Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 161/2005/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Luật sửa đổi

Số hiệu: 161/2005/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 27/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 161/2005/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2005 

 

NGHỊ ĐỊNH 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT  BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1:

 

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2002 về một số quy định chung trong việc soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, về quyền hạn, trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan có liên quan trong việc lập dự kiến của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (sau đây gọi chung là chương trình xây dựng luật, pháp lệnh) trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội; lận chương trình xây dựng nghị quyết, nghị định của Chính phủ; trình tự, thủ tục soạn thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

Điều 2. Dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi chung là dự án, dự thảo) quy định tại Nghị định này là dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Chính phủ trình; dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên tịch mà Bộ, cơ quan ngang Bộ là một bên ký ban hành hoặc dự thảo nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội.

Điều 3. Văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước ở trung ương

1 . Văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước ở trung ương theo quy định lại Nghị định này phải có đầy đủ các yếu tố sau đây:

a) Do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền ban hành theo hình thức quy định tại Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

b) Được ban hành theo thủ tục, trình tự quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các quy định của Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan,

c) Có chứa quy tắc xử sự chung, được áp dụng nhiều lần đối với mọi đối tượng hoặc một nhóm đối tượng và có hiệu lực trong phạm vi toàn quốc hoặc từng địa phương (quy phạm pháp luật);

d) Được Nhà nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp theo quy định của pháp luật.

2. Các văn bản do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền ban hành, nhưng không có đầy đủ các yếu tố của văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại khoản 1 Điều này, như: nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và nghị quyết về điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; nghị quyết của Chính phủ về chương trình xây dựng nghị quyết, nghị định; nghị quyết về điều chỉnh chương trình xây dựng nghị quyết, nghị định của Chính phủ; nghị định của Chính phủ phê chuẩn đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh); nghị quyết của Quốc hội về miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc phê duyệt kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và các chức vụ khác; quyết định phê duyệt đề án khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính của cơ quan, đơn vị; quyết định về thành lập cơ quan, đơn vị; quyết định giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội cho cơ quan, đơn vị; quyết định thành lập các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Ủy ban lâm thời để thực hiện nhiệm vụ trong một thời gian xác định; lệnh công bố luật, pháp lệnh của Chủ tịch nước; quyết định phê duyệt điều lệ của hội, tổ chức phi Chính phủ; quyết định lên lương, khen thưởng, kỷ luật, điều động công tác; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, cho từ chức, tạm đình chỉ công tác cán bộ, công chức; quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử các thành viên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; quyết định xử lý vi phạm hành chính; văn bản quy phạm nội bộ của cơ quan, đơn vị; văn bản cá biệt để phát động phong trào thi đua, biểu dương người tốt, việc tốt; văn bản cá biệt có tính chất chỉ đạo, điều hành hành chính hoặc để hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và các văn bản cá biệt khác để giải quyết vụ việc cụ thể đối với đối tượng cụ thể thì không phải là văn bản quy phạm pháp luật và không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

3. Văn bản có chứa quy phạm pháp luật theo quy định tại điểm c nhưng không có đủ các yếu tố được quy định tại các điểm a, b, d khoản 1 điều này như công văn, thông báo, điện báo, hướng dẫn và các giấy tờ hành chính khác thì phải bị đình chỉ thi hành và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

1. Văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước cấp dưới ban hành phải phù hợp với Hiến pháp và văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên; văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước cùng cấp về cùng một vấn đề phải phù hợp với văn bản của cơ quan nhà nước có chức năng quản lý chuyên ngành về vấn đề đó.

2. Văn bản quy phạm pháp luật không đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật phải được kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, huỷ bỏ, sửa đổi theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Số và ký hiệu của văn bản quy phạm pháp luật

1. Văn bản quy phạm pháp luật khi ban hành phải được đánh số thứ tự theo năm ban hành và có ký hiệu riêng cho từng loại văn bản.

2. Việc đánh số thứ tự phải bắt đầu từ số 01 theo từng loại văn bản của năm ban hành loại văn bản đó.

Văn bản quy phạm pháp luật liên tịch được đánh số thứ tự theo số văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan chủ trì soạn thảo.

3. Ký hiệu văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành, văn bản quy phạm pháp luật liên tịch được quy định như sau: số thứ tự của văn bản/năm ban hành (ghi đầy đủ số của năm/ tên viết tắt của văn bản - tên viết tắt của cơ quan ban hành văn bản - cơ quan liên tịch ban hành văn bản.

4. Tên viết tắt của văn bản quy phạm pháp luật và tên viết tắt của cơ quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật được quy định như sau:

a) Về tên viết tắt của văn bản quy phạm pháp luật:

- Nghị quyết viết tắt là NQ;

- Nghị định viết tắt là NĐ;

- Quyết định viết tắt là QĐ;

- Chỉ thị viết tắt là CT;

- Thông tư viết tắt là TT;

- Nghị quyết liên tịch viết tắt là NQLT;

- Thông tư liên tịch viết tắt là TTLT.

b) Về tên viết tắt của cơ quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật:

- Chính phủ viết tắt là CP;

- Thủ tướng Chính phủ viết tắt là TTg;

- Đối với tên của Bộ, cơ quan ngang Bộ thì viết tắt bằng chữ in hoa chữ cái đầu tiên của từng chữ trong tên các Bộ, cơ quan ngang Bộ; đối với tên các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên từ "và" thì không viết tắt liên từ đó;

- Đối với tên của các cơ quan liên tịch thì viết tắt bằng chữ in hoa tên của cơ quan chủ trì soạn thảo; tên viết tắt bằng chữ in hoa tên của từng cơ quan tham gia ban hành văn bản liên tịch theo thứ tự chữ cái tiếng Việt.

Điều 6. Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật

1. Việc xác định thời điểm có hiệu lực của luật, nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; văn bản quy phạm pháp luật của Chủ tịch nước được thực hiện theo quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 75 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật có điều, khoản cần phải được quy định chi tiết thì ngay tại điều, khoản đó phải xác định rõ cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thời hạn.ban hành văn bản quy định chi tiết.

Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy định chi tiết phải tương ứng với thời điểm có hiệu lực của văn bản được quy định chi tiết.

Trong trường hợp vì lý do khách quan mà văn bản quy định chi tiết chưa được ban hành thì trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày văn bản được quy định chi tiết có hiệu lực, văn bản quy định chi tiết phải được ban hành. Quy định này chỉ áp dụng đối với văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; văn bản quy phạm pháp luật của Chủ tịch nước. Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy định chi tiết trong trường hợp này được xác định theo quy định tại các điểm a, đ, e khoản 2 Điều này.

2. Văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; văn bản quy phạm pháp luật liên tịch mà Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ là một bên ký ban hành phải quy định thời điểm có hiệu lực tại văn bản đó. Việc xác định thời điểm có hiệu lực của các văn bản quy phạm pháp luật này được thực hiện theo nguyên tắc sau:

a) Thời điểm có hiệu lực của văn bản phải sau 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày đăng Công báo, trừ trường hợp văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định các biện pháp thi hành trong trường hợp khẩn cấp hoặc được ban hành để giải quyết những vấn đề đột xuất thì thời điểm có hiệu lực của văn bản có thể quy định sau khi ký ban hành và phải được quy định cụ thể trong văn bản đó.

b) Đối với văn bản cần dành thời gian để tuyên truyền, phổ biến nội dung của văn bản đến đối tượng thi hành hoặc để chuẩn bị các điều kiện cho việc tổ chức thực hiện thì thời điểm có hiệu lực của văn bản muộn hơn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày đăng Công báo và phải được quy định cụ thể trong văn bản đó;

c) Việc quy định hiệu lực trở về trước của văn bản được thực hiện theo quy định tại Điều 76 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

d) Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy định chi tiết thi hành được xác định theo quy định tại các điểm a, b khoản 2 và khoản 3 điều này;

đ) Đối với các quy định trong văn bản quy định chi tiết thi hành có lợi cho đối tượng áp dụng thì thời điểm áp dụng các quy định đó được tính từ thời điểm có hiệu lực của văn bản được quy định chi tiết và phải được quy định cụ thể trong văn bản quy định chi tiết.

e) Đối với các quy định trong văn bản quy định chi tiết thi hành về nghĩa vụ  hoặc chế tài gây bất lợi cho đối tượng áp dụng thì thời điểm có hiệu lực được tính từ thời điểm có hiệu lực của văn bản quy định chi tiết.

3. Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật có nội dung thuộc bí mật nhà nước:

a) Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật có nội dung thuộc bí mật nhà nước, nhưng không quy định các biện pháp thi hành trong trường hợp khẩn cấp hoặc để giải quyết những vấn đề đột xuất thì thời điểm có hiệu lực không được sớm hơn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày ký ban hành và phải được quy định cụ thể trong văn bản đó.

b) Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật có nội dung thuộc bí mật nhà nước quy định các biện pháp thi hành trong trường hợp khẩn cấp hoặc để giải quyết những vấn đề đột xuất thì thời điểm có hiệu lực có thể xác định kể từ ngày ký ban hành và phải được quy định cụ thể trong văn bản đó.

Điều 7. Thẩm quyền ký ban hành văn bản quy phạm pháp luật

1. Thủ tướng Chính phủ ký ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội để hướng dẫn thi hành những vấn đề mà pháp luật có quy định việc tổ chức chính trị - xã hội tham gia quản lý nhà nước và văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng. Trong trường hợp vắng mặt hoặc căn cứ vào các lĩnh vực được phân công cho Phó Thủ tướng, Thủ tướng có thể ủy quyền cho Phó Thủ tướng ký ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của mình.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ký ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, văn bản quy phạm pháp luật liên tịch mà Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ là một bên ban hành. Trong trường hợp vắng mặt, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thể ủy quyền cho cấp phó ký ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của mình.

Điều 8. Đăng Công báo văn bản quy phạm pháp luật

1. Việc đăng Công báo văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện như sau:

a) Văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành phải được Văn phòng Chính phủ đăng Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành, trừ văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước;

b) Văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành được quy định tại điểm a khoản này phải được gửi đến Văn phòng Chính phủ trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kề từ ngày công bố hoặc ký ban hành để đăng Công báo;

Văn bản đăng Công báo có giá trị như bản gốc.

c) Trình tự, thủ tục đăng Công báo văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng theo quy định của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, văn bản quy phạm pháp luật liên tịch nếu không đăng Công báo thì không có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp văn bản được ban hành để quy định các biện pháp thi hành trong trường hợp khẩn cấp hoặc đề giải quyết những vấn đề đột xuất, văn bản quy định hiệu lực trở về trước hoặc văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước quy định tại điểm b khoản 3 Điều 6 Nghị định này.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm thời hạn đăng Công báo văn bản quy phạm pháp luật, thời hạn gửi văn bản quy phạm pháp luật để đăng Công báo quy định tại các điểm a, b khoản l điều này, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Đính chính văn bản quy phạm pháp luật

1. Văn bản quy phạm pháp luật sau khi được ban hành, đăng Công báo, nếu phát hiện có sai sót thì phải được đính chính:

a) Nếu sai sót thuộc trách nhiệm của cơ quan ban hành văn bản thì người đứng đầu hoặc người được uỷ quyền của người đứng đầu cơ quan đó ký văn bản đính chính. Trong trường hợp sai sót thuộc trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ ký văn bản đính chính;

b) Nếu sai sót thuộc trách nhiệm của cơ quan Công báo thì văn bản đính chính do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ký văn bản đính chính.

2. Việc đính chính văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành hoặc được đăng Công báo phải dựa trên cơ sở đối chiếu với văn bản gốc và không làm thay đổi nội dung của quy định trong văn bản gốc.

Chỉ đính chính đối với lỗi chính tả hoặc sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật. Việc đính chính không áp dụng đối với những sai sót về căn cứ ban hành, thẩm quyền, nội dung của văn bản quy phạm pháp luật.

Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật có những sai sót về thẩm quyền, nội dung thì văn bản quy phạm pháp luật đó sẽ bị đình chỉ thi hành và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

3. Văn bản đính chính phải được đăng Công báo.

Điều 10. Gửi văn bản quy phạm pháp luật

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày ký ban hành, văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ (kể cả văn bản liên tịch) phải được gửi đến các cơ quan có thẩm quyền giám sát, kiểm tra, xử lý văn bản quy định tại các Điều 81 và Điều 84 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các Điều 82, 82a và Điều 83 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 11. Đưa tin văn bản quy phạm pháp luật

1. Văn bản quy phạm pháp luật phải được đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc đăng tải trên Intemet, trừ các văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước.

2. Văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước ở trung ương phải được đăng trên Trang tin điện tử (Website) của Chính phủ, trừ các văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước.

3. Văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước ở trung ương phải được gửi đến Văn phòng Chính phủ trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành để đăng trên Trang tin điện tử của Chính phủ.

Trong thời hạn là 02 (hai) ngày, kể từ ngày nhận được văn bản, Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm đăng văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước ở trung ương trên Trang tin điện tử của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ quy định cụ thể việc tổ chức, quản lý, sử dụng và lưu trữ văn bản quy phạm pháp luật trên Trang tin điện tử của Chính phủ.

Điều 12. Việc dịch văn bản quy phạm pháp luật ra tiếng nước ngoài

1. Văn bản quy phạm pháp luật được ban hành, công bố, đăng Công báo có thể được dịch ra tiếng nước ngoài.

2. Việc dịch văn bản quy phạm pháp luật ra tiếng nước ngoài phải bảo đảm đúng nội dung của văn bản; từ ngữ trong bản dịch phải chính xác.

3. Bản dịch văn bản quy phạm pháp luật ra tiếng nước ngoài theo quy định tại Nghị định này chỉ có giá trị tham khảo.

4. Thông tấn xã Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và cơ quan được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật quyết định việc dịch và có trách nhiệm dịch văn bản quy phạm pháp luật ra tiếng nước ngoài.

Điều 13. Việc dịch văn bản quy phạm pháp luật ra tiếng dân tộc thiểu số

1. Văn bản quy phạm pháp luật được bàn hành, công bố hoặc đăng Công báo có thể được dịch ra tiếng dân tộc thiểu số.

2. Việc dịch văn bản quy phạm pháp luật ra tiếng dân tộc thiểu số phải bảo đảm đúng nội dung của văn bản; từ ngữ trong bản dịch phải chính xác.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào thực tiễn điều hành, quản lý nhà nước ở địa phương quyết định việc dịch và tổ chức việc dịch văn bản quy phạm pháp luật ra tiếng dân tộc thiểu số.

Điều 14. Tuân thủ các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước

Việc soạn thảo lấy ý kiến, thẩm định, thẩm tra, gửi và ban hành văn bản quy phạm pháp luật có nội dung thuộc bí mật nhà nước phải tuân thủ các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

Điều 15. Rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật

1. Văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành phải được thường xuyên rà soát, hệ thống hoá.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành có liên quan đến chức năng quản lý ngành, lĩnh vực của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Tổ chức pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý ngành, lĩnh vực.

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm:

a) Ba năm một lần, tổ chức hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực mình quản lý để lập danh mục các văn bản còn hiệu lực, hết hiệu lực thi hành, bị bãi bỏ, huỷ bỏ hoặc thay thế bởi văn bản khác; danh mục văn bản ban hành còn hiệu lực, nhưng trong đó có những quy định cần được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ; gửi đăng Công báo danh mục các văn bản còn hiệu lực thi hành, danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành, bị bãi bỏ, huỷ bỏ hoặc thay thế bởi văn bản khác thuộc ngành, lĩnh vực mình quản lý.

b) Kịp thời đình chỉ việc thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, huỷ bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, huỷ bỏ văn bản quy phạm pháp luật khi phát hiện trái pháp luật, không phù hợp với tình hình thực tiễn.

Chương 2:

 

LẬP DỰ KIẾN VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH, CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT, NGHỊ ĐỊNH

 

Điều 16. Đề xuất chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (sau đây gọi chung là luật, pháp lệnh) và chương trình xây dựng nghị quyết, nghị định của Chính phủ.

1. Căn cứ vào Điều 22 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Điều 59 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và yêu cầu quản lý của ngành, lĩnh vực do mình phụ trách, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ dự kiến xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết, nghị định để trình Chính phủ.

Tổ chức pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ lập dự kiến xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết, nghị định để trình Chính phủ.

2. Đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh của các chủ thể có quyền trình dự án luật (trừ Chính phủ) theo quy định tại Điều 87 của Hiến pháp năm 1992 và kiến nghị về luật, pháp lệnh của đại biểu Quốc hội được gửi đến Bộ Tư pháp để trình Chính phủ.

Người đứng đầu các tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế và công dân có thể gửi kiến nghị xây dựng luật, nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đến Bộ Tư pháp; gửi đề nghị xây dựng nghị quyết, nghị định của Chính phủ đến Văn phòng Chính phủ.

3. Đề nghị, kiến nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết, nghị định phải nêu rõ sự cần thiết ban hành văn bản; đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản; những quan điểm, nội dung chính của văn bản; dự báo tác động kinh tế xã hội; dự kiến thời gian trình văn bản; nguồn lực tài chính, nhân lực và các nguồn lực khác bảo đảm thi hành văn bản.

4. Đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phải được gửi đến Bộ Tài chính để thẩm định về nguồn tài chính dự kiến, gửi đến Bộ Nội vụ để thẩm định về nguồn nhân lực dự kiến (nếu có) nhằm bảo đảm thi hành luật, pháp lệnh sau khi được ban hành.

Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về nguồn tài chính, nguồn nhân lực dự kiến nhằm bảo đảm thi hành luật, pháp lệnh sau khi được ban hành.

Đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ gửi đến Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ phải kèm theo văn bản của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ đánh giá về nguồn tài chính, nguồn nhân lực dự kiến nhằm bảo đảm thi hành luật, pháp lệnh sau khi được ban hành.

5. Đề nghị, kiến nghị xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm được gửi đến Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ chậm nhất là ngày 01 tháng 7 của năm trước.

Đề nghị, kiến nghị xây dựng luật, pháp lệnh theo nhiệm kỳ của Quốc hội được gửi đến Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ chậm nhất là ngày 01 tháng 7 của năm kết thúc nhiệm kỳ của Quốc hội khoá trước.

6. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn gửi đề nghị, kiến nghị xây dựng luật, pháp lệnh quy định tại khoản 5 Điều này, Bộ Tư pháp phải hoàn thành việc lập dự thảo Dự kiến của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh theo thứ tự ưu tiên ban hành văn bản, căn cứ vào nhu cầu quản lý nhà nước, tính khả thi của văn bản và tính đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Đối với đề nghị, kiến nghị xây dựng luật, pháp lệnh không đáp ứng các tiêu chí quy định tại các khoản 3 và 4 Điều này thì Bộ Tư pháp yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức và cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh đề nghị, kiến nghị đó.

7. Đề nghị của các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, kiến nghị của người đứng đầu các tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế và công dân về việc xây dựng nghị quyết, nghị định hàng năm của Chính phủ được gửi đến Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp chậm nhất là ngày 05 tháng 11 của năm trước.

8. Trình tự, thủ tục đề xuất xây dựng nghị định quy định những vấn đề hết sức cần thiết nhưng chưa đủ điều kiện xây dựng thành luật hoặc pháp lệnh quy định tại điểm b khoản 2 Điều 56 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo các quy định về đề xuất chương trình xây dựng luật, pháp lệnh tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này.

Điều 17. Lập dự kiến và trình Chính phủ chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

1. Bộ trưởng Bộ Tư pháp thành lập Hội đồng lập dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh có sự tham gia của đại điện Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, cơ quan, tổ chức có đề nghị, kiến nghị và các cơ quan, tổ chức liên quan khác để xem xét dự thảo Dự kiến của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Hội đồng lập dự kiến làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số.

Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định trình Chính phủ dự thảo Dự kiến của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

2. Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm thẩm tra đối với dự thảo Dự kiến của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh do Bộ Tư pháp trình; gửi dự thảo Dự kiến cùng báo cáo thẩm tra đến thành viên Chính phủ để lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đưa ra phiên họp Chính phủ.

3. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ chỉnh lý Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến tại phiên họp tháng 8 hàng năm.

4. Sau khi Chính phủ thông qua, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thừa ủy quyền Thủ tướng thay mặt Chính phủ trình Dự kiến của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

5. Căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan lập kế hoạch triển khai chương trình xây dựng luật, pháp lệnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

6. Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm gửi quyết định triển khai chương trình xây dựng luật, pháp lệnh tới Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ để thực hiện.

Điều 18. Lập chương trình xây dựng nghị quyết, nghị định của Chính phủ

1. Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan lập Dự kiến chương trình ba tháng, sáu tháng và cả năm về xây dựng nghị quyết, nghị định của Chính phủ.

2. Chương trình xây dựng nghị quyết, nghị định của Chính phủ được xây dựng trên những căn cứ sau:

a) Nhiệm vụ thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và lệnh, quyết định của Chủ tịch nước;

b) Nhiệm vụ quản lý nhà nước của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

c) Các đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ.

3. Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp có sự tham gia của đại diện các cơ quan, tổ chức liên quan để xem xét đề nghị, kiến nghị xây dựng nghị quyết, nghị định của Chính phủ. Cơ quan, tổ chức có đề nghị xây dựng nghị quyết, nghị định của Chính phủ cử đại diện để thuyết trình về những vấn đề liên quan đến đề nghị, kiến nghị của mình.

4. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc họp quy định tại khoản 3 Điều này, Văn phòng Chính phủ lập Dự kiến chương trình xây dựng nghị quyết, nghị định của Chính phủ và gửi đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ để lấy ý kiến tham gia.

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Dự kiến chương trình xây dựng nghị quyết, nghị định của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phải gửi ý kiến tham gia bằng văn bản đến Văn phòng Chính phủ và Bộ Tư pháp.

5. Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp chỉnh lý dự kiến chương trình xây dựng nghị quyết, nghị định của Chính phủ trình Chính phủ tại phiên họp thường kỳ cuối năm.

6. Sau khi Chính phủ thông qua chương trình xây dựng nghị quyết, nghị định của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm gửi chương trình tới Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ để thực hiện.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính Phủ phải bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng soạn thảo theo Chương trình xây dựng nghị quyết, nghị định của Chính phủ.

Ba tháng một lần, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tiến độ thực hiện Chương trình.

Điều 19. Chuẩn bị ý kiến của Chính phủ về đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh của các cơ quan, tổ chức; đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, kiến nghị về luật, pháp lệnh của đại biểu Quốc hội

1. Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm tập hợp đầy đủ các đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh của cơ quan (trừ Chính phủ), tổ chức và đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, kiến nghị về luật, pháp lệnh của đại biểu Quốc hội gửi Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan để lấy ý kiến.

2. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản tập hợp đề nghị, kiến nghị xây dựng về luật, pháp lệnh do Văn phòng Chính phủ gửi, Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan phải có ý kiến bằng văn bản gửi tới Văn phòng Chính phủ để tập hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan, Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ có ý kiến bằng văn bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đề nghị, kiến nghị xây dựng luật, pháp lệnh của các cơ quan (trừ Chính phủ), tổ chức và đại biểu Quốc hội.

Điều 20. Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chương trình xây dựng nghị quyết, nghị định của Chính phủ

1. Đưa ra khỏi Chương trình: đối với những dự án, dự thảo không bảo đảm tiến độ và chất lượng soạn thảo hoặc chưa cần thiết phải ban hành, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hoặc người đứng đầu cơ quan chủ trì soạn thảo kiến nghị bằng văn bản để Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định kiến nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa ra khỏi chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; xem xét, quyết định đưa ra khỏi chương trình xây dựng nghị quyết, nghị định của Chính phủ. Văn bản kiến nghị phải kèm theo tờ trình nêu rõ lý do đưa ra khỏi chương trình, phương hướng và thời gian giải quyết.

2. Bổ sung vào Chương trình: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hoặc Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ kiến nghị bằng văn bản đến Thủ tướng Chính phủ để bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chương trình xây dựng nghị quyết, nghị định của Chính phủ những văn bản cần được ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trình tự, thủ tục đề xuất bổ sung văn bản vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; chương trình nghị quyết, nghị định được thực hiện theo quy định tại các Điều 16, 17 và Điều 18 của Nghị định này.

Trong trường hợp do nhu cầu quản lý nhà nước, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo soạn thảo cấp bách nghị định để quy định những vấn đề hết sức cần thiết nhưng chưa đủ điều kiện xây dựng thành luật hoặc pháp lệnh theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 56 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì trình tự, thủ tục bổ sung vào chương trình xây dựng nghị quyết, nghị định được thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 16 Nghị định này.

3. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ lập Dự kiến điều chình chương trình xây dựng luật, pháp lệnh để Chính phủ xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Văn phòng Chính phủ lập Dự kiến điều chỉnh chương trình xây dựng nghị quyết, nghị định của Chính phủ để Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm gửi Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; nghị quyết của Chính phủ về điều chỉnh chương trình xây dựng nghị quyết, nghị định của Chính phủ.

Điều 21. Trách nhiệm của Văn phòng Chính phủ và Bộ Tư pháp trong việc bảo đảm thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chương trình xây dựng nghị quyết, nghị định của Chính phủ

1. Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc cơ quan được phân công chủ trì soạn thảo để bảo đảm tiến độ, chất lượng soạn thảo và thời hạn trình dự án, dự thảo.

2. Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình có trách nhiệm tham gia vào quá trình soạn thảo, thẩm tra, thẩm định dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ.

Chương 3:

 

SOẠN THẢO DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH, DỰ THÁO NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỒI, DỰ THÁO  NGHỊ QUYẾT, NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ, VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẠT CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, BỘ TRƯỞNG, THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN NGANG BỘ

 

Điều 22. Soạn thảo dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ

1. Ban soạn thảo được thành lập theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để soạn thảo dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ.

Việc thành lập Ban soạn thảo và hoạt động của Ban soạn thảo dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ được thực hiện theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban soạn thảo do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

2. Ban soạn thảo dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng thời là Ban soạn thảo nghị định hướng dẫn thi hành (nếu có).

3. Trong trường hợp luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có nhiều vấn đề cần quy định chi tiết thì Trưởng Ban soạn thảo có trách nhiệm kiến nghị Thủ tướng Chính phủ phân công các cơ quan liên quan thành lập Ban thảo văn bản quy định chi tiết thi hành.

Điều 23. Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ

1. Dự thảo quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ chủ trì và phối hợp soạn thảo.

Trong trường hợp cần thiết, cơ quan chủ trì soạn thảo quyết định thành lập Ban soạn thảo. Tổ chức và hoạt động của Ban soạn thảo quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban soạn thảo do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì soạn thảo có trách nhiệm tổ chức tổng kết tình hình thi hành pháp luật, khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội, nghiên cứu thông tin tư liệu có liên quan đến nội dung dự thảo; chuẩn bị đề cương, biên soạn và chỉnh lý dự thảo; tổ chức lấy ý kiến, chuẩn bị tờ trình và tài liệu có liên quan đến dự thảo.

Điều 24. Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ

1. Dự thảo quyết định, chỉ thị, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trướng cơ quan ngang Bộ do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chỉ đạo việc soạn thảo.

Đơn vị được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ giao chủ trì soạn thảo có trách nhiệm tổ chức tổng kết tình hình thi hành pháp luật; khảo sát đánh giá thực trạng quan hệ xã hội; nghiên cứu thông tin tư liệu có liên quan đến nội dung của dự thảo; chuẩn bị đề cương, biên soạn và chỉnh lý dự thảo; tổ chức lấy ý kiến; chuẩn bị tờ trình và tài liệu có liên quan đến dự thảo theo chỉ đạo của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

2. Tổ chức pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị khác thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ soạn thảo trước khi trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

3. Đối với các văn bản liên tịch mà Bộ, cơ quan ngang Bộ là một bên ký ban hành thì việc soạn thảo cũng thực hiện theo các khoản 1 và 2 Điều này.

Điều 25. Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng, Thủ trướng cơ quan ngang Bộ về ngành, lĩnh vực quản lý của cơ quan thuộc Chính phủ theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ

1. Căn cứ vào nhu cầu quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực hoặc theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức việc soạn thảo quyết định, chỉ thị, thông tư để trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ được Thủ tướng Chính phủ phân công ký ban hành.

Đơn vị được Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ giao chủ trì soạn thảo có trách nhiệm tổ chức tổng kết tình hình thi hành pháp luật; khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội; nghiên cứu thông tin tư liệu có liên quan đến nội dung của dự thảo; chuẩn bị đề cương, biên soạn và chỉnh lý dự thảo, tổ chức lấy ý kiến; chuẩn bị tờ trình và tài liệu có liên quan đến dự thảo theo chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ.

2. Tổ chức pháp chế cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm thẩm định dự thảo quyết định, chỉ thị, thông tư do cơ quan mình soạn thảo.

3. Đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản có trách nhiệm giúp Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ lập hồ sơ dự thảo quyết định, chỉ thị, thông tư trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ được phân công ký ban hành, hồ sơ bao gồm:

a) Bản thuyết trình chi tiết về sự cần thiết ban hành văn bản, những nội dung cơ bản của dự thảo.

b) Văn bản thẩm định của tổ chức pháp chế cơ quan thuộc Chính phủ;

c) Dự thảo văn bản đã được chỉnh lý sau khi có ý kiến thẩm định;

d) Các tài liệu liên quan (nếu có).

4. Sau 15 ngày (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của cơ quan thuộc Chính phủ về dự thảo quyết định, chỉ thị, thông tư, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ được phân công ký ban hành có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức pháp chế, các đơn vị chức năng trong Bộ, cơ quan ngang Bộ xem xét khi ký ban hành.

5. Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có nhu cầu ban hành văn bản quy phạm pháp luật về ngành, lĩnh vực do mình quản lý có trách nhiệm tham mưu, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ký ban hành văn bản.

Điều 26. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan chủ trì soạn thảo

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ được giao chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ, dự thảo quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ có trách nhiệm:

1. Bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban soạn thảo.

2. Phối hợp và tạo điều kiện cho Ban soạn thảo tổng kết tình hình thi hành pháp luật, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến dự án, dự thảo; khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến nội dung của dự án, dự thảo; tổ chức nghiên cứu thông tin, tư liệu, các điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập có liên quan đến dự án, dự thảo.

3. Phối hợp và tạo điều kiện cho Ban soạn thảo lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan và các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự án, dự thảo; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về việc đăng tải dự án, dự thảo trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Intemet để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến.

4. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về nội dung, chất lượng và tiến độ soạn thảo của dự án, dự thảo.

5. Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan chuẩn bị dự thảo các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành (nếu có).

6. Thông báo với Văn phòng Chính phủ về tiến độ soạn thảo dự án, dự thảo theo định kỳ ba tháng một lần:

Chương 4:

LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

Điều 27. Lấy ý kiến về dự án, dự thảo trong quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật

1. Dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải được đưa ra lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan, các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định này.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ quyết định việc đưa ra lấy ý kiến đối với những dự án, dự thảo được giao chủ trì soạn thảo sau khi được tập thể lãnh đạo cơ quan xem xét, nhất trí.

Đối với những dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định liên quan đến quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ được giao chủ trì soạn thảo có trách nhiệm gửi tới Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để lấy ý kiến của các doanh nghiệp.

Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phải tổ chức lấy ý kiến của các doanh nghiệp, tổng hợp và gửi đến Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được phân công chủ trì soạn thảo.

3 . Tuỳ theo tính chất của dự án, dự thảo, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc lấy ý kiến tổ chức, cá nhân theo đề nghị của cơ quan chủ trì soạn thảo.

Điều 28. Phương thức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản quy phạm pháp luật

1. Việc lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản quy phạm pháp luật về nội dung của dự án, dự thảo được thực hiện bằng hình thức: lấy ý kiến trực tiếp; tổ chức các hội nghị, hội thảo; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và Intemet.

2. Cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền lấy ý kiến có trách nhiệm chuẩn bị những vấn đề cần xin ý kiến, gợi ý thảo luận kèm theo dự án, dự thảo và xác định cụ thể địa chỉ nhận ý kiến trong trường hợp lấy ý kiến thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và Intemet.

3. Thời gian lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản quy phạm pháp luật ít nhất là 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày đưa dự án, dự thảo ra lấy ý kiến.

Điều 29. Chuẩn bị trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

1. Dự án, dự thảo được trình Chính phủ phải kèm theo dự thảo văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành (nếu có) theo quy định tại Điều 7 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

3. Trong trường hợp Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và cơ quan chủ trì soạn thảo thống nhất ý kiến để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dự án, dự thảo thì quy trình tiếp theo được quy đính như sau:

a) Đối với dự án luật, pháp lệnh; dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo dự án, dự thảo tổ chức cuộc họp để giới thiệu nội dung của dự án, dự thảo với đại diện của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan, tổ chức liên quan.

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức cuộc họp giới thiệu dự án, dự thảo, các cơ quan, tổ chức phải nghiên cứu, gửi ý kiến tham gia bằng văn bản đến cơ quan chủ trì soạn thảo, Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, hoàn thiện dự án, dự thảo trình Chính phủ.

Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức để chỉnh lý dự án, dự thảo trước khi gửi đến Bộ Tư pháp để thẩm định.

b) Đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh lý dự thảo trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Văn phòng Chính phủ, các cơ quan, tổ chức liên quan trước khi gửi đến Bộ Tư pháp để thẩm định theo quy định của pháp luật.

c) Đối với dự thảo nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ có chứa quy phạm pháp luật, nghị định của Chính phủ về thành lập mới, nhập, chia tách và điều chỉnh địa giới hành chính, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định các biện pháp thi hành trong tình trạng khẩn cấp hoặc ban hành để giải quyết những vấn đề đột xuất thì cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh lý dự thảo trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Thành viên Chính phủ và Văn phòng Chính phủ trước khi trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Trong trường hợp Văn phòng Chính phủ là cơ quan được giao chủ trì soạn thảo những văn bản nói trên, tuỳ từng trường hợp cụ thể, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quyết định việc lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; chỉ đạo chỉnh lý dự thảo trên cơ sở tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và ý kiến thẩm tra của các đơn vị chuyên môn trong Văn phòng Chính phủ trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành.

4. Trong trường hợp Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và cơ quan chủ trì soạn thảo không thống nhất ý kiến để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dự án, dự thảo quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này thì Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 30. Tổ chức góp ý kiến tại Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Khi nhận được dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan chủ trì soạn thảo đề nghị góp ý kiến, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ phải chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thảo luận, góp ý kiến về dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Tổ chức pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ là đầu mối tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ về việc thảo luận, góp ý kiến; tổng hợp, chuẩn bị văn bản góp ý kiến của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ:.

Văn bản góp ý kiến về dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải do người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ký.

Điều 31. Tổng hợp ý kiến về dự án, dự thảo

Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm tổng hợp đầy đủ ý kiến về dự án, dự thảo. Các ý kiến về dự án, dự thảo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan, tổ chức liên quan phải được đưa vào hồ sơ của dự án, dự thảo cùng với bản tổng hợp ý kiến để trình cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Chương 5:

THẨM ĐỊNH, THẨM TRA, CHỈNH LÝ DỰ ÁN, DỰ THẢO

 

Điều 32. Thẩm định, thẩm tra dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

1. Bộ Tư pháp có trách nhiệm thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 29 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các Điều 29a, 63 và Điều 65 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quy chế thẩm định văn bản quy phạm pháp luật.

2. Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm thẩm tra dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật sau khi cơ quan chủ trì soạn thảo trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại khoản 6 Điều 2 của Nghị định số 18/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ.

Trước phiên họp Chính phủ 20 (hai mươi) ngày làm việc, cơ quan chủ trì soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải gửi toàn bộ hồ sơ dự án, dự thảo đến Văn phòng Chính phủ để thẩm tra.

Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ dự án, dự thảo trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ phải có ý kiến thẩm tra bằng văn bản gửi các Thành viên Chính phủ.

Việc thẩm định, thẩm tra dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo Quy chế thẩm định, Quy chế thẩm tra do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Điều 33. Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định

Sau khi nhận được văn bản thẩm định về dự án, dự thảo, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự án, dự thảo; đồng thời giải trình bằng văn bản việc tiếp thu ý kiến thẩm định.

Bản giải trình và dự án, dự thảo đã được chỉnh lý theo ý kiến thẩm định phải được gửi đến Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Điều 34. Chỉnh lý, hoàn thiện dự án, dự thảo trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

1. Đối với dự án luật, pháp lệnh; dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ còn những vấn đề có ý kiến khác nhau giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thì Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ triệu tập cuộc họp gồm đại diện lãnh dạo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ để giải quyết những vấn đề còn ý kiến khác nhau trước khi trình Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm tổng hợp các ý kiến tại cuộc họp đại diện lãnh đạo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với Văn phòng Chính Phủ, Bộ Tư pháp hoàn chỉnh dự án, dự thảo trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Điều 35. Hồ sơ dự án, dự thảo trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

1. Hồ sơ dự án, dự thảo trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (trừ trường hợp dự án, dự thảo được tiếp tục chỉnh lý theo quy định tại Điều 34 của Nghị định này) bao gồm:

a) Tờ trình Chính phủ về dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết, nghị định sau khi tiếp thu ý kiến thẩm định, được người đứng đầu cơ quan ký và đóng dấu; tờ trình Thủ tướng Chính phủ về dự thảo quyết định, chỉ thị sau khi tiếp thu ý kiến thẩm định được người đứng đầu cơ quan ký và đóng dấu;

b) Dự án, dự thảo đã được chỉnh lý sau khi đã tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm định;

c) Báo cáo thẩm định;

d) Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định theo quy định tại Điều 33 Nghị định này;

đ) Các tài liệu khác có liên quan (nếu có);

e) Dự thảo văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành (nếu có).

2. Hồ sơ dự án luật, pháp lệnh; dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; nghị quyết, nghị định của Chính phủ được tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện theo quy định tại Điều 34 của Nghị định này bao gồm:

a) Tờ trình Chính phủ về dự án, dự thảo sau khi tiếp thu ý kiến của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, do người đứng đầu cơ quan soạn thảo ký và đóng dấu;

b) Dán, dự thảo sau khi tiếp thu ý kiến của đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

c) Bản tổng hợp ý kiến về dự án, dự thảo của đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

d) Báo cáo thẩm định;

đ) Các tài liệu khác có liên quan (nếu có);

e) Dthảo các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành (nếu có).

3. Số lượng hồ sơ dự án, dự thảo trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:

a) Số lượng hồ sơ dự án luật, pháp lệnh; dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị quyết, nghị định trình Chính phủ là 80 bộ;

b) Số lượng hồ sơ dự thảo quyết định, chỉ thị trình Thủ tướng Chính phủ là 05 bộ.

Điều 36. Trách nhiệm của Văn phòng Chính phủ trong việc chuẩn bị nội dung thảo luận về dự án, dự thảo tại phiên họp Chính phủ

Trong việc chuẩn bị nội dung thảo luận về dự án, dự thảo tại phiên họp Chính phủ, Văn phòng Chính phủ có trách mhiệm nêu đầy đủ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau và ý kiến thẩm định của Bộ Tư nháp, ý kiến thẩm tra của Văn phòng Chính phủ để các Thành viên Chính phủ xem xét, thảo luận.

Điều 37. Chỉnh lý dự án, dự thảo sau khi Chính phủ thảo luận, thông qua

1. Sau khi Chính phủ thảo luận, thông qua dự án luật, pháp lệnh; dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan chủ trì soạn thảo chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan hoàn chỉnh dự án, dự thảo và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Sau khi Chính phủ cho ý kiến, thông qua dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ và sau khi Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc ký ban hành quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan có liên quan hoàn chỉnh về mặt kỹ thuật dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Điều 38. Chính phủ tham gia ý kiến đối với dự án luật, pháp lệnh; dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội do các cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội soạn thảo

1. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết và những tài liệu có liên quan do các cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội soạn thảo gửi Chính phủ tham gia ý kiến, Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính Phủ để lấy ý kiến.

2. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm gửi văn bản tham gia ý kiến về những nội dung của dự án, dự thảo đến Văn phòng Chính phủ.

3. Trên cơ sở văn bản tham gia ý kiến của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Chính phủ tổng hợp, hoàn chỉnh và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định văn bản tham gia ý kiến của Chính phủ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ ký văn bản tham gia ý kiến của Chính phủ về các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết và gửi cho cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội soạn thảo dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết đó.

Điều 39. Xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chỉnh lý dự thảo nghị định quy định những vấn đề hết sức cần thiết nhưng chưa đủ điều kiện xây dựng thành luật hoặc pháp lệnh

1. Đối với dự thảo nghị định được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 56 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trước khi Chính phủ ban hành, Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan được giao chủ trì soạn thảo chuẩn bị hồ sơ dự thảo để xin ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

2. Hồ sơ dự thảo nghị định trình xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm có:

a) Dự thảo nghị định;

b) Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ ký. Trong tờ trình phải nêu rõ sự cần thiết ban hành, mục đích, yêu cầu, phạm vi, đối tượng và nội dung chính của dự thảo, những vấn đề cần xin ý kiến chỉ đạo và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau;

c) Những tài liệu liên quan khác (nếu có).

3. Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo theo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Chính phủ.

4. Trong quá trình soạn thảo, cơ quan chủ trì soạn thảo phải mời đại diện các Ủy ban có liên quan của Quốc hội tham gia soạn thảo, góp ý kiến về dự thảo nghị định.

Chương 6:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 40. Bảo đảm kinh phí lập dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, nghị định, nghị quyết; kinh phí xây dựng, thẩm định, thẩm tra dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và kinh phí rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

1. Kinh phí lập dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết, nghị định; kinh phí xây dựng, thẩm định, thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật cấp từ ngân sách nhà nước và được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của cơ quan lập dự kiến chương trình, cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm định, thẩm tra dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kinh phí hỗ trợ xây dựng dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được thông báo cho từng dự án, dự thảo và cấp cho cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm định, thẩm tra.

2. Cơ quan lập dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết, nghị định; cơ quan chủ trì soạn thảo; cơ quan thẩm định; thẩm tra dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; cơ quan rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm lập dự trù kinh phí xây dựng văn bản trong tổng dự toán chi ngân sách của cơ quan và thực hiện đúng mục đích, tiến độ theo dự toán, nhiệm vụ đã được phê duyệt.

3. Bộ Tài chính có trách nhiệm cấp kinh phí đầy đủ, đúng thời hạn cho việc lập dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết, nghị định; xây dựng, thẩm định, thẩm tra dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 41. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2006. Bãi bỏ Nghị định số 101/CP ngày 23 tháng 9 năm 1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 42. Trách nhiệm thi hành

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

2. Đối với dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của các cơ quan nhà nước trung ương ban hành mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cơ quan được giao chủ trì soạn thảo thì trình tự, thủ tục soạn thảo, ban bành văn bản được áp dụng theo các quy định của Nghị định này.

 

 

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Phan Văn Khải

 

GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom – Happiness
----------

No.: 161/2005/ND-CP

Ha Noi, December 27, 2005

 

DECREE

DETAILING AND GUIDING THE IMPLEMENTATION OF A NUMBER OF ARTICLES OF THE LAW ON PROMULGATION OF LEGAL DOCUMENTS AND THE LAW AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF THE LAW ON PROMULGATION OF LEGAL DOCUMENTS

THE GOVERNMENT

Pursuant to the law on organization of the government dated december 25, 2001;
Pursuant to the law on promulgation of legal documents dated november 12, 1996 and the law on amendments, supplements to a number of articles of the law on promulgation of legal documents dated december 16, 2002;
Upon the request by the minister of justice;

DECREE:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Object and scope of regulation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. Bills, draft legal documents

A bill, a draft legal document (herein after called as bills, drafts) provided for in this Decree is a bill, a draft ordinance, a draft resolution by the National Assembly, the Standing Committee of the National Assembly, which is submitted by the Government; a draft legal document by the Government, the Prime Minister, a Minister and by the Head of a ministerial-level agency; a draft joint legal document which is signed for promulgation by the ministry, the ministerial-level agency as a party or a draft joint resolution by the Government and the central office(s) of a socio-political organization(s).

Article 3. Legal documents promulgated by state agencies at the central level

1. A legal document promulgated by a state agency at the central level shall have to, as provided for in this Decree, fully have the following factors in full:

a. Being promulgated by a competent state agency, a competent person in the form prescribed in Article 1 of the Law on Amendments, Supplements to a Number of Articles of the Law on Promulgation of A legal document;

b. Being promulgated under the order, the procedure prescribed in the Law on Promulgation of A legal document, in the Law on Amendments, Supplements to a Number of Articles of the Law on Promulgation of A legal document, according to the provisions of this Decree and of the concerned a legal document,

c. Containing the common bahaviour code, being applied many times to all the objects or to a group of objects and be effective nation wide or in certain individual localities

d. Ensuring to be implemented with the measures stipulated by law.

2. A document promulgated by a competent state agency, person which does not sufficiently contain the factors of a legal document prescribed in Article 1 of this Decree, such as: resolution by the National Assembly on programmes of elaborating a law, an ordinance and a resolution on amendments of programmes of elaborating a law, an ordinance; a resolution by the Government on programmes of elaborating a resolution, a decree by the Government; a decree by the Government on ratifying election units and number of members of People’s Council at the provincial, centrally-run city level of (herein after called as provincial level); a resolution by the National Assembly on de-promotion or on ratifying the results of the election of National Assembly deputies and other positions; decisions on ratifying projects of blockgrant of staffing and administrative fund of agencies, units; decisions on establishing agencies, units; decisions on assigning socio-economic criteria to agencies, units; decisions on establishing temporary steering committees, councils, committees which carry out activities in a certain time; a directive by the State President on announcing a law, an ordinance; decisions on approving working rules of associations, non-Government organizations; decisions on salary increase, commendation and rewarding, discipline, secondment, appointment, de-appointment, de-promotion, allowing to resign, temporary suspend from work; decisions on ratifying the results of elections of People’s Committee members at the provincial level; decisions on handling administrative violations; normative documents promulgated by agencies, units for internal application; particular documents for the purpose of launching a movement of competition, praising good people with good action; particular documents for the purpose of administrative direction, management or of professional guidelines and other particular documents for the purpose of handling a specific affair of a specific object are not a legal document and do not fall into the regulation of this Decree.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 4. Constitutionality, legality and conformity of the system of legal documents

1. A legal document promulgated by a state agency at lower levels shall have to be conform with the Constitution and a legal document promulgated by state agencies at a higher levels; a legal document promulgated by a state agency at the same level on a same issue shall have to conform with a legal document promulgated by a state agency having a function to implement specialized management over such the issue.

2. A legal document that is contrary to the Constitution, a law and not unified with the system of a legal document shall have to be suspended from being implemented, annulled, abolished.

Article 5. Serial number and code of legal documents

1. A legal document promulgated shall have to be given with a serial number of the year of its promulgation and a code of the type of the legal document.

2. Numbering a legal document shall have to start at 01for respective legal document types of the year of promulgation.

A joint legal document shall be given a serial number which is defined for a legal document of the agency taking the main responsibility for elaborating it.

3. The code of a legal document promulgated by the Government, the Prime Minister, a minister, the head of a ministerial-level agency, of a joint legal document shall be defined as follows: serial number/year of promulgation (the number of year)/abbreviated name of the legal document - abbreviated name of the agency promulgating the legal document - joint agency/agencies .

4. Abbreviated names of legal documents and abbreviated names of agencies promulgating legal documents shall be defined as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Resolution as NQ;

- Decree as NĐ;

- Decision as QĐ;

- Directive as CT;

- Circular as TT;

- Joint resolution as NQLT;

- Joint circular as TTLT.

b. Regarding abbreviated names of agencies promulgating legal documents:

- The Government as CP;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- In case of a ministry, ministerial-level agency, the abbreviated name shall include the first letters of the words included in its name in the capital form; With regard to the abbreviated name of a ministry, ministerial-level agency containing the junction word as “and”, the junction word shall not be included in it;

- In case of joint agencies, the abbreviated names shall be the abbreviated name in the capital form of the agency taking the main responsibility for the elaboration of the legal document and the abbreviated name(s) in the capital form of the agencies taking part in the elaboration of the legal document;

Article 6. Effective time of legal documents

1.Effective time of a law, a resolution by the National Assembly; an ordinance, a resolution by the Standing Committee of the National Assembly; a legal document by the State President is provided for in items 1 and 2 of Article 75 of the Law on Amendments, Supplements to a number of articles of the Law on Promulgation of Legal Document.

In case of a legal document with an article, an item that needs providing in details, the agency competent to promulgate the legal document and the promulgation time of the legal document shall have to be clearly defined in such the article, item.

Effective time of a legal document in details shall have to conform with its promulgation time.

In case that a legal document in details is not promulgated due to an objective reason, it shall have to be promulgated no later than ninety (90) days since the date of becoming effective. This provision is only applied to legal documents in details, legal documents providing for guidelines to implement a law, a resolution by the National Assembly; an ordinance, a resolution by the Standing Committee of the National Assembly; a legal document by the State President. Effective time of a legal document in details shall be, in this case, defined according to the provisions of points a, d, e of item 2 of this Article.

2. A legal document by the Government, the Prime Minister, a minister, the head of a ministerial-level agency; joint legal document signed for promulgation by the Government, ministries, ministerial-level agencies as a party shall have to provide for the effective time. Defining effective time of a legal document shall be based on the following principles:

a. 15 days after the date of its publishment on the Gazette except for legal documents by the Government, the Prime Minister which provides for an action measure(s) to be applied in an emergency circumstance(s) or which are promulgated to deal with sudden affairs, whose effective time may be defined after the signing for promulgation and shall have to be provided for in details in these documents.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c. Defining the retro effective time of a legal document shall be subject to the provisions in Article 76 of the Law on Promulgation of A legal document.

d. Effective time of a legal document providing for implementation in details is defined according to the provisions of points a, b of item 2 and item 3 of this Article.

đ. With regard to a provision(s) of a document providing for in details the implementation which is beneficial for the object of application, its application time shall be defined as the effective time of the documents and shall have to be provided for in details in the document.

e. With regard to a provision of a documents in details which provides for in details obligations or sanctions which cause disadvantages to the object of application, its effective time shall be defined as the effective time of the document.

3. Effective time of a legal document containing a state secret(s):

a. With regard to a legal document containing a state secret(s) but not providing for an action measure(s) for an emergency circumstance(s) or not serving the purpose of dealing with a sudden affair, its effective time shall be no later than 15 days since the date of signing for promulgation and shall have to be provided for in details in the document.

b. With regard to a legal document containing a state secret(s) and providing for an action measure(s) for an emergency circumstance(s) or serving the purpose of dealing with a sudden affair, its effective time shall be defined as the date of signing for promulgation and shall have to be provided for in the document.

Article 7. Competence of signing legal documents for promulgation

1. The Prime Minister shall sign for promulgation legal documents of the Government, joint resolutions of the Government and central offices of socio-political organizations to provide guidelines on the implementation of the affairs over which the socio-political organizations take part in state management as stipulated by law and legal documents falling under the Prime Minister’s competence of promulgation. In case of his/her absence or based on the specialties assigned to Deputy Prime Ministers, the Prime Minister may authorize a Deputy Prime Minister to sign for promulgation legal documents falling under the his/her competence.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 8. Publishing a legal document on the Gazette

1. Publishing a legal document on the Gazette shall be implemented as follows:

a. A legal document promulgated by a state agency at the central level shall have to be published on the Gazette by the Government Office no later than fifteen (15) days since the date of the announcement or signing for promulgation, except for the legal documents containing state secrets;

b. A legal document promulgated by a state agency at the central level prescribed in point a of this item shall have to be sent to the Government Office no later than two (2) working days since the date of the announcement or signing for promulgation to be published on the Gazette;

A legal document published on the Gazette shall be worth an original one.

c. The order, the procedure of publishing a legal document on the Gazette shall be subject to the regulation by the Government on the Gazette of the Socialist Republic of Viet Nam.

2. A legal document by the Government, the Prime Minister, a minister, the head of a ministerial-level agency, a joint legal document shall take effect if it is not published on the Gazette, except for the documents which are promulgated to provide for action measures to be taken in emergent circumstances or to deal with sudden matters, the documents having retro effect or the documents containing state secrets prescribed in point b of item 3 of Article 6 of this Decree.

An agency, an organization, an individual person who violates the provisions on time of legal document publishment, legal document sending for publishment on the Gazette prescribed in points a, b of item 1 of this Article shall be, depending on the nature and degree of the violation and the consequence, handled as stipulated by law.

Article 9. Correcting legal documents

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a. If the error falls under the responsibility of the agency promulgating the legal document, the head or the person authorized by the head of the agency shall sign the correction document. If the error falls under the responsibility of the Government, the Prime Minister, if the Minister, thethehairman of the Government Office shall, under the authorization given by the Prime Minister, sign the correction document.

b. If an error falls under the responsibility of the Gazette agency, the Minister, Chairman of the Government Office shall sign the correction document.

2. Correcting a legal document which has been promulgated or published on the Gazette shall have to be based on a comparison with the original document and ensure that there is no change to the content of any provision in the original documents.

Correcting a legal document is only allowed to an error related to the spelling or the format, the technical statement of the legal document. Correcting a legal document is not allowed to any error related to the basis for its promulgation, the promulgation competence, the content of the legal document.

In case a legal document contains an error related to the promulgation competence, the content, it shall be suspended from being implemented and dealt with as stipulated by law.

3. A correction document shall have to be published on the Gazette.

Article 10. Sending legal documents

No later than three (3) working days since the date of the signing, a legal document by the Government, the Prime Minister, a ministers, the head of a ministerial-level agency (joint documents included) shall have to be sent to the agency having competence to supervise, examine and process the legal document as prescribed in Articles 81 and 84 of the Law on Promulgation of Legal Documents and Articles 82, 82a and 83 of the Law on Amendments, Supplements to a Number of Articles of the Law on Promulgation of Legal Documents.

Article 11. Announcing legal documents

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. A legal document by a state agency at the central level shall have to be posted on the Government ‘s Website, except for the legal documents containing state secrets.

3. A legal document by a state agency at the central level shall have to be sent to the Government Office no later than two (02) working days since the date of the announcement or signing for promulgation in order to post on the Government ‘s Website.

No later than two (02) working days since the date of receiving a legal document, the Government Office shall have to post the legal document on the Government’s Website.

The Government Office shall regulate in details the organization, the management, the utilization and the archives of a legal document posted on the Government’s Website.

Article 12. Translating legal documents into foreign languages

1. A legal document promulgated, announced, published on the Gazette may be translated into foreign languages.

2. Translating a legal document into foreign language shall have to ensure to be as accurate as the content of the legal document; the words used shall have to be correct.

3. Translating a legal document in foreign language as provided for in this Decree shall be considered as a reference only.

4. The Vietnam News Agency shall take the main responsibility and coordinate with the Ministry of Foreign affairs and the agencies taking the main responsibility in elaborating a legal document to decide on the translation of a legal document into foreign language and shall be responsible for the translation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A legal document promulgated, announced, published on the Gazette may be translated into language of an ethnic minority.

2. Translating a legal document into language of an ethnic minority shall have to ensure to be as accurate as the content of the legal document; the words used shall have to be correct.

3. Chairmen of People’s Committees at the provincial level shall decide on and organize for translating legal documents into languages of ethnic minorities based on the real status of the administration, the state management of their localities.

Article 14. Implementing regulations on state secret protection

The elaboration, comment solicitation, examination, assessment, sending and promulgation of a legal document containing a state secret(s) shall have to be subject to the regulation on state secret protection.

Article 15. Reviewing, systematizing legal documents

1. A legal document promulgated by the National Assembly, the Standing Committee of the National Assembly, the State President, the Government, the Prime Minister, a minister, the head of a ministerial-level agency shall have to be regularly reviewed, systematized.

2. Ministries, ministerial-level agencies, Government-affiliated agencies shall be responsible for reviewing, systematizing the legal documents promulgated by the National Assembly, the Standing Committee of the National Assembly, the State President, the Government, the Prime Minister, the ministers, the heads of ministerial-level agencies which are related to the functions of state management over branches, areas of the ministries, the ministerial-level agencies, the Government-affiliated agencies.

The legislation units of a ministry, ministerial-level agency, Government-affiliated agency shall take the main responsibility and coordinate with other units of the ministry, ministerial-level agency, Government-affiliated agency to systematize a legal document which is related to the laters’ state management.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a. Every three years, organize for systematizing legal documents falling under the management by their branches, areas in order to list legal documents which are effective, ineffective, annulled, abolished or replaced with other ones; legal document which are effective and contain provisions in need for amendment, supplement, annulment, abolishment; sending the list of effective, ineffective, annulled, abolished or replaced legal documents falling under the management by the branches, areas to be published on the Gazette.

b. Timely stop implementing, amending, supplementing, replacing, annulling, abolishing a legal document which they find illegal, no longer suitable with the real situation under their competence or request competent agencies, people to stop doing so.

Chapter II

WORKING OUT TENTATIVE PROGRAMMES OF ELABORATING LAWS, ORDINANCES, RESOLUTIONS, DECREES

Article 16. Propose programmes of elaborating laws, ordinances, resolutions by the National Assembly, the Standing Committee of the National Assembly (herein after collectively called as laws, ordinances) and programmes of elaborating resolutions, decrees by the Government.

1. According to Article 22 of the Law on Amendments, Supplements to a Number of Articles of the Law on Promulgation of Legal Documents and Article 59 of the Law on Promulgation of Legal Documents and on the requirements of the management practice of the branches, areas falling under their responsibility, ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of Government-affiliated agencies shall make a proposal on elaborating a law, an ordinance, a resolution, a decree to submit to the Government.

The legislation unit of a ministry, ministerial-level agency, Government-affiliated agency shall take the main responsibility and coordinate with the concerned agencies to assist the minister, the head of the ministerial -level agency, heads of Government-affiliated agencies to make a proposal on elaborating a law, an ordinance, a resolution, a decree to submit to the Government.

2. A proposal on elaborating a law, an ordinance of an agency having authority to submit bills (except for the Government) according to Article 87 of the Constitution 1992 and a recommendation on a law, an ordinance of National Assembly deputies shall be sent to the Ministry of Justice to submit to the Government.

The head of a social organization, an economic organizations and a citizen may submit his/her recommendation on elaborating a law, a resolution by the National Assembly; an ordinance, a resolution by the Standing Committee of the National Assembly to the Ministry of Justice; a resolution, a decree by the Government to the Government Office.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. An annual recommendation for elaborating a law, an ordinance of a minister, the head of a ministerial-level agency, the head of a Government-affiliated agency shall have to be sent to the Ministry of Finance for examining estimated financial resources, to the Ministry of Home Affairs for examining estimated human resources (if in existence) in order to ensure the implementation of the law, the ordinance after it is promulgated.

No later than fifteen (15) working days since the date of receiving the annual recommendation on elaborating a minister, the head of a ministerial-level agency, the head of a Government-affiliated agency, the Minister of Finance, the Minister of Home Affairs shall be responsible for giving written answers on estimated financial resources, human resources in order to ensure the implementation of the law, the ordinance after it is promulgated.

The annual recommendation on elaborating a law, an ordinance of a minister, the head of a ministerial-level agency, the head of a Government-affiliated agency sent to the Ministry of Justice, to the Government Office shall have to be enclosed with the documents of the Ministry of Finance, the Ministry of Home Affairs evaluating estimated financial resources, human resources in order to ensure the implementation of the law, the ordinance after it is promulgated.

5. The annual recommendation on elaborating a law, an ordinance shall have to be sent to the Ministry of Justice, to the Government Office on the first of July of the previous year at the latest.

A proposal, recommendation on elaborating a law, an ordinance within a term of the National Assembly shall have to be sent to the Ministry of Justice, the Government Office on the first of July of the last year of the National Assembly’s previous term at the latest.

6. No later than ten (10) working days since the date of the deadline of submitting the proposal, the recommendation on elaborating a law, an ordinance as prescribed in item 5 of this Article, the Ministry of Justice shall have to complete the Government’s draft tentative programme of elaborating the law, the ordinance on basis of an order of elaboration priorities, the requirements of the state management, the feasibility of the document and the uniformity of the law system.

With regard to a proposal, a recommendation on elaborating a law, an ordinance which does not meet the criteria prescribed in item 3 and 4 of this Article, the Ministry of Justice shall request the head of the agency, the organizations, the person submitting the proposal, the recommendation to make supplement to and complete it.

7. A proposal by a minister, the head of a ministerial-level agency, the head of a Government-affiliated agency, a recommendation by the head of a social organization, an economic organization and a citizen on the annual elaboration of a resolution, a decree by the Government shall be sent to the Government Office, the Ministry of Justice on November 5th of the previous year at the latest.

8. The order, procedure of making a proposal on elaborating a decree providing for very necessary matter which does not meet the condition for being provided for in a law or in an ordinance as prescribed in point b of item 2 of Article 56 of the Law on Promulgation of Legal Documents shall be subject to the provisions on proposals on elaborating a law, an ordinance in items 1, 2, 3, 4, 5 and 6 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The Minister of Justice shall establish a Council for working out tentative programmes of elaborating laws, ordinances which have participation of representatives from the National Assembly Office, the Government Office, the Ministry of Finance, the Ministry of Home Affairs, the agencies, organizations submitting proposals, recommendations and other concerned agencies, organizations to consider the working out of tentative programmes of elaborating laws, ordinances.

The Council for working out tentative programmes of elaborating laws, ordinances shall operate under the principle of collectivity, voting by majority.

Based on opinions of the Council for working out tentative programmes of elaborating laws, ordinances, the Minister of Justice shall decide on submitting Government’s draft tentative programmes of elaborating laws, ordinances.

2. The Government Office shall be responsible for examining the Government’s draft tentative programmes of elaborating laws, ordinances submitted by the Ministry of Justice, sending such the drafts and reports on the results of the examination to the Government Members for comments and synthesizing gathered comments and making report to the Prime Minister for consideration, decision to present them to the Government meetings.

3. Under the direction by the Prime Minister, the Ministry of Justice shall take the main responsibility and coordinate with the Government Office to amend draft tentative programmes of elaborating laws, ordinances to submit to the Prime Minister for consideration and commendation in the Government’s annual August meeting.

4. After a tentative programme of elaborating a law, an ordinance is approved by the Government, the Minister of Justice shall, with the authorization given by the Prime Minister, present Government’s tentative programme to the National Assembly on behalf of the Government.

5. According to the resolution by the National Assembly on programmes of elaborating laws, ordinances, the Government Office shall take the main responsibility and coordinate with the Ministry of Justice and the concerned agencies to make a plan for implementing the programme of elaborating a law, an ordinance and submit it to the Prime Minister for consideration, decision.

6. The Government Office shall be responsible for sending a decision on implementing a programme of elaborating a law, an ordinance to the minister, the head of the ministerial-level agency, the head of the Government-affiliated agency to implement.

Article 18. Working out programmes of elaborating resolutions, decrees by the Government.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. A programme of elaborating a resolution, a decree by the Government shall be worked out based on the followings:

a. The duty of implementing laws, resolutions by the National Assembly, ordinances, resolutions by the Standing Committee of the National Assembly and orders, decisions by the State President;

b. The duty of state management of the Government, the Prime Minister;

c. The proposals, recommendations related to the status of the national socio-economic development of agencies, organizations and individual people which fall under the Government’s competence to handle.

3. The Government Office shall take the main responsibility and coordinate with the Ministry of Justice to organize meetings with participation of representatives from the concerned agencies, organizations to consider the proposals, the recommendations on elaborating resolutions, decrees by the Government. Agencies, the organizations submitting the proposals, the recommendations on elaborating resolutions, decrees by the Government shall send their representative to present a speech on the matters related to their proposals, recommendations.

4. No later than five (05) working days since the last day of the meeting prescribed in item 3 of this Article, the Government Office shall work out make a tentative programme of elaborating a resolution, a decree by the Government and send it to the ministry, ministerial-level agency, Government-affiliated agency for comments.

No later than ten (10) working days since the date of receiving a tentative programme of elaborating a resolution, a decree by the Government, a ministry, a ministerial-level agency, a Government-affiliated agency shall have to send their comments given in written form to the Government Office and to the Ministry of Justice.

5. The Government Office shall take the main responsibility to, coordinate with the Ministry of Justice to amend temptations on programmes on elaborating a resolution, a decree by the Government to submit to the Government in its regular meeting at the end of year.

6. After the Government approves programmes of elaborating a resolution, a decree by the Government, the Government Office shall be responsible for sending them to relevant ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of Government-affiliated agencies to implement.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of Government-affiliated agencies are responsible for reporting to the Prime Minister the progress and the quality of the implementation of programmes of elaborating a resolution, a decree, by the Government every three months.

Article 19. Preparing the Government’s opinions towards requests for elaborating a law, an ordinance of agencies, organizations; requests for elaborating a law, an ordinance, recommendations/petitions on a law, an ordinance of the National Assembly deputies.

1. The Government Office shall be responsible for fully soliciting requests for elaborating a law, an ordinance of agencies (except for the Government), organizations and recommendations/petitions on a law, an ordinance of the National Assembly deputies to send to the Ministry of Justice and concerned agencies for their comments.

2. No later than ten(10) working days since the date of receiving lists of solicited requests, petitions for elaborating a law, an ordinance sent by the Government Office, the Ministry of Justice and concerned agencies shall have to send their comments in written form to the Government Office for soliciting and reporting to the Prime Minister.

3. No later than ten(10) working days since the date of receiving a comment(s) of the Ministry of Justice and the concerned agencies, the Government Office shall synthesize the received comment(s) and report the result to the Prime Minister for consideration and decision.

4. The Minister, Chairman of the Government Office shall, under the authorization from the Prime Minister, send to the Standing Committee of the National Assembly his/her opinion on the proposal, recommendation for elaborating a law, an ordinance of an agency (except for the Government), an organization, National Assembly deputies.

Article 20. Amending programmes of elaborating laws, ordinances by the National Assembly, the Standing Committee of the National Assembly, programmes of elaborating resolutions, decrees by the Government.

1. Eliminating a bill, a draft legal document from these programmes: with regard to a bill, a draft legal document that does not ensure the tempo and the quality of the elaboration of the document or do not yet need to be promulgated, the Minister, Chairman of the Government Office or the head of the elaborating agency shall submit a request in written form to the Prime Minister for consideration, decision to request the National Assembly, the Standing Committee of the National Assembly to eliminate it from the programme of elaborating a law, an ordinance, the programme of elaborating a resolution, a decree by the Government. The request document shall have to be attached with a report which clearly states the reasons for doing this, the direction for and the time of doing this.

2. Making supplement to these programmes: the minister, the head of the ministerial-level agency, Government-affiliated agency or the Minister, Chairman of the Government Office shall submit a request in written form to the Prime Minister for supplementing the programme of elaborating a law, an ordinance by the National Assembly, the Standing Committee of the National Assembly; the programme of elaborating a resolution, a decree by the Government with a legal document that is necessary to be promulgated in order to meet the requirements of the management over the aspects of the social life.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Responding to the requirement of the state management, the Prime Minister shall direct to urgently elaborate a decree providing for a very necessary matter which is not eligible enough to be provided for in a law or in an ordinance according to the provisions in point b of item 2 of Article 56 of the Law on Promulgation of Legal Documents, the order, the procedure of supplementing a programme of elaborating a resolution, a decree shall be subject to the provinsions of item 1 and 3 of Article 16 of this Decree.

3. The Ministry of Justice shall take the main responsibility and coordinate with the Government Office to make a proposal on amending a programme of elaborating a law, an ordinance for the Government to consider and submit to the Standing Committee of the National Assembly; the Government Office shall make a proposal on amending a programme of elaborating a resolution, a decree by the Government for the Government’s consideration, decision.

4. The Government Office shall be responsible for sending to the Ministry of Justice, the ministry, the ministerial-level agency, the Government-affiliated agency and the concerted agencies, organizations a resolution by the National Assembly on amending a programmed of elaborating a law, an ordinance by the National Assembly, the Standing Committee of the National Assembly; a resolution by the Government on amending a programme of elaborating a resolution, a decree by the Government.

Article 21. Responsibility of the Government Office and the Ministry of Justice for ensuring the implementation of programmes of elaborating laws, ordinances by the National Assembly, the Standing Committee of the National Assembly; programmes of elaborating resolutions, decrees by the Government.

1. The Government Office shall be responsible for monitoring, urging the agencies which are assigned to take the main responsibility for elaborating a legal document to ensure the tempo, the quality of the elaboration and the time of submitting the draft document.

2. The Government Office, the Ministry of Justice shall be, within the scope of its functions, duties and powers, responsible for participating in the process of elaborating, examining, assessing a bill, a draft ordinance, a draft resolution by the National Assembly, the Standing Committee of the National Assembly; a draft resolution, a decree by the Government.

Chapter III

ELABORATING BILLS, DRAFT ORDINANCES, DRAFT RESOLUTIONS BY THE NATIONAL ASSEMBLY, THE STANDING COMMITTEE OF THE NATIONAL ASSEMBLY, DRAFT RESOLUTIONS, DRAFT DECREES BY THE GOVERNMENT, LEGAL DOCUMENTS BY THE PRIME MINISTER, MINISTERS, HEADS OF MINISTERIAL-LEVEL AGENCIES

Article 22. Elaborating bills, draft ordinances, draft resolutions by the National Assembly, the Standing Committee of the National Assembly, draft resolutions, draft decrees by the Government

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The establishment and the operation of a committee for elaborating a bill, a draft ordinance, a draft resolution by the National Assembly, the Standing Committee of the National Assembly shall be submitted to the National Assembly, the Standing Committee of the National Assembly by the Government, of a committee for elaborating a draft resolution, a draft decree by the Government shall be subject to the Regulation on Organization and Operation of Legal Document Elaborating Committees promulgated by the Prime Minister.

2. A committee for elaborating a bill, a draft ordinance, a draft resolution by the National Assembly, the Standing Committee of the National Assembly submitted to the National Assembly, the Standing Committee of the National Assembly by the Government shall be also a committees for elaborating a decree providing for guidelines to implement the law (if in existence).

3. In case that a law, an ordinance, a resolution by the National Assembly, the Standing Committee of the National Assembly consists of many matters that need detailizing, the head of the elaborating committee shall be responsible for requesting the Prime Minister to assign the concerned agencies to establish committees for elaborating guidance documents.

Article 23. Elaborating legal documents by the Prime Minister

1. A draft decision, a directive by the Prime Minister shall be assigned by the Prime Minister to a minister, the head of a ministerial-level agency to take the main responsibility for and make coordination in the elaboration.

In case of necessarily, the agency taking the main responsibility for elaborating a legal document shall decide to establish an elaborating committee. The organization and the operation of the committee for elaborating decisions, directives by the Prime Minister shall be subject to the Regulation on Organization and Operation of Legal Document Elaborating Committees promulgated by the Prime Minister.

2. A minister, the head of a ministerial-level agency, the head of Government-affiliated agency assigned to take the main responsibility for elaborating a legal document by the Prime Minister shall be responsible for organizing the sum-up of the implementation of the legal document, to survey and to evaluate the real status of the social relationships, to study the reference information related to the content of the draft legal document; for preparing the outline of the draft legal document, elaborating and amending the draft legal document; for organizing to solicit opinions on the draft legal document, preparing a report and the documents related to the draft legal document.

Article 24. Elaborating legal documents by ministers, heads of ministerial-level agencies

1. Elaborating a draft decision, directive, circular by a minister, head of a ministerial-level agency shall be directed by the minister, the head of the ministerial-level agency.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The legislation unit of a ministry, a ministerial-level agency shall be responsible for examining a draft legal document elaborated by another unit of the ministry, the ministerial-level agency before submitting it to the minister, the head of the ministerial-level agency.

3.With regard to a joint legal document signed for promulgation by a ministry, a ministerial-level agency as a party, its elaboration shall be subject to item 1 and 2 of this Article.

Article 25. Elaborating legal documents by ministers, by heads of ministerial-level agencies providing for the branches, areas under the management by Government-affiliated agencies shall be subject to the assignment by the Prime Minister.

1. On basis of the state management over the branch, the area or under the assignment by the Prime Minister, the head of a Government-affiliated agency shall organize the elaboration of a decision, a directive, a circular to submit to the minister, the head of a ministerial-level agency who is assigned to sign for promulgation by the Prime Minister

The unit assigned with the elaboration by the head of the Government-affiliated agency shall be responsible for organizing a sum-up of the implementation of the law; surveying, evaluating the real status of the social relationships; studying the reference information related to the content of the draft legal document; preparing the outline of the draft legal document, elaborating and amending the draft legal document; organizing the solicitation of opinions on the draft legal document, preparing a report and the documents related to the draft legal document under the direction by the head of the Government-affiliated agency.

2. The legislation unit of the Government-affiliated agency shall be responsible for examining the draft decision, directive, circular elaborated by its agency.

3. The unit taking the main responsibility for elaborating a legal document shall be responsible for assisting the Head of the Government-affiliated agency to formulate a file of the draft decision, directive, circular to submit to the Minister, the Head of the ministerial-level agency assigned to sign for its promulgation, which shall include:

a. A presentation document in details on the necessarily for the elaboration of the document and on the main contents of the draft document.

b. An examination document of the legislation unit of the Government-affiliated agency.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d. Related documents (if in existence).

4. After fifteen (15) working days since the date of receiving the file of the Government-affiliated agency on the draft decision, directive, circular, the Minister, the Head of the ministerial-level agency assigned to sign for promulgation shall be responsible for directing its legislation and functional units to consider the document before the signing.

5. The Head of the Government-affiliated agency which has a demand for elaborating a legal document providing for the branch, the area falling under its management shall be responsible for advising, requesting the Prime Minister to assign a Minister, Head of ministerial-level agency to sign the legal document for promulgation.

Article 26. Responsibility of the heads of the agencies taking the main responsibility for elaborating legal documents

The minister, the head of the ministerial-level agency, the head of the Government-affiliated agency assigned to take the main responsibility for elaborating a bill, a draft ordinance, resolution by the National Assembly, the Standing Committee of the National Assembly, a draft resolution, decree by the Government, a draft decision, directive by the Prime Minister shall responsible for:

1. Ensuring the conditions for the operation of the elaborating committee.

2. Coordinating with and creating conditions for the elaborating committee to sum up the law enforcement, to evaluate the current legal documents related to the bill, the draft legal document; to survey and evaluate the real status of the social relationships related to the content of the bill, the draft legal document; to organize the study of information, data, international agreements that the Socialist Republic of Vietnam has signed or acceded in related to the bill, the draft legal document.

3. Coordinating with and creating conditions for the elaborating committee to solicit comments from agencies, organizations, individual people and objects directly affected by the bill, the draft legal document; requesting the Prime Minister to carry the bill, the draft legal document on the mass media, the internet so that agencies, organizations, individual people may give their comments.

4. Taking accountability to the Government, the Prime Minister for the content, the quality and the tempo of the elaboration of the bill, the draft legal document.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Keeping the Government Office informed of the tempo of the elaboration of the bill, the draft legal document.

Chapter IV

SOLICITING COMMENTS ON BILLS, DRAFT LEGAL DOCUMENTS

Article 27. Soliciting comments on bill, draft legal documents during the elaboration

1. A bill, a draft legal document shall have to be sent to the concerned agencies, organizations, individual people, objects directly affected by the document for their comments according to the Law on Promulgation of Legal Documents, the Law on Amendment, Supplement to a Number of Articles of the Law on Promulgation of Legal Documents and to this Decree.

2. The minister, the head of ministerial-level agency, the head of Government-affiliated agency shall decide to solicit comments on bill, a draft legal document which he/she is assigned to take the main responsibility for elaborating after the collective leadership of agency have considered and agreed upon.

With regard to a bill, a draft legal document related to the rights and duties of an enterprise, the minister, the head of ministerial-level agency, the head of Government-affiliated agency assigned with the elaboration shall be responsible for sending the it the Vietnam Commerce and Industry Chamber to solicit comments from enterprises.

No later than twenty (20) working days since the date of receiving a bill, a draft legal document, the Vietnam Commerce and Industry Chamber shall have to organize to solicit, synthesize and send comments from enterprises to the Ministry of Justice, the Government Office, the ministry, the ministerial-level agency, the Government-affiliated agency taking the main responsibility for the elaboration of the legal document.

3. Depending on the nature of the bill, the draft legal document, the Prime Minister shall decide to solicit comments from organizations, individual people upon the request of the agency taking the main responsibility for the elaboration of the document.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The solicitation of comments from the agencies, organizations, individual people directly affected on the content of a bill, a draft legal document shall be excursed in the manners of: directly soliciting comments; organizing conference, seminars; through the mass media and the internet.

2. An agency, organization competent to solicit comments shall be responsible for preparing the matter(s) which need commenting, suggested discussions on the bill, the draft legal document and specifically identifying the address to receive comments in case of the solicitation through the mass media and the internet.

3. Time of soliciting comments from agencies, organizations, individual people directly affected by the legal document shall be twenty (20) working days at least since the date of sending out the bill, the draft the legal document for comments.

Article 29. Preparing to submit to the Government, the Prime Minister bills, draft ordinances, draft resolutions by the National Assembly, the Standing Committee of the National Assembly; draft legal documents by the Government, the Prime Minister

1. A bill, a draft legal document to be submitted to the Government shall have to be attached with a draft legal document providing for guidelines on implementation in details (if in existence) according to Article 7 of the Law on Promulgation of Legal Documents.

2. The Government Office shall take the main responsibility for and coordinate with the Ministry of Justice and the agency taking the main responsibility for the elaboration to consider the bill, the draft the legal document before submitting it to the Government, the Prime Minister.

3. In case the Government Office, the Ministry of Justice and the agency taking the main responsibility for the elaboration come to an agreement to submit the bill, the draft legal document to the Government, the Prime Minister the order of submission shall be as follows:

a. With regard to a bill, a draft ordinance; a draft resolution by the National Assembly, the Standing Committee of the National Assembly:

The Government Office shall take the main responsibility for and coordinate with the agency taking the main responsibility for elaborating the bill, the draft legal document to organize a meeting to introduce the content of the bill, the draft legal document to the representatives from ministries, ministerial-level agencies, Government-affiliated agencies, concerned agencies and organizations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The agency taking the main responsibility for the elaboration shall be responsible for studying, accepting comments from agencies, organizations to amend the bill, draft legal document before sending it to the Ministry of Justice for evaluation.

b. With regard to a draft legal document by the Government, the Prime Minister the agency taking the main responsibility for elaborating the document shall amend the draft document through accepting comments from the Government Office, the concerned agencies, organizations before send it to the Ministry of Justice for evaluation as stipulated by law.

c. With regard to a draft resolution by a regular meeting of the Government containing a legal provision(s), a decree(s) by the Government on new establishment, emergence, separation and adjustment of administrative land, a draft legal document (s) prescribing action measures to be applied in an emergent circumstance or being promulgated to handle a sudden matter, the agency taking the main responsibility for the elaboration shall amend it through accepting comments from the members of the Government and from the Government Office before submitting it to the Prime Minister for signing for promulgation.

In case that the Government Office is the agency assigned to take the main responsibility for elaborating the said-above legal documents, the Minister, Chairman of the Government Office shall, depending on each case, decide to gather evaluation opinions from the Ministry of Justice; direct to amend the draft documents basing on the accepted evaluation opinions from the Ministry of Justice and from the functional units of the Government Office before submitting them to the Government, the Prime Minister for promulgation.

4. In case that the Government Office, the Ministry of Justice and the agency taking the main responsibility for the elaboration fail to agree to submit the bill, the draft legal document to the Government, to the Prime Minister as prescribed in item 1 and 2 of this Article, the Government Office shall report this to the Prime Minister for consideration, decision.

Article 30. Organizing the giving of comments in the ministries, the ministerial-level agencies and the Government-affiliated agencies.

When receiving a bill, a draft legal document sent for comments by the agency taking the main responsibility for the elaboration, the Minister, the Head of the ministerial-level agency, the Head of the Government-affiliated agency shall have to direct its attached units to hold discussion and to give comments on the bill, the draft legal document.

The Legislation Unit of a ministry, of a ministerial-level agency, of a Government-affiliated agency shall be the focal point to organize the implementation of the direction of the minister, of the head of the ministerial-level agency, of the head of the Government-affiliated agency on holding discussion, giving comments; synthesize, prepare a commenting document of the ministry, of the ministerial-equivalent agency, of the Government-affiliated agency.

The commenting document shall have to be signed by the head or the deputy head of the ministry, the ministerial-level agency, the Government-affiliated agency .

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The agency taking the main responsibility for the elaboration of a bill, a legal document shall be responsible for synthesizing in full comments on the bill, the draft legal document. The comments on the bill, on the legal document given by ministries, ministerial-level agencies, Government-affiliated agencies, the concerned agencies, organizations shall, together with the systemization paper of comments, have to be put in the record of the bill, the draft legal document in order to be submitted to the competent agency(ies), individual person(s) for consideration, decision.

Chapter V

EXAMINING, EVALUATING, AMENDING BILLS, DRAFT LEGAL DOCUMENTS

Article 32. Examining, evaluating bills, draft legal documents

1. The Ministry of Justice shall be responsible for evaluating a bill, a legal document as stipulated in Article 29 of the Law on Promulgation of Legal Documents, Articles 29a, 63 and 65 of the Law on Amendments, Supplements to the Law on Promulgation of Legal Documents and the Regulation on Evaluating Legal Documents.

2. The Government Office shall be responsible for examining a bill, a draft legal document after the agency taking the main responsibility for the elaboration submit it to the Government, the Prime Minister as stipulated in item 6 of Article 2 of the Decree No 18/2003/ND-CP dated 20 February 2003 by the Government on functions, duties, powers and organizational structure of the Government Office.

Twenty (20) working days before the opening of a meeting of the Government, the agency taking the main responsibilities for the elaboration shall have to send the whole record of a bill, a draft legal document to the Government Office for examination.

No later than fifteen (15) working days since the date of receiving a record of a bill, a draft legal document submitted to the Government, the Prime Minister, the Government Office shall have to give comment in written form to the Government members.

Evaluating, examining bill, a draft legal document shall be carried out according to the Regulation on Evaluating Legal Documents and the Regulation on Examining Legal Documents by the Prime Minister.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

After receiving a evaluation document on the bill, the draft legal document, the agency taking the main responsibility for the elaboration shall be responsible for studying, accepting the evaluation opinion(s), amending the bill, the draft legal document and at the same time make explanation in written form on the acceptance of the evaluation opinions.

The explanation document, the bill, draft legal document amended upon the evaluation opinion(s) shall have to be sent to the Ministry of Justice and to the Government Office before being submitted to the Prime Minister.

Article 34. Amending, completing bills, draft legal documents before submitting them to the Government, the Prime Minister

1. With regard to a bill, a draft ordinance; a draft resolution by the National Assembly, the Standing Committee of the National Assembly; a draft resolution, decree by the Government that contains a matter(s) receiving different opinions among ministries, ministerial-level agencies, Government-affiliated agencies, the Minister, Chairman of the Government Office shall hold a meeting with representative leadership from ministries, ministerial-level agencies, Government-affiliated agencies to handle such the matter(s) before submitting the draft document to the Government for consideration, decision.

2. The Government Office shall be responsible for synthesizing opinions given in the meeting with the representative leadership from ministries, ministerial-level agencies, Government-affiliated agencies to make report to the Prime Minister for consideration, decision.

3. Based on the direction opinion from the Prime Minister, the agency taking the main responsibility for the elaboration shall, in coordination with the Government Office, the Ministry of Justice, to complete the bill, the draft legal document and submit it to the Government, the Prime Minister.

Article 35. Records of bills, draft legal documents to be submitted to the Government, the Prime Minister

1. A record of a bill, a draft legal document to be submitted to the Government, the Prime Minister (except for a bill, a draft legal document which is continuously amend according to Article 34 of this Decree) shall include:

a. A report on the bill, the draft ordinance, the draft resolution, the draft decree, which is signed and stamped by the head of the agency taking the main responsibility for the elaboration after the acceptance of the evaluation opinion(s);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c. Evaluation report;

d. Explanation report on the acceptance of evaluation opinion(s) as stipulated in Article 33 of this Decree;

đ. Other related documents (if in existence);

e. Draft document on guidelines on implementation in details (if in existence).

2. Such the record shall be continuously amended, completed according to Article 43 of this Decree.

2. A file of a bill, a draft ordinance; a draft resolution by the National Assembly, the Standing Committee of the National Assembly; a resolution, a decree by the Government continuously amended, completed as stipulated in Article 34 of this Decree shall include:

a. A report to be submitted to the Government on the bill, the draft legal document, which is signed and stamped by the head of the agency taking the main responsibility for the elaboration, after the comments(s) from ministries, ministerial-level agencies, Government-affiliated agencies is accepted;

b. The amended bill, draft legal document after the comments from representative leadership of ministries, ministerial-level agencies, Government-affiliated agencies ;

c. A paper on synthesized comments from the representative leadership of ministries, ministerial-level agencies, Government-affiliated agencies;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

đ. Other related documents (if in existence);

e. Draft document on guidelines on implementation in details (if in existence2.

3. Number of files of bills, draft legal documents submitted to the Government, the Prime Minister.

a. Number of files of bills, draft ordinances; draft resolutions by the National Assembly, the Standing Committee of the National Assembly; draft resolutions, draft decrees by the Government shall be 80;

b. Number of files of draft decisions, directives submitted to the Prime Minister shall be 05.

Article 36. Responsibility of the Government Office for preparing contents of discussions on bills, draft legal documents at the Government’s meetings

During the preparation of the content of a discussion(s)on a bill, a draft legal document at a meeting of the Government, the Government Office shall be responsible for fully present the matters receiving many different opinions, and the evaluation opinions of the Ministry of Justice, examination opinions of the Government Office for the Government members for the Government members’ consideration, decision

Article 37. Amending bills, draft legal documents after they are discussed and passed by the Government

1. After the Government discuss, pass a bill, a draft ordinance; a draft resolution by the National Assembly, the Standing Committee of the National Assembly, the agency taking the main responsibility for the elaboration shall take the main responsibility for and coordinate with the Government Office and the concerned agencies to amend the bill, the draft legal document and make a report to the Prime Minister for consideration, decision.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 38. The Government’s giving comments on bills, draft ordinances; draft resolutions by the National Assembly, the Standing Committee of the National Assembly, which are elaborated by agencies, organizations and members of the National Assembly

1. No later than 03 (three) working days since the date of receiving a bill, a draft ordinance, a draft resolution and the related documents elaborated by agencies, organizations and members of the National Assembly which is sent to the Government for its comments, the Government Office shall be responsible for sending it to ministries, ministerial-level agencies, Government-affiliated agencies for their comments.

2. No later than 15 (fifteen) working days since the date of receiving a file of a bill, a draft legal document, the ministry, the ministerial-level agency, the Government-affiliated agency shall be responsible for sending their written comments on the contents of the bill, the draft legal document to the Government Office.

3. Based on the comment document of ministries, ministerial-level agencies, Government-affiliated agencies, the Government Office shall synthesize, complete and submit a commenting document of the Government to the Prime Minister for consideration, decision; the Minister, Chairman of the Government Office shall, under the authorization from the Prime Minister, sign the Government’s commenting documents on bills, draft ordinances, draft resolutions and send them to the agencies, organizations, members of the National Assembly which elaborate such the bills, the draft legal documents, the draft resolutions.

Article 39. Requesting opinion of the National Assembly, amending draft decrees on extremely necessary matters which are not eligible enough to be stipulated into law or ordinance

1. With regard to a draft decree defined in point b of item 2 of Article 56 of the Law on Promulgation of Legal Documents, the Government Office shall take the main responsibility and coordinate with the agency taking the main responsibility for the elaboration of the decree to prepare a file of the draft decree and submit it to the Standing Committee of the National Assembly for comments before the Government promulgates the decree.

2. A file of a draft decree to be submitted to the Standing Committee of the National Assembly shall include:

a. The draft decree;

b. A report of the Government to be submitted to the Standing Committee of the National Assembly, which is, under the authorization from the Prime Minister, signed by the Minister, Chairman of the Government Office. The report shall have to clearly state the necessarily for the promulgation of the decree, the purpose(s), the requirement(s), the scope, the object(s) and the main content of the draft decree, the matters in need for direction opinions and the matters receiving many different opinions;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The Government Office shall take the main responsibility and coordinate with the agency taking the main responsibility for the elaboration of a legal document to finalize the draft legal document upon the comments of the Standing Committee of the National Assembly in order to submit it to the Government.

4. In the course of the elaboration of a legal document, the agency taking the main responsibility for the elaboration shall have to invite representatives from the related committees of the National Assembly to participate in the elaboration, to give comments on the draft legal document. 

Chapter VI

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 40. Ensuring the fund for working out a tentative programmes of elaborating laws, ordinances, decrees, resolutions; the fund for elaborating, evaluating, examining bills, draft legal documents and the fund for reviewing, systematizing legal documents.

1. The fund for working out a tentative programme of elaborating a law, an ordinance, a decree, a resolution; the fund for elaborating, evaluating, examining a draft legal document shall be allocated from the state budget and put in the regular estimated expenditure of agencies working out the tentative programme, agencies taking the main responsibility for the elaboration, agencies evaluating, agencies examining the bill, the legal document, agencies reviewing, systematizing the legal document; the supporting fund for elaborating a bill, a legal document shall be informed to the bill, the legal document and allocated to agencies taking the main responsibility for elaborating, agencies evaluating, agencies examining it.

2. The agency working out a tentative programme of elaborating a law, an ordinance, a resolution, a decree; the agency taking the main responsibility for elaborating; agencies evaluating, agencies examining bill, a legal document; agencies reviewing, systematizing a legal document shall be responsible for working out estimated fund for the elaboration of the legal document included in their whole estimated budget expenditure and seriously implementing the purpose(s), the estimated tempo, the duties as approved.

3. The Ministry of Finance shall be responsible for sufficiently and timely allocating fund for the working out of a tentative programme of elaborating a law, an ordinance, a resolution, a decree; for the elaboration, the evaluation, the examination of a bill, a draft legal document; for the reviewing, the systematization of a legal document.

Article 41. Effect

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 42. Implementation responsibility

1. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of Government-affiliated agencies, chairmen of the provincial-level People’s Committees are responsible for implementing this Decree.

2. With regard to a bill, a legal document falling under the competence of promulgation of a state agency at the central level the elaboration of which a provincial-level People’s Committee is assigned to take the main responsibility for, the order, the procedure of its elaboration, promulgation shall be subject to the provisions of this Decree.

 

 

ON BEHALF OF GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 161/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 Hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


14.120

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!