản 1 đến khoản 18 là các đơn vị hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, các đơn vị quy định từ khoản 19 đến khoản 23 là các đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục Môi trường, Tổng cục Khí tượng Thủy văn; ban hành danh sách các tổ chức sự nghiệp khác trực thuộc Bộ.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc bộ, không bao gồm các đơn vị quy định tại các khoản 9, 10, 11, 12 và 13 Điều này.

Vụ Kế hoạch - Tài chính có 04 phòng; Vụ Pháp chế có 03 phòng; Vụ Tổ chức cán bộ có 03 phòng; Thanh tra Bộ có 07 phòng; Văn phòng Bộ có 08 phòng.

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường có 06 phòng và 01 chi cục; Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam có 07 phòng và 01 chi cục; Cục Biến đổi khí hậu có 07 phòng; Cục Quản lý tài nguyên nước có 09 phòng và 03 chi cục; Cục Viễn thám quốc gia có 06 phòng.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này.

Điều 5. Điều khoản chuyển tiếp

Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Tổng cục Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo các quy định hiện hành cho đến khi Thủ tướng Chính phủ quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổng cục trực thuộc Bộ.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, TCCV (3).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

THE GOVERNMENT
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 36/2017/ND-CP

Hanoi, April 4, 2017

 

DECREE

DEFINING THE FUNCTIONS, TASKS, POWERS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

Pursuant to the June 19, 2015 Law on Organization of the Government;

Pursuant to the Government’s Decree No. 123/2016/ND-CP of September 1, 2016, defining the functions, tasks, powers and organizational structures of ministries and ministerial-level agencies;

At the proposal of the Minister of Natural Resources and Environment;

The Government promulgates the Decree defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Natural Resources and Environment.

Article 1. Position and functions

The Ministry of Natural Resources and Environment is a governmental agency performing the function of state management of land; water resources; minerals and geology; environment; hydrometeorology; climate change; survey and cartography; integrated management of marine and island resources and protection of the marine and island environment; remote sensing; and state management of public services in the fields under its management.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Ministry of Natural Resources and Environment shall perform the tasks and exercise the powers defined in the Government’s Decree No. 123/2016/ND-CP of September 1, 2016, defining the functions, tasks, powers and organizational structures of ministries and ministerial-level agencies, and the following specific tasks and powers:

1. To submit to the Government draft laws and resolutions of the National Assembly, draft ordinances and resolutions of the National Assembly Standing Committee, and draft decrees of the Government under the Ministry’s approved annual law-making programs and plans, and resolutions, mechanisms, policies, projects, schemes and legal documents under the Ministry’s state management as assigned by the Government or Prime Minister.

2. To submit to the Government and Prime Minister for approval, and organize the implementation of, strategies, master plans and long-term, medium-term and annual development plans and important national programs, projects and works in the sectors and fields under its management.

3. To submit to the Prime Minister draft decisions, directives and other documents to be promulgated by the Prime Minister.

4. To approve development strategies, master plans and programs in the sectors and fields under its state management and investment projects as decentralized or authorized by the Government or Prime Minister; to inspect and guide the implementation of these strategies, master plans and programs after they are approved.

5. To promulgate circulars, decisions, directives and other documents on the state management in the sectors and fields under its management; to direct, guide, examine and organize the implementation of legal documents in the sectors and fields under its management; to provide public information and organize education about the law on natural resources and environment; to develop national standards and promulgate national technical regulations and econo-technical norms for application in the sectors and fields under its state management.

6. Regarding land:

a/ To guide, examine and organize the implementation of policies, laws, strategies, master plans, plans, programs, schemes and projects on land management and use after they are decided or approved by competent authorities;

b/ To elaborate and modify national and regional land use master plans and plans and manage them after they are approved by the National Assembly; to appraise land use master plans and plans elaborated by provincial-level People’s Committees; to appraise masterplans and plans on land use for defense or security purposes and change of the use purpose of rice farming land, protection and special-use forest land; to give written opinions on land use- related contents of sectoral master plans involving the use of land and land-related contents of investment projects as prescribed by law;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d/ To guide and examine the survey and measurement and making of cadastral maps, land use cartograms and land use planning maps; elaboration and modification of land use master plans and plans; land allocation, lease and recovery, and change of land use purposes; registration of land use rights and house and land-attached asset ownership; compilation and management of cadastral dossiers and development of land databases; grant of certificates of land use rights and ownership of house and land-attached assets; and land users’ exercise of rights and performance of obligations in accordance with law;

dd/ To assume the prime responsibility for, and coordinate with related ministries and sectors in. formulating and submitting to the Government or competent agencies for promulgation principles and methods of land pricing; to guide the formulation of and modify land price tables and the determination of specific land prices in accordance with the land law; to make land price maps; to formulate, summarize and provide data and information on land price brackets and tables and specific land prices;

e/ To guide and inspect land recovery, development of land funds and manage recovered land funds; auction of land use rights and management of land use in auctions for land occupying projects in accordance with law;

g/ To guide, examine and organize the implementation of the law on compensation, support and resettlement upon land recovery by the State; to guide and identify land users eligible or ineligible for compensation and support; to appraise the policy framework for compensation, support and resettlement upon land recovery by the State for investment projects that are decided by the National Assembly or approved by the Prime Minister and require relocation of whole communities, affecting all the livelihood, socio-economic activities, and cultural traditions of the communities, and for projects requiring the recovery of land located in many provinces and centrally run cities;

h/ To distribute, and manage the use of, blank certificates of land use rights and ownership of house and land-attached assets;

i/ To elaborate and submit to competent agencies for approval a regular and irregular land statistics and inventory plan and organize the implementation after the plan is approved; to guide and examine the compilation of land statistics and land inventory under the Ministry’s competence;

k/ To elaborate and submit to competent agencies for approval a master plan on survey and assessment of land and efficiency in the use of land of different categories and organize the implementation of the master plan after it is approved;

l/ To build and uniformly manage a national land information system; to manage the development, update and exploitation of the national land database;

m/ To develop the system of monitoring and evaluation of land management and use; to manage and operate the system of monitoring and evaluation of land management and use at the central level; to guide and examine the management and operation of the system of monitoring and evaluation of the land management and use at the local level;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

o/ To manage and guide land-related public services and grant of practice certificates in the land sector in accordance with law.

7. Regarding water resources:

a/ To guide, examine and organize the implementation of policies, laws and decided or approved strategies, master plans, plans, programs, schemes and projects on prevention and control of water source pollution, deterioration and depletion, restoration of deteriorated or depleted water sources and response to and remediation of water source pollution incidents so as to economically and effectively exploit and use water sources of river basins under the Ministry’s management for integrated and multiple purposes;

b/ To elaborate master plans on baseline survey of water resources and the national water resource master plans; to elaborate and approve water resource master plans for inter-provincial river basins and inter-provincial water sources and organize the implementation of the master plans after they are approved; to give written opinions on water resource master plans of provinces and centrally run cities; to approve contents involving exploitation, use and protection of water resources and the prevention, control and remediation of harmful effects caused by water to irrigation, hydroelectric power and water supply, and inland waterway transport master plans and other master plans involving the exploitation and use of water resources which are elaborated by ministries and ministerial-level agencies, and activities related to the exploitation, use and protection of water resources according to its competence; to appraise projects on water transfer between river basins;

c/ To classify inter-provincial water sources by degree of pollution and depletion; to elaborate plans on the regulation and distribution of water resources to restore inter-provincial water sources already polluted, deteriorated or depleted and organize the implementation of such plans after they are approved by competent authorities; to guide and examine the implementation of plans on the regulation and distribution of water resources and plans on prevention and control of water source deterioration and depletion in construction, production, business and service activities in accordance with law;

d/ To make a list of inter-provincial river basins; to make and promulgate a list of intra-provincial river basins and lists of inter-provincial and transnational water sources;

dd/ To zone off and announce areas where groundwater exploitation is banned or restricted, areas requiring artificial supplementation of groundwater, the minimum flow and groundwater exploitation limits in accordance with law; to guide the observance of regulations on the formation and management of water source protection corridors in accordance with law; to determine and publicize sanitation protection zones of domestic water-supplying areas;

e/ To develop water conservation models; to provide public information about water- saving models, technologies and equipment; to guide the observance of regulations on incentives for water conservation activities;

g/ To elaborate and adjust inter-reservoir operation processes for river-basin reservoirs on the list of reservoirs, for which inter-reservoir operation processes are required, and guide the implementation of such processes after they are promulgated; to guide the implementation of regulations on surveillance and observation of water resource exploitation and use and discharge of wastewater into water sources of river basins; to appraise reservoir construction projects whether they satisfy the requirements of protection, exploitation and use of water resources for integrated and multiple purposes and conform with master plans on water resources;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

i/ To conduct baseline surveys of national water resources; to summarize results of baseline surveys of water resources and water resource exploitation, use and protection conducted by ministries, sectors and localities; to conduct water resource inventory, assessment and forecasts; to develop and manage a system for observation and surveillance of water resources, water exploitation and use and discharge of wastewater into water sources with regard to inter-provincial river basins and inter-provincial and transnational water sources; to develop, manage and exploit the national information system and database on water resources; to manage, archive, publicize and provide information and data on water resources, exploitation and use of water resources, water scarcity and shortage in river basins and measures to regulate, distribute and economically use water;

k/ To guide, examine and organize the grant, extension, modification, suspension, revocation and re-grant of licenses to explore, exploit and use water resources, discharge wastewater into water sources and practice groundwater drilling; to approve the transfer of the water resource exploitation right in accordance with law;

l/ To settle problems and disputes arising in the exploitation and use of water resources or discharge of wastewater into water sources falling under its licensing competence and other water resource-related problems among provinces and centrally run cities;

m/ To act as the national focal body in exchanging information relating to transnational water sources and participating in international river basin organizations and river basin forums; to guide and examine the implementation of international conventions, treaties and agreements on water resources to which the Socialist Republic of Vietnam is a contracting party;

n/ To monitor, supervise and summarize developments of transnational water sources and promptly report to and propose the Government or the Prime Minister to handle arising issues so as to ensure Vietnam’s rights and interests;

o/ To act as the standing body of the Vietnam Mekong River Commission, the National Council of Water Resources and other river basin committees.

8. Regarding geology and minerals:

a/ To guide, examine and organize the implementation of policies, laws, strategies, master plans, plans, programs, schemes and projects on geology and minerals, hydrogeology, engineering geology, geological hazard, geological heritage, and geological parks after they are decided and approved by competent authorities;

b/ To elaborate and implement mineral strategies; master plans on geological baseline surveys of minerals nationwide; to give written opinions on ministerial, sectoral and local master plans on mineral exploration, mining, processing and use;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d/ To decide whether or not to extract minerals in areas with national important projects or works on which the investment policy is to be decided by the National Assembly or important projects and works which are to be decided by the Government or the Prime Minister, for which mineral survey and assessment have been conducted or mineral survey and assessment have not yet been conducted but minerals have been discovered;

dd/ To study and conduct geological baseline surveys of minerals and engineering geology; to prescribe the formulation and appraisal of projects and reports on geological baseline surveys of minerals and mineral exploration and mining reports; to formulate, and guide the formulation of, projects on geological heritages, geological conservation, geological park networks and geological hazards; to guide the making of dossiers for recognition as “Geoheritage and national geopark”, appraise such dossiers and recognize geoheritages and national geoparks;

e/ To appraise schemes, projects and tasks of geological baseline survey of minerals and schemes on mineral exploration in accordance with law; to guide and appraise reports on mineral exploration results and exploration to upgrade mineral deposits; to manage deposits and certify deposits to be mobilized for mining projects in accordance with law; to guide the handling of affairs relating to the assessment of national mineral deposits;

g/ To register geological baseline surveys of minerals; to summarize results of geological baseline surveys of minerals and mineral activities; to make statistics and inventory of mineral deposits; to develop the national geological and mineral database; to publicize and publish documents and information on geological baseline surveys of minerals; and to manage geological and mineral information and samples;

h/ To organize auctions for mining rights under its competence; to determine money amounts for grant of mining rights under the Ministry’s licensing competence in accordance with the mineral law;

i/ To grant, extend and revoke, and approve the return of, mineral exploration licenses and mining licenses; to permit the transfer of mineral exploration or mining rights; to approve the partial return of mineral exploration and mining areas; to approve mine closure schemes and decisions in accordance with law;

k/ To examine the observance of mineral exploration licenses and mining licenses granted by the Ministry; to control mineral activities and geological baseline surveys of minerals nationwide; to monitor the observance of sustainable development policies in geological baseline surveys of minerals and mineral activities and policies on protection of interests of localities and people in areas where mining activities are carried out; to examine and supervise the implementation of mineral exploration schemes which are approved by the Minister of Natural Resources and Environment; to examine the determination of money amounts for grant of mining rights and mining rights auctions in localities:

l/ To act as the focal point to join the Coordinating Committee for Geoscience Programs in East and Southeast Asia (CCOP) and the Vietnamese National Committee for International Geoscience Program (IGCP); and to assist the coordination and implementation of activities related to the development and management of the UNESCO Global Geoparks Network.

9. Regarding the environment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ To formulate and submit to competent agencies for promulgation national environment indicators and the system of environmental statistical indicators in accordance with law;

c/ To guide and examine the elaboration and appraisal of environmental protection master plans; to elaborate and appraise national environmental protection master plans in accordance with law;

d/ To guide and examine the appraisal of strategic environmental assessment reports, appraise and approve environmental impact assessment reports and certify environmental protection plans; to provide technical instructions on strategic environmental impact assessment and elaboration of specialized environmental impact assessment reports; to organize according to its competence the appraisal of strategic environmental assessment reports, appraise and approve environmental protection schemes, environmental impact assessment reports, grant certificates of completion of environmental protection facilities to and certify the satisfaction of environmental protection requirements for household solid waste and ordinary industrial waste disposal establishments in accordance with law;

dd/ To guide, examine and organize control of polluting sources from production, business and service activities of economic zones, industrial parks, export processing zones, hi-tech parks, industrial clusters and craft villages in accordance with law; to guide environmental protection regarding chemicals, pesticides, veterinary drugs, import of discarded materials to be used as production materials and dismantlement of used seagoing ships; to elaborate a list of bioproducts used for pollution prevention and mitigation and waste treatment; the list of polluting bioproducts banned from import, the list of scraps permitted for import; to prevent and respond to environmental incidents in accordance with law;

e/ To guide, examine and organize according to its competence the elaboration of a list of seriously polluting establishments and the thorough handling of these establishments and certify the thorough handling of seriously polluting establishments; to provide targeted financial supports from the budget for public establishments in accordance with law;

g/ To guide, examine and organize waste management in accordance with law; to appraise solid waste master plans elaborated by the Ministry of Construction; to provide technical and management process instructions on the classification, storage, gathering, transportation, semi-processing, reuse, recycling, joint disposal, disposal and recovery of energy from ordinary solid wastes and hazardous wastes; to recover and dispose of discarded products;

h/ To guide, examine and organize the management of environmental quality of water, soil, air, river basins, sea and islands, urban centers, rural areas, residential areas and public areas in accordance with law;

i/ To guide, examine and organize according to its competence the survey, assessment, classification and environmental improvement and rehabilitation of polluted areas and environmental improvement and rehabilitation in mining activities; to appraise and approve environmental improvement and rehabilitation schemes for mining activities in accordance with law;

k/ To guide, examine and organize the implementation of environment monitoring nationwide in accordance with law; to organize the implementation of the national environmental monitoring program; to build and manage the national environmental monitoring system; to manage the quality of and inspect, calibrate and test environmental monitoring devices in accordance with law; to manage environmental monitoring data and develop a national environmental monitoring database; to publicize national environmental observation results, to provide professional guidance and technical assistance for the management of environmental monitoring data;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

m/ To guide and appraise, examine and assess environmental pollution treatment and waste disposal works, equipment, models and technologies; to guide and examine environmental verification in accordance with law; to conduct researches and apply scientific and technological advances in environmental protection and develop environmental technologies; to formulate and implement trial programs and models on sustainable and environment-friendly production and consumption;

n/ To guide, examine and organize the registration, certification, grant, re-grant, modification and revocation of environmental licenses, certificates and practice certificates in accordance with law;

o/ To guide ministries, sectors and localities in environmental protection profession and key tasks; to sum up and estimate annual non-business funds needed for environmental activities of ministries, sectors and localities; to coordinate with the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Finance in building economic and financial mechanisms for environmental protection, sum up annual, three-year and five-year state budget estimates and central budget allocation schemes for the environmental field; to monitor and supervise the use of environmental budgets by ministries, sectors and localities;

p/ To guide, examine and organize the determination of environmental damage and identification of responsibilities to pay compensation for environmental damage, payment of deposits for environmental improvement and rehabilitation and environment insurance in accordance with law; to manage the Vietnam Environmental Protection Fund; to guide the organization and operation of sectoral and local environmental protection funds; to act as the national focal point of the Global Environment Facility;

q/ To assume the prime responsibility for organizing the negotiation, signing and implementation of treaties and participating in international environmental organizations; to mobilize international resources; to coordinate and implement international schemes, projects and tasks on environmental cooperation as assigned by the Government;

r/ To assume the prime responsibility for, and coordinate with ministries, sectors and localities in, organizing the research into and remediation of consequences of chemical toxins used by the US during the Vietnam war; to treat, improve and rehabilitate other existing polluted areas in accordance with law.

10. Regarding nature and biodiversity conservation

a/ To guide, examine and organize the implementation of policies, laws, inter-sectoral, inter-provincial, inter-regional, national and international strategies, master plans, plans, programs, schemes, projects and tasks on biodiversity after they are decided and approved by competent authorities;

b/ To formulate and submit to competent agencies for promulgation national biodiversity indicators in accordance with law;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d/ To formulate, and organize the implementation of, the national biodiversity conservation master plan; to guide and examine the formulation and appraisal of biodiversity conservation master plans of provinces and centrally run cities; to appraise the conformity between ministerial and ministerial-level biodiversity conservation master plans and the national biodiversity conservation master plan; to guide the incorporation of biodiversity in socio-economic development, sectoral and territorial masterplans and strategies;

dd/ To organize inter-sectoral councils for appraising projects on establishment of nature reserves located in two or more provinces or centrally run cities; to assume the prime responsibility for, and coordinate with related provincial-level People’s Committees in, formulating projects on establishment and management of nature reserves and the world natural heritage sites as assigned by the Government; to direct and guide the establishment and management of biodiversity corridors and provincial nature reserves in accordance with law;

e/ To guide and examine the management of invasive alien species, biodiversity conservation establishments and conservation of species on the list of rare, precious and endangered species prioritized for protection, excluding plant varieties and animal breeds prescribed by law;

g/ To guide and examine the permanent preservation of genetic resources and samples of species prioritized for protection; to guide the management and supervision of access to genetic resources and traditional knowledge about genetic resources and sharing of benefits brought about by the access to genetic resources managed by the State and traditional knowledge about genetic resources; to build and uniformly manage the national database on genetic resources, genetically modified organisms and genetic samples of genetically modified organisms related to biodiversity; to make a list of genetically modified organisms for which bio-safety certificates have been granted;

h/ To elaborate and submit to competent authorities for promulgation or promulgate according to its competence the lists, and programs on conservation of rare, precious and endangered species prioritized for protection, excluding rare, precious and endangered plant varieties and animal breeds prioritized for protection; the list of invasive alien species; to organize the compilation of the Vietnam Red Book; to guide biodiversity conservation in nature areas where there are insufficient conditions for establishing nature reserves; to guide the assessment of alien species’ invasion of the environment and biodiversity;

i/ To guide, develop and implement monitoring programs, collect statistics on and manage biodiversity monitoring data and database; to direct the elaboration of and uniformly manage biodiversity monitoring data and database; to assume the prime responsibility for elaborating and publicizing national biodiversity reports; and to guide ministries, sectors and localities in biodiversity survey and reporting;

k/ To guide, examine and organize the registration, certification, grant and revocation of biodiversity licenses and certificates according to its competence in accordance with law;

l/ To guide and examine the payment for environmental services related to biodiversity;

m/ To act as the national focal point in implementing nature and biodiversity conservation treaties as assigned by the Government; to direct and guide the compilation of nomination dossiers for recognition as and manage wetlands of international importance under the Ramsar Convention, ASEAN heritage parks and world biosphere reserves;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11. Regarding hydrometeorology

a/ To guide, examine and organize the implementation of hydrometeorology policies, laws, strategies, master plans, plans, programs, schemes, projects and tasks after they are decided and approved by competent authorities;

b/ To manage and organize hydrometeorological monitoring, survey and investigation; to monitor the operation of hydrometeorological stations of works subject to monitoring and required to provide hydrometeorological information and data; to build, manage and use the national network of hydrometeorological monitoring stations, and lightning monitoring and positioning stations;

c/ To organize the protection of technical corridors of hydrometeorological works of the national network of hydrometeorological stations;

d/ To manage and issue hydrometeorological forecasts and warnings; to publish hydrometeorological forecast and warning bulletins; to build, manage and use the national hydrometeorological forecast and warning system; to publish official bulletins on natural disaster warning and natural disaster risk levels;

dd/ To manage and organize the archive, exploitation and use of hydrometeorological information and data; to develop and manage the national hydrometeorological database;

e/ To appraise hydrometeorological contents of master plans on and designs of national key construction works and projects and other construction works and projects in accordance with law;

g/ To grant, extend, suspend and revoke licenses for hydrometeorological forecast and warning in accordance with law;

h/ To manage the quality of hydrometeorological measuring instruments in accordance with law;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

k/ To approve and oversee the implementation of weather impact plans under its competence;

l/ To act as the national focal point in participating in the World Meteorological Organization (WMO), the Hurricane Committee and the ASEAN Sub-Committee on Meteorology and Geophysics (SCMG) and at international forums and implementing hydrometeorological treaties as assigned by the Government.

12. Regarding survey, cartography and geographic information

a/ To guide, examine and organize the implementation of policies, laws, strategies, master plans, plans, schemes and national key projects on baseline and specialized survey and mapping after they are decided and approved by competent authorities;

b/ To build, update, manage and use the geological spatial data infrastructure, the national reference system, the national baseline data system, the national system of base measuring points, the national system of satellite positioning stations, the aerial imaging system, the national system of topographic maps, the system of sea bed topographic maps and the national geographic information database; and to promulgate a list of place-names to be displayed on maps;

c/ To publicize and provide survey, mapping and geographic information and data in accordance with law;

d/ To guide, examine and conduct the inspection and testing of surveying and mapping equipment according to national standards;

dd/ To appraise the necessity, scope and scientific and technological solutions of survey and mapping-related contents of state budget-funded programs, schemes, projects and tasks, excluding defense and security projects and tasks prescribed by law;

e/ To grant, supplement, extend, re-grant and revoke licenses for survey and mapping operations; to examine licensed organizations and individuals in conducting survey and mapping operations; to examine the publishing and distribution of maps; to suspend the publishing and direct the recall of maps with illegal contents; to grant, revoke and invalidate certificates of free sale of imported and exported survey and mapping goods and products;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

h/ To survey, and draw and update maps and dossiers of, administrative boundaries to serve the demarcation, division, separation, merger and adjustment of administrative boundaries in accordance with law; to appraise the presentation of administrative boundaries on maps of different kinds before publishing;

i/ To conduct survey and draw maps and prepare dossiers to serve the negotiation, planning, demarcation, landmark installation and management of national borderlines on the mainland, at sea, and of the exclusive economic zone and continental shelf of Vietnam; to develop the national border database; to print and distribute maps of different kinds and documents related to national borderlines on the mainland, of maritime zones, islands, exclusive economic zone and continental shelf of Vietnam;

k/ To act as the national focal point in coordinating international cooperation and exchange in survey, cartography and geographic information and participating in international organizations and forums on survey, cartography and geographical information as assigned by the Government.

13. Regarding integrated management of marine and island resources and environmental protection

a/ To guide, examine and organize the implementation of strategies on sustainable exploitation and use of marine and island resources and environment protection; policies and laws on integrated management of marine and island resources after they are decided and approved by competent state management agencies;

b/ To elaborate and submit to competent state agencies for approval or adjustment, and guide the implementation of, master plans and plans on the use of the country’s sea areas, master plans on sustainable exploitation and use of coastal resources and organize the implementation, examination and supervision of the implementation after they are approved by competent state agencies; to elaborate and submit to the Prime Minister for approval key programs on baseline surveys of marine and island resources and environment, and inter-provincial programs on integrated management of coastal resources, the list of classification of islands and organize the implementation after they are approved in accordance with law;

c/ To assume the prime responsibility for, and coordinate with ministries, sectors and provincial-level People’s Committees of coastal localities in, elaborating and submitting to competent authorities for approval, and implementing, programs, plans, schemes, projects and tasks on integrated management of marine and island resources in accordance with law;

d/ To participate in the appraisal of master plans and schemes on the establishment of marine reserves; to participate in the appraisal of projects and works involving the exploitation and use of marine and island resources; to give opinions schemes and projects involving the use of land areas reclaimed from the sea falling under the approving competence of ministries, sectors and coastal localities in accordance with law;

dd/ To monitor and summarize baseline surveys of sea and islands nationwide; to give opinions on ministerial, sectoral and local programs, plans, schemes and projects on marine and island baseline surveys in accordance with law; to assume the prime responsibility for elaborating and implementing key programs, schemes, projects and tasks on baseline surveys of marine resources and environment as assigned by the Government;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g/ To allocate, extend, recover, permit the return of part or the entire of sea areas, modify and supplement decisions on allocation of sea areas according to its competence; to settle petitions and problems in the use of sea areas according to its competence under law; to manage and guide the allocation of sea areas for exploitation and use of marine resources;

h/ To grant, re-grant, extend, modify, supplement, suspend and revoke licenses for foreign organizations and individuals to conduct scientific research within Vietnam’s maritime zones in accordance with law; to appraise, monitor and summarize the implementation of ministerial, sectoral and local programs and projects on marine and ocean scientific research in accordance with law;

i/ To grant, re-grant, extend, modify, supplement, permit the return of, and revoke dumping permits within its competence; to supervise dumping activities and handle violations in accordance with law;

k/ To guide and direct provincial-level People’s Committees in establishing and protecting coast protection corridors;

l/ To summarize and evaluate Vietnam’s marine-related socio-economic potential; to make statistics of, classify and assess the potential of Vietnam’s sea areas and islands; to assume the prime responsibility for, and coordinate with ministries and sectors in, assess changes in resources; to analyze, evaluate and forecast domestic and international developments and moves concerning the management, exploitation and use of resources, scientific research and international cooperation on Vietnam’s sea areas and islands;

m/ To elaborate master plans and plans on the development, use and management of the system of integrated monitoring and surveillance of marine and island resources and environment; special-use works and equipment for warning of marine environmental incidents, sea and ocean research and survey under its management in accordance with law; to assume the prime responsibility for developing and managing the national system of information and database on marine and island resources and environment;

n/ To monitor marine resources and environment; to investigate, make statistics of, classify and assess waste sources from activities carried out at sea and on islands under its competence; to investigate and assess the environmental load-bearing capacity of sea areas and islands prone to high or very high pollution risk; to announce sea areas and islands that are no longer capable of receiving wastes; to assess the current state of marine and island environment pollution; to zone off areas prone to marine and island environment pollution risk and draw maps of these areas; to implement measures to prevent, detect, handle and remedy pollution and degradation of marine and island environment and ecosystems; to improve and rehabilitate the polluted and degraded marine and island environment and ecosystems;

o/ To assume the prime responsibility for, and coordinate with related ministries, sectors and localities in, inspecting and supervising the exploitation and use of natural resources and environmental protection in sea areas, coastal zones and islands; to supervise and assess risks and remedy and settle consequences of oil and toxic chemical spills at sea;

p/ To guide and provide public information about sea areas and islands in accordance with law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ To guide, examine and organize the implementation of climate change policies, laws, strategies, master plans, plans, programs, schemes and projects after they are decided and approved by competent state agencies;

b/ To propose and institutionalize international mechanisms, policies and initiatives concerning climate change impacts on socio-economic development and national defense and security, ensuring conformity with national conditions and interests; to propose adjustments, modifications and supplements to Vietnam’s climate change-related mechanisms, policies and technological standards so as to suit the reality in the world;

c/ To assess national climate; to develop, update and submit climate change scenarios to competent authorities for approval and organize the implementation thereof; to guide, supervise and assess climate change impacts and work out adaption measures, incorporate results of climate change surveillance in strategies, master plans and plans;

d/ To build and operate the system for measurement, reporting and verification (MRV) of greenhouse gas emission mitigation activities and climate change adaptation activities and contents related to losses and damages within the framework of the Paris Agreement;

dd/ To implement, guide and assess nationally determined contributions (NDCs); to update NDCs to meet the requirements of the Paris Agreement; to elaborate national climate change reports and conduct national periodic greenhouse gas inventory; to propose Vietnam’s policies and measures for mitigating greenhouse gas emissions suitable to socio-economic development in each period;

To guide and organize the implementation of measures to manage carbon credit trading activities in accordance with law and treaties to which Vietnam is a contracting party, to grant certificates for investment projects implemented by businesses of different economic sectors under the clean development mechanism or other international mechanisms on greenhouse gas mitigation;

e/ To manage, build and update the national database on climate change; to guide the use of information on climate change;

g/ To assume the prime responsibility for negotiating, concluding and implementing treaties and joining international organizations on climate change; to mobilize international resources and coordinate and implement schemes, projects and tasks on international cooperation on climate change within its competence;

h/ To elaborate and organize, manage and supervise the implementation of Vietnam’s Support Program to Respond to Climate Change (SP-RCC); to build priority criteria, review and make the list of climate change priority projects; to give opinions on ministerial, sectoral and local programs, schemes, projects and tasks related to climate change;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

k/ To implement, inspect, guide and certify the registration of import, export, temporary import for re-export and use of ozone layer-depleting substances under the Montreal Protocol;

l/ To assist the National Climate Change Committee in urging and summarizing results of the implementation of ministerial, sectoral and local strategies, master plans, plans, programs, schemes, projects and other tasks related to climate change and green growth.

15. Regarding remote sensing:

a/ To guide, examine and organize the implementation of remote sensing strategies, master plans, plans, schemes and projects after they are approved by competent authorities;

b/ To guide and organize the application of remote sensing in the monitoring and surveillance of natural resources, the environment, natural disasters, climate change and in other sectors to serve state management, socio-economic development and security and national defense in accordance with law;

c/ To elaborate and make public periodic and irregular reports on monitoring and surveillance of mining and use of natural resources, environmental pollution and climate change by using remote sensing;

d/ To build, manage and operate remote sensing receiving stations, remote sensing data archive and processing systems, remote sensing database and data transmitting network; to guide the protection of technical safety corridors of remote sensing image receiving stations;

dd/ To summarize the needs to receive remote sensing data of ministries, sectors and localities; and elaborate and implement plans on receiving and processing remote sensing data under annual and five-year plans;

e/ To guide, examine and develop, update, and manage the receipt and provision of remote sensing data; to operate the national remote sensing database; to summarize and publicize national remote sensing mega data;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

h/ To guide and examine remote sensing activities in accordance with law;

i/ To act as the national focal point in international organizations and forums on remote sensing.

16. To organize the compilation of statistics, inventory and archive of materials and data on the fields under the Ministry’s management in accordance with law.

17. To direct and organize research, application and development of scientific and technological advances in the fields under its management; to organize the editing and publishing of publications on natural resources and environment in accordance with law.

18. To undertake international cooperation in the fields under its state management in accordance with law; to organize the negotiation and conclusion of treaties as authorized by competent state agencies; to sign international agreements in its own capacity; and to join international organizations as assigned by the Government.

19. To manage and organize the application of information technology in natural resources and environment; to provide online public services under its state management; to develop, manage, operate and ensure security and safety for natural resources and environment information and database system; to publicize and provide natural resources and environment data and information in accordance with law.

20. To organize and direct the implementation of the Ministry’s administrative reform program in line with the objectives and contents of the state administrative reform program after it is approved by the Prime Minister.

21. To direct the formulation of, submit to competent authorities for decision, and guide the implementation of, master plans on development of the network of non-business and public-service organizations, and mechanisms and policies on the provision and socialization of public services in the fields under the Ministry’s management.

22. To manage associations and non-governmental organizations operating in the fields under its state management in accordance with law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

24. To manage its organizational apparatus, state payroll and the number of public employees, working positions and structure of ranks and structure of public employees based on their professional titles; to decide on the rotation, transfer, appointment, relief of duty, resignation, secondment, commendation, disciplining, job discontinuation, retirement, salary regimes and policies to well treat cadres, civil servants, public employees and laborers under its management; to organize training and retraining for cadres, civil servants, public employees and laborers in the fields and sectors under the Ministry’s management.

25. To conduct examinations and inspections; to settle complaints, denunciations and petitions of organizations and citizens; to prevent and combat corruption, negative practices and handle violations of law in the fields under its state management;

26. To manage its assigned finance and assets and manage and organize the use of allocated state budget funds in accordance with law.

27. To perform other tasks and exercise other powers as assigned by the Government and Prime Minister or as prescribed by law.

Article 3. Organizational structure

1. The Department of International Cooperation.

2. The Department of Planning-Finance.

3. The Department of Science and Technology.

4. The Department of Legal Affairs

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. The Department of Organization and Personnel.

7. The Inspectorate.

8. The Office.

9. The Vietnam Administration of Sea and Islands.

10. The Vietnam General Department of Geology and Minerals.

11. The General Department for Land Administration.

12. The Vietnam Environment Administration.

13. The Department of Hydrometeorology.

14. The Department of Information Technology and Natural Resources and Environment Data.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

16. The Department of Climate Change.

17. The Department of Water Resources Management.

18. The Department of National Remote Sensing.

19. The Institute for Natural Resources and Environment Strategies and Policies.

20. The Natural Resources and Environment newspaper.

21. The Natural Resources and Environment journal.

22. The Center for Water Resources Survey and Planning.

23. The Training and Re-training School for Natural Resources and Environment Cadres.

The units referred to in Clauses 1 thru 18 of this Article are administrative units assisting the Minister in performing the state management function, and the units referred to in Clauses 19 thru 23 are non-business units serving the Ministry’s state management function.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Minister of Natural Resources and Environment shall define the functions, tasks, powers and organizational structures of its attached units, except those referred to in Clauses 9 thru 13 of this Article.

The Department of Planning-Finance may organize 4 divisions; the Department of Legal Affairs, 3; the Department of Organization and Personnel, 3; the Inspectorate, 7; and the Office, 8.

The Department of Information Technology and Natural Resources and Environment Data may organize 6 divisions and 1 sub-department; the Department of Survey, Cartography and Geographic Information of Vietnam, 7 divisions and 1 sub-department; the Department of Climate Change, 7 divisions; the Department of Water Resources Management, 9 divisions and 3 sub-departments; the Department of National Remote Sensing, 6 divisions.

Article 4. Effect

1. This Decree takes effect on the date of its signing.

2. This Decree replaces the Government’s Decree No. 21/2013/ND-CP of March 4, 2013, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Natural Resources and Environment; and annuls all previous regulations which are contrary to this Decree.

Article 5. Transitional provisions

The National Hydrometeorology Center, the Vietnam Administration of Sea and Islands, the Vietnam General Department of Geology and Minerals, the Vietnam Environment Administration, and the General Department for Land Administration shall continue performing the functions, tasks and powers defined in current regulations until the Prime Minister decides on their new functions, tasks, powers and organizational structure.

Article 6. Implementation responsibility

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Xuan Phuc

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 36/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


36.522

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!