Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 98/KH-UBND 2020 thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP tỉnh Bình Định

Số hiệu: 98/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Phi Long
Ngày ban hành: 31/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 98/KH-UBND

Bình Định, ngày 31 tháng 12 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 107/2020/NĐ-CP NGÀY 14/9/2020 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2014/NĐ-CP NGÀY 24/4/2014 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/NĐ-CP NGÀY 14/9/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 37/2014/NĐ-CP NGÀY 05/5/2014

Thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 24/4/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là Nghị định số 107/2020/NĐ-CP) và Nghị định số 108/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Nghị định số 108/2020/NĐ-CP); Công văn số 5035/BNV-TCBC ngày 24/9/2020 của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/NĐ-CP;

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/NĐ-CP đến các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, công chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

2. Yêu cầu

a) Xác định trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (gọi chung là sở), UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện) trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/NĐ-CP.

b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan để triển khai Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/NĐ-CP đúng tiến độ, hiệu quả.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Triển khai thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP

a) Rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức bên trong của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh:

- Thủ trưởng các sở rà soát, xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Văn phòng, chi cục và các tổ chức tương đương thuộc sở; các phòng và tổ chức tương đương thuộc chi cục thuộc sở không đủ tiêu chí thành lập theo quy định tại khoản 3, Điều 1, Nghị định số 107/2020/NĐ-CP , trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện. Riêng tổ chức Thanh tra sở thực hiện theo quy định tại Điều 23 Luật Thanh tra năm 2010 và Điều 15 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra.

- Số lượng biên chế công chức làm căn cứ để xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức bên trong của các sở là số biên chế công chức được UBND tỉnh giao cho mỗi cơ quan, đơn vị, gắn với yêu cầu thực hiện tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ-TU ngày 17/4/2020 của Bộ Chính trị. Việc sắp xếp, bố trí nhân sự theo cơ cấu mới phải phù hợp với vị trí việc làm, không gây tâm lý hoang mang, không gây ách tắt, ảnh hưởng đến hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/3/2021.

b) Sắp xếp số lượng cấp phó các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở, Phó Chánh Thanh tra, Phó Chánh Văn phòng, Phó Chi cục trưởng và tổ chức tương đương thuộc sở và Phó Trưởng phòng thuộc Chi cục thuộc sở:

- Thủ trưởng các sở rà soát, sắp xếp số lượng cấp phó từng tổ chức theo thẩm quyền quản lý, sử dụng công chức đảm bảo theo đúng quy định tại khoản 4, Điều 1, Nghị định số 107/2020/NĐ-CP .

- Thực hiện việc sắp xếp, bố trí, giải quyết chế độ chính sách (nếu có) đối với số công chức lãnh đạo dôi dư sau khi sắp xếp, tổ chức lại theo quy định.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/3/2021.

c) Rà soát tiêu chí thành lập sở đặc thù thuộc UBND tỉnh:

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Du lịch, Ban Dân tộc và các cơ quan liên quan, rà soát, đánh giá các tiêu chí thành lập các sở đặc thù theo quy định tại khoản 10, Điều 1 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ; đánh giá hiệu quả tổ chức và hoạt động của các cơ quan đặc thù đã được thành lập.

- Thời gian hoàn thành: Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 28/02/2021.

d) Phương án bố trí số lượng Phó Giám đốc sở:

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng phương án bố trí số lượng Phó Giám đốc sở trình UBND tỉnh quyết định cơ cấu tổ chức, số lượng Phó Giám đốc của từng sở phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; vị trí việc làm và số lượng biên chế được cấp có thẩm quyền giao.

- Thời gian hoàn thành: Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 28/02/2021.

đ) Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh:

- Các sở xây dựng dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan theo hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực trình UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) ban hành.

- Thời gian hoàn thành: Sau 15 ngày, kể từ ngày văn bản của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh có hiệu lực.

e) Sửa đổi quy định khung tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý cấp sở, chi cục thuộc sở, phòng và tương đương thuộc sở, phòng thuộc chi cục thuộc sở và phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện:

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan xây dựng khung tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý cấp sở, chi cục thuộc sở, phòng và tương đương thuộc sở, phòng thuộc chi cục thuộc sở và phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện đảm bảo phù hợp với đặc thù của địa phương và không được thấp hơn khung quy định chung của Chính phủ.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Chính phủ ban hành khung quy định chung.

2. Triển khai thực hiện Nghị định số 108/2020/NĐ-CP

a) Rà soát tiêu chí thành lập Phòng Y tế, Phòng Dân tộc thuộc UBND cấp huyện:

- UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát các tiêu chí thành lập Phòng Y tế, Phòng Dân tộc (đối với 03 huyện có Phòng Dân tộc); đánh giá tính hiệu quả tổ chức, hoạt động và sự cần thiết khi giữ lại Phòng Y tế và Phòng Dân tộc.

- Trong trường hợp thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại Phòng Y tế và Phòng Dân tộc cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương, UBND cấp huyện trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định và thực hiện theo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính và các quy định liên quan khác có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 28/02/2021.

b) Sắp xếp số lượng Phó Trưởng phòng đối với các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện:

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định cụ thể số lượng phó trưởng phòng của từng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực tại địa phương; phù hợp với vị trí việc làm và số lượng biên chế được cấp có thẩm quyền giao.

- Thực hiện việc sắp xếp số lượng cấp phó đảm bảo theo đúng cơ cấu và theo quy định của Nghị định số 108/2020/NĐ-CP .

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/3/2021.

c) Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện:

- UBND cấp huyện quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện theo hướng dẫn của UBND tỉnh.

- Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện theo quy định của Nghị định số 108/2020/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Sau 15 ngày, kể từ ngày văn bản của Bộ, ngành hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn cấp huyện có hiệu lực.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tại Mục II của Kế hoạch này, khẩn trương chỉ đạo bộ phận chuyên môn triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng và hiệu quả; báo cáo kết quả rà soát, sắp xếp kiện toàn về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) theo đúng thời gian của Kế hoạch.

2. Giao Sở Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện và kiến nghị UBND tỉnh các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện đồng bộ, hiệu quả; báo cáo Bộ Nội vụ theo đúng thời gian quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có vướng mắc, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐ,
CV Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K12.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Phi Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 98/KH-UBND ngày 31/12/2020 thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2014/NĐ-CP và Nghị định 108/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2014/NĐ-CP do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


983

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.143.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!