Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 97/KH-UBND năm 2017 bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2020

Số hiệu: 97/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Phạm Đăng Quyền
Ngày ban hành: 06/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 97/KH-UBND

Thanh Hoá, ngày 06 tháng 06 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TÔN GIÁO TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2017-2020

Thực hiện Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 09/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo giai đoạn 2017-2020”; Kế hoạch số 1953/KH-BNV ngày 12/4/2017 của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 09/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ; căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2020 gồm những nội dung cụ thể sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mc đích:

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, vng kiến thức chuyên môn, nắm chắc nghiệp vụ công tác đáp ứng yêu cầu trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ và xử lý giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra về vấn đề tôn giáo, đảm bảo ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Xác định rõ nhiệm vụ cụ thể, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện công tác tôn giáo.

2. Yêu cầu:

Các nội dung bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo phải phù hợp với điều kiện, yêu cầu và tình hình thực tế tại địa phương; tổ chức triển khai kế hoạch bồi dưỡng đúng tiến độ, hiệu quả; sau khi được bồi dưỡng, kỹ năng lãnh đạo, qun lý và chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo được nâng lên, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao.

II. ĐI TƯỢNG, MỤC TIÊU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

1. Đối tượng

1.1. Cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo

- Cấp tỉnh: Lãnh đạo và chuyên viên Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ.

- Cấp huyện: Trưởng, Phó Trưởng phòng và chuyên viên phụ trách công tác quản lý nhà nước về tôn giáo thuộc Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố.

- Cấp xã: Phó Chủ tịch UBND xã.

1.2. Cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo các cấp:

- Cấp tnh: Ban Dân vận, Ban Nội chính, Ban Tuyên giáo, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Tỉnh đoàn Thanh niên.

- Cấp huyện: Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Văn phòng huyện ủy, Văn phòng HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Đồn Biên phòng, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh huyện, thị xã, thành phố, Huyện đoàn Thanh niên.

- Cấp xã: Phó Bí thư Đảng ủy xã.

2. Mục tiêu:

2.1. Mục tiêu chung

Bồi dưỡng kiến thức cơ bản và chuyên sâu về tôn giáo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo; nâng cao hiệu quxử lý các vụ việc tôn giáo phát sinh, khả năng tham mưu, xây dựng, tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

2.2. Mục tiêu cụ thể

Phấn đấu đến năm 2020 đạt được các mục tiêu sau:

- 100% công chức làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo cấp tỉnh và cấp huyện được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác tôn giáo.

- 100% cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo cấp tỉnh và cấp huyện được bồi dưỡng kiến thức về tôn giáo và nghiệp vụ công tác tôn giáo.

- 100% cán bộ kiêm nhiệm phụ trách công tác tôn giáo cấp xã được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về tôn giáo, kỹ năng và phương pháp công tác tôn giáo.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, SỐ LƯỢNG NGƯỜI BỒI DƯỠNG

1. Nội dung bồi dưỡng

- Xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 - 2020 và hàng năm.

Thời gian thực hiện: Quý II năm 2017 và giai đoạn 2017 - 2020.

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng theo Kế hoạch được phê duyệt.

Thời gian thực hiện: Hàng năm, giai đoạn 2017 - 2020.

- Cử cán bộ, giảng viên, báo cáo viên về lĩnh vực tôn giáo và công tác tôn giáo tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng do trung ương tổ chức (theo Kế hoạch của Bộ Nội vụ).

Thời gian thực hiện: Hàng năm, giai đoạn 2017 - 2020.

- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện:

Thời gian thực hiện: Hàng năm, giai đoạn 2017 - 2020.

- Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết.

Thời gian thực hiện: Năm 2019 và 2020.

2. Hình thc bồi dưỡng

- Cử cán bộ, giảng viên, báo cáo viên cấp tỉnh về lĩnh vực tôn giáo và công tác tôn giáo; cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo và cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo hoặc phụ trách lĩnh vực liên quan đến tôn giáo tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng do Trường Nghiệp vụ Công tác Tôn giáo thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức.

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng tại tỉnh cho đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng công an, quân đội cấp tỉnh và huyện. Thời gian học tập 05 ngày (trong đó có 01 ngày đi thc tế, học tập kinh nghiệm).

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng tập trung theo đơn vị cấp huyện cho đội ngũ cán bộ cấp xã. Thời gian học tập 03 ngày (trong đó có 01 buổi đối thoại, trao đổi kinh nghiệm).

3. Số lượng: Số lượng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo cần được bồi dưỡng hàng năm giai đoạn 2017-2020 là: 6.120 lượt người (bao gồm cả cử đi bồi dưỡng trung ương và tổ chức lớp tại tỉnh, huyện). Số lớp bồi dưỡng là: 37 lớp. Cụ thể:

- Năm 2017:

+ Cử 50 người (trong đó gồm: Giảng viên, báo cáo viên lĩnh vực tôn giáo và công tác tôn giáo cấp tỉnh; cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo cấp tỉnh, huyện; cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo hoặc phụ trách lĩnh vực liên quan đến tôn giáo) tham gia các lớp bồi dưỡng do Trường Nghiệp vụ Công tác Tôn giáo thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức.

+ Tổ chức 03 lớp bồi dưỡng (150 người/lớp) tại tỉnh cho cán bộ làm công tác tôn giáo của các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng công an, quân đội cấp tỉnh và huyện (mời giảng viên trung ương).

+ Tổ chức 07 lớp bồi dưỡng (160 người/lớp) tại các địa phương cho cán bộ làm công tác tôn giáo cơ sở (Phó Chủ tịch UBND và Phó Bí thư Đảng ủy xã).

- Năm 2018:

+ Cử 70 người (trong đó gồm: Giảng viên, báo cáo viên lĩnh vực tôn giáo và công tác tôn giáo cấp tỉnh; cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo cấp tỉnh, huyện; cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo hoặc phụ trách lĩnh vực liên quan đến tôn giáo) tham gia các lớp bồi dưỡng do Trường Nghiệp vụ Công tác Tôn giáo thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức.

+ Tổ chức 08 lớp bồi dưỡng (160 người/lớp) tại các địa phương cho cán bộ làm công tác tôn giáo ở cơ sở (Phó Chủ tịch UBND và Phó Bí thư Đảng ủy xã).

- Năm 2019:

+ Cử 70 người (trong đó gồm: Giảng viên, báo cáo viên lĩnh vực tôn giáo và công tác tôn giáo cấp tỉnh; cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo cấp tỉnh, huyện; cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo hoặc phụ trách lĩnh vực liên quan đến tôn giáo) tham gia các lớp bồi dưỡng do Trường Nghiệp vụ Công tác Tôn giáo thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức.

+ Tổ chức 03 lớp bồi dưỡng (150 người/lớp) tại tỉnh cho cán bộ làm công tác tôn giáo của các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng công an, quân đội cấp tỉnh và huyện (mời giảng viên trung ương).

+ Tổ chức 08 lớp bồi dưỡng (160 người/lớp) tại các địa phương cho cán bộ làm công tác tôn giáo ở cơ sở (Phó Chủ tịch UBND và Phó Bí thư Đảng ủy xã).

- Năm 2020:

+ Cử 70 người (trong đó gồm: Giảng viên, báo cáo viên lĩnh vực tôn giáo và công tác tôn giáo cấp tỉnh; cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo cấp tỉnh, huyện; cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo hoặc phụ trách lĩnh vực liên quan đến tôn giáo) tham gia các lớp bồi dưỡng do Trường Nghiệp vụ Công tác Tôn giáo thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức.

+ Tổ chức 08 lớp bồi dưỡng (160 người/lớp) tại các địa phương cho cán bộ làm công tác tôn giáo ở cơ sở (Phó Chủ tịch UBND và Phó Bí thư Đảng ủy xã).

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Nguồn kinh phí: Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch được bố trí tnguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật và lồng ghép với kinh phí thực hiện chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức hàng năm.

Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ xây dựng dự toán chi tiết kinh phí thực hiện Kế hoạch hàng năm (không quá 500 triệu đồng) gửi Sở Tài chính thẩm định, theo quy định;

(có các phụ lục dự toán kinh phí kèm theo).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các s, ban, ngành, đoàn thvà UBND các huyện, thị xã, thành phố

a) Tăng cường quán triệt về vai trò, tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về trách nhiệm học và tự học để trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ và xử lý hiệu quả công việc theo lĩnh vực phụ trách.

b) Căn cứ mục tiêu bồi dưỡng, kế hoạch chung của tỉnh và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, hàng năm cử cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo do Trung ương và tỉnh tổ chức.

c) Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức phụ trách công tác tôn giáo phù hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sau khi được bồi dưỡng công tác tôn giáo.

2. Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành các văn bản, các cơ chế, chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức được cử đi bồi dưỡng công tác tôn giáo bằng nguồn ngân sách địa phương. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả theo Kế hoạch được phê duyệt.

b) Chủ trì xây dựng dự toán chi tiết kinh phí thực hiện Kế hoạch hàng năm gửi Sở Tài chính thẩm định, theo quy định.

c) Theo dõi, kiểm tra, đánh giá, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

3. Sở Tài chính

a) Thẩm định dự toán chi tiết kinh phí thực hiện Kế hoạch và tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch theo quy định.

b) Phối hợp với Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo đảm bảo phù hp với từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội và khả năng ngân sách của tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (để b/cáo);
- TTr: T
nh ủy, HĐND tỉnh (đ b/cáo);
- UBMTTQ VN tỉnh (để ph
i hợp chđạo);
- Chủ t
ch, các PCT UBND tỉnh (để b/cáo);
- Văn phòng UBND tỉnh (để theo dõi);
- Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh (để th/h);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (đ
th/h);
- Lưu: VT,VXsin.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyn

 

PHỤ LỤC

DỰ KIẾN TỔ CHỨC CÁC LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TÔN GIÁO GIAI ĐOẠN 2017-2020
(Kèm theo Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Số TT

Nội dung

Số lớp

Số lượng (lượt người)

Ghi chú

I

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tôn giáo

 

6.120

 

1

Cử cán bộ, giảng viên, báo cáo viên về lĩnh vực tôn giáo và công tác tôn giáo tham gia các lớp tập huấn, bồi dưng do trung ương tổ chức

theo Kế hoạch của Bộ Nội vụ

260

Các cấp quản lý

2

Tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo cấp tỉnh, huyện

6

900

Ban Tôn giáo

3

Tổ chức các lớp bồi dưng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo cấp xã

31

4.960

Ban Tôn giáo

II

Kiểm tra, đánh giá, tổ chức hội nghị kết, tổng kết.

 

 

Ban Tôn giáo

III

Tổng cộng

37

6.120

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 97/KH-UBND năm 2017 bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


866

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.139.152