Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 111/2022/NĐ-CP hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính

Số hiệu: 111/2022/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phạm Bình Minh
Ngày ban hành: 30/12/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Các công việc thực hiện hợp đồng trong cơ quan hành chính

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 111/2022/NĐ-CP hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính thay thế cho Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 và Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 03/7/2020.

Theo đó, các công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính (CQHC), đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) sau đây sẽ thực hiện ký kết, áp dụng chế độ, chính sách theo pháp luật lao động, dân sự và các quy định khác có liên quan:

- Lái xe, bảo vệ (trừ bảo vệ tại các cơ quan, đơn vị như Văn phòng TW Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ …);

- Lễ tân, phục vụ; tạp vụ; trông giữ phương tiện; bảo trì, bảo dưỡng, vận hành trụ sở, trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Các công việc, hỗ trợ phục vụ khác thuộc danh mục vị trí việc làm hỗ trợ phục vụ trong CQHC và ĐVSNCL không được xác định là công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, còn thực hiện hợp đồng với các vị trí công việc hỗ trợ, phục vụ trong CQHC thực hiện quản lý, chính sách như công chức và các công việc chuyên môn, nghiệp vụ thuộc danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong ĐVSNCL.

Nghị định 111/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ 22/02/2023 và Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 7 Nghị định 06/2013/NĐ-CP sẽ hết hiệu lực từ ngày này.

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 111/2022/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

NGHỊ ĐỊNH

VỀ HỢP ĐỒNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ LOẠI CÔNG VIỆC TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Chính phủ ban hành Nghị định về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về thực hiện hợp đồng lao động và hợp đồng dịch vụ đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

2. Cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện.

3. Đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện theo quy định tại Nghị định này và Điều lệ, quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội có liên quan.

5. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành; áp dụng quy định tại Nghị định này theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an.

6. Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự, cơ quan đại diện tại tổ chức quốc tế, cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật về cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài và quy định tại Nghị định này.

7. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân ký kết hợp đồng dịch vụ, hợp đồng lao động.

Điều 3. Chính sách của Nhà nước về thực hiện hợp đồng trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

1. Đẩy mạnh cơ chế thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện ký kết hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ do viên chức đảm nhiệm để đáp ứng nhu cầu công việc tại các loại hình đơn vị sự nghiệp công lập theo mức độ tự chủ, bảo đảm không ảnh hưởng tới chủ trương tinh giản biên chế, giảm số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Thúc đẩy xã hội hóa, bảo đảm nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công cơ bản, thiết yếu; đẩy mạnh thực hiện kết hợp công - tư về nhân lực, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, giáo dục; thực hiện cơ chế khoán chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động.

3. Thực hiện ký kết hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ để thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó ưu tiên ký kết hợp đồng dịch vụ; không ký hợp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính và hợp đồng dịch vụ làm chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 9 của Nghị định này.

4. Người ký kết hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ tại đơn vị sự nghiệp công lập phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; được áp dụng các quy định về quyền, nghĩa vụ của viên chức theo quy định của pháp luật, nội quy, quy chế, điều lệ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, thỏa thuận trong hợp đồng; việc quy hoạch, bổ nhiệm thực hiện theo quy định của Đảng và của pháp luật.

5. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc biên chế, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hàng năm, đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm rà soát để thực hiện tuyển dụng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao; không dùng hình thức ký kết hợp đồng quy định tại Nghị định này để thay thế cho việc tuyển dụng công chức, viên chức.

6. Chế độ, chính sách đối với lao động hợp đồng thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động phù hợp với quy định của pháp luật. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quan tâm đến chế độ, chính sách, quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Điều 4. Các công việc thực hiện hợp đồng

1. Các công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quản lý và áp dụng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật lao động, pháp luật dân sự và quy định của pháp luật khác có liên quan, gồm:

a) Lái xe, bảo vệ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Lễ tân, phục vụ; tạp vụ; trông giữ phương tiện; bảo trì, bảo dưỡng, vận hành trụ sở, trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

c) Công việc hỗ trợ, phục vụ khác thuộc danh mục vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập không được xác định là công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

2. Các công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính thực hiện quản lý và áp dụng chế độ, chính sách như công chức, gồm:

a) Bảo vệ ở các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; Kho tiền hoặc Kho hồ sơ ấn chỉ có giá trị như tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Kho ấn chỉ thuế, Kho ấn chỉ hải quan;

b) Lái xe phục vụ Bộ trưởng hoặc chức vụ, chức danh tương đương Bộ trưởng trở lên; lái xe chuyên dùng chuyên chở tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước;

c) Người làm công việc hỗ trợ, phục vụ khác tại cơ quan trọng yếu, cơ mật ở Trung ương theo quyết định của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý.

3. Các công việc chuyên môn, nghiệp vụ thuộc danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 5. Hình thức, các loại hợp đồng và điều kiện ký kết hợp đồng

1. Các công việc quy định tại Điều 4 Nghị định này được ký kết hợp đồng bằng văn bản; trường hợp giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử thì có giá trị như hợp đồng bằng văn bản. Các loại hợp đồng được ký kết bao gồm:

a) Hợp đồng dịch vụ theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định của pháp luật khác có liên quan;

b) Hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động và quy định tại Nghị định này.

2. Điều kiện ký kết hợp đồng

a) Đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập: Phải có nhu cầu ký kết hợp đồng thực hiện các công việc quy định tại Điều 4 Nghị định này và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật;

b) Đối với tổ chức cung cấp dịch vụ: Phải đáp ứng đầy đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, bảo đảm chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật lao động và quy định của pháp luật khác có liên quan;

c) Đối với cá nhân: Phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 8 đối với trường hợp cá nhân ký kết hợp đồng lao động làm công việc hỗ trợ, phục vụ hoặc khoản 1 Điều 10 đối với trường hợp cá nhân ký kết hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại Nghị định này.

Chương II

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN CÔNG VIỆC HỖ TRỢ, PHỤC VỤ

Điều 6. Hợp đồng thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ

1. Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập ký kết hợp đồng dịch vụ để thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; trường hợp không có đơn vị cung cấp dịch vụ đáp ứng yêu cầu thì ký kết hợp đồng lao động với cá nhân để thực hiện công việc nêu trên.

2. Nguyên tắc, điều kiện giao kết hợp đồng; nội dung, quyền, trách nhiệm và các quy định khác thực hiện theo quy định của pháp luật lao động, pháp luật dân sự và quy định của pháp luật khác có liên quan.

Điều 7. Thẩm quyền ký kết hợp đồng thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ

1. Đối với cơ quan hành chính: Người đứng đầu cơ quan hành chính mà cơ quan hành chính này được xác định là đầu mối được giao biên chế và kinh phí quản lý hành chính từ ngân sách nhà nước là người có thẩm quyền ký hợp đồng và quyết định số lượng hợp đồng hoặc có thể phân cấp, ủy quyền bằng văn bản cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc hoặc trực thuộc thực hiện.

2. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập là người có thẩm quyền ký hợp đồng. Trường hợp không trực tiếp ký hợp đồng thì có thể ủy quyền cho người đứng đầu đơn vị thuộc hoặc trực thuộc thực hiện. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản.

Điều 8. Tiêu chuẩn, điều kiện, quyền, nghĩa vụ của các bên ký kết hợp đồng thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ

1. Cá nhân ký kết hợp đồng lao động làm công việc hỗ trợ, phục vụ phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động và pháp luật chuyên ngành;

c) Có đủ sức khỏe để làm việc;

d) Có lý lịch được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;

đ) Có khả năng đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm;

e) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ hoặc đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; không trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc cấm làm công việc liên quan đến công việc ký kết hợp đồng;

g) Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và theo tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.

2. Quyền lợi của người lao động

a) Người lao động làm công việc hỗ trợ, phục vụ quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này được hưởng tiền lương và các chế độ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Tiền lương trong hợp đồng lao động áp dụng một trong hai hình thức: Áp dụng mức tiền lương theo thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật lao động hoặc áp dụng tiền lương theo bảng lương của công chức, viên chức phù hợp với khả năng ngân sách của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trường hợp thỏa thuận áp dụng tiền lương theo bảng lương của công chức, viên chức thì các loại phụ cấp được hưởng (nếu có) được tính vào tiền lương; chế độ nâng bậc lương và các chế độ, chính sách khác có liên quan đến tiền lương thực hiện như công chức, viên chức;

b) Người lao động quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này không được tính trong biên chế được cấp có thẩm quyền giao, được áp dụng chế độ, chính sách theo quy định tại Mục II Chương II Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và các quy định khác của pháp luật về chế độ, chính sách đối với công chức; khi thôi đảm nhiệm các công việc quy định tại khoản 2 Điều 4 thì không tiếp tục được hưởng chế độ, chính sách quy định tại điểm này và chuyển sang thực hiện ký hợp đồng lao động để làm công việc hỗ trợ, phục vụ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này nếu người lao động có nhu cầu. Việc tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm và các nội dung khác liên quan đến công tác cán bộ thực hiện theo quy định của người đứng đầu cơ quan quản lý;

c) Người lao động làm các công việc quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Nghị định này được hưởng các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật lao động, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

3. Nghĩa vụ của người lao động

a) Thực hiện các nhiệm vụ theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động và các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao;

b) Tuân thủ nội quy, quy chế, điều lệ của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

c) Chấp hành quyết định của cấp có thẩm quyền quản lý.

4. Đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

a) Thực hiện ký kết hợp đồng trong tổng số hợp đồng được cấp có thẩm quyền quyết định;

b) Chi trả lương, thực hiện chế độ, chính sách khác cho người lao động theo thỏa thuận hoặc chi trả theo hợp đồng dịch vụ, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật lao động và quy định của pháp luật khác có liên quan.

5. Đối với đơn vị cung cấp dịch vụ

a) Đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của lĩnh vực hoạt động;

b) Bảo đảm chất lượng cung cấp dịch vụ;

c) Bảo đảm tính hợp pháp của văn bằng, chứng chỉ của người lao động đáp ứng được đúng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành;

d) Cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của bên sử dụng dịch vụ và theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Chương III

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

Điều 9. Hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập

1. Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư (sau đây gọi là đơn vị nhóm 1) và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên (sau đây gọi là đơn vị nhóm 2) ký kết hợp đồng lao động để làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở vị trí việc làm do viên chức đảm nhiệm theo nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của đơn vị.

2. Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (sau đây gọi là đơn vị nhóm 3) ký kết hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước để đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực còn thiếu so với định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập do bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành. Đối với đơn vị tự bảo đảm dưới 70% chi thường xuyên hoặc đơn vị chưa được giao quyền tự chủ tài chính thì phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thống nhất trước khi thực hiện.

3. Đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (sau đây gọi là đơn vị nhóm 4), trừ đơn vị thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục và y tế, được ký kết hợp đồng lao động có thời gian không quá 12 tháng để làm công việc ở vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung để bổ sung nhân lực còn thiếu so với số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao hoặc để kịp thời thay cho số viên chức nghỉ thai sản, thôi việc, nghỉ hưu.

4. Đơn vị nhóm 4 thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục và y tế ký kết hợp đồng lao động có thời gian không quá 12 tháng để làm công việc ở vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung, nhưng số lượng người ký kết hợp đồng lao động chiếm không quá 70% số chênh lệch giữa số lượng người làm việc được giao với số lượng theo định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế ban hành. Số lượng hợp đồng ký kết do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh hoặc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan quản lý ở Trung ương xem xét, quyết định.

5. Đơn vị nhóm 3 và đơn vị nhóm 4 còn số lượng người làm việc đã được cấp có thẩm quyền giao thì phải thực hiện tuyển dụng đối với số được giao.

6. Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức chính quyền đô thị và nơi thí điểm tổ chức chính quyền đô thị căn cứ vào quy mô dân số, điều kiện về ngân sách, đặc thù về kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ và nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực còn thiếu so với định mức số lượng người làm việc quyết định việc ký kết hợp đồng dịch vụ với đơn vị, tổ chức ngoài công lập để thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực giáo dục và y tế tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm không làm tăng tổng chi ngân sách thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trung ương quản lý nằm trên địa bàn các địa phương nêu trên do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan quản lý ở Trung ương quyết định.

Điều 10. Tiêu chuẩn, điều kiện, quyền, nghĩa vụ của các bên ký kết hợp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ

1. Cá nhân ký kết hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện và được hưởng các quyền lợi sau đây:

a) Đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định này;

b) Đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành;

c) Chịu trách nhiệm về việc thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật, theo thỏa thuận trong hợp đồng và theo yêu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập;

d) Thời gian làm việc theo hợp đồng lao động (không kể thời gian tập sự, thử việc) đối với trường hợp ký hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ được tính làm căn cứ xếp lương theo vị trí việc làm nếu được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức, viên chức. Việc xếp lương tương ứng với vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận thực hiện theo quy định của pháp luật;

đ) Được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định tại điểm a, điểm c khoản 2 Điều 8 Nghị định này.

2. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập

a) Thực hiện ký kết hợp đồng trong tổng số hợp đồng được cấp có thẩm quyền quyết định;

b) Chi trả lương, thực hiện chế độ, chính sách khác cho người lao động theo thỏa thuận hoặc chi trả theo hợp đồng dịch vụ, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật lao động và quy định của pháp luật khác có liên quan;

c) Thường xuyên theo dõi, đánh giá về chuyên môn, nghiệp vụ của người ký hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ;

d) Chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý nhà nước về việc hoàn thành nhiệm vụ được giao;

đ) Trường hợp ký kết hợp đồng lao động với cá nhân thì đơn vị sự nghiệp công lập phải tăng mức trích lập Quỹ phúc lợi bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập để bảo đảm giải quyết chế độ, chính sách trong trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động.

3. Đối với đơn vị cung cấp dịch vụ: Đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định này.

Điều 11. Thẩm quyền ký hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ

1. Đối với đơn vị nhóm 1, đơn vị nhóm 2 và đơn vị nhóm 3 tự bảo đảm từ 70% đến dưới 100% chi thường xuyên: Người đứng đầu đơn vị hoặc người được ủy quyền ký hợp đồng.

2. Đối với đơn vị nhóm 3 tự bảo đảm từ 10% đến dưới 70% chi thường xuyên và đơn vị nhóm 4: Người có thẩm quyền ký hợp đồng làm việc với viên chức theo quy định của pháp luật về viên chức hoặc người được ủy quyền ký hợp đồng.

3. Đối với ký kết hợp đồng dịch vụ: Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp ký hợp đồng theo đề xuất của đơn vị sự nghiệp công lập hoặc ủy quyền cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ký. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện là cơ quan có thẩm quyền thì thực hiện ký hợp đồng sau khi báo cáo và được sự đồng ý bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM THI HÀNH

Điều 12. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện ký kết hợp đồng tại Nghị định này quy định như sau:

1. Đối với hợp đồng dịch vụ hoặc hợp đồng lao động thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ tại:

a) Cơ quan hành chính: Kinh phí thực hiện hợp đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu khác (nếu có); nằm ngoài quỹ lương của cơ quan, đơn vị;

b) Đơn vị nhóm 1 và đơn vị nhóm 2: Kinh phí thực hiện hợp đồng được bảo đảm từ nguồn kinh phí tự bảo đảm của đơn vị theo quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

c) Đơn vị nhóm 3: Sử dụng nguồn thu hoạt động sự nghiệp để thực hiện hợp đồng; ngân sách nhà nước hỗ trợ (nếu có), bảo đảm không làm tăng tổng chi thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định;

d) Đơn vị nhóm 4: Kinh phí thực hiện hợp đồng được bố trí trong nguồn kinh phí chi thường xuyên theo quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Đối với hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ tại:

a) Đơn vị nhóm 1 và đơn vị nhóm 2: Thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

b) Đơn vị nhóm 3: Thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

c) Đơn vị nhóm 4 (trừ đơn vị nhóm 4 thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế): Thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều này;

d) Đơn vị nhóm 4 thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế: Kinh phí thực hiện hợp đồng đối với số lao động hợp đồng do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị định này được bố trí từ nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách địa phương (ngoài kinh phí giao tự chủ của đơn vị). Đối với các đơn vị trực thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan quản lý ở Trung ương do ngân sách trung ương bảo đảm theo quy định của pháp luật về phân cấp ngân sách.

3. Đối với hợp đồng dịch vụ làm chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại khoản 6 Điều 9 Nghị định này:

a) Đơn vị nhóm 1, nhóm 2: Thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

b) Đơn vị nhóm 3: Thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

c) Đơn vị nhóm 4: Thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều này.

4. Đối với các đơn vị thực hiện cơ chế tài chính đặc thù: Tiền lương lao động hợp đồng và chi khác (nếu có) cho lao động hợp đồng thực hiện theo cơ chế tài chính đặc thù do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 13. Điều khoản chuyển tiếp

1. Người đang thực hiện các công việc hỗ trợ, phục vụ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này nếu chưa chuyển sang ký hợp đồng lao động theo quy định của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây viết tắt là Nghị định số 161/2018/NĐ-CP) và cơ quan, tổ chức, đơn vị không ký hợp đồng dịch vụ thì trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chuyển sang ký hợp đồng lao động. Hợp đồng lao động ký kết phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp về tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ khác theo quy định của pháp luật. Trường hợp một trong các bên không có nhu cầu thì giải quyết chế độ thôi việc theo quy định của pháp luật.

Trường hợp ký kết hợp đồng dịch vụ, cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ ưu tiên ký kết hợp đồng với người đang ký hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (sau đây viết tắt là Nghị định số 68/2000/NĐ-CP) và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP , bảo đảm chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội và các chế độ khác mà người lao động đang được hưởng. Trường hợp người lao động không có nhu cầu tiếp tục ký hợp đồng thì giải quyết chế độ thôi việc theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người lao động theo quy định tại khoản này còn dưới 24 tháng đến thời điểm nghỉ hưu tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện công việc và chế độ, chính sách đang hưởng mà không phải ký hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định này.

2. Người đã từng làm công việc hỗ trợ, phục vụ được hưởng chế độ tinh giản biên chế đối với công chức và chuyển sang ký hợp đồng lao động trong trường hợp còn nhu cầu nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Đã từng làm công việc hỗ trợ, phục vụ theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và đã thôi thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ nêu trên trước ngày Nghị định này có hiệu lực;

b) Được tính trong biên chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị và đã thôi thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ quy định tại khoản 2 Điều 4 của Nghị định này trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực.

3. Người đang làm các công việc quy định tại khoản 2 Điều 4 của Nghị định này và đang ký hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP thì không phải ký lại hợp đồng theo quy định tại Nghị định này. Chế độ, chính sách thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị định này.

4. Người thuộc đối tượng điều chỉnh tại Điều 3 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP , trừ người làm việc tại Văn phòng Chính phủ đã được tuyển dụng trước ngày Nghị định này có hiệu lực, thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này, không tiếp tục tính trong biên chế công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Người ký hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định tại Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế thì tiếp tục thực hiện công việc đến hết thời hạn hợp đồng và được ưu tiên ký hợp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của Nghị định này nếu các bên còn nhu cầu.

6. Cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức có trách nhiệm thống kê số lượng người đang thực hiện các công việc hỗ trợ, phục vụ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 4 Nghị định này. Trường hợp không tiếp tục tính trong biên chế thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh biên chế phù hợp.

7. Người đã được tuyển vào biên chế trước ngày Nghị định số 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ có hiệu lực và đang làm các công việc quy định tại Điều 4 của Nghị định này thì không chuyển sang thực hiện chế độ hợp đồng.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan hướng dẫn thực hiện các quy định về chế độ, chính sách khi phát sinh vướng mắc, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, số lượng người hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo quy định; hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và hợp đồng lao động để thống nhất thực hiện.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 02 năm 2023.

2. Các văn bản và quy định sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực:

a) Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

b) Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

c) Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp;

d) Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế.

Điều 15. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, TCCV (2b).

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG




Phạm Bình Minh

GOVERNMENT OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 111/2022/ND-CP

Hanoi, December 30, 2022

 

DECREE

On contracts for performance of tasks of administrative bodies and public service providers

Pursuant to the Law on Governmental Organization dated June 19, 2015; Law on amendments to the Law on Governmental Organization and the Law on Local Government Organization dated November 22, 2019;

Pursuant to the Labor Code dated November 20, 2019;

Pursuant to the Civil Code dated November 24, 2015;

Pursuant to the Law on Officials dated November 13, 2008;

Pursuant to the Law on Public Employees dated November 15, 2010;

Pursuant to the Law on Officials dated November 13, 2008; Law on amendments to some articles of the Law on Officials and Law on Public Employees dated November 25, 2019;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.



The Government hereby promulgates a Decree on contracts for performance of tasks of administrative bodies and public service providers.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope

This Decree provides for the execution of contracts for performance of tasks of administrative bodies and public service providers.

Article 2. Regulated entities

1. State administrative bodies (SAAs) of the Central Government, provinces, districts and communes.

2. Agencies of the Communist Party of Vietnam (CPV), Vietnam Fatherland Front and socio-political organizations of the Central Government, provinces and districts.

3. Public service providers (PSPs).

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.



5. Public service providers affiliated to the Ministry of National Defense and the Ministry of Public Security comply with relevant laws; applying the regulations in this Decree at the request of the Minister of National Defense and the Minister of Public Security.

6. Diplomatic missions, consulates, representative missions of international organizes and other missions of Vietnam in foreign countries complying with regulations of law on overseas Vietnamese representative missions and the regulations in this Decree.   

7. Agencies, organizations, units and individuals signing service contracts and employment contracts.

Article 3. Policies of the State on execution of contracts for performance of tasks of administrative bodies and public service providers

1. Strengthen the mechanism for self-control and self-responsibility of PSPs; conclude employment contracts with public employees to fill the vacancies at PSPs according to their level of autonomy while still maintaining the downsizing policies and decreasing salaried employees getting paid from the state budget in PSPs.

2. Promote socialization and ensure sources performing the task for providing basic and essential public services; strengthen the public-private partnership performance in terms of human resources, especially health and education; grant financial autonomy to PSPs that are fully funded by the State.

3. Sign employment contracts and service contracts to hold administrative support positions in administrative bodies and PSPs of which service contract is given priority; do not sign employment contracts to hold professional positions in administrative bodies and service contracts to hold professional positions in PSPs, except cases prescribed in Clause 6 Article 9 of this Decree.  

4. Employees signing employment contracts to hold professional positions in PSPs must fully satisfy standards and requirements of job titles of specialists and generalists; shall apply regulations on rights and obligations of public employees as prescribed by law, rules and statutes of agencies, organizations, units and agreements in such contracts; the planning and appointment shall comply with regulations of the VCP and of law.

5. Employees working under employment contracts in administrative bodies and PSPs shall not be on government payrolls and employees whose salaries are paid from the state budget shall be approved by competent authorities. PSPs are responsible for reviewing annually to recruit a number of salaried employees getting paid from state budget according to the assignment of competent authorities; the conclusion of contracts prescribed in this Decree is not meant to replace the recruitment of officials and public employees.  

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.



Article 4. Works for executing contracts  

1. Administrative support positions in administrative bodies and PSPs that are under management and regulations of labor law, civil law and other relative laws include:

a) Drivers, security guards, except cases prescribed in clause 2 of this Article;

b) Receptionists, staffs; housekeepers; security vehicle patrol officers; maintenance and operations staffs of headquarters, equipment and machinery serving operations of agencies, organizations and units;

c) Other administrative support positions which are specified in the list of administrative support positions in administrative bodies and PSPs and are not identified as officials and public employees as prescribed by law.

2. Administrative support positions in administrative bodies that are under management and regulations similar to officials include:

a) Security guards at agencies and units: Central Office of the Communist Party of Vietnam, Office of the President, Office of the National Assembly, Office of the Government; Vaults or archives of money-equivalent prints of the State Bank of Vietnam, State Treasury, archives of tax prints, archives of customs prints;

b) Drivers of Ministers or positions and titles equivalent to Ministers or higher positions; drivers of cash transport vehicles of the State Bank of Vietnam and State Treasury;

c) Other administrative support positions at central crucial agencies and secret services according to decisions of heads of competent authorities.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.



Article 5. Forms and types of contracts and contract requirements

1. Employees holding positions prescribed in Article 4 of this Decree shall be contracted in writing; if a contract is made by electronic means in the form of data messages according to regulations of law on electronic transactions, the electronic contract is valuable as the written contract. Types of signed contracts include:

a) Service contracts under regulations of civil law and other relative laws;

b) Employment contracts under regulations of labor law and regulations in this Decree.

2. Contract requirements

a) For administrative bodies and PSPs: it is required to have demands for conclusion of contracts for performance of tasks prescribed in Article 4 of this Decree and fully meet other requirements as prescribed by law;

b) For organizations providing services: it is required to fully meet operating requirements as prescribed by law, ensure employees’ regulations as prescribed by labor law and other relative laws;  

c) For individuals: it is required to fully meet standards and requirements as prescribed in Clause 1 Article 8 if individuals conclude employment contracts for having administrative support positions or Clause 1 Article 10 if individuals conclude employment contracts for professional positions as prescribed in this Decree.

Chapter II

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.



Article 6. Contracts for holding administrative support positions

1. Administrative agencies and PSPs shall conclude service contracts to hold administrative support positions in their agencies, organizations and units; if there is no qualified service provider, they shall conclude employment contracts with individuals for performance of the above-mentioned tasks.

2. Terms and conditions of contracts; contents, rights, obligations and other regulations shall be under regulations of labor law, civil law and other relative laws.  

Article 7. Power to conclude contracts for holding administrative support positions

1. For administrative bodies: heads of administrative bodies that are assigned human resources and funding to act as focal points  have power over conclusion of contracts and decision on the number of contracts or are able to decentralize or authorize heads of affiliated agencies and units in writing.

2. For PSPs: Heads of PSPs have power to conclude contracts.  If they do not directly conclude contracts, they are able to authorize heads of affiliated units. The authorization must be granted in writing.

Article 8. Standards, requirements, rights and obligations of parties of contracts for holding administrative support positions

1. Individuals concluding employment contracts for holding administrative support positions must fully satisfy the following standards and requirements:

a) Have Vietnamese nationality;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.



c) To be in good health for working;

d) Have resumes confirmed by competent authorities;

dd) Be able to satisfy requirements of positions;

e) Is not undergoing criminal prosecution or serving an imprisonment, community sentence or compulsory educational measures in the community; be sent to reformatories; be sent to compulsory educational institutions and compulsory drug rehabilitation centers; do not be in the period of prohibition against practice or prohibition on performing tasks related to required tasks in contracts;

g) Meet other standards and requirements according to specialized law and standards and requirements of positions as prescribed by competent recruiting agencies. 

2. Rights of employees

a) Employees holding administrative support positions prescribed in Clause 1 Article 4 of this Decree shall be entitled to salaries and other benefits as agreed upon in employment contracts.  Salaries prescribed in employment contracts shall be applied in two forms: salary levels are applied according to salary agreements in conformity with labor law or salary levels are applied according to pay grades of officials and public employees within budgets of agencies, organizations and units. If pay grades officials and public employees are applied as prescribed in salary agreements, allowances (if any) in their salaries; salary increments and other benefits of officials and public employees shall also be applied;

b) In case of resignment of employees prescribed in Clause 2 Article 4 of this Decree who are not on payrolls of competent authorities and are entitled to the benefits prescribed in Section II Chapter II of the Law on Officials in 2008 and other laws on benefits and policies for officials, they shall not be entitled to the benefits prescribed in this Point and shall work under employment contracts as prescribed in Clause 1 Article 4 of this Decree if they still wish to hold administrative support positions. Recruitment, evaluation, planning, appointment and other contents related to official tasks shall comply with regulations of heads of managing authorities;

c) Employees holding positions prescribed in Clause 1 and Clause 2 Article 4 of this Decree shall be entitled to other rights as prescribed by labor law, except for other agreements.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.



a) Perform tasks as agreed on in employment contracts and other tasks assigned by competent authorities;

b) Comply with rules, regulations and charters of agencies, organizations and units;

c) Abide by decisions of competent managing authorities.

4. For administrative bodies and PSPs

a) Conclude contracts included in the total contracts decided by competent authorities;

b) Pay salaries and provide benefits and policies to employees as agreed on or pay them according to service contracts in conformity with labor law and other relative laws.

5. For service providers

a) Fully meet standards and requirements of fields of operations;

h) Ensure quality of service provision;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.



d) Provide services meeting requirements of service users as agreed on in contracts.

Chapter III

CONCLUSION OF CONTRACTS FOR HOLDING PROFESSIONAL POSITIONS

Article 9. Contracts for holding professional positions in PSPs

1. PSPs that cover their own regular expenditures and investment expenditures (hereinafter referred to as “group-1 units”) and PSPs that cover their own regular expenditures (hereinafter referred to as “group-2 units”) shall conclude employment contracts for holding professional positions undertaken by public employees in order to fill the vacancies of the units.

2. PSPs that cover part of their own regular expenditures (hereinafter referred to as “group-3 units”) shall conclude employment contracts to fill their vacancies for professional positions of providing public services that are not funded by state budget. For units that cover less than 70% of their own regular expenditures or units which are not assigned financial autonomy, it must be reported to competent supervisory authorities of PSPs for consideration before conclusion.  

3. PSPs of which regular expenditures are covered by state budget (hereinafter referred to as “group-4 units”), except for units providing education and health services, shall conclude employment contracts for a period of not exceeding 12 months for holding job titles of specialists and generalists to add human resources to add human resources found lacking compared to the number of employees assigned by competent authorities or to promptly replace the number of public employees who are on maternity leave, severance or retirement.

4. Group-4 units providing education and health services shall conclude employment contracts for a period of not exceeding 12 months for holding job titles of specialists and generalists to add human resources but the number of signers must not exceed 70% of the difference between the number of the assigned employees and the number of employees prescribed in the norm issued by the Ministry of Education and Training and the Ministry of Health.   The number of contracts shall be considered and decided by the People's Councils of provinces or ministries, ministerial agencies, Governmental agencies and supervisory agencies of the Central Government.

5. Group-3 units and group-4 that still have vacancies for the positions assigned by competent authorities must fill them.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.



Article 10. Standards, requirements, rights and obligations of parties to employment contracts

1. Individuals concluding employment contracts for holding professional positions must fully satisfy the following standards and requirements and have the following rights:

a) Fully meet the standards and requirements specified in Clause 1 Article 8 of this Decree;

b) Fully meet standards and requirements for professional positions as prescribed by specialized law;

c) Be responsible for their professions as prescribed by law, as agreed on in contracts and at the requests of PSPs;

d) Working periods under employment contracts (excluding training periods and challenge periods) for employees signing employment contracts for holding professional positions shall be the basis for salary payment based on positions that employees hold if they are recruited to work as officials or public employees. The building of pay grades corresponding to positions that employees are recruited shall comply with regulations of law;

dd) Be entitled to benefits and policies as prescribed in Point a, Point c Clause 2 Article 8 of this Decree.

2. For PSPs

a) Conclude contracts included in total contracts decided by competent authorities;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.



c) Regularly monitor and evaluate specialities of employees signing employment contracts for folding professional positions;

d) Be responsible before state regulatory authorities for completion of tasks assigned;

dd) In case PSPs conclude employment contracts with individuals, they must increase contribution amounts to welfare funds in conformity with regulations of law on financial autonomy of PSPs for ensuring provision of benefits and policies in case of termination of employment contracts.

3. For service providers: Fully meet the standards and requirements as prescribed in Clause 5 Article 8 of this Decree.

Article 11. Power to conclude contracts for holding professional positions

1. Regarding group-1 units, group-2 units and group-3 units that cover from 70% to less than 100% of their own regular expenditures: heads of units or persons authorized to sign contracts.

2. Regarding group-3 units that cover from 10% to less than 70% of their own regular expenditures and group-4 units: persons having power to sign employment contracts with public employees as prescribed by law on public employees or person authorized to sign contracts.

3. Regarding conclusion of service contracts: heads of authorities having power to manage PSPs shall directly sign contracts according to proposals of PSPs or authorize heads of PSPs to sign them. In case the People’s Committees of districts are competent authorities, reports and written consents issued by the People’s Committees of provinces should be required and before signing contracts.

Chapter IV

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.



Article 12. Implementation fund

Funds for conclusion of contracts in this Decree are prescribed as follows:

1. For service contracts or employment contracts for holding administrative support positions in:

a) Administrative bodies: Funds for execution of such contracts are provided from state budget and other revenues (if any); beyond wage-fund of agencies and units;

b) Group-1 units and group-2 units: Funds for execution of such contracts shall be provided by the units as prescribed by law on financial autonomy of PSPs;

c) Group-3 units: revenues from service operations are used to execute such contracts; funding from state budget (if any) is used if total regular expenditures covered by state budget are not increased as prescribed;

d) Group-4 units: Funds for execution of such contracts are allocated from regular expenditures as prescribed by law on financial autonomy of PSPs.

2. For employment contracts for holding professional positions in:

a) Group-1 units and group-2 units: Comply with the regulations in Point b Clause 1 of this Article;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.



c) Group-4 units (excluding group-4 units providing education and health services): Comply with the regulations in Point d Clause 1 of this Article;

d) Group-4 units providing education and health services: funds for execution of contracts for contractual employees decided by the People's Councils of provinces as prescribed in Clause 1 Article 9 of this Decree are allocated from regular expenditures covered by local budget (except for the unit's own budget). Units affiliated to ministries, ministerial agencies, Governmental agencies and supervisory agencies of the Central Government shall be funded by state budget as prescribed by law on government budget hierarchy.

3. With regard to service contracts for holding professional positions prescribed in Clause 6 Article 9 of this Decree:  

a) Group-1 units and group-2 units: Comply with the regulations in Point b Clause 1 of this Article;

b) Group-3 units: Comply with the regulations in Point c Clause 1 of this Article;

c) Group-4 units: Comply with the regulations in Point d Clause 2 of this Article.

4. With regard to units providing particular financial mechanisms: salaries paid for contractual employees and other expenses (if any) for contractual employees shall comply with particular financial mechanisms approved by competent authorities.

Article 13. Transitional clauses

1. If employees holding administrative support positions as prescribed in Clause 1 Article 4 of this Decree are not transferred to sign employment contracts as prescribed in Decree No. 161/2018/ND-CP dated November 29, 2018 amending certain regulations on recruitment of officials, public employees, paygrade advancement for officials, rank promotion for public employees and conclusion of contracts for performance of tasks of administrative bodies and public service providers (hereinafter referred to as “Decree No. 161/2018/ND-CP”) and agencies, organizations and units refuse to sign service contracts, within 12 months from the date on which this Decree comes into force, such agencies, organizations and units must transfer to sign employment contracts. Signed employment contracts must provide assurance about legal rights and benefits of salaries, social insurance benefits and other benefits as by law. In case one of parties to a contract refuses to resign their contracts, severance terms shall be applied as prescribed by law.  

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.



If an employee, under regulations of this Clause, only is on a contract for less than 24 months of the remaining contractual period up to the day of retirement from the day on which this Decree comes into force, his/her tasks, benefits and policies shall be applied continuously and a contract renewal is not required at that time as prescribed in this Decree.

2. Employees who used to hold administrative support positions and then removed from government payrolls due to government downsizing may sign employment contracts if they still wish to work and the following requirements are fully satisfied:

a) They used to hold administrative support positions as prescribed in Article 3 of Decree No. 68/2000/ND-CP which is amended by Clause 3 Article 3 of Decree No. 161/2018/ND-CP and have resigned such positions before the day on which this Decree comes into force;

b) They are on payrolls of agencies, organizations and units and have resigned administrative support positions prescribed in Clause 2 Article 4 of this Decree before the day on which this Decree comes into force.

3. Employees who are holding positions prescribed in Clause 2 Article 4 of this Decree and are on contracts according to Decree No. 68/2000/ND-CP shall not be required to renew their contracts as prescribed in this Decree. Benefits and policies shall be applied as prescribed in Point b Clause 2 Article 8 of this Decree.

4. Employees applicable to regulated entities prescribed in Article 3 of Decree No. 68/2000/ND-CP which is amended by Clause 3 Article 3 of Decree No. 161/2018/ND-CP, except for employees working at the Government Office and being recruited from the day on which this Decree comes into force, shall abide by regulations in Clause 2 Article 4 of this Decree, and shall not be on state official payrolls approved by competent authorities.

5. Employee who is working under an employment contract for holding a professional position as prescribed in Resolution No. 102/NQ-CP dated July 03, 2020 of the Government on solutions for state payroll in education and health sectors shall continue to execute his/her contract until the end of contractual period and be given priority over signing contracts for holding professional positions as prescribed in this Decree if contracting parties have demands for a contract renewal.

6. Agencies having power to manage officials are responsible for showing statistics on the number of employees who are holding administrative support positions as prescribed in Clause 1 and Clause 2 Article 4 of this Decree. If an employee is not on the payroll, a report must be submitted to a competent authority for considering and adjusting accordingly.

7. Employees who have been put on government payrolls before the day on which Decree No. 25/CP dated May 23, 1993 of the Government comes into force and are holding positions prescribed in Article 4 of this Decree shall not work under employment contract.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.



Article 14. Entry into force

1. This Decree comes into force from February 22, 2023.

2. The following documents and regulations are invalid from the day on which this Decree comes into force:

a) Decree No. 68/2000/ND-CP dated November 17, 2000 of the Government on imposing contract regimes on certain tasks of state administrative bodies and service providers.

b) Article 3 of Decree No. 161/2018/ND-CP dated November 29, 2018 of the Government on amendments to certain regulations on recruitment of officials and public employees, paygrade advancement for officials, rank promotion for public employees, and conclusion of contracts for performance of tasks of administrative bodies and public service providers;

c) Clause 2 Article 7 of Decree No. 06/2013/ND-CP dated January 09, 2013 of the Government providing for protection of agencies and enterprises;

d) Resolution No. 102/NQ-CP dated July 03, 2020 of the Government on solutions for state payroll in education and health;

Article 15. Responsibilities for implementation

Ministers, Heads of ministerial agencies, Heads of Governmental agencies, Presidents of the People's Committees of provinces and central-affiliated cities, relevant organizations and individuals are responsible for implementation of this Decree./.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.



 

ON BEHALF OF. GOVERNMENT OF VIETNAM
PP. PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER




Pham Binh Minh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


234.449

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.27.215
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!