Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 137/2020/NĐ-CP quản lý sử dụng pháo

Số hiệu: 137/2020/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 27/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Thay đổi khái niệm về pháo hoa tại Nghị định 137/2020/NĐ-CP

Ngày 27/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo.

Theo đó, tại Nghị định này định nghĩa pháo hoa như sau:

Pháo hoa là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện tạo ra các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian, không gây tiếng nổ.

Hiện hành, tại Nghị định 36/2009/NĐ-CP thì pháo hoa được định nghĩa là “sản phẩm có chứa thuốc pháo hoa, khi có các tác động của các kích thích cơ, nhiệt, hóa, điện sẽ gây phản ứng hóa học tạo hiệu ứng ánh sáng có màu sắc, gây tiếng nổ hoặc không gây tiếng nổ”.

Việc thay đổi khái niệm này là phù hợp với việc tại Nghị định 137/2020, luật pháp cho phép cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa trong các trường hợp như: Lễ cưới, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương,...

Nghị định 137/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 11/01/2021 và thay thế Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 137/2020/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2020

NGHỊ ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÁO

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an;

Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý, sử dụng pháo.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo; nguyên tắc, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối vi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên quan đến quản lý, sử dụng pháo, thuc pháo.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Pháo là sản phẩm có chứa thuốc pháo, khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện gây ra phản ứng hóa học nhành, mạnh, sinh khí, tạo ra hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian, gây ra tiếng nổ hoặc không gây ra tiếng nổ. Pháo bao gồm: Pháo nổ, pháo hoa.

a) Pháo nổ là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện gây ra tiếng nổ hoặc gây ra tiếng rít, tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian;

Pháo nổ gây ra tiếng rít, tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian được gọi là pháo hoa nổ;

Pháo hoa nổ tầm thấp là quả pháo có đường kính không lớn hơn 90 mm hoặc tầm bắn không vượt quá 120 m. Pháo hoa nổ tầm cao là quả pháo có đường kính trên 90 mm hoặc tầm bắn trên 120 m;

b) Pháo hoa là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện tạo ra các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian, không gây ra tiếng nổ.

2. Thuốc pháo, bao gồm:

a) Thuốc pháo nổ là sản phẩm trực tiếp dùng để sản xuất pháo nổ, dưới tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện tạo ra phản ứng hóa học nhanh, mạnh, tỏa nhiệt, sinh khí và tạo ra áp suất lớn gây ra tiếng nổ;

b) Thuốc pháo hoa là sản phẩm trực tiếp dùng để sản xuất pháo hoa, dưới tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện tạo ra phản ứng hóa học nhanh, mạnh, tỏa nhiệt, sinh khí và hiệu ứng ánh sáng màu sắc nhưng không gây ra tiếng nổ.

3. Bắn pháo hoa nổ tầm thấp là việc sử dụng thiết bị kỹ thuật chuyên dụng để đẩy quả pháo hoa nổ lên độ cao không vượt quá 120 m. Bắn pháo hoa nổ tầm cao là việc sử dụng ống phóng chuyên dụng và thiết bị bắn để đẩy quả pháo hoa nổ lên độ cao trên 120 m.

Điều 4. Nguyên tắc quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo

1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Việc quản lý, sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo phải bảo đảm đúng mục đích, đúng quy định vả bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường.

3. Người quản lý, sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo phải bảo đảm đủ điều kiện theo quy định.

4. Pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo và các loại giấy phép bị mất, hư hỏng phải kịp thời báo cáo cơ quan quản lý có thẩm quyền.

5. Pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo khi không còn nhu cầu, hết hạn sử dụng, không còn khả năng sử dụng phải được tiêu hủy theo quy định.

6. Việc tiêu hủy pháo, thuốc pháo phải bảo đảm đúng trình tự, an toàn, bảo vệ môi trường và theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc chiếm đoạt pháo nổ; trừ trường hợp tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, cung cấp, vận chuyển, sử dụng pháo hoa nổ theo quy định tại Nghị định này.

2. Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo hoa, thuốc pháo.

3. Mang pháo, thuốc pháo trái phép vào, ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc vào nơi cấm, khu vực cấm, khu vực bảo vệ và mục tiêu bảo vệ.

4. Lợi dụng, lạm dụng việc sử dụng pháo để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

5. Trao đổi, tặng, cho, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố pháo hoa nổ hoặc thuốc pháo để sản xuất pháo trái phép; vận chuyển, bảo quản, tiêu hủy pháo không bảo đảm an toàn hoặc làm ảnh hưởng đến môi trường.

6. Chiếm đoạt, mua, bán, trao đổi, tặng, cho, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, làm giả, sửa chữa, tẩy xóa các loại giấy phép về pháo.

7. Giao pháo hoa nổ, thuốc pháo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện theo quy định.

8. Hướng dẫn, huấn luyện, tổ chức huấn luyện cách thức chế tạo, sản xuất, sử dụng trái phép pháo dưới mọi hình thức.

9. Cố ý cung cấp thông tin sai lệch về quản lý, bảo quản pháo, thuốc pháo; không báo cáo hoặc báo cáo không kịp thời, che giấu hoặc làm sai lệch thông tin về việc mất, thất thoát, tai nạn, sự cố về pháo, thuốc pháo.

Điều 6. Quản lý, bảo quản pháo, thuốc pháo

1. Việc quản lý, bảo quản pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

a) Bảo đảm các điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định;

b) Kho cất giữ, bảo quản pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo phải bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn, phòng cháy, chữa cháy, chống sét, kiểm soát tĩnh điện và bảo vệ môi trường theo quy định, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia và các quy định của pháp luật có liên quan;

c) Kho cất giữ, bảo quản pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo phải có nội quy, quy định về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn, phòng cháy và chữa cháy; có phương án bảo vệ, bố trí lực lượng bảo vệ và tổ chức canh gác 24/24 giờ; kiểm tra, kiểm soát điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn, phòng cháy, chữa cháy đối với người, phương tiện ra, vào và làm việc trong khu vực kho; có biển cấm, biển báo, chỉ dẫn các quy định liên quan đến công tác an toàn, phòng chống cháy, nổ; niêm yết quy trình sắp xếp, bảo quản, xuất, nhập; kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phương án bảo đảm an ninh, trật tự và kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

2. Đối với pháo, thuốc pháo thu giữ từ các vụ án, vụ việc và cơ quan, tổ chức, cá nhân giao nộp phải quản lý, bảo quản chặt chẽ theo quy định của pháp luật; kho cất giữ phải bảo đảm theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

3. Quá trình bốc xếp, vận chuyển, bảo quản pháo, thuốc pháo tránh va chạm mạnh, tránh xa các nguồn nhiệt, điện; tuyệt đối cấm lửa hoặc các vật dụng có thể gây ra lửa, tia lửa.

Điều 7. Tiêu hủy pháo, thuốc pháo

1. Việc tiêu hủy pháo, thuốc pháo phải bảo đảm tuyệt đối an toàn, làm mất hoàn toàn tính năng, tác dụng, không thể khôi phục lại trạng thái ban đầu, phải tuân thủ đúng quy trình, quy định được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Thủ trưởng cơ quan Quân sự cấp huyện hoặc Công an cấp huyện trở lên phê duyệt phương án gồm: Thời gian, địa điểm, phương pháp, cách thức tiêu hủy, thành phần Hội đồng tham gia tiêu hủy, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố trong quá trình tiêu hủy và hạn chế ảnh hưởng đến môi trường. Địa điểm tiêu hủy phải biệt lập, cách xa nơi dân cư, công trình công cộng và hạn chế ảnh hưởng đến môi trường.

3. Phương pháp tiêu hủy

a) Đối với các loại pháo, vỏ bằng vật liệu không chịu nước thì phải tháo bỏ hộp, giấy bảo quản, sau đó ngâm vào nước cho đến khi vỏ và thành phẩm tách rời nhau. Tiến hành vớt các vật liệu bằng giấy, bìa, cặn không tan trong nước để riêng, đem phơi khô và tiêu hủy bằng cách đốt hoặc chôn lấp; đối với nước có chứa hóa chất còn lại phải chôn lấp tại các địa điểm đã được Thủ trưởng cơ quan Quân sự cấp huyện hoặc Công an cấp huyện trở lên phê duyệt;

b) Đối với các loại pháo, vỏ bằng vật liệu chịu nước thì phải tháo bỏ tách riêng phần vỏ và thuốc pháo. Đối với vỏ thì tiêu hủy bằng cách đốt hoặc chôn lấp; thuốc pháo phải ngâm vào nước cho đến khi thuốc pháo ngậm đủ nước làm mất tính năng nổ, cặn không tan đem phơi khô và tiêu hủy bằng cách đốt hoặc chôn lấp tại các địa điểm đã được Thủ trưởng cơ quan Quân sự cấp huyện hoặc Công an cấp huyện trở lên phê duyệt;

c) Đối với thuốc pháo thực hiện như tiêu hủy thuốc pháo quy định tại điểm b khoản này.

4. Trình tự, thủ tục tiêu hủy

a) Sau khi có quyết định tiêu hủy của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan Quân sự cấp huyện hoặc cơ quan Công an cấp huyện trở lên phải thành lập Hội đồng tiêu hủy và xây dựng phương án tiêu hủy. Thành phần Hội đồng tiêu hủy bao gồm: Đại diện cơ quan tiêu hủy là Chủ tịch Hội đồng; đại diện cơ quan kỹ thuật chuyên ngành và cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về môi trường cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm tiêu hủy là thành viên Hội đồng. Phương án tiêu hủy phải bảo đảm tuyệt đối an toàn, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường;

b) Sau khi tiêu hủy, phải tiến hành kiểm tra lại hiện trường, bảo đảm tất cả pháo tiêu hủy đã bị làm mất khả năng phục hồi tính năng, tác dụng. Kết quả tiêu hủy phải được lập thành biên bản, có xác nhận của Chủ tịch và các thành viên Hội đồng.

5. Trường hợp pháo, thuốc pháo do các tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình sản xuất còn tồn đọng, hư hỏng, hết hạn sử dụng thì người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp tổ chức thực hiện tiêu hủy pháo, thuốc pháo theo quy trình tại địa điểm được cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Quốc phòng phê duyệt. Sau khi tiêu hủy phải báo cáo kết quả về cơ quan Quân sự, cơ quan Công an trực tiếp quản lý, cấp giấy phép.

Điều 8. Giám định tư pháp về pháo, thuốc pháo

1. Cơ quan có thẩm quyền giám định tư pháp về pháo, thuốc pháo, bao gồm:

a) Viện Khoa học hình sự thuộc Bộ Công an;

b) Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Công an cấp tỉnh;

c) Phòng Giám định Kỹ thuật hình sự thuộc Bộ Quốc phòng.

2. Trình tự, thủ tục giám định pháo, thuốc pháo thực hiện theo quy định của Luật Giám định tư phápBộ luật Tố tụng hình sự.

Điều 9. Trường hợp được sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ

1. Pháo hoa, pháo hoa nổ được sử dụng theo quy định tại Điều 11 và Điều 17 Nghị định này.

2. Các cơ quan, tổ chức sử dụng pháo hoa nổ để biểu diễn, thi đấu phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép và do tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được giao nhiệm vụ sản xuất, cung cấp.

Chương II

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÁO

Điều 10. Nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ

1. Việc nghiên cứu, sản xuất, cung cấp pháo hoa nổ theo đơn đặt hàng của các cơ quan nhà nước phải bảo đảm quy định của pháp luật về an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường; có nội quy, phương án bảo vệ; bảo đảm nguồn lực, trang thiết bị đáp ứng khả năng phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường; địa điểm nghiên cứu, sản xuất và kho bảo quản phải bảo đảm khoảng cách an toàn đối với khu dân cư, công trình công cộng, văn hóa, xã hội, lịch sử, khu vực bảo vệ, nơi cấm, khu vực cấm; người quản lý và người lao động trực tiếp tham gia nghiên cứu, sản xuất phải được huấn luyện về kỹ thuật an toàn, phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình nghiên cứu, sản xuất.

2. Thủ tướng Chính phủ quyết định tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được phép nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp pháo hoa nổ theo đơn đặt hàng của cơ quan nhà nước và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Việc cung cấp cho các cơ quan, tổ chức được phép sử dụng pháo hoa nổ chỉ được thực hiện trong các trường hợp quy định tại Điều 11 Nghị định này.

3. Việc nghiên cứu, sản xuất pháo hoa nổ theo đơn đặt hàng của các cơ quan nhà nước được thực hiện theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

4. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu bao gồm: Văn bản đề nghị, trong đó nêu cụ thể chủng loại, số lượng pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ và thiết bị, phụ kiện bắn pháo hoa nổ, phương tiện vận chuyển; bản sao quyết định thành lập hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; giấy giới thiệu kèm theo bản sao một trong các loại giấy tờ sau: Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Chứng minh quân nhân của người đến liên hệ.

Hồ sơ đề nghị lập thành 01 bộ, nộp tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an có trách nhiệm cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này; trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu có thời hạn 60 ngày.

Điều 11. Các trường hợp tổ chức bắn pháo hoa nổ

1. Tết Nguyên đán

a) Các thành phố trực thuộc trung ương và tỉnh Thừa Thiên Huế được bắn pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút; các tỉnh còn lại được bắn pháo hoa nổ tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút;

b) Thời gian bắn vào thời điểm giao thừa Tết Nguyên đán.

2. Giỗ Tổ Hùng Vương

a) Tỉnh Phú Thọ được bắn pháo hoa nổ tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút, địa điểm bắn tại khu vực Đền Hùng;

b) Thời gian bắn vào 21 giờ ngày 09 tháng 3 âm lịch.

3. Ngày Quốc khánh

a) Các thành phố trực thuộc trung ương và tỉnh Thừa Thiên Huế được bắn pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút; các tỉnh còn lại được bắn pháo hoa nổ tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút;

b) Thời gian bắn vào 21 giờ ngày 02 tháng 9.

4. Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ

a) Tỉnh Điện Biên được bắn pháo hoa nổ tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút, địa điểm bắn tại Thành phố Điện Biên Phủ;

b) Thời gian bắn vào 21 giờ ngày 07 tháng 5.

5. Ngày Chiến thắng (ngày 30 tháng 4 dương lịch)

a) Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được bắn pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút;

b) Thời gian bắn vào 21 giờ ngày 30 tháng 4.

6. Kỷ niệm ngày giải phóng, ngày thành lập các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

a) Các thành phố trực thuộc trung ương và tỉnh Thừa Thiên Huế được bắn pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút; các tỉnh còn lại được bắn pháo hoa nổ tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút;

b) Thời gian bắn vào 21 giờ ngày giải phóng, ngày thành lập các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

7. Sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao mang tính quốc gia, quốc tế.

8. Trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 12. Thẩm quyền, thủ tục cho phép bắn pháo hoa nổ

1. Các trường hợp tổ chức bắn pháo hoa nổ quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 11 Nghị định này do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để quyết định và phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện theo quy định.

2. Trường hợp tổ chức bắn pháo hoa nổ theo quy định tại khoản 7 và khoản 8 Điều 11 Nghị định này và các trường hợp thay đổi tầm bắn, thời lượng bắn pháo hoa nổ do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

3. Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nhu cầu tổ chức bắn pháo hoa nổ theo quy định tại khoản 7 và khoản 8 Điều 11 Nghị định này hoặc muốn thay đổi tầm bắn, thời lượng bắn pháo hoa nổ, phải đề nghị bằng văn bản với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước 30 ngày. Nội dung văn bản phải nêu rõ số lượng, tầm bắn, số điểm bắn, thời gian, thời lượng và địa điểm dự kiến bắn pháo hoa nổ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 13. Cấp giấy phép vận chuyển pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ

1. Tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, cung cấp pháo hoa nổ thì được phép vận chuyển pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ.

2. Việc vận chuyển pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ thực hiện theo quy định sau đây:

a) Phải có giấy phép vận chuyển hoặc mệnh lệnh vận chuyển của cơ quan có thẩm quyền;

b) Người và phương tiện chuyên dùng vận chuyển pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ phải đáp ứng yêu cầu về vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp theo quy định;

c) Sử dụng phương tiện chuyên dùng bảo đảm điều kiện vận chuyển pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ và bảo đảm an toàn, phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường;

d) Không được chở pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ, phụ kiện bắn pháo hoa nổ và người trên cùng một phương tiện, trừ người có trách nhiệm trong việc vận chuyển;

đ) Không dừng, đỗ phương tiện vận chuyển pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ ở nơi đông người, khu vực dân cư, gần trạm xăng dầu, nơi có công trình quan trọng về quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, ngoại giao. Trường hợp cần nghỉ qua đêm hoặc do sự cố phải thông báo ngay cho cơ quan Quân sự, cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp bảo vệ khi cần thiết và có phương án bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ, hư hỏng, mất.

3. Việc vận chuyển pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ của các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng sản xuất, cung cấp phục vụ bắn pháo hoa nổ theo quy định tại Điều 11 Nghị định này. Hồ sơ, thủ tục gồm:

a) Hồ sơ đề nghị, gồm: Văn bản đề nghị nêu rõ lý do, số lượng, chủng loại pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ cần vận chuyển, nơi đi, nơi đến, thời gian và tuyến đường vận chuyển, họ và tên, địa chỉ của người chịu trách nhiệm vận chuyển, người điều khiển phương tiện, biển kiểm soát của phương tiện; đơn đặt hàng của cơ quan nhà nước hoặc giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu của cơ quan có thẩm quyền; giấy giới thiệu kèm theo bản sao một trong các loại giấy tờ sau: Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Chứng minh quân nhân của người đến liên hệ. Trường hợp vận chuyển pháo hoa nổ quy định tại khoản 7 và khoản 8 Điều 11 Nghị định này thì hồ sơ phải có thêm văn bản đồng ý của Thủ tướng Chính phủ;

b) Hồ sơ quy định tại điểm a khoản này lập thành 01 bộ và nộp tại Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam cấp giấy phép vận chuyển theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Giấy phép vận chuyển chỉ có giá trị cho một lượt vận chuyển; trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày hoàn tất việc vận chuyển, phải nộp lại cho cơ quan đã cấp giấy phép.

Điều 14. Điều kiện nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa, thuốc pháo hoa

1. Việc nghiên cứu, sản xuất pháo hoa, thuốc pháo hoa do tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện và phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

a) Tổ chức, doanh nghiệp được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất pháo hoa, thuốc pháo hoa;

b) Phải được cơ quan Công an có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường;

c) Có nội quy ra, vào tổ chức, doanh nghiệp, phương án bảo đảm an ninh, trật tự; kiểm soát phương tiện, đồ vật, hàng hóa được vận chuyển ra, vào tổ chức, doanh nghiệp; tổ chức lực lượng bảo vệ 24/24 giờ;

d) Có nội quy, trang bị đầy đủ phương tiện, tổ chức lực lượng, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy, phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tổ chức diễn tập phương án ứng phó sự cố cháy, nổ và các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định;

đ) Thực hiện các biện pháp giảm thiểu, thu gom, xử lý nguyên liệu, phế thải và xử lý ô nhiễm môi trường tại chỗ; không để rò rỉ, phát tán độc hại ra môi trường; bảo đảm nguồn lực, trang thiết bị đáp ứng khả năng phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường;

e) Địa điểm nghiên cứu, sản xuất và kho bảo quản phải bảo đảm khoảng cách an toàn đối với khu dân cư, công trình công cộng, văn hóa, xã hội, lịch sử, khu vực bảo vệ, nơi cấm, khu vực cấm;

g) Phải có phương tiện, thiết bị phù hợp để kiểm tra, giám sát các thông số kỹ thuật và phục vụ công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm trong quá trình nghiên cứu, sản xuất; có nơi thử nghiệm riêng biệt;

h) Sản phẩm phải bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; sản phẩm phải có nhãn hiệu, nước sản xuất, năm sản xuất, hạn sử dụng;

i) Người quản lý và người lao động trực tiếp tham gia nghiên cứu, sản xuất phải được huấn luyện về kỹ thuật an toàn.

2. Việc kinh doanh pháo hoa phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

a) Chỉ tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được kinh doanh pháo hoa và phải được cơ quan Công an có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường;

b) Kho, phương tiện vận chuyển, thiết bị, dụng cụ phục vụ kinh doanh pháo hoa phải phù hợp, bảo đảm điều kiện về bảo quản, vận chuyển, phòng cháy và chữa cháy;

c) Người quản lý, người phục vụ có liên quan đến kinh doanh pháo hoa phải được huấn luyện về kỹ thuật an toàn;

d) Chỉ được kinh doanh pháo hoa bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định.

3. Việc xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa, thuốc pháo hoa phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

a) Tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được phép nghiên cứu, sản xuất pháo hoa, thuốc pháo hoa thì được xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa, thuốc pháo hoa;

b) Pháo hoa xuất khẩu, nhập khẩu phải bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; chủng loại, nhãn hiệu, số hiệu, ký hiệu, nước sản xuất, năm sản xuất, hạn sử dụng trên từng loại pháo hoa.

Điều 15. Thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa, thuốc pháo hoa

1. Hồ sơ đề nghị bao gồm: Văn bản đề nghị, trong đó nêu cụ thể chủng loại, số lượng pháo hoa, thuốc pháo hoa, phương tiện vận chuyển; bản sao quyết định thành lập hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; giấy giới thiệu kèm theo bản sao một trong các loại giấy tờ sau: Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Chứng minh quân nhân của người đến liên hệ.

2. Hồ sơ đề nghị lập thành 01 bộ, nộp tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này; trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu có thời hạn 60 ngày.

Điều 16. Thủ tục cấp Giấy phép mua, vận chuyển pháo hoa để kinh doanh

1. Thủ tục cấp giấy phép mua pháo hoa để kinh doanh

a) Các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng khi mua pháo hoa để kinh doanh phải lập hồ sơ đề nghị bao gồm: Văn bản đề nghị cấp Giấy phép mua pháo hoa, trong đó nêu rõ số lượng, chủng loại, tên tổ chức, doanh nghiệp, sản xuất, kinh doanh pháo hoa; giấy giới thiệu kèm theo bản sao một trong các loại giấy tờ sau: Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Chứng minh quân nhân của người đến liên hệ;

b) Hồ sơ đề nghị lập thành 01 bộ, nộp tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cấp giấy phép mua theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

c) Giấy phép mua pháo hoa để kinh doanh có thời hạn 30 ngày.

2. Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển pháo hoa cho tổ chức, doanh nghiệp để kinh doanh

a) Hồ sơ đề nghị bao gồm: Văn bản đề nghị nêu rõ lý do, số lượng, chủng loại pháo hoa cần vận chuyển, nơi đi, nơi đến, thời gian và tuyến đường vận chuyển, họ, tên, địa chỉ của người chịu trách nhiệm vận chuyển, người điều khiển phương tiện, biển kiểm soát của phương tiện, giấy giới thiệu kèm theo bản sao một trong các loại giấy tờ sau: Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Chứng minh quân nhân của người đến liên hệ;

b) Hồ sơ đề nghị lập thành 01 bộ, nộp tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cấp giấy phép vận chuyển theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

c) Giấy phép vận chuyển chỉ có giá trị cho một lượt vận chuyển; trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày hoàn tất việc vận chuyển, phải nộp lại cho cơ quan đã cấp giấy phép.

Điều 17. Sử dụng pháo hoa

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa trong các trường hợp sau: Lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi sử dụng pháo hoa chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa.

Điều 18. Huấn luyện về kỹ thuật an toàn trong sản xuất, quản lý, bảo quản, sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo

1. Đối tượng phải huấn luyện về kỹ thuật an toàn trong sản xuất, quản lý, bảo quản và sử dụng pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ

a) Người quản lý;

b) Người lao động trực tiếp sản xuất pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ;

c) Người được giao quản lý kho pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ;

d) Chỉ huy bắn pháo hoa nổ;

đ) Người sử dụng pháo hoa nổ;

e) Người bảo vệ, bốc dỡ tại kho pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ; người áp tải, điều khiển phương tiện vận chuyển pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ.

2. Đối tượng phải huấn luyện kỹ thuật an toàn trong sản xuất, kinh doanh pháo hoa

a) Người quản lý;

b) Người lao động trực tiếp sản xuất pháo hoa, thuốc pháo hoa;

c) Người được giao quản lý kho pháo hoa, thuốc pháo hoa.

3. Nội dung huấn luyện

a) Quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, quản lý, bảo quản và sử dụng pháo hoa nổ, thuốc pháo; hoạt động sản xuất, kinh doanh pháo hoa;

b) Yêu cầu an toàn khi tiếp xúc với pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo; biện pháp về quản lý, kỹ thuật bảo đảm an toàn trong hoạt động sản xuất, quản lý, bảo quản và sử dụng pháo hoa nổ, thuốc pháo và trong sản xuất, kinh doanh pháo hoa; tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo; dấu hiệu, biểu trưng và ký hiệu nguy hiểm của bao gói, thùng chứa và phương tiện vận chuyển; cách sắp xếp, bảo quản pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo; yêu cầu về an toàn khi bốc xếp, bảo quản, vận chuyển trong phạm vi kho và trên phương tiện vận chuyển;

c) Nhận diện nguy cơ, yếu tố nguy hiểm, đánh giá rủi ro về các mặt an ninh, an toàn, phòng chống cháy, nổ, thiên tai trong hoạt động sản xuất, quản lý, bảo quản và sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo;

d) Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố trong hoạt động sản xuất, quản lý, bảo quản, sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo;

đ) Yêu cầu an toàn khi vận hành máy, thiết bị sản xuất và phương pháp làm việc an toàn;

e) Yêu cầu về kho chứa, phương tiện, thiết bị bảo đảm an toàn, phòng cháy, chữa cháy, chống sét, kiểm soát tĩnh điện kho bảo quản;

g) Thành phần, tính chất, phân loại và chất lượng pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo; các quy định về thử nghiệm, kiểm tra và biện pháp bảo đảm chất lượng pháo hoa, pháo hoa nổ; yêu cầu về bao bì, ghi nhãn pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo;

h) Quy trình xuất, nhập, thống kê pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo;

i) Các phương pháp bắn và biện pháp bảo đảm an toàn khi bắn pháo hoa nổ; ảnh hưởng của bắn pháo hoa nổ đối với công trình, môi trường và con người; xác định khoảng cách an toàn khi bắn pháo hoa nổ; xây dựng phương án bắn pháo hoa nổ.

4. Trình tự, thủ tục huấn luyện

a) Hồ sơ đề nghị huấn luyện bao gồm: Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; Giấy giới thiệu kèm theo bản sao một trong các giấy tờ sau: Thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Chứng minh quân nhân của người đến liên hệ; danh sách cá nhân tham gia huấn luyện, trong đó ghi rõ thông tin: Họ tên, ngày, tháng, năm sinh, vị trí công tác, trình độ chuyên môn, chức vụ; kèm theo 02 ảnh màu chụp kiểu chân dung cỡ 03 cm x 04 cm, mặc trang phục theo quy định (ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ);

b) Hồ sơ đề nghị lập thành 01 bộ, nộp tại cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 6 Điều này. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và tổ chức huấn luyện.

5. Việc tổ chức huấn luyện do cơ quan có thẩm quyền huấn luyện và được thực hiện như sau:

a) Xây dựng kế hoạch và ra quyết định về việc mở lớp huấn luyện;

b) Bố trí cán bộ huấn luyện bảo đảm tiêu chuẩn thực hiện huấn luyện;

c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định mở lớp huấn luyện, cơ quan thẩm quyền quy định tại khoản 6 Điều này có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị và tổ chức huấn luyện;

d) Sau khi thực hiện huấn luyện, phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch, gồm: Đại diện cơ quan có thẩm quyền huấn luyện là Chủ tịch hội đồng; đại diện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng; đại diện cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị huấn luyện là thành viên hội đồng và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn về quản lý, sản xuất, bảo quản và sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này. Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn có giá trị thời hạn 4 năm.

6. Thẩm quyền huấn luyện: Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức huấn luyện, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng; Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức huấn luyện, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công an.

Điều 19. Trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp được nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo

1. Duy trì thường xuyên, liên tục các điều kiện về an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố, bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo.

2. Việc sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo phải bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chủng loại, nhãn hiệu, nước sản xuất, năm sản xuất, hạn sử dụng.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ, NGÀNH VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Điều 20. Trách nhiệm của Bộ Công an

1. Giúp Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về pháo trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

2. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về pháo theo quy định của Nghị định này và quy định khác của pháp luật có liên quan, bao gồm:

a) Kiến nghị Chính phủ ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng pháo;

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý, sử dụng pháo; vận động nhân dân giao nộp pháo;

c) Tổ chức đăng ký và cấp giấy phép về pháo theo thẩm quyền;

d) Phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về pháo;

đ) Tổ chức thực hiện việc thu hồi, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy đối với pháo do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an giao nộp;

e) Kiểm tra việc quản lý, sử dụng pháo đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an;

g) Thống kê, tổng hợp tình hình, kết quả về công tác quản lý, sử dụng pháo theo thẩm quyền;

h) Thực hiện kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; khen thưởng và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng pháo;

i) Bộ trưởng Bộ Công an ban hành danh mục pháo hoa, pháo hoa nổ; quy định danh mục chi tiết mã số HS các loại pháo.

3. Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương xây dựng bộ quy chuẩn kỹ thuật an toàn trong nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy pháo.

Điều 21. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng

1. Chỉ đạo lực lượng Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Dân quân tự vệ tiến hành tuần tra, kiểm soát ở khu vực biên giới, biển, đảo để phát hiện, xử lý các hành vi mua, bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các loại pháo.

2. Căn cứ vào kế hoạch bán pháo hoa nổ của các địa phương, chủ động tổ chức sản xuất pháo hoa nổ bảo đảm đúng số lượng, chất lượng. Chỉ được phép cung cấp pháo hoa nổ cho các đơn vị, địa phương được phép tổ chức bắn pháo hoa nổ theo quy định.

3. Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được phép nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp, vận chuyển pháo hoa nổ, thuốc pháo hoa nổ, pháo hoa, thuốc pháo hoa thực hiện việc quản lý, sử dụng pháo theo quy định.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị quốc phòng có liên quan chuẩn bị nhân lực, thiết bị, phương tiện kỹ thuật và tổ chức chỉ huy bắn pháo hoa nổ bảo đảm an toàn, phòng chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường.

5. Tổ chức cấp giấy phép vận chuyển hoặc Mệnh lệnh vận chuyển đối với các đối tượng theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định này.

6. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện việc vận chuyển, bắn pháo hoa nổ bảo đảm an toàn và đúng quy định.

7. Phối hợp với Bộ Công an thực hiện việc quản lý, bảo quản, tiêu hủy pháo các loại.

Điều 22. Trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Theo dõi, kiểm tra việc tổ chức bắn pháo hoa nổ của các địa phương; tổng hợp tình hình, báo cáo đề xuất với Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức bắn pháo hoa nổ.

2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức hội thi bắn pháo hoa quốc tế tại Việt Nam sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

3. Báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc thay đổi tầm bắn, thời lượng bắn pháo hoa nổ đối với các trường hợp theo quy định khoản 3 Điều 12 Nghị định này.

Điều 23. Trách nhiệm của các bộ, ngành có liên quan

1. Bộ Công Thương có trách nhiệm chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi sản xuất, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, nhập khẩu, xuất khẩu, sử dụng trái phép các loại pháo.

2. Bộ Tài chính có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng Hải quan tiến hành kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu để ngăn chặn, xử lý các trường hợp nhập khẩu, xuất khẩu trái phép các loại pháo; bảo đảm kinh phí phục vụ cho việc tổ chức thực hiện Nghị định này.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo; tuyên truyền, vận động nhân dân phát hiện, giao nộp pháo.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo trong hệ thống giáo dục.

5. Các bộ, ngành có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quy định cụ thể việc quản lý, sử dụng pháo; cung cấp số liệu phục vụ thống kê nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc nội dung quản lý nhà nước về pháo.

6. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng quy định của pháp luật về sử dụng pháo.

Điều 24. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, sử dụng pháo.

2. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo.

3. Bảo đảm kinh phí cho việc tổ chức bắn pháo hoa tại địa phương theo quy định của pháp luật.

4. Quản lý chặt chẽ và thực hiện đúng quy định về tầm bắn pháo hoa, thời gian, thời lượng và địa điểm tổ chức bắn pháo hoa. Thông báo kết quả thực hiện về Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5. Thực hiện kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; khen thưởng và xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng pháo.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 25. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 11 tháng 01 năm 2021, thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.

Điều 26. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, NC (2).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

PHỤ LỤC I

(Kèm theo Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ)

BỘ CÔNG AN
CỤC CẢNH SÁT QLHC VỀ TTXH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./GP

GIẤY PHÉP
XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU PHÁO HOA NỔ, THUỐC PHÁO NỔ VÀ THIẾT BỊ PHỤ KIỆN BẮN PHÁO HOA NỔ
(Có giá trị đến ngày …….. tháng …….. năm………….)

Xét hồ sơ đề nghị của ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

CỤC CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI

Cho phép tổ chức, doanh nghiệp: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật: ………………………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………

Số CCCD/CMND/HC/CMQN: ………………………………………………………………………

Ngày cấp: ……../……../……….. Cơ quan cấp: …………………………………………………..

Được...(1) ………………………………………………………………………

Loại, số lượng: ….(2) …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Phương tiện vận chuyển: ……………………………………………………………………………….

Qua cửa khu: …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Hà Nội, ngày … tháng … năm....
…(3)…

Ghi chú:

(1) Ghi nhập khẩu hoặc xuất khẩu pháo hoa nổ, thuốc pháo hoa nổ, thiết bị phụ kiện bắn pháo hoa nổ.

(2) Ghi cụ thể loại, số lượng pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ, thiết bị phụ kiện bắn pháo hoa nổ. Trường hợp xuất khẩu, nhập khẩu số lượng lớn phải có bản phụ lục kèm theo.

(3) Chức danh, cấp hàm, họ tên và chữ ký của người cấp giấy phép.

PHỤ LỤC II

(Kèm theo Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ)

BỘ CÔNG AN
CỤC CẢNH SÁT QLHC VỀ TTXH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./GP

GIẤY PHÉP
XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU PHÁO HOA, THUỐC PHÁO HOA

(Có giá trị đến ngày …. tháng …. năm…..)

Xét hồ sơ đề nghị của ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

CỤC CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI

Cho phép tổ chức, doanh nghiệp: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật: ………………………………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………

Số CCCD/CMND/HC/CMQN: ………………………………………………………………………

Ngày cấp: ……../……../……….. Cơ quan cấp: …………………………………………………..

Được...(1) ………………………………………………………………………

Loại, số lượng: ….(2) …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Phương tiện vận chuyển: ……………………………………………………………………………….

Qua cửa khu: …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Hà Nội, ngày … tháng … năm....
…(3)…

Ghi chú:

(1) Ghi nhập khẩu hoặc xuất khẩu pháo hoa, thuốc pháo hoa.

(2) Ghi cụ thể loại, số lượng pháo hoa, thuốc pháo hoa. Trường hợp xuất khẩu, nhập khẩu số lượng lớn phải có bản phụ lục kèm theo.

(3) Chức danh, cấp hàm, họ tên và chữ ký của người cấp giấy phép.

PHỤ LỤC III

(Kèm theo Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ)

BỘ CÔNG AN
CỤC CẢNH SÁT QLHC VỀ TTXH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./GP

GIẤY PHÉP
MUA PHÁO HOA

(Có giá trị đến ngày ……. tháng ……. năm……….)

Xét hồ sơ đề nghị của ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

CỤC CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI

Cho phép tổ chức, doanh nghiệp: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………..

Người đại diện: …………………………………………………………………………..

Chức vụ: ………………………………………………………………………………….

Số CCCD/CMND/HC/CMQN: ………………………………………………………………………

Ngày cấp: ……../……../……….. Cơ quan cấp: …………………………………………………..

Được mua pháo hoa:

Loại, số lượng: ...(1)…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Tại tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh pháo hoa: ………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………

….., ngày …. tháng …. năm……
….(2)…..

Ghi chú:

(1) Ghi cụ thể loại, số lượng pháo hoa được mua. Trường hợp mua số lượng lớn phải có bản phụ lục kèm theo.

(2) Chức danh, cấp hàm, họ tên và chữ ký của người cấp giấy phép.

PHỤ LỤC IV

(Kèm theo Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ)

…(1)…
…(2)…

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./GP

GIẤY PHÉP
VẬN CHUYỂN PHÁO HOA, PHÁO HOA NỔ, THUỐC PHÁO

(Có giá trị đến ngày … tháng …. năm………)

Xét hồ sơ đề nghị của …………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

... (2)...

Cho phép tổ chức, doanh nghiệp: ……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………

Người chịu trách nhiệm vận chuyển: ………………………………………………………………..

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………

Số CCCD/CMND/HC/CMQN: …………………………………………………………………………..

Ngày cấp: ……./…../……….. Cơ quan cấp: ………………………..……………………………

Được vận chuyển pháo hoa:

Loại, số lượng: ...(3) ……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Phương tiện vận chuyển: …………………Biển kiểm soát:……………………………………

Thời gian vận chuyển: ……………………………………………………………………………

Họ và tên người điều khiển phương tiện: ………………………………………………………..

Nơi đi: ………………………………………………………………………………………………

Nơi đến: ………………………………………………………………………………………………

Tuyến đường vận chuyển: ………………………………………………………………………..

……., ngày tháng năm……
….(4)…

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan trực tiếp quản lý.

(2) Tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.

(3) Ghi cụ thể loại, số lượng vận chuyển. Trường hợp vận chuyển số lượng lớn phải có bản phụ lục kèm theo.

(4) Chức danh, cấp hàm, họ tên và chữ ký của người cấp giấy phép.

PHỤ LỤC V

(Kèm theo Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ)

1. Mặt trước:

…………..(1)…………

…………..(2)…………

GIẤY CHỨNG NHẬN
HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN

2. Mặt sau:

…………..(1)…………

…………..(2)…………Ảnh
03 cm x 04 cm


Số: …………………………./GCN

Có giá trị đến ngày…../…../…….

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan quản lý cấp trên.

(2) Tên cơ quan cấp giấy chứng nhận.

(3) Nội dung huấn luyện.

(4) Chức danh, cấp hàm, họ tên và chữ ký của người cấp giấy chứng nhận.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY CHỨNG NHẬN
HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN

Cấp cho ông/bà:…………………………………..

Sinh ngày:…………………………………………

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp: ………………

……………………………………………………..

Chức vụ: …………………………………………

Đã hoàn thành chương trình: Huấn luyện về

……(3)…………………………………………….

Cơ quan huấn luyện: …………………………..

Từ ngày: …………tháng……năm……………..

đến ngày: …………tháng……năm……………..

Địa điểm mở lớp: ……………………………….

……….., ngày…..tháng…..năm……
…..(4)……

GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 137/2020/ND-CP

Hanoi, November 27, 2020

 

DECREE

ON MANAGEMENT AND USE OF PYROTECHNICS

Pursuant to Law on Governmental Organization dated July 19, 2015; Law on amendments to Law on Government Organization and Law on Local Governmental Organization dated November 22, 2019;

Pursuant to the Law on People’s public security forces dated November 20, 2018;

At the request of the Minister of Public Security;

The Government promulgates Decree on management and use of pyrotechnics.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Decree prescribes management and use of pyrotechnics and pyrotechnic compositions; principles and responsibilities of agencies, organizations and individuals in managing and using pyrotechnics and pyrotechnic compositions to ensure national security, social order and safety, protect human’s rights, citizenship rights and serve socio-economic development.

Article 2. Regulated entities

This Decree applies to agencies, organizations, enterprises and individuals related to management and use of pyrotechnics and pyrotechnic compositions.

Article 3. Term interpretation

In this Decree, terms below are construed as follows:

1. “pyrotechnic” refers to a device containing pyrotechnic compositions which, upon mechanical, chemical, thermal or electrical impact, will cause rapid and intense chemical reactions, become volatile, produce sound, light and color with or without explosion(s). Pyrotechnics consist of: Firecrackers and consumer fireworks.

a) Firecrackers are products manufactured manually or industrially which, upon mechanical, chemical, thermal or electrical impact, will emit explosion sound effect or emit whistling, explosion sound and colorful effects;

Firecrackers that emit a whistling, explosive sound and color effect shall be referred to as fireworks;

Short-range fireworks are firecrackers that have no more than 90 mm in diameter or do not travel more than 120 m. High-range fireworks are firecrackers that have more than 90 mm in diameter or travel more than 120 m;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Pyrotechnic composition consists of:

a) Explosive pyrotechnic composition is a product directly used to manufacture fireworks, creates rapid, intense, exothermic and fuming chemical reactions and generates large pressure and explosion sound effects under mechanical, thermal, chemical or electrical impact;

b) Consumer firework pyrotechnic composition is a product directly used to manufacture consumer fireworks, creates rapid, intense, exothermic and fuming chemical reactions and generates colorful effects without emitting explosion sound effects under mechanical, thermal, chemical or electrical impact.

3. “firing short-range consumer fireworks” refers to the use of specialized technical devices to propel the consumer fireworks to a height no higher than 120 m. “firing long-range consumer fireworks” refers to the use of specialized launch tubes and propellers to propel the consumer fireworks to a height of higher than 120 m.

Article 4. Principles in managing and using pyrotechnics and pyrotechnic compositions

1. Complying with Constitutions and regulations and law of Socialist Republic of Vietnam.

2. Ensuring that management and use of consumer fireworks, fireworks and pyrotechnic compositions is for the right purposes, compliant with regulations and law and environmentally friendly.

3. Ensuring eligibility of individuals managing and using consumer fireworks, fireworks and pyrotechnic compositions as per the law.

4. Reporting to competent authorities if consumer fireworks, fireworks, pyrotechnic compositions or if the license is missing.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Ensuring adequate procedures, safety and environmental protection when disposing pyrotechnics and pyrotechnic compositions as per the law.

Article 5. Prohibited acts

1. Conducting research, making, manufacturing, trading, importing, exporting, storing, transporting, using or appropriating fireworks; except for organizations and enterprises affiliated to Ministry of National Defense assigned by the Prime Minister to conduct research, manufacture, import, export, provide, transport and/or use fireworks according to this Decree.

2. Conducting research, creating, manufacturing, trading, importing, exporting, storing, transporting or using consumer fireworks or pyrotechnic compositions illegally.

3. Carrying pyrotechnics or pyrotechnic compositions into or out of territory of Socialist Republic of Vietnam or into restricted areas, restricted zones, protected areas and protected targets.

4. Abusing or exploiting pyrotechnics to violate national security, social order, safety, life, health, property, legal rights and benefits of agencies, organizations and individuals.

5. Exchanging, gifting, giving, sending, borrowing, lending, hiring, leasing or mortgaging fireworks or pyrotechnic compositions to illegally manufacture pyrotechnics; transporting, preserving or disposing pyrotechnics in an unsafe manner or in a manner that affects the environment.

6. Appropriating, trading, exchanging, gifting, giving, borrowing, lending, hiring, leasing, mortgaging, fabricating, falsifying or modifying pyrotechnic-related certificates.

7. Assigning fireworks or pyrotechnic compositions to ineligible agencies, organizations or individuals as per the law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9. Intentionally providing false information on managing and preserving pyrotechnics or pyrotechnic compositions; failing to promptly report, concealing or falsifying information on losses, incidents or accidents related to pyrotechnics and pyrotechnic compositions.

Article 6. Management and preservation of pyrotechnics and pyrotechnic compositions

1. Management and preservation of consumer fireworks, fireworks and pyrotechnic compositions must meet following requirements:

a) Ensuring security, order, safety and fire safety requirements as per the law; and

b) Location for storage and preservation of consumer fireworks, fireworks and pyrotechnic compositions must be guaranteed in terms of security, order, safety, fire safety, lightning protection, static control and environmental protection according to national technical regulations, national technical standards and relevant law provisions;

c) Location for storage and preservation of consumer fireworks, fireworks and pyrotechnic compositions must develop regulations on ensuring security, order, safety, fire protection; develop protection measures, assign guard forces and organize guard around the clock; examine, control security, safety, fire safety, fire fighting conditions for individuals and vehicles entering, leaving and working in storage area; install restriction signs and signs for regulations related to safety, fire prevention; post procedures for arranging, preserving, extracting and supplying; emergency response plans; fire prevention, rescue and evacuation measures; security and order measures, plans or measures for preventing and responding to chemical hazards; fully equip fire prevention and firefighting equipment and devices.

2. For pyrotechnics and pyrotechnic compositions collected from cases and agencies, submitting organizations and individuals must stringently manage and preserve the pyrotechnics, pyrotechnic compositions as per the law; storage must conform to Point c Clause 1 of this Article.

3. Processes of handling, transporting and preserving pyrotechnics and pyrotechnic compositions must avoid dramatic impact and sources of heat or electricity; prohibit fire or objects that can produce fire or sparks.

Article 7. Disposal of pyrotechnics and pyrotechnic compositions

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Heads of military agencies of districts or police authorities of districts shall approve measures consisting of: Time, location, methods of disposal, compositions of disposal councils, measures for preventing, responding to incidents that occur during disposal process and minimizing impact on the environment. Disposal of location must be isolated, situated away from residential areas and public structures, and be able to minimize impact on the environment.

3. Disposal methods:

a) For pyrotechnics and casings which are made of non water-resistant materials, remove packaging and wrapping and submerge in water until the casings and contents are completely separate. Extract all materials that do not dissolve in water, dry and dispose by burning or burying; the remaining liquid containing chemicals must be buried in locations approved by heads of military commands of districts or police authorities of districts or higher;

b) For pyrotechnics and casings which are made of water-resistant materials, separate the casings and pyrotechnic compositions. Dispose the casings by burning or burying; dispose pyrotechnic compositions by submerging in water until the pyrotechnic compositions has been impregnated with water to an extent that it can no longer explode, drying the residues and drying or burning at locations approved by heads of military commands of districts or police authorities of districts or higher;

c) For pyrotechnic compositions, perform as instructed under Point b of this Clause.

4. Procedures for disposal

a) After receiving disposal decisions of competent agencies, military commands of districts or police authorities of districts or higher must form councils for disposal and develop disposal methods. Compositions of councils for disposal shall include: Representative of disposal agencies acting Chairpersons; representatives of specialized technical agencies and agencies for state management in environment sector of districts and People’s Committees of communes where the disposal locations situate acting council members. Disposal methods must ensure absolute safety and minimal impact on the environment;

b) After disposing, examine the disposal locations to ensure that all disposed pyrotechnics cannot regain their functions and/or uses. Disposal results must be kept records and bear confirmation of Chairpersons and council members.

5. In case pyrotechnics or pyrotechnic compositions remain, are damaged or expired as a result of manufacturing process, heads of organizations or enterprises shall dispose pyrotechnics and pyrotechnic compositions according to procedures approved by competent agencies affiliated to Ministry of National Defense. After disposing, report to supervisory military commands and police authorities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Competent agencies capable of performing judicial expertise regarding pyrotechnics and pyrotechnic compositions include:

a) Institute of Criminal Science affiliated to Ministry of Public Security;

b) Department of Criminal Techniques affiliated to provincial police authorities;

Department of Criminal Technical Assessment affiliated to Ministry of National Defense.

2. Procedures for assessing pyrotechnics and pyrotechnic compositions shall conform to Law on Judicial Expertise and the Criminal Code.

Article 9. Cases in which consumer fireworks and fireworks are allowed

1. Consumer fireworks and fireworks may be used according to Article 11 and Article 17 of this Decree.

2. Agencies and organizations that employ consumer fireworks for performance or competition must receive permission of Prime Minister and be assigned by organizations and enterprises affiliated to Ministry of National Defense to manufacture and supply.

Chapter II

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 10. Research, manufacturing, import, export and supply of fireworks and explosive pyrotechnic compositions

1. Research, manufacturing and supply of fireworks according to order of regulatory agencies must conform to regulations and law on security, order, fire prevention, environmental protection; include regulations and measures for protection; ensure adequate resources and equipment to meet ability prevent and respond to environmental emergencies; locations for research, manufacturing and storage must ensure separation distance from residential areas, public structures, cultural, social, historical structures, restricted areas, protected areas; managers and employees participating in research and manufacturing must be trained in terms of safety, fire prevention, accident response, occupational safety and hygiene techniques during research and manufacturing.

2. Prime Minister shall decide on organizations and enterprises affiliated to Minister of National Defense allowed to conduct research, manufacture, export, import and/or supply fire firecrackers according to order of regulatory agencies and request of Minister of National Defense. Supply for organizations and agencies which are allowed to employ fireworks only applies to cases specified under Article 11 of this Decree.

3. Research and manufacturing of fireworks according to order of regulatory agencies shall conform to Decree No. 32/2019/ND-CP dated April 10, 2019 of Government on assignment, order placement or bidding for product and public service provision using state budget from recurrent expenditure.

4. Application for export, import permit consists of: Written application which specifies type and quantity of fireworks, explosive pyrotechnic composition, accessories of fireworks and means of transportation; copies of decision on establishment or copies of enterprise registration certificates; letter of introduction and copies of any of following document: ID card, Citizen Identity Card, passport or serviceman certificate of contact.

Documents shall be compiled into a single file and submitted at Police Department on Administrative Management of Social Order, Ministry of Public Security; within 5 working days from the date on which adequate application is received, Police Department on Administrative Management of Social Order, Ministry of Public Security is responsible for issuing import, export permit using form under Annex I attached to this Decree or providing reasons in case of rejection. Export, import permit is valid for 60 days.

Article 11. Cases in which fireworks are allowed

1. Lunar New Year

a) Central-affiliated cities and Thua Thien Hue Province may fire high-range and short-range fireworks for no longer than 15 minutes; other provinces may fire short-range fireworks for no longer than 15 minutes;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Hung Kings Commemoration Day

a) Phu Tho Province may fire short-range fireworks for no longer than 15 minutes at Hung’s King Temple;

b) Time: 9 p.m. of March 9 of lunar calendar.

3. Independence Day

a) Central-affiliated cities and Thua Thien Hue Province may fire high-range and short-range fireworks for no longer than 15 minutes; other provinces may fire short-range fireworks for no longer than 15 minutes;

b) Time: 9 p.m. of September 2.

4. Dien Bien Phu Victory Anniversary

a) Dien Bien Phu Province may fire short-range fireworks for no longer than 15 minutes at Dien Bien Phu City;

b) Time: 9 p.m. of May 7.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Hanoi City and Ho Chi Min City may fire high-range and short-range fireworks for no longer than 15 minutes;

b) Time: 9 p.m. of April 30.

6. Anniversary for liberation or establishment of provinces and central-affiliated cities.

a) Central-affiliated cities and Thua Thien Hue Province may fire high-range and short-range fireworks for no longer than 15 minutes; other provinces may fire short-range fireworks for no longer than 15 minutes;

b) Time: 9 p.m. of liberation or establishment day of provinces and central-affiliated cities.

7. National or international cultural, tourism and sports events.

8. Other cases shall be decided by the Prime Minister.

Article 12. Entitlement and procedures for allowing firing of fireworks

1. Cases where fireworks are allowed according to Clauses 1, 2, 3, 4, 5, and 6 Article 11 of this Decree shall be decided by People’s Committees of provinces or central-affiliated cities on the basis of practical conditions of local administrative divisions and implemented on the basis of cooperation with Ministry of Culture, Sports and Tourism as per the law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Provinces and central-affiliated cities having the need to fire fireworks according to Clauses 7 and 8 Article 11 of this Decree or seeking to alter firing range or firing duration of fireworks shall request Ministry of Culture, Sports and Tourism in writing before 30 days. Written request must specify quantity, firing range, firing spots, time duration and location where fireworks are expected to be fired.

Within 5 working days from the date on which written request is received, Ministry of Culture, Sports and Tourism shall report to Prime Minister.

Article 13. Issuance of transport permit for fireworks and explosive pyrotechnic composition

1. Organizations and enterprises affiliated to Ministry of National Defense assigned by Prime Minister to conduct research, manufacture, import, export or supply fireworks may transport fireworks and explosive pyrotechnic composition.

2. Transportation of fireworks and explosive pyrotechnic composition must satisfy following requirements:

a) Transport permit or transport order of competent agencies is required; and

b) Individuals and specialized vehicles for transporting fireworks and explosive pyrotechnic composition must meet industrial explosive transportation requirements as per the law; and

c) Specialized vehicles satisfying fireworks, explosive pyrotechnic composition transportation, fire prevention and environmental protection requirements must be employed; and

d) fireworks, explosive pyrotechnic composition, fireworks accessories and personnel (other than those responsible for transportation) must not be transported by the same vehicles;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Transportation of fireworks and explosive pyrotechnic composition of organizations and enterprises affiliated to Ministry of National Defense, manufacturing and supply of fireworks and explosive pyrotechnic composition must serve firing of fireworks according to Article 11 of this Decree. Applications and procedures:

a) Application consists of: Written application specifying reasons, quantity and type of fireworks and explosive pyrotechnic composition to be transported, point of departure, destination, duration, route, full name and address of individuals responsible for transportation, vehicle operators, license plates of vehicles; orders of regulatory authorities or import, export permit of competent agencies; letter of introduction and copies of any of following documents: Citizen Identity Card, ID card, passport or servicemen certificates of contact individuals. In case of transportation of fireworks according to Clauses 7 and 8 Article 11 of this Decree, applications must include written consensus of Prime Minister.

b) Documents specified under Point a of this Clause shall be compiled into single application and submitted at General Staff of the Ministry of National Defense;

c) Within 5 working days from the date on which adequate applications are received, General Staff of the Ministry of National Defense shall issue transport permit using Form under Annex IV attached to this Decree or provide written explanation in case of rejection. Transport permit is only eligible for a single transportation instance; return transport permit to issuing agencies within 7 days from the date on which transportation is complete.

Article 14. Eligibility for research, manufacturing, trade, import and export of consumer fireworks and consumer firework pyrotechnic composition

1. Research and manufacturing of consumer fireworks and consumer firework pyrotechnic composition must be implemented by organizations and enterprises and must satisfy following requirements:

a) The organizations and enterprises must be assigned by Minister of National Defense to conduct research and manufacture consumer fireworks and consumer firework pyrotechnic composition;

b) The organizations and enterprises must receive certificates of eligibility for security and order by competent police authorities; must satisfy fire prevention, accident prevention and response and environmental protection requirements;

c) The organizations and enterprises must develop regulations on entering and leaving the premises, measures for guaranteeing security and order, measures for controlling goods transported in and out of the organizations and enterprises, and organize around the clock security guard.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) The organizations and enterprises must adopt measures for reducing, collecting and processing materials, wastes and handling environmental pollution on the spot; not allow toxic chemicals to leak into the environment; ensure adequate resources and equipment to satisfy environmental emergency prevention and response capacities;

e) Locations for research, manufacturing and storage must ensure separation distance from residential areas, public structures, culture, social, historical constructions, protected areas and restricted areas;

g) The organizations and enterprises must obtain adequate devices and equipment to examine and supervise technical specifications and serve quality control during manufacturing processes; have separate testing locations;

h) Products must ensure adequate quality, standards, technical regulations, and bear brands, manufacturing country, year of manufacture and expiry date;

i) Managers and workers directly participating in research and manufacturing must receive technical safety training.

2. Pyrotechnic trade must satisfy following conditions:

a) Only organizations and enterprises affiliated to Ministry of National Defense may trade consumer fireworks and must receive certificates of eligibility for security and order by competent police authorities; must satisfy fire prevention, accident prevention and response and environmental protection requirements;

b) Storage, means of transportation, equipment and tools serving pyrotechnic trade must be adequate and satisfactory to preservation, transportation and fire prevention conditions;

c) Managers and attendants related to pyrotechnic trade must receive thorough technical safety training;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Import and export of consumer fireworks and consumer firework pyrotechnic composition must satisfy following requirements:

a) Organizations and enterprises affiliated to Ministry of National Defense permitted to conduct research and manufacture consumer fireworks and consumer firework pyrotechnic composition may import and export consumer fireworks and consumer firework pyrotechnic composition;

b) Import and export consumer fireworks must satisfy technical regulations and technical standards; bear labels containing types, brands, number, code, manufacturing country, year of manufacture and expiry date.

Article 15. Procedures for issuance of pyrotechnic and consumer firework pyrotechnic composition import, export permit

1. Application consists of: Written application which specifies type and quantity of consumer fireworks, consumer firework pyrotechnic composition and means of transportation; copies of decision on establishment or copies of enterprise registration certificates; letter of introduction and copies of any of following document: ID card, Citizen Identity Card, passport or serviceman certificate of contact.

2. Documents shall be compiled into a single file and submitted at Police Department on Administrative Management of Social Order, Ministry of Public Security; within 5 working days from the date on which adequate application is received, Police Department on Administrative Management of Social Order, Ministry of Public Security is responsible for issuing import, export permit using form under Annex II attached to this Decree or providing reasons in case of rejection.

3. Export, import permit is valid for 60 days.

Article 16. Procedures for issuance of pyrotechnic procurement and transportation permit for commercial purposes

1. Procedures for issuance of pyrotechnic procurement permit for commercial purposes

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Documents shall be compiled into a single file and submitted at Police Department on Administrative Management of Social Order, Ministry of Public Security; within 5 working days from the date on which adequate application is received, Police Department on Administrative Management of Social Order, Ministry of Public Security is responsible for issuing procurement permit using form under Annex III attached to this Decree or providing reasons in case of rejection;

c) Pyrotechnic procurement permit for commercial purposes shall remain valid for 30 days.

2. Procedures for issuance of pyrotechnic transportation permit for organizations and enterprises for commercial purposes

a) Application consists of: Written application specifying reasons, quantity and type of consumer fireworks to be transported, point of departure, destination, duration, route, full name and address of individuals responsible for transportation, vehicle operators, license plates of vehicles; letter of introduction and copies of any of following documents: Citizen Identity Card, ID card, passport or servicemen certificates of contact individuals;

b) Documents shall be compiled into a single file and submitted at Police Department on Administrative Management of Social Order, Ministry of Public Security; within 5 working days from the date on which adequate application is received, Police Department on Administrative Management of Social Order, Ministry of Public Security is responsible for issuing transportation permit using form under Annex IV attached to this Decree or providing reasons in case of rejection;

c) Transport permit is only eligible for a single transportation instance; return transport permit to issuing agencies within 7 days from the date on which transportation is complete.

Article 17. Use of consumer fireworks

1. Agencies, organizations and individuals having full legal capacity may use consumer fireworks during: National holidays, Tet holiday, marriage, conventions, grand openings, anniversaries, cultural and art activities.

2. Agencies, organizations and individuals shall only purchase consumer fireworks at organizations and enterprises eligible for manufacturing and trading consumer fireworks.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Following individuals must receive technical safety training in manufacturing, management, preservation and use of consumer fireworks, fireworks and pyrotechnic composition:

a) Managers;

b) Workers directly manufacturing fireworks and explosive pyrotechnic composition;

c) Individuals assigned to manage storage of fireworks and explosive pyrotechnic composition;

d) Firing commanders of fireworks;

dd) Users of fireworks;

e) Individuals guarding and unloading at storage of fireworks and explosive pyrotechnic composition; individuals escorting and operating fireworks and explosive pyrotechnic composition.

2. Following individuals must receive technical safety training in manufacturing and trade of consumer fireworks:

a) Managers;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Individuals assigned to manage storage of consumer fireworks and consumer firework pyrotechnic composition.

3. Training details

a) Regulations and law in manufacturing, managing, preserving and using fireworks and pyrotechnic composition; manufacturing and trading consumer fireworks;

b) Safety requirements when making contact with consumer fireworks, fireworks and pyrotechnic composition; management measures and safety techniques in manufacturing, managing, preserving and using fireworks, pyrotechnic composition and in manufacturing, trading consumer fireworks; disposing consumer fireworks, fireworks and pyrotechnic composition; danger signs and symbols of packages, containers and transportation; arrangement and preservation methods of consumer fireworks, fireworks and pyrotechnic composition; safety requirements during unloading, preservation and transportation processes;

c) Identification of risks, danger factors and risk assessment regarding security, safety, fire prevention and natural disasters in manufacturing, management, preservation and use of consumer fireworks, fireworks and pyrotechnic composition;

d) Response training in case of incidents during manufacturing, management, preservation and use of consumer fireworks, fireworks and pyrotechnic composition;

dd) Requirements when operating manufacturing machinery and equipment and safety working measures;

e) Requirements for storage, devices and equipment satisfactory to safety, fire prevention, lightning protection and static control of storage conditions;

g) Components, characteristics, classification and quality of consumer fireworks, fireworks and pyrotechnic composition; regulations on experimenting, examining and quality control measures for consumer fireworks and fireworks; requirements for packaging and labeling consumer fireworks, fireworks and pyrotechnic composition;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

i) Firing methods and safety measures for fireworks; impact of firing fireworks on constructions, the environment and human beings; identification of separation distance when firing fireworks; development of firing methods for fireworks.

4. Training procedures

a) Training application consists of: Written request of agencies, organizations and enterprises; Letter of introduction together with copies of any of following documents: Citizen Identity Card, ID card, passport or servicemen certificates of contact individuals; list of individuals participating in training which specifies: Full name, date of birth, occupational position, specialty level and occupational titles; attach 2 3x4 cm portrait photos in mandated uniforms (photos must be taken within 6 months from the date on which applications are received);

b) Applications shall be compiled into a single document and submitted at agencies specified under Clause 6 of this Article. Within 5 working days from the date on which adequate applications are received, competent authorities are responsible for examining applications and organizing training.

5. Competent agencies shall organize training as follows:

a) Developing plans and issuing decisions on organizing training courses;

b) Assigning training officials satisfactory to standards for providing training;

c) Within 3 working days from the date on which decisions on organizing training courses are issued, competent authorities specified under Clause 6 of this Article are responsible for informing applicants in writing and organizing training courses;

d) After organizing training courses, establishing examination councils consisting of: Representatives of competent agencies capable of providing training who shall act as Chairpersons; representatives of Police Department on Administrative Management of Social Order, Ministry of Public Security and General Department of Military Industries and Manufacture, Ministry of National Defense; representatives of applicants who act as council members and issuing certificates for completion of technical safety training regarding management, manufacturing, preservation and use of consumer fireworks, fireworks and pyrotechnic composition using form under Annex V attached to this Decree. Certificates for completion of technical safety training shall remain valid for 4 years.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 19. Responsibilities of organizations and enterprises permitted to conduct research, manufacture, import and export consumer fireworks, fireworks and pyrotechnic composition

1. Regularly and continuously maintaining security, order, fire prevention, accident prevention and response, environmental protection, occupational safety and hygiene requirements during research, manufacturing, import and export of consumer fireworks, fireworks and pyrotechnic composition.

2. Manufacturing, trade, import and export of consumer fireworks, fireworks and pyrotechnic composition must satisfy technical regulations and technical standards; bear labels containing types, brands, manufacturing country, year of manufacture and expiry date.

Chapter III

REPSONSIBILITIES OF MINISTRIES AND PEOPLE’S COMMITTEES OF PROVINCES AND CENTRAL-AFFILIATED CITIES

Article 20. Responsibilities of Ministry of Public Security

1. Assisting the Government in performing unified state management regarding pyrotechnics in protecting national security, ensuring social security and order and crime prevention.

2. Exercising governmental authority regarding pyrotechnics according to this Decree and other relevant law provisions, including:

a) requesting the Government to issue, revise or issuing legislative documents on management and use of pyrotechnics within their competence;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) organizing application and issuing pyrotechnic-related license as per the law;

d) preventing and taking actions against violations to pyrotechnic laws;

dd) organizing retrieval, classification, preservation, dissolution and disposal submitted by agencies, organizations and enterprises under management of Ministry of Public Security;

e) inspecting management and use of pyrotechnics for entities within management of Ministry of Public Security;

g) listing and consolidate situations and results on management and use of pyrotechnics within their competence;

h) examining, inspecting, handling complaints, accusations; commending and taking actions against violations to pyrotechnic use and management;

i) Minister of Public Security shall publicize list of consumer fireworks and fireworks and specific HS schedules of pyrotechnics.

3. Taking charge and cooperating with Ministry of Industry and Trade and Ministry of National Defense in developing safety technical regulations in research, manufacturing, trade, preservation, use and disposal of pyrotechnics.

Article 21. Responsibilities of Ministry of National Defense

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Based on fireworks sale plans of local governments, actively organizing manufacture of fireworks to meet required quantity and quality. Supplying fireworks to entities and local governments which are permitted to organize firing of fireworks as per the law.

3. Directing and guiding organizations and enterprises affiliated to Ministry of National Defense permitted to conduct research, manufacture, import, export, supply and transport fireworks, explosive pyrotechnic composition, consumer fireworks, consumer firework pyrotechnic composition to management use pyrotechnics as per the law.

4. Directing and guiding relevant national defense entities to prepare human resources, technical equipment and devices, and organizing firing of fireworks while guaranteeing safety, fire prevention and environmental protection.

5. Issuing transport license or transport order to entities according to Clause 3 Article 13 of this Decree.

6. Taking charge and cooperating with Ministry of Public Security and People’s Committees of provinces or central-affiliated cities in transporting and firing fireworks safely and as per the law.

7. Cooperating with Ministry of Public Security in managing, preserving and disposing pyrotechnics.

Article 22. Responsibilities of the Ministry of Culture, Sports and Tourism

1. Monitoring and examining firing of fireworks in local governments; consolidating situations, reports and propositions and submitting to Prime Minister to direct ministries and local governments in organizing firing of fireworks.

2. Taking charge and cooperating with Ministry of National Defense and People’s Committees of provinces and central-affiliated cities in organizing international consumer firework competitions in Vietnam after receiving permission from Prime Minister.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 23. Responsibilities of relevant ministries

1. Ministry of Industry and Trade is responsible for directing authorities to examine, control, prevent, detect, interfere and take actions against illegal manufacturing, trade, transportation, concealment, import, export or use of pyrotechnics.

2. Ministry of Finance is responsible for directing customs authorities to closely control border checkpoints to prevent and handle illegal import and export of pyrotechnics; ensuring adequate expenditure on organizing implementation of this Decree.

3. Ministry of Information and Communications is responsible for directing information and communication agencies to publicize regulations of law on management and use of pyrotechnics; publicize and mobilize the general public to detect and submit pyrotechnics.

4. Ministry of Education and Training and Ministry of Labor – War Invalids and Social Affairs within their functions and tasks are responsible for publicizing regulations and law on managing and using pyrotechnics in education system.

5. Relevant ministries within their tasks and powers are responsible for elaborating to management and use of pyrotechnics, providing figures serving state statistical report and implementing other tasks regarding pyrotechnic state management.

6. Vietnam Fatherland Front and socio-political organizations shall publicize and mobilize the general public to comply with regulations of law on use of pyrotechnics.

Article 24. Responsibilities of People’s Committees of all levels

1. Publicizing and providing education on regulations and law on management and use of pyrotechnics.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Ensuring expenditure on organizing firing of consumer fireworks at local administrative divisions as per the law.

4. Closely managing and complying with regulations and law on consumer firework firing range, time, duration and location. Informing implementation results to Ministry of Public Security and Ministry of Culture, Sports and Tourism.

5. Examining, inspecting, handling complaints, accusations; commending and taking actions against violations to pyrotechnic use and management.

Chapter IV

IMPLEMENTATION

Article 25. Entry into force

This Decree comes into force from January 11, 2021 and replaces Decree No. 36/2009/ND-CP dated April 15, 2009 of the Government on management and use of pyrotechnics.

Article 26. Responsibility for implementation

Ministers, heads of ministerial agencies, heads of Governmental agencies, Chairpersons of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities, and relevant organizations, individuals are responsible for the implementation of this Decree./.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

PP. GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Xuan Phuc

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về quản lý, sử dụng pháo

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


88.570

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.2.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!