Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 99/KH-UBND tổ chức Hội thi “Cán bộ, công, viên chức các huyện, thành phố với công cuộc cải cách hành chính” tỉnh Hòa Bình, lần thứ IV, năm 2017

Số hiệu: 99/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 18/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 99/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 18 tháng 7 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI THI “CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ VỚI CÔNG CUỘC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TỈNH HÒA BÌNH, LẦN THỨ IV, NĂM 2017

Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; căn cứ Quyết định số 3220/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2017.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi “Cán bộ, công chức, viên chức với công cuộc cải cách hành chính” tỉnh Hòa Bình, lần thứ IV, năm 2017, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học tập, nghiên cứu những nội dung về cải cách hành chính của Chính phủ, từ đó vận động cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị tích cực tham gia xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

2. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng và chính quyền địa phương, tạo phong trào tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về cải cách hành chính.

3. Khẳng định vai trò của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện cải cách hành chính, xây dựng công sở văn minh, sạch đẹp. Không ngừng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới và phát triển.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ HỘI THI

- Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

- Mỗi cơ quan, đơn vị lựa chọn và cử 01 đội tham gia Hội thi.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

1. Ni dung thi

- Tìm hiểu về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và các văn bản có liên quan đến công tác cải cách hành chính; kết quả cải cách hành chính của tỉnh hiện nay;

- Đề xuất các mô hình, giải pháp, sáng kiến, hiến kế trong công tác cải cách hành chính hiện nay, như: Cải tiến phương pháp quản lý, lề lối làm việc, quy trình và thời gian giải quyết công việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng công vụ...

2. Hình thức thi

Hội thi được tổ chức bằng hình thức Sân khấu hóa; Các đội phải tham gia 04 phần thi, bao gồm:

2.1. Phần thi thứ nhất: Màn chào hỏi

Giới thiệu về đơn vị mình đang công tác, mục đích, ý nghĩa của Hội thi, tầm quan trọng của cải cách hành chính hiện nay.

2.2. Phần thi thứ hai: Hiểu biết về cải cách hành chính

Trả lời các câu hỏi về nội dung cải cách hành chính nhà nước và các văn bản có liên quan đến công tác cải cách hành chính; kết quả cải cách hành chính của tỉnh hiện nay.

2.3. Phần thi thứ ba: Tiểu phẩm cải cách hành chính

Trình bày một tiểu phẩm kịch ngắn, hài kịch do đội sáng tác.

2.4. Phần thi thứ tư: Ý tưởng cải cách hành chính

Trình bày một ý tưởng, giải pháp, sáng kiến hoặc một mô hình thiết thực về cải cách hành chính, bằng hình thức diễn thuyết hoặc hùng biện.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI THI

- Dự kiến tổ chức Hội thi trong tháng 10 năm 2017, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Hòa Bình (Ban Tổ chức Hội thi sẽ có Văn bản thông báo thời gian cụ thể);

- Kinh phí tổ chức Hội thi lấy từ nguồn kinh phí thực hiện Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020 phê duyệt tại Quyết định số 2194/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; năm 2017, giao cho Sở Nội vụ tại Quyết định số 3098/QĐ-UBND ngày 07/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

- Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội thi; ban hành Thể lệ Hội thi và Bộ câu hỏi phần thi “Hiểu biết về cải cách hành chính”; thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền về Hội thi;

- Hướng dẫn các đơn vị tuyển chọn, thành lập đội thi và đăng ký tham gia Hội thi cấp tỉnh;

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thành phố

- Xây dựng kế hoạch, tuyển chọn, thành lập đội thi và đăng ký tham gia Hội thi cấp tỉnh;

- Bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách được giao và các nguồn kinh phí hp pháp khác để phục vụ cho việc tập luyện, thuê trang phục, đạo cụ, nhạc công...

3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình, Cổng Thông tin điện ttỉnh

Đưa tin, bài, hình ảnh về các hoạt động và kết quả Hội thi trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình và Cổng Thông tin điện tử của tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi “Cán bộ, công chức, viên chức với công cuộc cải cách hành chính” tỉnh Hòa Bình, lần thứ IV, năm 2017; đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Trong quá trình triển khai, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy;
- Các Sở, Ban, Ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Hòa Bình, Đài PT&TH t
nh;
- C
ng Thông tin điện tử tnh;
- Lưu: VT, NC (BTh, 50b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 99/KH-UBND tổ chức Hội thi “Cán bộ, công, viên chức các huyện, thành phố với công cuộc cải cách hành chính” tỉnh Hòa Bình, lần thứ IV, năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.134

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13