Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 185/2007/NĐ-CP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Số hiệu: 185/2007/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 25/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh Phúc
*******

Số: 185/2007/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2007

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001,
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 200'7 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ trưởng Bộ Nội vụ
,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 1 78/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Trình Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, ủy ban Thường vụ Quốc hội; các dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ theo chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật của Bộ đã được phê duyệt và các đề án khác theo sự phân công của Chính phủ.

2. Trình Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm, hàng năm; chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hành động và các dự án, công trình quan trọng quốc gia; các dự thảo quyết định chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

3. Trình Thủ tướng Chính phủ các giải thưởng, danh hiệu vinh dự Nhà nước thuộc lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và đu lịch; quyết định thành lập các Hội đồng quốc gia về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

4. Ban hành các quyết định, chỉ thị, thông tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

5. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

6. Về di sản văn hoá:

a) Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định:

- Quy hoạch bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; tổ chức và hướng dẫn thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Thành lập bảo tàng quốc gia, bảo tàng chuyên ngành;

- Xếp hạng và điều chỉnh khu vực bảo vệ đối với đi tích quốc gia đặc biệt;

- Đề nghị Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận Di sản văn hoá và thiên nhiên tiêu biểu của Việt Nam là Di sản thế giới;

- Phương án xử lý đối với tài sản là di sản văn hóa vật thể, bao gồm: di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, trừ trường hợp luật, pháp lệnh có quy định khác;

- Cho phép đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài.

b) Quyết định theo thẩm quyền:

- Xếp hạng di tích quốc gia, bảo tàng hạng I; điều chỉnh khu vực bảo vệ đối với di tích quốc gia; giao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia cho bảo tàng nhà nước có chức năng theo quy định của pháp luật;

- Phê duyệt quy hoạch dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt theo quy định của pháp luật; phê duyệt hoặc thoả thuận việc xây .dựng các công trình ở khu vực bảo vệ II đối với di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt;

- Thẩm định quy hoạch dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi đi tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt; dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài các khu bảo vệ di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt xét thấy có khả năng ảnh hưởng xấu đến di tích theo quy định của pháp luật;

- Cấp phép thăm dò, khai quật khảo cổ; đưa di vật, cổ vật ra nước ngoài, tam bản sao di vật, cổ vật và bảo vật quốc gia thuộc các bảo tàng quốc gia, bảo tàng chuyên ngành; quản lý việc cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể ở Việt Nam.

c) Hướng dẫn hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với các di tích và nhân vật lịch sử.

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá.

đ) Công nhận, trao tặng danh hiệu vinh dự đối với các nghệ nhân có công gìn giữ, trình diễn, truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể.

7. Về nghệ thuật biểu diễn:

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước về nghệ thuật biểu diễn sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; Quy chế tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn về nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp;

c) Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động thi hoa hậu, người mẫu thời trang, karaoke và vũ trường;

d) Hướng dẫn việc cấp thẻ hành nghề và cấp phép biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp;

đ) Quy định việc thẩm định, cấp phép, chương trình, tiết mục, vở diễn của các tổ chức, cá nhân Việt Nam đi biểu diễn ở nước ngoài và của các tổ chức, cá nhân nước ngoài biểu diễn tại Việt Nam;

e) Ban hành Quy chế quản lý việc sản xuất, phát hành băng đĩa ca nhạc và vở diễn.

8. Về điện ảnh:

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước về điện ánh sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b)Quy định việc tổ chức liên hoan phim quốc gia và quốc tế, những ngày phim nước ngoài tại Việt Nam và những ngày phim Việt Nam ở nước ngoài;

c) Quản lý phim lưu chiểu và lưu trữ các tư liệu, hình ảnh động sản xuất ở trong nước và nước ngoài;

d) Quy định việc cấp phép phổ biến phim.

9. Về mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm:

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch tượng đài, tranh hoành tráng quốc gia sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Ban hành Quy chế hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, nghệ thuật sắp đặt, trình diễn video-art, tổ chức trại sáng tác điêu khắc quốc tế tại Việt Nam;

c) Quy định việc tổ chức và trực tiếp tổ chức trưng bày, triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh quy mô quốc gia, quốc tế;

d) Thành lập Hội đồng chuyên ngành thẩm định nghệ thuật và dự toán công trình mỹ thuật theo quy định.

10. Về quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật:

a) Hướng dẫn thực hiện quy định chế độ nhuận bút về quyền tác giả, quyền liên quan của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm văn học, nghệ thuật;

b) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật;

c) Bào vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật;

d) Quy định việc cung cấp, hợp tác, đặt hàng, sử dụng và đảm bảo quyền tác giả đối với tác phẩm, quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng;

đ) Hướng dẫn nghiệp vụ bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật và quyền liên quan cho các ngành, địa phương, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và công dân.

11. Về thư viện:

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch mạng lưới thư viện sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Quy định việc hợp tác, trao đổi sách, báo, tài liệu với nước ngoài và việc liên thông sách, báo, tài liệu giữa các thư viện;

c) Quy định điều kiện thành lập và hướng dẫn hoạt động thư viện.

12. Về quảng cáo :

Thống nhất quản lý nhà nước về quảng cáo, có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

a) Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép đặt Chi nhánh của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài;

b) Thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động quảng cáo trên các phương tiện (trừ báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm) và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật;

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành thông tư liên tịch quy định về thủ tục cấp phép quảng cáo, về thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm.

13. Về văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động:

a) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy định nghi thức chính thức nhà nước về đón tiếp khách quốc tế, lễ kỷ niệm, tang lễ và các nghi thức khác theo phân công của Chính phủ;

b) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy hoạch về thiết chế văn hoá cơ sở sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

c) Xây dựng và ban hành các chính sách về bảo tồn, phát huy, phát triển các giá trị văn hoa phi vật thể của cộng đồng các dân tộc Việt Nam;

d) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra; giám sát việc thực hiện chính sách văn hóa dân tộc;

đ) Ban hành Quy chế tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng, tổ chức hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá nơi công cộng;

e) Ban hành Quy chế, hướng dẫn và chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, hoạt động tuyên truyền phổ biến văn hóa ở cơ sở và tổ chức lễ hội.

14. Về gia đình:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo quyền bình đẳng và chống bạo lực trong gia đình;

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện nội dung gia đình văn hóa;

c) Tổ chức và hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ thông tin về gia đình; chỉ đạo, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa;

d) Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình truyền thống Việt Nam.

15. Về thể dục, thể thao cho mọi người :

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và các chương trình quốc gia phát triển thể dục, thể thao sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Tổ chức, chỉ đạo việc xây dựng đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục, thể thao quần chúng; tuyên truyền, hướng dẫn các phương pháp luyện tập thể dục, thể thao, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cộng tác viên thể dục, thể thao cơ sở;

c) Chủ trì, phối hợp với các ngành, các địa phương điều tra thể chất nhân dân; hướng dẫn, áp dụng và phát triển các môn thể thao dân tộc, các phương pháp rèn luyện sức khỏe truyền thống ở trong và ngoài nước;

d) Chỉ đạo tổ chức thi đấu thể thao quần chúng ở cấp quốc gia;

đ) Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn, tổ chức thực hiện về giáo dục thể chất, thể thao trong nhà trường và thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang;

e) Hướng dẫn, đăng ký hoạt động của các câu lạc bộ và cơ sở thể dục, thể thao quần chúng.

16. Về thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp:

a) Trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức đại hội thể dục, thể thao toàn quốc, đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới; giải vô địch từng môn thể thao khu vực, châu lục và thế giới tồ chức tại Việt Nam;

b) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch phát triển thể thao thành tích cao và định hướng phát triển thể thao chuyên nghiệp sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

c) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy định về chế độ, chính sách đối với vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao; quy định chi tiết về quyền sở hữu đối với giải thể thao thành tích cao và giải thể thao chuyên nghiệp sau khi được Thủ tướng chính phủ phê duyệt;

d) Cho phép tổ chức giải thi đấu vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia hàng năm từng môn thể thao; phê duyệt điều lệ đại hội thể dục, thể thao toàn quốc;

đ) Ban hành tiêu chuẩn và hướng dẫn phong cấp vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao; công nhận phong cấp của các tổ chức thể thao quốc tế đối với vận động viên, huấn luyện viên và trọng tài thể thao Việt Nam theo quy định của pháp luật;

e) Ban hànth Quy chế tuyển chọn vận động viên vào các đội tuyển thể thao quốc gia; quy định trình tự, thủ tục thành lập đoàn thể thao quốc gia và đội tuyển thể thao quốc gia tăng môn;

g) Hướng dẫn xây dựng chương trình đào tạo, huấn luyện vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao;

h) Hướng dẫn, đăng ký hoạt động của các cơ sở tập luyện thể thao chuyên nghiệp.

17. Về tài nguyên du lịch và quy hoạch du lịch:

a) Hướng dẫn, tổ chức hiện quy hoạch tổng thể phát triển ngành, vùng du lịch, địa bàn du lịch trọng điểm, khu du lịch quốc gia sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Ban hành Quy chế điều tra, đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch;

c) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức điều tra, đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch; ban hành các quy định về bảo vệ, tôn tạo, phát triển, khai thác, sử dụng tài nguyên du lịch và môi trường du lịch trong khu du lịch, điểm du lịch.

18. Về khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch, đô thị du lịch:

a) Trình Thủ tướng Chính phủ công nhận khu du lịch quốc gia, điểm du lịch quốc gia và tuyến du lịch quốc gia;

b) Tổ chứ(công bố công khai khu du lịch quốc gia, điểm du lịch quốc gia, tuyến du lịch quốc gia và đô thị du lịch sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận;

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc phân loại, công nhận khu du lịch, điểm du lịch và tuyến du lịch địa phương;

d) Phối hợp với Bộ Xây dựng thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận đô thị du lịch của ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

đ) Ban hành Quy chế quản lý khu du lịch thuộc ranh giới hành chính từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

19. Về hướng dẫn du lịch:

Ban hành Quy định về điều kiện, thủ tục, hồ sơ cấp, đổi, cấp lại, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch và giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch; quản lý thống nhất trong cả nước việc cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch và cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên theo quy định của pháp luật.

20. Về kinh doanh du lịch:

a) Ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về kinh doanh lữ hành, lưu trú du lịch, kinh doanh phát triển du lịch, điểm du lịch và các dịch vụ du lịch khác;

b) Quy định tiêu chí phân loại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch; quyết định phân loại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch từ 3 sao trở lên;

c) Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về vận chuyển khách du lịch.

21. Về xúc tiến du lịch và giao lưu văn hóa:

a) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc thành lập và hoạt động của văn phòng xúc tiến du lịch và giao lưu văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, văn phòng xúc tiến du lịch quốc gia của nước ngoài tại Việt Nam;

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch quốc gia; chủ trì, phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các hoạt động xúc tiến du lịch ở trong nước và nước ngoài; điều phối các hoạt động xúc tiến du lịch liên vùng, liên địa phương;

c) Xây dựng và hướng dẫn sử dụng, khai thác, quản lý cơ sở dữ liệu du lịch quốc gia;

di tổ chức thực hiện việc xây dựng các sản phẩm tuyên truyền, quảng bá du lịch, các chương trình, sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm và hoạt động về văn hóa, thể thao, du lịch cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

22. Quyết định phê duyệt và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

23. Cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tổ chức các hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao và du lịch ở Việt Nam; cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm theo quy định của pháp luật.

24. Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi mê tín, hủ tục, văn hoá phẩm đồi trụy và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao và du lịch.

25. Trình chính phủ, Thủ tướng Chính phủ việc đàm phán, ký kết, gia nhập, phê duyệt điều ước quốc tế về văn hóa, gia đình, the dục, thể thao và du lịch; tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế, tham gia các tổ chức quốc tế theo sự phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; thực hiện hợp tác quốc tế; tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các chương trình, dự án quốc tế tài trợ trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế có nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

26. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện công tác nghiên cứu khoa học ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hoá, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

27. Ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch viên chức thuộc ngành, lĩnh vực do Bộ được phân công, phân cấp quản lý sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ; xây dựng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức thuộc ngành, lĩnh vực do Bộ được phân công, phân cấp quản lý để Bộ Nội vụ ban hành; ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ cụ thể của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực do Bộ quản lý thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; xây dựng và ban hành định mức kinh tế kỹ thuật chuyên ngành, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao và du lịch.

28. Về quản lý nhà nước các tổ chức thực hiện dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hóa, giai đình, thể dục, thể thao và du lịch:

a) Xây dựng, trình Chính phủ cơ chế, chính sách cung ứng dịch vụ công, xã hội hóa các hoạt động cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch;

b) Ban hành điều kiện, tiêu chí thành lập các tổ chức sự nghiệp nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch;

c) Quản lý và chỉ đạo đối với các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Bộ.

29. Thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Bộ quản lý theo quy định của pháp luật.

30. Về quản lý nhà nước đối với hoạt động của các hội và tổ chức phi Chính phủ trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch:

a) Hướng dẫn, tạo điều kiện để hội, tổ chức phi Chính phủ tham gia hoạt động và xây dựng hoàn thiện các quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch;

b) Xử lý, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của hội, tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

31. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền của Bộ; thanh tra, kiểm tra trong việc thực hiện phân cấp quản lý ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

32. Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Bộ theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, pháp luật quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; thực hiện phân công, phân cấp cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc; trình Chính phủ quyết định việc phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước về các lĩnh vực thuộc Bộ quản lý cho chính quyền địa phương; chỉ đạo việc thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính đối với đơn vị sự nghiệp nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý; cải cách thủ tục hành chính; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Bộ.

33. Tổ chức chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

34. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; chỉ đạo thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách đãi ngộ, dào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

35. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật.

36. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Bộ

1. Vụ Thư viện.

2. Vụ Văn hoá dân tộc.

3. Vụ Gia đình.

4. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

5. Vụ Kế hoạch, Tài chính.

6. Vụ Tổ chức cán bộ.

7. Vụ Thi đua-Khen thưởng.

8. Vụ Đào tạo.

9. Vụ Pháp chế.

10. Thanh tra.

11. Văn phòng.

12. Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh.

13. Cục Di sản văn hóa.

14. Cục Nghệ thuật biểu diễn.

15. Cục Điện ảnh.

16. Cục Bản quyền tác giả.

17. Cục Văn hóa cơ sở.

18. Cục Hợp tác quốc tế.

19. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

20. Tổng cục Thể dục, Thể thao.

21. Tổng Cục Du lịch.

22. Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

23. Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.

24. Trung tâm Công nghệ thông tin.

25. Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật.

26. Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

27. Báo Văn hóa.

Các đơn vị quy định từ khoản 1 đến khỏan 22 Điều này là các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; Các đơn vị quy định từ khoản 23 đến khoản 27 Điều này là các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ.

Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức phòng.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục, Thể thao, Tổng cục Du lịch và Ban quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam; trình Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành danh sách các tổ chức sự nghiệp khác trực thuộc Bộ.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo và thay thế Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa-Thông tin, Nghị định số 22/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Thể dục Thể thao, Nghị định số 94/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch.

2. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐTW về phòng, chống nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ, các đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu Văn thư, TCCB (5b). Hà 305

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

THE GOVERNMENT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 185/2007/ND-CP

Hanoi, December 25, 2007

 

DECREE

DEFINING THE FUNCTIONS, TASKS, POWERS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE MINISTRY OF CULTURE, SPORTS AND TOURISM

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the Governments Decree No. 178/2007/ND-CP of December 3, 2007, defining the functions, tasks, powers and organizational structures of ministries and ministerial-level agencies;
At the proposal of the Minister of Culture, Sports and Tourism and the Minister of Home Affairs,

DECREES:

Article 1. Position and functions

The Ministry of Culture, Sports and Tourism is a governmental agency, performing the function of state management, of culture, family affairs, physical training and sports and tourism nationwide, and the state management of public services in the domains of culture, family affairs, physical training and sports and tourism in accordance with law.

Article 2. Tasks and powers

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. To submit to the Government bills, draft ordinances and resolutions of the National Assembly and National Assembly Standing Committee; draft resolutions and decrees of the Government according to its approved legislative programs and plans and other schemes assigned by the Government.

2. To submit to the Government long-term, five-year and annual development strategies, plannings and plans: national target programs, action programs and national key projects and programs; draft decisions and directives of the Prime Minister in the domains of culture, family affairs, physical training and sports and tourism.

3. To propose to the Prime Minister state prizes and honorary titles in the domains of culture, family affairs, physical training and sports and tourism; to decide on the establishment of national councils in the domains of culture, family affairs, physical training and sports and tourism.

4. To promulgate decisions, directives and circulars falling within the scope of its state management.

5. To direct, guide, inspect and take responsibility for the implementation of legal documents and strategies, plannings, programs and plans falling within the scope of its state management after they are approved; to conduct the dissemination and education of law in the domains under its state management.

6. Regarding cultural heritages:

a/ To submit to the Prime Minister for decision:

- Plannings on the protection and promotion of values of cultural heritages, then to organize and guide the implementation of these plannings after they are approved;

- The establishment of national museums and specialized museums;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Proposals to the United Nations Educational. Scientific and Cultural Organization (UNESCO) to recognize Vietnams typical cultural and natural heritages as world heritages;

- Plans on the handling of assets being tangible cultural heritages, including cultural-historical relics, scenic places, relics, antiques and national treasures, unless otherwise provided for by laws or ordinances;

- Permission to carry national treasures abroad.

b/ To decide according to its competence:

- The classification of national relics and grade-I museums; the adjustment of protection zones for national relics; the allocation of relics, antiques and national treasures to state-owned functional museums according to law;

- The approval of plannings and projects on preservation and restoration of national relics and special national relics in accordance with law; the approval of or agreement on the construction of works in protection zones II of national relics and special national relics;

- The appraisal of plannings and projects on preservation and restoration of national relics and special national relics; projects on renovation and construction of works outside protection zones of national relics and special national relics in accordance with law if deeming that they may adversely affect the relics;

- The grant of permits for archaeological exploration and excavation; the taking of relics, antiques and national treasures abroad; the duplication of relics, antiques and national treasures at national museums and specialized museums; the management of the grant of permits for overseas Vietnamese and foreign organizations and individuals to study and collect intangible cultural heritages in Vietnam.

c/ To guide the protection and promotion of values of cultural heritages, traditional festivals and belief activities associated to historical relics or personalities.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.e/ To recognize and confer honorary titles on artisans with outstanding achievements in the conservation, performance and handing down of intangible cultural heritages.

7. Regarding performance arts:

a/ To guide and organize the implementation of plannings on state non-business units specialized in performance arts after they are approved by the Prime Minister;

b/ To promulgate the regulation on professional art performance; the regulation on organization of festivals, contests and shows of professional performance arts;

c/ To promulgate the regulation on organization of beauty contests, fashion model contests, karaoke and discotheque activities;

d/ To guide the grant of practice licenses and permits for professional art performances;

e/ To provide for the evaluation and permission of programs, items and plays to be performed overseas by Vietnamese organizations or individuals or to be performed in Vietnam by foreign organizations or individuals;

f/ To promulgate the regulation on the management of the production and circulation of music and drama tapes and discs.

8. Regarding cinematography:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ To provide for the organization of national and international film festivals, foreign film days in Vietnam and Vietnamese film days in foreign countries;

c/ To manage deposited films and archive documentary films and motion pictures produced at home and abroad;

d/ To provide for the grant of permits for film dissemination.

9. Regarding fine arts, photography and exhibitions:

a/ To guide and organize the implementation of the national planning on grandiose monuments and murals after it is approved by the Prime Minister;

b/ To promulgate the regulation on fine arts, photographic activities, exhibitions, installation, video-art performance and organization of international sculpture camps in Vietnam;

c/ To provide for the organization and directly organize national and international displays and exhibitions of fine-art and photographic works;

d/ To set up specialized councils for art appraisal and cost estimation of art works according to regulations

10. Regarding copyright and related rights on literary and art works:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ To direct and organize the implementation of law on copyright and related rights to literary and artistic works;

c/ To protect lawful rights and interests of the State, organizations and individuals in the domains of copyright and related rights to literary and artistic works;

d/ To provide for the supply of, cooperation on, ordering, use and guaranty of copyright to, works and related rights to performances, audiovisual recordings and broadcasts;

e/ To provide professional guidance on the protection of copyright to literary and artistic works and related rights for branches, localities, enterprises, social organizations and citizens.

11. Regarding libraries:

a/ To guide and organize the implementation a planning on the library network after it is approved by the Prime Minister;

b/ To provide for the cooperation and exchange of books, newspapers and documents with foreign countries and the sharing of books, newspapers and documents among libraries;

c/ To provide for conditions for the establishment of libraries and guide the operation of libraries.

12. Regarding advertisement:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ To grant, amend, supplement or withdraw permits for the establishment of branches of foreign organizations and individuals engaged in advertisement business;

b/ To examine, inspect and handle law violations committed by agencies, organizations and individuals conducting advertisements on various means (except for press, computer networks and publications) and perform other tasks and powers according to law;

c/ To assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Information and Communication in, promulgating joint circulars on procedures for the grant of advertisement permits and on the examination, inspection and handling of law violations in advertisements on the press, computer networks and publications.

13. Regarding mass culture, ethnic minority culture and agitation work:

a/ To guide and organize the implementation of the regulations on state ceremonies for the reception of international guests, anniversaries, funerals and other ceremonies as assigned by the Government;

b/ To guide and organize the implementation of the planning on grassroots cultural institutions after it is approved by the Prime Minister;

c/ To formulate and promulgate policies on conservation, promotion and development of intangible cultural values of various ethnic groups of Vietnam;

d/ To direct, organize, inspect and supervise the implementation of policies on ethnic minority culture;

e/ To promulgate the regulation on the organization of mass art festivals, contests and performances and the organization of cultural activities and cultural services at public places;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.14. Regarding family affairs:

a/ To assume the prime responsibility for, and coordinate with the concerned ministries and branches in, guiding the implementation of law on assurance of equality and non-violence in families;

b/ To assume the prime responsibility for, and coordinate with the concerned ministries and branches in, organizing the implementation of regulations on cultured families;

c/ To organize and guide the collection and archive of information on families; to direct and organize final review on practical experiences and development of cultured family models;

d/ To conduct propagation and education of ethical qualifications, lifestyle and behaviors in Vietnamese traditional families.

15. Regarding physical training and sports for all:

a/ To guide and organize the implementation or national strategies, plannings, plans and programs on physical training and sport development after they are approved by the Prime Minister;

b/ To organize and direct the building of a contingent of instructors and collaborators for mass physical training and sports; to disseminate and guide physical and sport training methods, and provide professional training and re-training to grassroots physical training and sport collaborators;

c/ To assume the prime responsibility for, and coordinate with branches and localities in, organizing surveys on peoples physical constitution; to guide, apply and develop traditional sports and traditional domestic and foreign methods for health training;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.e/ To coordinate with the Ministry of Education and Training, the Ministry of Defense and the Ministry of Public Security in guiding and organizing physical and sport education in schools and the armed forces;

f/ To guide and register the operation of mass physical training and sport clubs and establishments.

16. For high-achievement sports and professional sports:

a/ To propose the Prime Minister to permit the organization of national, regional, continental and world sports meets; and regional, continental and world championships of each sport in Vietnam;

b/ To guide and organize the implementation of strategies and plannings on development of high-achievement sports and orientations for development of professional sports after they are approved by the Prime Minister.

c/ To guide and organize the implementation of regulations and policies towards sport athletes, coaches and referees; to specify ownership rights to high-achievement sport tournaments and professional sport tournaments after they are approved by the Prime Minister;

d/ To permit the organization of national championships and national junior championships of each sport; to approve rules of national physical training and sport meets;

e/ To promulgate criteria and guide the grading of sport athletes, coaches and referees; to recognize the grading of Vietnamese athletes, coaches and referees by international sport organizations in accordance with law;

f/ To promulgate the regulation on the selection of athletes for national squads; to provide for the order and procedures for the establishment of national sport delegations and national teams of each sport;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.h/ To guide and register operation of professional sport-training establishments.

17. Regarding tourism resources and tourism plannings.

a/ To guide and organize the implementation of overall plannings on the development of tourism sector, tourist regions, key tourist areas and national tourist resorts after they are approved by the Prime Minister;

b/ To promulgate the regulation on survey, assessment and classification of tourist resources;

c/ To assume the prime responsibility for, and coordinate with the concerned ministries, branches and provincial/municipal Peoples Committees in, organizing surveys, assessment and classification of tourist resources; to promulgate regulations on the protection, restoration, development and exploitation of tourist resources and environment in tourist sites and resorts.

18. Regarding tourist resorts, tourist sites, tourist routes and tourist cities:

a/ To propose the Prime Minister to recognize national resorts, tourist sites and tourist routes;

b/ To organize the announcement of national tourist resorts, tourist sites and tourist routes and tourist cities after the Prime Minister issues recognition decisions;

c/ To guide and inspect the classification and recognition of local tourist resorts, tourist sites and tourist routes;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.e/ To promulgate the regulation on the management of tourist resorts located within the administrative boundaries of two or more provinces or centrally run cities.

19. Regarding tourist guides:

To promulgate the regulation on the conditions, procedures and dossiers for the grant, renewal, re-grant and withdrawal of tourist guides cards and tourist instructors certificates; to perform the unified management of the grant of tourist guides cards and tourist instructors certificates all over the country in accordance with law.

20. Regarding tourism business:

a/ To promulgate documents guiding the implementation of law on travel business, tourist accommodation, tourist development and other tourist services;

b/ To provide for the criteria for classification and ranking of tourist accommodation establishments; to decide on the classification and ranking of tourist accommodation establishments of 3-star or higher classes;

c/ To coordinate with the Ministry of Transport in guiding in the transportation of tourists.

21. Regarding tourism promotion and cultural exchange:

a/ To guide and organize the establishment and operation of Vietnams tourism promotion and cultural exchange offices in foreign countries and foreign national tourism promotion offices in Vietnam;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ To build and guide the use, exploitation and management of the national tourism database;

d/ To develop products for tourism propagation and tourist, sport and cultural programs, events, fairs, seminars, exhibitions and activities at national, regional and international levels.

22. To decide on, and organize the execution of, investment projects on the domains of culture, family affairs, physical training and sports and tourism according to its competence.

23. To grant permits for the organization of cultural, physical training and sport and tourist activities by foreign organizations and individuals in Vietnam; to grant permits for the import and export of cultural articles in accordance with law.

24. To decide on, and organize the application of, measures to prevent and handle superstitious acts, backward customs, depraved cultural products and illegal acts in the domains of culture, physical training and sports and tourism.

25. To propose to the Government and the Prime Minister the negotiation on, conclusion of, accession to, and ratification of, treaties on culture, physical training and sports and tourism; to organize the implementation of treaties and join international organizations under the assignment of the Government or the Prime Minister; to enter into international cooperation; to organize and inspect the implementation of internationally aided programs and projects in the domains of culture, family affairs, physical training and sports and tourism; to permit the organization of international conferences and workshops related to the domains of culture, family affairs, physical training and sports in accordance with law.

26. To organize and direct scientific research, application of scientific and technological advances and environmental protection in the domains of culture, family affairs, physical training and sports in accordance with law.

27. To promulgate standards and professional criteria applicable to officials of different ranks in its assigned branches or domains after obtaining appraisal opinions of the Ministry of Home Affairs; to elaborate and submit to the Ministry of Home Affairs standards and professional criteria applicable to officials of different ranks in its assigned branches for approval and promulgation; to promulgate specific professional criteria of heads of agencies attached to provincial/ municipal Peoples Committees, which are specialized in the branches or domains under its management; to elaborate and promulgate technical-economic norms and standards and national technical regulations in the domains of culture, physical training and sports and tourism.

28. Regarding the state management of organizations providing public services in culture, family affairs, physical training and sports and tourism:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ To promulgate conditions and criteria for the establishment of state-run non-business organizations in culture, physical training and sports and tourism;

c/ To manage and direct its attached non-business units.

29. To exercise the rights to represent the owner of the state capital portions in enterprises funded with state capital under its management in accordance with law.

30. Regarding the state management of operation of associations and non-governmental organizations engaged in culture, physical training and sports and tourism:

a/ To guide and facilitate the operation of associations and non-governmental organizations and create conditions for them to participate in the elaboration and perfection of regulations on state management of culture, physical training and sports and tourism;

b/ To handle or propose the handling of violations committed by associations and non-governmental organizations operating in culture, physical training and sports and tourism in accordance with law.

31. To examine, inspect and settle citizens complaints, denunciations and petitions, prevent and combat corrupt acts and handle violations in the domains of culture, physical training and sports and tourism in accordance with its competence; to examine and inspect the decentralization of state management in branches or domains under its management.

32. To decide on, and direct the implementation of, its administrative reform programs according to the objectives and contents of the state administrative reform programs approved by the Prime Minister; to formulate and perfect the system of institutions and laws on state management of culture, physical training and sports and tourism; to decentralize the management powers to attached agencies and units; to propose the Government to decide on the decentralization of state management tasks in its management domains to local administrations; to direct the implementation of regulations on autonomy and self-responsibility in the performance of tasks, organizational apparatus, state payroll and finance in state-run non-business units under its management; to carry out administrative reform; to apply the quality management systems according to Vietnam standard TCVN ISO 9001: 2000 and apply information technology in service of its activities.

33. To direct and guide the emulation and commendation activities in the domains of culture, physical training and sports and tourism.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.35. To manage assigned funds and assets and organize the execution of allocated budget in accordance with law.

36. To perform other tasks assigned by the Government or the Prime Minister.

Article 3. Organizational structure of the Ministry

1. The Library Department.

2. The National Culture Department.

3. The Family Affairs Department.

4. The Science, Technology and Environment Department.

5. The Planning and Finance Department.

6. The Organization and Personnel Department.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.8. The Training Department.

9. The Legal Department.

10. The Inspectorate.

11. The Office.

12. The Ministrys Representative Office in Ho Chi Minh City.

13. The Cultural Heritage Department.

14. The Performance Arts Department.

15. The Cinematography Department.

16. The Copyright Department.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.18. The International Cooperation Department.

19. The Department of Fine Arts, Photography and Exhibitions.

20. The General Department of Physical Training and Sports.

21. The Vietnam National Administration of Tourism.

22. The Management Board of the Vietnamese Nationalities Culture and Tourism Village.

23. The Vietnam Culture and Arts Institute.

24. The Information Technology Center.

25. The Culture and Arts magazine.

26. The School for Training Cultural, Sport and Tourist Managers.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Units defined in Clauses 1 thru 22 of this Article are organizations assisting the Minister in performing the state management functions; units defined in Clauses 23 thru 27 of this Article are non-business units attached to the Ministry.

The Planning and Finance Department, the Organization and Personnel Department, the Science, Technology and Environment Department and the Ministrys Representative Office in Ho Chi Minh city may organize sections.

The Minister of Culture, Sports and Tourism shall propose the Prime Minister to promulgate decisions on the functions, tasks, powers and organizational structures of the General Department of Physical Training and Sports, the Vietnam National Administration of Tourism and the Management Board of Vietnamese Nationalities Culture and Tourism Village; to propose the Prime Minister to promulgate a list of other non-business organizations attached to the Ministry.

Article 4. Implementation effect

1. This Decree takes effect 15 days after its publication in CONG BAO and replaces the Governments Decree No. 63/2003/ND-CP of June 11, 2003, on the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Culture and Information, Decree No. 22/2003/ND-CP of March 11, 2003, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Committee for Physical Training and Sports, and Decree No. 94/2003/ND-CP of August 19, 2003, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Vietnam National Administration of Tourism.

2. Previous regulations contrary to this Decree are annulled.

Article 5. Implementation responsibility

Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies and presidents of provincial/municipal Peoples Committees shall implement this Decree.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


18.581

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.121.7
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!