Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 158/2007/NĐ-CP danh mục vị trí công tác thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức

Số hiệu: 158/2007/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 27/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 158/2007/NĐ-CP

Hà Nội, ngày  27 tháng  10  năm  2007

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ CÔNG TÁC VÀ THỜI HẠN ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Điều 43 Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 28 tháng 04 năm 2000; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 04 năm 2003;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định các vị trí công tác trong các lĩnh vực, ngành, nghề phải định kỳ chuyển đổi và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước có liên quan đến việc quản lý ngân sách, tài sản của Nhà nước, trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân nhằm chủ động phòng ngừa tham nhũng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Nghị định này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau:

a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các tổ chức hành chính trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

b) Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Kiểm toán Nhà nước; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các cấp; Tòa án quân sự, Viện kiểm sát quân sự các cấp;

c) Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

d) Các cơ quan của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội từ cấp  xã trở lên;

đ) Các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;

e) Các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty, công ty nhà nước (sau đây gọi chung là doanh nghiệp nhà nước);

g) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang;

h) Tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước.

2. Việc luân chuyển cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được thực hiện theo quy định về luân chuyển cán bộ.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. "Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác" là việc người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định điều động, bố trí, phân công lại vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức có thời hạn công tác đủ 36 tháng tại các vị trí trong các lĩnh vực, ngành, nghề quy định tại Điều 8 Nghị định này.

2. ''Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý'' là người được bầu cử hoặc được người có thẩm quyền bổ nhiệm giữ chức vụ có thời hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và được hưởng phụ cấp lãnh đạo.

Điều 4. Nguyên tắc và những hành vi bị cấm trong việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

1. Nguyên tắc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác:

a) Việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Nghị định này là quy định bắt buộc, thường xuyên, áp dụng đối với tất cả các cán bộ, công chức, viên chức được bố trí vào các vị trí công tác thuộc các lĩnh vực, ngành, nghề quy định tại Điều 8 Nghị định này;

b) Phải khách quan, công tâm, khoa học và hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ; chống biểu hiện bè phái, chủ nghĩa cá nhân; không gây mất đoàn kết và không làm xáo trộn sự ổn định trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

c) Phải đúng nguyên tắc hoán vị, không ảnh hưởng đến tăng, giảm biên chế của các cơ quan, tổ chức, đơn vị;
d) Phải được tiến hành theo kế hoạch, được công bố công khai trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

2. Những hành vi bị cấm trong việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác:

a) Không thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trái với chuyên môn, nghiệp vụ đang làm hoặc đang phụ trách;

b) Nghiêm cấm việc lợi dụng các quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức vì mục đích vụ lợi hoặc để trù dập cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 5. Nội dung và hình thức thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

1. Nội dung định kỳ chuyển đổi vị trí công tác: 

a) Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác từ bộ phận này sang bộ phận khác cùng chuyên môn, nghiệp vụ trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giữa các lĩnh vực, địa bàn được phân công theo dõi, phụ trách, quản lý;

b) Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phạm vi quản lý của cơ quan, tổ chức và đơn vị quy định tại khoản 1 Điều 2 nghị định này.

2. Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác chỉ được thực hiện bằng việc ban hành quyết định điều động, bố trí cán bộ, công chức, viên chức theo nội dung quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 6. Những trường hợp chưa thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác    

1. Cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật.

2. Cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian bị khởi tố, điều tra hoặc có liên quan đến công việc đang bị thanh tra, kiểm tra.

3. Cán bộ, công chức, viên chức đang điều trị bệnh hiểm nghèo theo quy định của Bộ Y tế, đi học dài hạn hoặc được cử đi biệt phái.

4. Cán bộ, công chức, viên chức nữ đang trong thời gian mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Trường hợp phải nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi (do vợ mất hoặc trường hợp khách quan khác) thì cán bộ, công chức, viên chức nam cũng được áp dụng như cán bộ, công chức nữ quy định tại khoản này.

Chương 2:

THỜI HẠN VÀ DANH MỤC VỊ TRÍ CÔNG TÁC ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI

Điều 7. Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

Thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là 03 năm (đủ 36 tháng) đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan đến việc quản lý ngân sách, tài sản của Nhà nước, trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân.

Điều 8. Danh mục các vị trí công tác trong các lĩnh vực, ngành, nghề phải định kỳ chuyển đổi

Những vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi trong các lĩnh vực, ngành, nghề sau đây:

1. Hoạt động quản lý tài chính, ngân sách, tài sản của Nhà nước;

2. Quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa;

3. Hoạt động hải quan, thuế, kho bạc, dự trữ quốc gia; quản lý và thực hiện nghiệp vụ kế toán, kiểm toán;

4. Quản lý công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; quản lý chứng khoán, thị trường chứng khoán;

5. Hoạt động thẩm định, định giá trong đấu giá, hoạt động mua và bán nợ;

6. Cấp phép hoạt động ngân hàng, hoạt động ngoại hối; thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng; quản lý và thực hiện nghiệp vụ tín dụng tại các tổ chức tín dụng nhà nước; thẩm định và cho vay tín dụng;

7. Quản lý việc bán, khoán, cho thuê đất, tài sản trên đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà;

8. Hoạt động quản lý, điều hành công tác kế hoạch và đầu tư trong các cơ quan nhà nước và trong các doanh nghiệp nhà nước;

9. Quản lý hoạt động đối ngoại, lãnh sự;

10. Hoạt động quản lý và cấp phát các loại: giấy đăng ký, đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, giấy chứng nhận, giấy phép, cấp phiếu lý lịch tư pháp; công chứng viên, chấp hành viên thi hành án dân sự;

11. Quản lý xây dựng cơ bản, giải tỏa, áp giá đền bù trong giải phóng mặt bằng và quản lý dự án;

12. Quản lý, cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ;

13. Quản lý, cấp phát đăng ký các loại phương tiện, bằng lái xe;

14. Quản lý, đăng kiểm các loại phương tiện vận tải;

15. Hoạt động quản lý thị trường, kiểm lâm;

16. Các hoạt động thanh tra;

17. Cán bộ, công chức, viên chức làm công tác phòng, chống tham nhũng trong các cơ quan, tổ chức và đơn vị quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này;

18. Cảnh sát giao thông; cảnh sát tư pháp; cảnh sát quản lý trại giam; cảnh sát hộ khẩu; cảnh sát điều tra; cảnh sát kinh tế; cảnh sát khu vực; cảnh sát trật tự hành chính; cảnh sát đăng ký, quản lý vũ khí, ngành nghề kinh doanh có điều kiện và con dấu; cảnh sát đăng ký và quản lý hộ khẩu; cảnh sát hướng dẫn và kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy; cảnh sát làm công tác hậu cần; an ninh kinh tế, an ninh điều tra, quản lý xuất cảnh, nhập cảnh và cán bộ làm công tác trinh sát trong các cơ quan điều tra thuộc lực lượng Công an nhân dân;

19. Cán bộ, nhân viên làm công tác hậu cần, kỹ thuật, đầu tư, kinh tế trong Quân đội nhân dân;

20. Công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp; hoạt động công tố của viện kiểm sát nhân dân, viện kiểm sát quân sự các cấp; hoạt động xét xử của tòa án nhân dân, tòa án quân sự các cấp;

21. Công tác tuyển dụng, đào tạo, thi tuyển, thi nâng ngạch công chức, viên chức; công tác nhân sự và quản lý nhân lực.

Điều 9. Quy định chi tiết danh mục

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị định này ban hành văn bản quy định cụ thể danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi trong các lĩnh vực, ngành, nghề quy định tại Điều 8 Nghị định này thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan và gửi đến Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Chương 3:

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN VIỆC ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC

Điều 10. Thời điểm ban hành quyết định chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ và tiến hành bàn giao công việc

1. Việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng chuyển đổi được thực hiện bằng hình thức quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định này và thông báo công khai cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng chuyển đổi biết trước 30 ngày khi bắt đầu chuyển đổi vị trí công tác.

2. Cấp được giao thẩm quyền quyết định chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ có trách nhiệm tổ chức và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức bàn giao công việc cho cán bộ, công chức, viên chức khác trong thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày làm việc trước khi bắt đầu được chuyển đổi vị trí công tác.

Điều 11. Trường hợp đặc biệt

1. Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ có một vị trí trong danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, mà vị trí này có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác với các vị trí khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó thì việc chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ do cơ quan có thẩm quyền quản lý cấp trên trực tiếp quyết định.

2. Không thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ đối với cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác còn lại dưới 18 tháng trước khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Điều 12. Trách nhiệm tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và người đứng các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này có trách nhiệm thực hiện quy định tại Điều 9 Nghị định này; đồng thời quy định rõ thẩm quyền và trách nhiệm thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc; đảm bảo công khai các quy định và kế hoạch thực hiện với tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

2. Hàng năm, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và người đứng các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này có trách nhiệm chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ trong hệ thống các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.  

Điều 13. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị

1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được phân cấp quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức chịu trách nhiệm thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Nghị định này.

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, thanh tra và báo cáo cấp trên trực tiếp việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo thẩm quyền quản lý được phân cấp và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Điều 14. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

Cán bộ, công chức, viên chức phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc của người có thẩm quyền.

Điều 15. Trách nhiệm của các Bộ, ngành và địa phương

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện hàng năm về việc thực hiện Nghị định này đến Bộ Nội vụ trước ngày 01 tháng 12 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 16. Xử lý vi phạm

Trường hợp vi phạm các quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, thì tùy theo tính chất và mức độ của hành vi vi phạm, người vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương 4:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực, hướng dẫn và kiểm tra việc thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ đăng Công báo.

2. Cán bộ, công chức, viên chức công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này đã có thời gian công tác trên 36 tháng tại vị trí công tác trong lĩnh vực, ngành, nghề quy định tại Điều 8 Nghị định này thì việc định kỳ chuyển đổi được tiến hành bắt đầu từ ngày 01 tháng 4 năm 2008.

3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện và vào tháng 12 hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện Nghị định này.

4. Cơ quan có thẩm quyền của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Nghị định này đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Điều 18. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức và viên chức chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VPBCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN; Website Chính phủ;
 Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
 các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc
, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCB (5b). Hà (315b)

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

 

THE GOVERNMENT
-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 158/2007/ND-CP

Hanoi, October 27, 2007

 

DECREE

ON THE LIST OF WORK POSITIONS SUBJECT TO PERIODICAL INTERCHANGE AND THE TERM FOR INTERCHANGE FOR CADRES, PUBLIC EMPLOYEES AND SERVANTS

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to Article 43 of the November 29, 2005 Anti-Corruption Law;
Pursuant to the February 26, 1998 Ordinance on Cadres and Public Employees; the April 28, 2000 Ordinance amending and supplementing a number of articles of the Ordinance on Cadres and Public Employees; and the April 29, 2003 Ordinance amending and supplementing a number of articles of the Ordinance on Cadres and Public Employees;
At the proposal of the Minister of Home Affairs,

DECREES:

Chapter 1

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 2. Subjects of application

1. This Decree applies to cadres, public employees and servants who do not hold leadership and management posts and are working at agencies, organizations and units below:

a/ Ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies; administrative organizations of ministries, ministerial-level agencies and government-attached agencies;

b/ The State Presidents Office, the National Assembly Office, the Office of the Central Steering Committee for Corruption Prevention and Combat; the State Audit; Peoples Courts and Peoples Procuracies of all levels. Military Courts and Military Procuracies of all levels:

c/ Peoples Councils and Peoples Committees of all levels: functional agencies of provincial- and district-level Peoples Committees;

d/ Agencies of political organizations and socio-political organizations of commune and higher levels;

e/ Non-business units of the State, political organizations and socio-political organizations;

f/ Economic groups, corporations and companies of the State (below referred to as state enterprises);

g/ Agencies, organizations and units of. the armed forces:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. The rotation of cadres and public employees holding leadership and management posts complies with regulations on cadre rotation.

Article 3. Interpretation of terms

1. Periodical interchange of work positions means that the head of an agency, organization or unit decides to appoint, rearrange or reassign cadres, public employees and servants who have worked for full 36 months at positions in domains, branches and occupations specified in Article 8 of this Decree to other positions.

2. Cadre, public employee or servant holding leadership or management post means a person who is elected or who is appointed by a competent person to hold a leadership post for a certain term in an agency, organization or unit and is entitled to leadership allowances.

Article 4. Principles for. and prohibited acts in the periodical interchange of work positions

1. Principles for periodical interchange of work positions:

a/ Periodical interchange of work positions prescribed by this Decree is conducted compulsorily and regularly and applies to all cadres, public employees and servants who are arranged to hold positions in domains, branches and occupations specified in Article 8 of this Decree;

b/ Periodical interchange of work positions must be conducted in an objective, impartial, scientific and rational manner taking into account the expertise and skills of interchanged post holders; to fight factionalism and individualism; not to cause disunity in and negatively affect the stability of agencies, organizations and units;

c/ To ensure the interchange principle, not to increase or reduce the payroll of agencies, organizations and units;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Prohibited acts in periodical interchange of work positions:

a/ Periodical interchange of work positions irrelevant to the expertise and skills which post holders are doing or taking charge of;

b/ Taking advantage of regulations on periodical interchange of work positions for cadres, public employees and servants for self-seeking purposes or for mistreating cadres, public employees and servants.

Article 5. Contents and forms of periodical interchange of work positions

1. Contents of periodical interchange of work positions:

a/ On a regular basis, to interchange work position holders with the same expertise and skills from one section to another in an agency, organization or unit or between domains and areas which post holders are assigned to supervise, take charge of or manage;

b/ On a regular basis, to interchange work position holders between agencies, organizations and units under the management of agencies, organizations and units specified in Clause 1, Article 2 of this Decree.

2. Periodical interchange of work positions must be conducted only under decisions on assignment and arrangement of cadres, public employees and servants as prescribed in Clause 1 of this Article.

Article 6. Cases in which periodical interchange of work positions is not conducted

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Cadres, public employees and servants who are subject to legal proceedings or investigation or are involved in issues under inspection or examination.

3. Cadres, public employees and servants who are receiving medical treatment for fatal diseases under the Health Ministry’s regulations, attending long-term training courses, or working on special assignment.

4. Female cadres, public employees and servants who are pregnant or raising children under 36 months. This clause also applies to male cadres, public employees and servants who are raising children under 36 months (because their wives die or for other objective reasons).

Chapter 2

TERM FOR PERIODICAL INTERCHANGE AND LIST OF WORK POSITIONS WHOSE HOLDERS ARE SUBJECT TO PERIODICAL INTERCHANGE

Article 7. Term for periodical interchange of work positions

The term for interchanging work positions is three years (full 36 months) for cadres, public employees and servants whose expertise and skills are related to the management of state budget and assets and who personally work with, and settle affairs of. agencies, organizations, units and individuals.

Article 8. List of work positions in domains, branches and occupations whose holders are subject to periodical interchange

Work positions subject to periodical interchange are in the following domains, branches and occupations:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Management of goods export and import;

3. Customs, taxation, treasury and national reserve operations; management and performance of accounting and audit activities;

4. Management of state enterprises equitization; management of securities and securities market;

5. Appraisal and valuation in auctioning and debt trading activities;

6. Licensing of banking and foreign interchange operations; inspection and supervision of banking operations; management and performance of credit transactions in state credit institutions; credit appraisal and lending;

7. Management of sale, assignment and lease of land and assets on land and grant of certificates of land use right and house ownership;

8. Management and direction of planning and investment works in state agencies and state enterprises;

9. Management of foreign relation and consular activities:

10. Management and grant of registration certificates, certificates of marriage involving foreign elements, certificates, permits, judicial record cards: notaries, civil judgment executors:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.12. Management and grant of all kinds of diplomas and certificates;

13. Management and grant of certificates of registration of all kinds of vehicles, and driving licenses;

14. Management and registration of means of transport;

15. Market control, forest management;

16. Inspection activities;

17. Cadres, public employees and servants in charge of corruption prevention and combat in agencies, organizations and units specified in Clause 1, Article 2 of this Decree;

18. Traffic police; judicial police; prison management police; household management police, investigative police; economic police; administrative area police, administrative order police; police in charge of registering and managing weapons and seal-required conditional businesses; police in charge of registration and management of residence; police in charge of logistics; economic security, investigative security, entry and exit management, and cadres in charge of scout in investigative agencies of peoples police forces;

19. Cadres and employees doing logistics, technical, investment and economic jobs in the peoples army;

20. Inspection of judicial activities; prosecution activities of peoples procuracies and military procuracies of all levels: trial activities of peoples courts and military courts of all levels;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 9. List detailing

Within 60 days from the date this Decree takes effect, ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies and heads of agencies specified in Point b, Clause 2 of this Decree shall issue documents specifying lists of work positions whose holders arc subject to periodical interchange in domains, branches and occupations prescribed in Article S of this Decree which arc under their management power and send them to the Ministry of Home Affairs for sum-up and report to the Prime Minister.

Chapter 3

RESPONSIBILTIES OF IMPLEMENTATION OF PERIODICAL INTERCHANGE OF WORK POSITIONS

Article 10. Time for issuing decisions on periodical interchange of work positions and work transfer

1. Cadres, public employees and servants subject to interchange of work positions shall be interchanged in the form prescribed in Clause 2, Article 5 of this Decree and they shall be notified publicly 30 days before the interchange.

2. Authorities competent to decide on periodical interchange of work positions shall organize and create favorable conditions for cadres, public employees and servants to transfer their duties to other cadres, public employees and servants from 1 to 5 working days before switching to another position.

Article 11. Special cases

1. When agencies, organizations or units have only one working position for periodical interchange which requires expertise and skills different from other positions in those agencies, organizations or units, the interchange of that position holder shall be decided by the competent immediate supervision agencies.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 12. Responsibilities of implementation and inspection of implementation

1. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, chairmen of provincial/municipal Peoples Councils, presidents of provincial/municipal Peoples Committees and heads of other agencies, organizations and units specified in Clause 1, Article 2 of this Decree shall comply with Article 9 of this Decree; at the same time specify the competence and responsibilities for implementing the periodical interchange of work positions for their member agencies, organizations and units; and publicize regulations and plans on interchange for cadres, public employees and servants in their agencies, organizations and units.

2. Annually, ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, chairmen of provincial/municipal Peoples Councils, presidents of provincial/municipal Peoples Committees and heads of other agencies, organizations and units specified in Clause 1. Article 2 of this Decree shall direct the elaboration of plans on periodical interchange of work positions in the system of agencies, organizations and units under their management competence and monitor and supervise these plans implementation.

Article 13. Responsibilities of agencies, organizations and units

1. Agencies, organizations and units which are authorized to manage and employ cadres, public employees and servants shall conduct periodical interchange of work positions as prescribed by this Decree.

2. Heads of agencies, organizations and units shall devise plans on, organize the implementation of. supervise, inspect and report to their immediate management authorities on, periodical interchange of work positions for cadres, public employees and servants according to their competence and shall lake responsibility for their decisions.

Article 14. Responsibilities of cadres, public employees and servants in the periodical interchange of work positions

Cadres, public employees and servants shall strictly observe decisions on periodical interchange of work positions issued by the heads of their agencies, organizations or units, or competent persons.

Article 15. Responsibilities of ministries, branches and localities

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 16. Handling of violations

Violators of the provisions of this Decree and other legal provisions concerning periodical interchange of work positions shall, depending on the nature and severity of their acts, be handled in accordance with law.

Chapter 4

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 17. Implementation effect, guidance and inspection

1. This Decree takes effect 15 days after its publication in CONG BAO.

1. Cadres, public employees and servants working in agencies, organizations and units specified in Clause 1, Article 2 of this Decree who have worked for more than 36 months at positions in domains, branches and occupations prescribed in Article 8 of this Decree shall be switched to other positions as from April 1, 2008.

3. The Minister of Home Affairs shall guide, inspect and report on the implementation of this Decree to the Prime Minister in December every year.

4. Competent agencies of political organizations and socio-political organizations shall guide cadres, public employees and servants in agencies, organizations and units of political organizations and socio-political organizations on, and inspect, the implementation of this Decree.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, presidents of provincial/municipal Peoples Committees, agencies, organizations, cadres, public employees and servants shall implement this Decree.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


61.416

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!