Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 2008 sửa đổi 19/2008/QH12 áp dụng 2024

Số hiệu: 19/2008/QH12 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 03/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUỐC HỘI
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Luật số: 19/2008/QH12

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2008

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam số 16/1999/QH10.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam:

1. Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 1. Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (sau đây gọi chung là sĩ quan) là cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực quân sự, được Nhà nước phong quân hàm cấp Úy, cấp Tá, cấp Tướng.

Quân phục, cấp hiệu, phù hiệu, giấy chứng minh sĩ quan do Chính phủ quy định”.

2. Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 11. Chức vụ của sĩ quan

1. Chức vụ cơ bản của sĩ quan gồm có:

a. Trung đội trưởng;

b. Đại đội trưởng, Chính trị viên Đại đội;

c. Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên Tiểu đoàn;

d. Trung đoàn trưởng, Chính ủy Trung đoàn; Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự cấp huyện;

đ. Lữ đoàn trưởng, Chính ủy Lữ đoàn;

e. Sư đoàn trưởng, Chính ủy Sư đoàn; Chỉ huy trưởng vùng Hải quân, Chính ủy vùng Hải quân; Chỉ huy trưởng vùng Cảnh sát biển, Chính ủy vùng Cảnh sát biển; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh;

g. Tư lệnh Quân đoàn, Chính ủy Quân đoàn; Tư lệnh Binh chủng, Chính ủy Binh chủng;

h. Tư lệnh Quân khu, Chính ủy Quân khu; Tư lệnh Quân chủng, Chính ủy Quân chủng; Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng;

i. Chủ nhiệm Tổng cục, Chính ủy Tổng cục;

k. Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị;

l. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

2. Chức vụ tương đương với chức vụ quy định tại điểm h và điểm i khoản 1 Điều này do Thủ tướng Chính phủ quy định; chức vụ tương đương với chức vụ quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và g do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định”.

3. Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 13. Tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan

1. Hạn tuổi cao nhất của sĩ quan phục vụ tại ngũ theo cấp bậc quân hàm:

Cấp Úy: nam 46, nữ 46;

Thiếu tá: nam 48, nữ 48;

Trung tá: nam 51, nữ 51;

Thượng tá: nam 54, nữ 54;

Đại tá: nam 57, nữ 55;

Cấp Tướng: nam 60, nữ 55.

2. Khi quân đội có nhu cầu, sĩ quan có đủ phẩm chất về chính trị, đạo đức, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, sức khỏe tốt và tự nguyện thì có thể được kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ quy định tại khoản 1 Điều này không quá 5 năm; trường hợp đặc biệt có thể kéo dài hơn.

3. Hạn tuổi cao nhất của sĩ quan giữ chức vụ chỉ huy, quản lý đơn vị quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và g khoản 1 Điều 11 do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định nhưng không vượt quá hạn tuổi cao nhất của sĩ quan quy định tại khoản 1 Điều này”.

4. Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 15. Cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan

1. Cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ cơ bản của sĩ quan được quy định như sau:

a. Trung đội trưởng: Thượng úy;

b. Đại đội trưởng, Chính trị viên Đại đội: Đại úy;

c. Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên Tiểu đoàn: Trung tá;

d. Trung đoàn trưởng, Chính ủy Trung đoàn; Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự cấp huyện: Thượng tá;

đ. Lữ đoàn trưởng, Chính ủy Lữ đoàn: Đại tá;

e. Sư đoàn trưởng, Chính ủy Sư đoàn; Chỉ huy trưởng vùng Hải quân, Chính ủy vùng Hải quân; Chỉ huy trưởng vùng Cảnh sát biển, Chính ủy vùng Cảnh sát biển; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh: Đại tá;

g. Tư lệnh Quân đoàn, Chính ủy Quân đoàn; Tư lệnh Binh chủng, Chính ủy Binh chủng: Thiếu tướng;

h. Tư lệnh Quân khu, Chính ủy Quân khu; Tư lệnh Quân chủng, Chính ủy Quân chủng; Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng; Trung tướng;

i. Chủ nhiệm, Tổng cục, Chính ủy Tổng cục: Trung tướng;

k. Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị: Đại tướng;

l. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Đại tướng.

2. Cấp bậc quân hàm cao nhất của chức vụ tương đương với chức vụ tại các điểm g, h và i khoản 1 Điều này do Thủ tướng Chính phủ quy định; tại các điểm a, b, c, d, đ và e do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định.

3. Sĩ quan ở lực lượng quân sự địa phương cấp tỉnh, cấp huyện thuộc địa bàn trọng yếu về quân sự, quốc phòng theo quy định của Chính phủ hoặc sĩ quan ở đơn vị có nhiệm vụ đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định và có quá trình cống hiến xuất sắc thì được thăng quân hàm cao hơn một bậc so với cấp bậc quân hàm cao nhất quy định tại khoản 1 Điều này”.

5. Điều 16 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 16. Đối tượng phong quân hàm sĩ quan tại ngũ

1. Học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan tại ngũ được phong quân hàm Thiếu úy; tốt nghiệp loại giỏi, loại khá ở những ngành đào tạo có tính chất đặc thù hoặc có thành tích xuất sắc trong công tác được phong quân hàm Trung úy, trường hợp đặc biệt được phong quân hàm cao hơn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

2. Hạ sĩ quan, binh sĩ trong thời chiến; quân nhân chuyên nghiệp và công chức quốc phòng tại ngũ; cán bộ, công chức ngoài quân đội và những người tốt nghiệp đại học trở lên vào phục vụ tại ngũ được bổ nhiệm giữ chức vụ của sĩ quan thì được phong cấp bậc quân hàm sĩ quan tương xứng”.

6. Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 18. Thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn

Sĩ quan được xét thăng quân hàm trước thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này trong các trường hợp sau đây:

1. Trong chiến đấu lập chiến công xuất sắc hoặc trong công tác, nghiên cứu khoa học được tặng Huân chương;

2. Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ mà cấp bậc quân hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc quân hàm cao nhất quy định đối với chức vụ mà sĩ quan đang đảm nhiệm từ hai bậc trở lên hoặc cấp bậc quân hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ chỉ huy, quản lý”.

7. Điều 19 được sử dụng, bổ sung như sau:

“Điều 19. Kéo dài thời hạn xét thăng quân hàm sĩ quan

1. Sĩ quan đến thời hạn xét thăng quân hàm mà chưa đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 17 của Luật này thì được xét thăng quân hàm vào những năm tiếp theo.

2. Trong thời hạn xét thăng quân hàm, sĩ quan bị kỹ luật cảnh cáo, giáng chức, cách chức hoặc trong năm cuối của thời hạn xét thăng quân hàm, sĩ quan bị kỷ luật khiển trách thì thời hạn xét thăng quân hàm phải kéo dài ít nhất một năm.

3. Sĩ quan bị kỷ luật giáng cấp bậc quân hàm, sau ít nhất một năm kể từ ngày bị giáng cấp, nếu tiến bộ thì được xét thăng quân hàm”.

8. Điều 25 được sử dụng, bổ sung như sau:

“Điều 25. Thẩm quyền quyết định đối với sĩ quan

1. Thẩm quyền bổ nhiệm chức vụ, phong, thăng quân hàm đối với sĩ quan được quy định như sau:

a. Chủ tịch nước bổ nhiệm Tổng Tham mưu trưởng, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; phong, thăng quân hàm Đại tướng, Thượng tướng, Đô đốc Hải quân’

b. Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ nhiệm Tổng cục, Chính ủy Tổng cục; Tư lệnh Quân khu, Chính ủy Quân khu; Tư lệnh Quân chủng, Chính ủy Quân chủng; Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng và các chức vụ tương đương; phong, thăng quân hàm Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân, Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân;

c. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm các chức vụ và phong, thăng các cấp bậc quân hàm còn lại;

đ. Việc bổ nhiệm các chức vụ thuộc ngành Kiểm sát, Tòa án, Thi hành án trong quân đội được thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm đến chức vụ, cấp bậc nào thì có quyền quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ, nâng lương, điều động, biệt phái, miễn nhiệm, giao chức vụ thấp hơn, giáng chức, cách chức, tước quân hàm, giáng cấp bậc quân hàm sĩ quan, cho thôi phục vụ tại ngũ, chuyển ngạch và giải ngạch sĩ quan dự bị đến chức vụ, cấp bậc đó”.

9. Điều 29 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 29. Nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của sĩ quan biệt phái

1. Thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm và được hưởng quyền lợi như sĩ quan đang công tác trong quân đội; được cơ quan, tổ chức nơi đến biệt phái bảo đảm điều kiện làm việc và sinh hoạt.

2. Thực hiện nhiệm vụ do cấp có thẩm quyền giao và chịu sự quản lý của cơ quan, tổ chức nơi đến biệt phái”.

10. Điều 31 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 31. Tiền lương, phụ cấp, nhà ở và điều kiện làm việc đối với sĩ quan tại ngũ

Sĩ quan tại ngũ được hưởng tiền lương, phụ cấp, nhà ở và điều kiện làm việc như sau:

1. Chế độ tiền lương và phụ cấp do Chính phủ quy định; bảng lương của sĩ quan căn cứ vào cấp bậc quân hàm và chức vụ được quy định phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của quân đội là ngành lao động đặc biệt; thâm niên tính theo mức lương hiện hưởng và thời gian phục vụ tại ngũ. Sĩ quan được hưởng phụ cấp, trợ cấp như đối với cán bộ, công chức có cùng điều kiện làm việc và phụ cấp, trợ cấp có tính chất đặc thù quân sự;

2. Đủ tiêu chuẩn, đến thời hạn xét thăng quân hàm nhưng đã có bậc quân hàm cao nhất của chức vụ đang đảm nhiệm hoặc đã có bậc quân hàm Đại tá, cấp Tướng 4 năm trở lên mà chưa được thăng cấp bậc quân hàm cao hơn thì được nâng lương theo chế độ tiền lương của sĩ quan;

3. Giữ nhiều chức vụ trong cùng một thời điểm thì được hưởng quyền lợi của chức vụ cao nhất và phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo theo quy định của pháp luật;

4. Khi được giao chức vụ thấp hơn chức vụ đang đảm nhiệm theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 21 của Luật này thì được giữ nguyên quyền lợi của chức vụ cũ;

5. Khi có quyết định miễn nhiệm chức vụ thì được hưởng các quyền lợi theo cương vị mới;

6. Được bảo đảm điều kiện để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

7. Được bảo đảm nhà ở, đăng ký hộ khẩu theo quy định của Chính phủ”.

11. Điều 35 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 35. Sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ

1. Sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ trong các trường hợp sau đây:

a. Đủ điều kiện nghỉ hưu;

b. Hết tuổi phục vụ tại ngũ quy định tại Điều 13 của Luật này;

c. Do thay đổi tổ chức, biên chế mà không còn nhu cầu bố trí sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng;

d. Không còn đủ tiêu chuẩn quy định đối với sĩ quan tại ngũ.

2. Sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ theo một trong các hình thức sau đây:

a. Nghỉ hưu;

b. Chuyển ngành;

c. Phục viên;

d. Nghỉ theo chế độ bệnh binh.

3. Khi thôi phục vụ tại ngũ, nếu đủ tiêu chuẩn và chưa hết hạn tuổi phục vụ của sĩ quan dự bị quy định tại Điều 38 của Luật này thì chuyển sang ngạch sĩ quan dự bị”.

12. Điều 37 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 37. Quyền lợi của sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ và sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần

1. Sĩ quan nghỉ hưu được hưởng quyền lợi sau đây:

a. Lương hưu tính trên cơ sở quy định tại khoản 1 Điều 31 của Luật này;

b. Nếu nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm tại khoản 1 Điều 13 của Luật này, do thay đổi tổ chức, biên chế hoặc hết hạn tuổi giữ chức vụ chỉ huy, quản lý đơn vị mà quân đội không còn nhu cầu sử dụng thì ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần theo quy định của Chính phủ;

c. Sử dụng quân phục, quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu trong những ngày lễ và những cuộc hội họp, những buổi giao lưu truyền thống của quân đội;

d. Được chính quyền địa phương nơi sĩ quan cư trú hợp pháp đăng ký hộ khẩu, tạo điều kiện để làm ăn sinh sống; trường hợp chưa có nhà ở thì được bảo đảm nhà ở hoặc đất ở theo quy định của Chính phủ;

đ. Khám bệnh, chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế tại các cơ sở quân y và dân y.

2. Sĩ quan chuyển ngành được hưởng quyền lợi sau đây:

a. Nhà nước bảo đảm đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ cần thiết đối với những sĩ quan chuyển ngành theo yêu cầu của tổ chức;

b. Bảo đảm mức lương sĩ quan tại thời điểm chuyển ngành trong thời gian tối thiểu là 18 tháng;

c. Khi nghỉ hưu được hưởng phụ cấp thâm niên tính theo thời gian phục vụ tại ngũ và cấp bậc quân hàm tại thời điểm chuyển ngành; trường hợp mức lương hiện hưởng thấp hơn mức lương sĩ quan tại thời điểm chuyển ngành thì được lấy mức lương sĩ quan tại thời điểm chuyển ngành để tính lương hưu;

d. Các quyền lợi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

đ. Trường hợp do nhu cầu điều động trở lại phục vụ trong quân đội, thì thời gian chuyển ngành được tính vào thời gian công tác liên tục để xét thăng cấp bậc quân hàm và thâm niên công tác.

3. Sĩ quan phục viên được hưởng quyền lợi sau đây:

a. Trợ cấp tạo việc làm và trợ cấp phục viên một lần;

b. Nếu có đủ 15 năm phục vụ trong quân đội trở lên, khi ốm đau được khám bệnh, chữa bệnh miễn hoặc giảm viện phí tại cơ sở quân y theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

c. Các quyền lợi quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này.

4. Sĩ quan nghỉ theo chế độ bệnh binh được hưởng quyền lợi sau đây:

a. Chế độ theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng và chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội;

b. Các quyền lợi quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này.

5. Sĩ quan có thời gian trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc công tác ở địa bàn khó khăn, ngành nghề có tính chất đặc thù thì được quy đổi thời gian đó để tính hưởng quyền lợi khi thôi phục vụ tại ngũ.

6. Sĩ quan tại ngũ hy sinh thì thân nhân của sĩ quan đó được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng và được hưởng trợ cấp một lần theo quy định của Chính phủ.

7. Sĩ quan tại ngũ từ trần thì thân nhân của sĩ quan đó ngoài chế độ theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội còn được trợ cấp một lần theo quy định của Chính phủ”.

13. Điều 38 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 38. Tuổi phục vụ của sĩ quan dự bị

Hạn tuổi cao nhất của sĩ quan dự bị quy định như sau:

Cấp Úy: 51;

Thiếu tá: 53;

Trung tá: 56;

Thượng tá: 57;

Đại tá: 60;

Cấp Tướng: 63.”

14. Điều 40 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 40. Gọi đào tạo sĩ quan dự bị và gọi sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu

Căn cứ vào kế hoạch của Chính phủ, việc gọi đào tạo sĩ quan dự bị, gọi sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu thực hiện theo quy định sau đây:

1. Gọi đào tạo sĩ quan dự bị:

a. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định đối với quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chuẩn bị xuất ngũ và những người tốt nghiệp từ đại học trở lên ngoài quân đội;

b. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đối với cán bộ, công chức, hạ sĩ quan dự bị cư trú tại địa phương.

2. Gọi sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ thời chiến; huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu:

a. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định đối với sĩ quan dự bị giữ chức vụ chỉ huy Lữ đoàn và tương đương, chỉ huy Sư đoàn và tương đương; sĩ quan dự bị có cấp bậc quân hàm Đại tá;

b. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với sĩ quan dự bị giữ chức vụ chỉ huy Trung đoàn và tương đương, sĩ quan dự bị có cấp bậc quân hàm Thượng tá; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đối với sĩ quan dự bị giữ chức vụ từ chỉ huy Tiểu đoàn và tương đương trở xuống, sĩ quan dự bị có cấp bậc quân hàm Trung tá trở xuống.

3. Gọi sĩ quan dự bị làm nhiệm vụ khẩn cấp nhưng chưa đến mức động viên cục bộ và gọi sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ trong thời bình thời hạn là 2 năm do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định”.

15. Điều 44 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 44. Giải ngạch sĩ quan dự bị

Sĩ quan dự bị hết hạn tuổi quy định tại Điều 38 của Luật này hoặc không còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì giải ngạch sĩ quan dự bị.

Việc giải ngạch sĩ quan dự bị do cấp có thẩm quyền quyết định”.

Điều 2. Bãi bỏ khoản 4, khoản 16 và sắp xếp lại các khoản Điều 7 của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam số 16/1999/QH10 như sau:

Các khoản từ khoản 5 đến khoản 15 của Điều 7 được chuyển thành khoản 4 đến khoản 14; khoản 17 được chuyển thành khoản 15. Sau khi sắp xếp lại, nội dung khoản 8 (khoản 9 Điều 7 Luật hiện hành) được sửa lại là “8. Sĩ quan chuyên môn khác là sĩ quan đảm nhiệm công tác trong các ngành không thuộc các nhóm ngành sĩ quan quy định tại các khoản 4, 5, 6 và 7 Điều này”.

Điều 3. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2008.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2008.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Phú Trọng

THE NATIONAL ASSEMBLY
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 19/2008/QH12

Hanoi, June 3, 2008

 

LAW

AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF THE LAW ON VIETNAM PEOPLES ARMY OFFICERS

Pursuant to the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, which was amended and supplemented under Resolution No. 51/2001/QH10;
The National Assembly promulgates the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of Law No. 16/1999/QH10 on Vietnam Peoples Army Officers.

Article 1. To amend and supplement a number of articles of the Law on Vietnam Peoples Army Officers:

1. Article 1 is amended and supplemented as follows:

Article 1. Vietnam Peoples Army officers

Vietnam Peoples Army officers (below referred to as officers) are cadres of the Communist Party of Vietnam and the Socialist Republic of Vietnam State, who operate in the military field and are bestowed by the State the rank of company officer, field officer or general officer.

Military uniforms, shoulder straps insignias and identity cards of officers are prescribed by the Government.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 11. Officers posts

1. Officers fundamental posts include:

a/ Platoon leader;

b/ Company commander, company political instructor;

c/ Battalion commander, battalion political instructor;

d/ Regiment commander, regiment political commissar; commander of the Military Command of rural district, urban district, provincial capital or city (below collectively referred to as district level) and political instructor of the district-level Military Command;

e/ Brigade commander, brigade political commissar;

f/ Division commander, division political commissar; commander of the Navy Zone, political commissar of the Navy Zone; commander of the Marine Police Zone, political commissar of the Marine Police Zone; commander of the Military Command of a province or centrally run city (below collectively referred to as provincial level), political commissar of the provincial-level Military Command; commander of the provincial-level Border-Guard Command, political commissar of the provincial-level Border-Guard Command;

g/ Commander of the Army Corps, political commissar of the Army Corps; commander of the Military Arm, political commissar of the Military Arm;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.i/ Director of the General Department, political commissar of the General Department;

j/ Chief of the General Staff, director of the Political General Department;

k/ Minister of Defense.

2. Posts equivalent to those defined at Points h and i, Clause 1 of this Article are prescribed by the Prime Minister; posts equivalent to those defined at Points a, b, c, d, e, f and g are prescribed by the Minister of Defense.

3. Article 13 is amended and supplemented as follows:

Article 13. Officers active-service ages

1. The maximum ages of on-active-service officers according to officers ranks:

The company rank: male: 46, female: 46;

Major: male: 48, female: 48;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Senior lieutenant colonel: male: 54, female: 54;

Colonel: male: 57, female: 55;

The general rank: male: 60, female: 55.

2. Upon army demands, officers who are politically and morally qualified, professionally skilled, physically fit and voluntary may have their on-active-service ages prescribed in Clause 1 of this Article prolonged, but for not more than 5 years; in special cases, it may be longer.

3. The maximum ages of officers holding commanding and managing posts, defined at Points a, b, c, d, e, f and g, Clause 1 of Article 11 are prescribed by the Minister of Defense, but must not exceed the officers maximum ages defined in Clause 1 of this Article.

4. Article 15 is amended and supplemented as follows:

Article 15. The highest ranks for officers posts

1. The highest ranks for officers fundamental posts are prescribed as follows:

a/ Platoon leader: senior lieutenant;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ Battalion commander, battalion political instructor: lieutenant colonel;

d/ Regiment commander, regiment political commissar; commander of the district-level Military Command, political instructor of the district-level Military Command: senior lieutenant colonel;

e/ Brigade commander, brigade political commissar: colonel;

f/ Division commander, division political commissar; commander of the Navy Zone, political commissar of the Navy Zone; commander of the Marine Police Zone, political commissar of the Marine Police Zone; commander of the provincial-level Military Command, political commissar of the provincial-level Military Command; commander of the provincial-level Border-Guard Command, political commissar of the provincial-level Border-Guard Command: colonel;

g/ Commander of the Army Corps, political commissar of the Army Corps; commander of the Military Arm, political commissar of the Military Arm: major general;

h/ Commander of the Military Zone, political commissar of the Military Zone; commander of the Army Service, political commissar of the Army Service; commander of the Border Guard, political commissar of the Border Guard: lieutenant general;

i/ Director of the General Department, political commissar of the General Department: lieutenant general;

j/ Chief of the General Staff, director of the Political General Department: general;

k/ Minister of Defense: general.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Officers in provincial- or district-level military forces in important military and defense areas as defined by the Government or officers in special-task force units defined by the Minister of Defense, who have rendered outstanding services, will be one grade higher than the highest ranks prescribed in Clause 1 of this Article.

5. Article 16 is amended and supplemented as follows:

Article 16. Persons to be bestowed with ranks of on-active service officers

1. Cadets graduating from active-service officers training schools will be bestowed the rank of second lieutenant; those who graduate with excellent or good grade in peculiar disciplines or record outstanding achievements in work will be bestowed the rank of lieutenant, or in special cases, higher ranks as provided by the Minister of Defense.

2. Non-commissioned officers and soldiers during wartime; professional armymen and defense employees on active service; non-military officials and employees and university graduates or people of higher degrees, who join the army on active service and are appointed to hold posts of officers, will be bestowed the corresponding ranks of officers.

6. Article 18 is amended and supplemented as follows:

Article 18. Officers rank promotion ahead of time

Officers may be considered for rank promotion ahead of time limits prescribed in Cause 2, Article 17 of this Law in the following cases:

1. Recording outstanding exploits in combat or being conferred orders for achievements in work or scientific research;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.7. Article 19 is amended and supplemented as follows

Article 19. Prolongation of the time for officers rank promotion consideration

1. Officers who are due for rank promotion consideration but fail to fully meet the conditions prescribed in Article 17 of this Law will be considered for rank promotion in subsequent years.

2. If officers are disciplined with warning, demotion or stripping during the rank promotion consideration period or with reprimand in the final year of the rank promotion consideration period, the time for their rank promotion consideration shall be prolonged for at least one year.

3. Officers who are disciplined with rank demotion may, after at least one year from the date of demotion, be considered for rank promotion if they make progress.

8. Article 25 is amended and supplemented as follows:

Article 25. Competence to decide on officers

1. The competence for post appointment, rank bestowment and promotion for officers is prescribed as follows:

a/ The State President appoints the Chief of General Staff, the director of the Political General Department, bestows and promotes the ranks of general, senior-lieutenant general and navy admiral;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ The Minister of Defense appoints the remaining posts, bestows and promotes the remaining ranks;

d/ The appointment of posts in the procuracy, court and judgment enforcement sectors in the army complies with the provisions of law.

2. Authorities competent to appoint any posts, bestow and promote any ranks will be competent to decide on the prolongation of on-active service duration, wage raising, transfer, detachment, dismissal from posts, assignment of lower positions, demotion, rank stripping, degrading, relief from active service, class transfer and declassification of reserve officers, for officers at such posts or such ranks.

9. Article 29 is amended and supplemented as follows:

Article 29. Obligations, responsibilities and interests of detached officers

1. To perform obligations and responsibilities and enjoy interests like officers who are on active service in the army; to be provided with working and living conditions by agencies or organizations which they are detached to.

2. To perform tasks assigned by competent authorities and submit to the management by the agencies or organizations which they are detached to.

10. Article 31 is amended and supplemented as follows:

"Article 31. Wages, allowances, dwelling houses and working conditions for on-active service officers

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. The wage and allowance regimes are provided for by the Government; officers wage scales are based on the prescribed ranks and posts, suitable to the armys nature and tasks as a special branch of labor; the officers seniority is calculated according to their current wage scales and duration on active service. Officers are entitled to allowances, subsidies like cadres and public servants under the same working conditions and peculiar militarily allowances and subsidies.

2. Officers who are fully qualified and due for rank promotion consideration but have been promoted to the highest ranks prescribed for their current posts or to the rank of colonel or general for four years or more and are not yet promoted to higher ranks will have their wages raised according to wage regimes applicable to officers.

3. Officers who concurrently hold different posts at a time are entitled tot he benefits prescribed for the highest post and allowances for concurrently holding leading posts according to law.

4. When officers are assigned to hold posts lower than their current ones as provided for at Point a, Clause 3, Article 21 of this Law, their benefits from former posts will be retained.

5. Upon receipt of decisions on relief from their posts, officers are entitled to benefits according to their new posts;

6. To be provided with conditions for task performance according to regulations of the Minister of Defense;

7. To be provided with dormitories and household registration according to regulations of the Government.

11. Article 35 is amended and supplemented as follows:

Article 35. Demobilized officers

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ Being qualified for retirement;

b/ Reaching the demobilization ages specified in Article 13 of this Law;

c/ Due to changes in organization or staff, which no longer require officers, professional armymen, defense employees;

d/ No longer satisfying the criteria prescribed for on-active service officers.

2. Officers are demobilized in one of the following forms:

a/ Retirement;

b/ Transfer to civil jobs;

c/ Returning home from military service;

d/ Discharge from military service under the regime prescribed for diseased armymen.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.12. Article 37 is amended and supplemented as follows:

Article 37. Benefits of demobilized officers and on-active service officers who are killed in action or die

1. Retired officers are entitled to the following benefits:

a/ Pensions calculated under Clause 1, Article 31 of this Law;

b/ If retiring before the rank-based highest ages prescribed in Clause 1, Article 13 of this Law due to changes in organization, staff or expiry of ages prescribed for holding commanding and managing posts and non-employment by the army, officers are entitled to lump-sum allowances prescribed by the Government in addition to their pensions;

c/ Using uniforms, shoulder straps and insignias on festive days and at meetings and traditional exchanges of the army;

d/ Being registered for permanent residence and given conditions to work and earn their living by administrations of localities where they lawfully reside; if having no dwelling houses, being provided with dwelling houses or residential land according to regulations of the Government;

e/ Being entitled to medical examination and treatment under health insurance regimes at military and civilian medical establishments.

2. Officers transferred to civilian jobs are entitled to the following benefits:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ To have their wage scales at the time of transfer preserved for at least 18 months;

c/ Upon retirement, to enjoy seniority allowances calculated according to their on-active service duration and ranks at the time of transfer; in case their current wages are lower than the officers wages at the time of transfer, the officers wages at the time of transfer will be used for calculation of pensions;

d/ The benefits defined at Point c, Clause 1 of this Article;

e/ If being re-enlisted in the army upon demand, the transfer duration will be counted into their continuous working duration for rank promotion consideration and their working seniority.

3. Officers returning home from military service are entitled to the following benefits:

a/ A lump-sum employment allowance and demobilization allowance;

b/ In case of ailment, to enjoy medical examination and treatment free of charge or at reduced charges according to regulations of the Minister of Defense, if they have served in the army for full 15 years or longer;

c/ The benefits defined at Points c and d, Clause 1 of this Article.

4. Officers discharged from military service under regimes applicable to diseased armymen are entitled to the following benefits:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ The benefits defined at Points c and d, Clause 1 of this Article.

5. Officers with a duration of direct engagement in combat, in service of combat or working in difficulty-hit areas or peculiar sectors or trade will have such duration converted for calculation of benefits to be enjoyed upon their demobilization.

6. With regard to on-active service officers who have been killed in action, their relatives are entitled to regimes prescribed by law for people with meritorious service to the revolution and to a lump-sum allowance according to regulations of the Government.

7. With regard to on-active service officers who have died, their relatives are entitled to a lump-sum allowance according to regulations of the Government, in addition to the regimes prescribed by the Law on Social Insurance.

13. Article 38 is amended and supplemented as follows:

Article 38. Service ages of reserve officers

The highest ages of reserve officers are provided for as follows:

Company rank: 51;

Major: 53;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Senior lieutenant colonel: 57;

Colonel: 60;

General rank: 63.

14. Article 40 is amended and supplemented as follows:

Article 40. Summoning for training of reserve officers and summoning of reserve officers for active service, exercise, mobilization readiness and combat readiness examination

Based on the Governments plans, the summoning for training of reserve officers, the summoning of reserve officers for active service, exercise, mobilization readiness and combat readiness examination shall be carried out according to the following regulations:

1. Summoning for training of reserve officers:

a/ The Minister of Defense shall decide to summon professional armymen, to be-demobilized non-commissioned officers or civilian university graduates or people with higher degrees;

b/ District-level Peoples Committee presidents shall decide to summon cadres, public servants and non-commissioned officers residing in their respective localities.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ The Minister of Defense shall decide to summon reserve officers holding the brigade commander or equivalent positions, division commander or equivalent positions; reserve officers of colonel rank;

b/ Provincial-level Peoples Committee presidents shall decide to summon reserve officers holding the regiment commander or equivalent positions, reserve officers of senior-lieutenant colonel rank; district-level Peoples Committee presidents shall decide to summon reserve officers holding the battalion commander, equivalent or lower positions, reserve officers of lieutenant colonel or lower ranks.

3. The summoning of reserve officers for urgent tasks but not to the extent of local mobilization and the summoning of reserve officers for two-year active service in peacetime shall be decided by the Minister of Defense.

15. Article 44 is amended and supplemented as follows:

Article 44. Discharge from reserve officer class

Reserve officers who pass the ages prescribed in Article 38 of this Law or no longer satisfy the prescribed conditions and criteria shall be discharged from the reserve officer class.

The de-classification of reserve officers shall be decided by competent authorities.

Article 2.

To annul Clauses 4 and 16 and restructure the clauses of Article 7 of Law No. 16/1999/QH10 on Vietnam Peoples Army Officers as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 3. This Law takes effect on July 1, 2008.

This Law was passed on June 3, 2008, by the XIIth National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its 3rd session.

 

 

CHAIRMAN OF THE NATIONAL ASSEMBLY
Nguyen Phu Trong

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2008

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


65.884

DMCA.com Protection Status
IP: 44.213.60.33
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!