Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 132/NQ-CP và Kế hoạch 341-KH/TU thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Số hiệu: 89/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 19/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 89/KH-UBND

Hà Giang, ngày 19 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 132/NQ-CP NGÀY 24/10/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ KẾ HOẠCH SỐ 341-KH/TU NGÀY 30/7/2018 CỦA TỈNH ỦY THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 26-NQ/TW CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ TẬP TRUNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÁC CẤP, NHẤT LÀ CẤP CHIẾN LƯỢC ĐỦ PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC VÀ UY TÍN, NGANG TẦM NHIỆM VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tm nhiệm vụ (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 26-NQ/TW); kế hoạch số 10-KH/TW ngày 06/6/2018 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ;

Căn cứ Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ (sau đây viết tt là Nghị quyết số 132/NQ-CP);

Thực hiện Kế hoạch số 341-KH/TU ngày 30/7/2018 của Tỉnh ủy Hà Giang thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” (sau đây viết tắt là Kế hoạch số 341-KH/TU) và Kết luận số 40-KL/BCSĐ ngày 27/02/2019 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh kết luận phiên họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh thường kỳ tháng 02/2019; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Các cơ quan, đơn vị quán triệt nghiêm túc việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Kế hoạch số 10-KH/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 132/NQ-CP của Chính phủ, Kế hoạch số 341-KH/TU của Tỉnh ủy Hà Giang và Kế hoạch này để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

2. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

3. Xác định các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu và trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức, cá nhân người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị đtriển khai thng nhất, đồng bộ, tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền

a) Các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây viết tắt là các cơ quan, đơn vị, địa phương) phối hợp chặt chẽ với tổ chức đảng và cấp ủy cùng cấp tổ chức triển khai, nghiên cứu, quán triệt các nội dung của Nghị quyết s26-NQ/TW, Kế hoạch số 10-KH/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 132/NQ-CP của Chính phủ, Kế hoạch số 341-KH/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch này trong toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý.

b) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và cơ quan truyền thông, báo chí làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng với các hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, nỗ lực của các ngành, các cấp và nhân dân để thực hiện thng lợi mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đặc biệt chú trọng tới việc tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ, trong đó tập trung vào nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc.

2. Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác cán bộ bảo đảm thống nhất, đồng bộ, liên thông trong hệ thống chính trị và phù hợp với thực tế

a) Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động, thường xuyên rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi theo dõi, quản lý để đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền (đối với UBND cấp huyện, ngoài việc đề xuất với cấp trên còn xem xét quyết định các nội dung theo thẩm quyền) việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, bảo đảm thể chế hóa đúng nguyên tắc: Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ; quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, bảo đảm liên thông trong công tác cán bộ giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Việc đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật cần chú trọng tới sự đồng bộ, thống nhất, đẩy mạnh phân công, phân cấp gắn với giao quyền, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, có cơ chế kiểm soát quyền lực, xử lý nghiêm sai phạm.

b) Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan:

- Căn cứ quy định của Trung ương, tham mưu tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời rà soát tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hoặc xây dựng mới các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ bảo đảm đồng bộ với các quy định của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW và quy định của pháp luật.

- Tiếp tục tham mưu thực hiện cơ chế bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý theo hướng mở rộng thi tuyển cạnh tranh lành mạnh, công khai, minh bạch, dân chủ.

c) Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh chỉ đạo Ban Thi đua khen thưởng chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan, trên cơ sở quy định của Chính phủ nghiên cứu tham mưu Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn hoặc hướng dẫn theo thẩm quyền các quy định về thi đua, khen thưởng bảo đảm chặt chẽ, chính xác và thống nhất với các quy định của Đảng.

3. Xây dựng chiến lược thu hút, trọng dụng nhân tài và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

a) Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ vào Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài (sau khi Chính phủ ban hành) và các quy định của pháp luật, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng các Chương trình, Kế hoạch, Đề án triển khai thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh theo quy định.

b) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh và các cơ quan liên quan:

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện các chính sách đã được ban hành; rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định nhằm phát triển đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ có trình độ cao, tâm huyết, trung thực, tận tụy.

- Nghiên cứu tham mưu triển khai cơ chế, chính sách phát triển đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ đầu ngành, nhà khoa học trẻ tài năng ở địa phương có trình độ cao, tâm huyết, trung thực, tận tụy theo Nghị định 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ.

c) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh và các cơ quan liên quan:

- Tham mưu triển khai và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền Chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau khi được ban hành) về đào tạo, bồi dưỡng nhân tài và cơ chế phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ từ học sinh, sinh viên, đặc biệt chú trọng tới đội ngũ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ở trong nước và nước ngoài để tạo nguồn cán bộ lâu dài cho địa phương.

- Triển khai Chương trình học song ngữ trong các cấp học phổ thông trên địa bàn tỉnh theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

d) Ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai quy định và Đề án của Chính phủ (sau khi được ban hành) về đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, tạo nguồn và phát huy đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ở các cấp trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 132/NQ-CP của Chính phủ đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

đ) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp tham mưu bố trí kinh phí để tổ chức triển khai các Chương trình, Kế hoạch, Đề án... thực hiện Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh (sau khi Chính phủ ban hành).

4. Về chính sách nhà ở đối với cán bộ: Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quy hoạch đất ở, nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức trong giai đoạn trước mắt và lâu dài (thực hiện từ năm 2019).

5. Tăng cường công tác quản lý cán bộ; kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ; chống chạy chức, chạy quyền

Các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên sau đây:

- Rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý để xác định các đối tượng đáp ứng được các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, phù hợp về độ tuổi, tỷ lệ nữ và dân tộc thiểu số, có tính đến kế thừa và chuyển tiếp trong từng giai đoạn cụ thể;

- Tập trung siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên, đồng thời chú trọng tạo lập môi trường làm việc dân chủ, cạnh tranh, bình đẳng, tạo mọi điều kiện để phát huy trí tuệ, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, hoàn thiện cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung;

- Xây dựng kế hoạch phát triển cán bộ ở từng cấp trên cơ sở gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh; đẩy mạnh thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị để rèn luyện qua thực tiễn ở các lĩnh vực, địa bàn khác nhau tạo sự liên thông trong công tác cán bộ; xác định rõ trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, đặc biệt là của người đứng đầu trong việc tiến cử người có đức, có tài để đào tạo, bồi dưỡng, tiến cử người thay thế mình; hoàn thiện cơ chế phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ có bản lĩnh, năng lực nổi trội và triển vọng phát triển vào vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả vượt cấp, nhất là cán bộ trẻ;

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, chủ động xây dựng các tiêu chí cụ thể để đánh giá cán bộ thuộc thẩm quyền theo từng vị trí việc làm trên cơ sở lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương. Kết quả đánh giá cá nhân gắn với kết quả đánh giá tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. Các cơ quan, đơn vị rà soát ban hành quy chế, quy định phân công nhiệm vụ gắn với trách nhiệm cụ thể trong nội bộ cơ quan, đơn vị mình.

- Coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm chắc lịch sử chính trị và tập trung vào vấn đề chính trị hiện nay của cán bộ. Quy định rõ trong các văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản của cấp ủy về chủ trương không xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ khi chưa có kết luận về tiêu chuẩn chính trị;

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra định kỳ, đột xuất; theo chuyên đề, chuyên ngành; của cấp trên đối với cấp dưới; cấp dưới giám sát cấp trên. Coi trọng cảnh báo, phòng ngừa và xử lý sai phạm;

- Xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền. Hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ, đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân sai phạm, không có "vùng cấm".

(Kèm theo Phụ lục danh mục nhiệm vụ trọng tâm và phân công cụ thể Sở, Ban, ngành, địa phương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, Ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trên cơ sở các Nghị quyết của Trung ương, Kế hoạch của Tỉnh ủy, nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế, chủ động rà soát, xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch của cơ quan, đơn vị (hoàn thành chậm nht trước 10/4/2019, gửi Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh 01 bản để tổng hợp, theo dõi); đặc biệt chú trọng các nhiệm vụ tham mưu, trình UBND tỉnh đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đề ra. Định kỳ báo cáo kết quả triển khai, thực hiện của cơ quan, đơn vị mình về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh) trước ngày 31/10 hàng năm để tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy và Bộ Nội vụ theo quy định.

2. Giao Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá và kịp thời đề xuất, kiến nghị các biện pháp cần thiết để đảm bảo thực hiện đồng bộ, toàn diện, quyết liệt, có hiệu quả Kế hoạch này; định kỳ tng hp báo cáo kết quả thực hiện gửi UBND tỉnh trước ngày 20/11 hàng năm.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh vượt quá thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh) để được hướng dẫn hoặc tổng hợp, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực T
nh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN và các tổ chức đoàn thể tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh: LĐVP, CVNCTH (đ/c Hùng, Đạt), Phòng HC-TC, Trung tâm TT-CB;
- Các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Hà Giang, Đài PT-TH tỉnh;
- VNPT ioffice;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 132/NQ-CP NGÀY 24/10/2018 CỦA CHÍNH PHỦ, KẾ HOẠCH SỐ 341-KH/TU NGÀY 30/7/2018 CỦA TỈNH ỦY HÀ GIANG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 26-NQ/TW NGÀY 19/5/2018 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII VỀ “TẬP TRUNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÁC CẤP, NHẤT LÀ CẤP CHIẾN LƯỢC ĐỦ PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC VÀ UY TÍN, NGANG TẦM NHIỆM VỤ”
(Kèm theo Kế hoạch số: 89/KH-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Nhiệm vụ cụ thể

Cơ quan chủ trì, tham mưu thực hiện

Cơ quan phối hợp

Sản phẩm

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

I

Công tác triển khai, thông tin, tuyên truyền

1

Tổ chức triển khai, nghiên cứu, quán triệt nội dung Nghị quyết số 132/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 341-KH/TU của Tỉnh ủy

Các Sở, ban, ngành, địa phương

 

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nắm vững nội dung cơ bản của Nghị quyết

Trong quý I/2019

 

2

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Sở, ban, ngành, địa phương

- Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Văn bản chỉ đạo, định hướng theo thẩm quyền của Sở Thông tin và Truyền thông đối với cơ quan truyền thông.

Từ quý I/2019 và những năm tiếp theo

 

II

Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác cán bộ

1

Căn cứ quy định của Trung ương, tham mưu tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời rà soát tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hoặc xây dựng mới các quy định của UBND tỉnh về công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ bảo đảm đồng bộ với các quy định của Đảng theo tinh thần Nghị quyết, bao gồm:

Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh

Các Sở, ban, ngành, địa phương

- Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định của UBND tỉnh

Trong năm 2019 và những năm tiếp theo

 

 

- Nghị định của Chính phủ về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, min nhiệm, điều động và luân chuyển đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý.

- Nghị định quy định việc áp dụng một số điều của Luật CBCC đối với cán bộ.

- Nghị định quy định thống nhất tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước.

- Nghị định quy định điều chỉnh về đánh giá, phân loại đối với CBCCVC.

- Nghị định quy định về tuyển dụng, bổ nhiệm, quản lý người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

- Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

- Đề án cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh

Các Sở, ban, ngành, địa phương

Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định hoặc phê duyệt Đề án

 

2

Tiếp tục tham mưu thực hiện cơ chế bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý theo hướng mở rộng thi tuyển cạnh tranh lành mạnh, công khai, minh bạch, dân chủ.

Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh

Các Sở, ban, ngành, địa phương

Kế hoạch của UBND tỉnh

Trong năm 2019 và những năm tiếp theo

 

3

Trên cơ sở quy định của Chính phủ, nghiên cứu hướng dẫn các quy định về thi đua, khen thưởng bảo đảm chặt chẽ, chính xác và thống nhất với các quy định của Đảng.

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh chỉ đạo Ban Thi đua khen thưởng

Các Sở, ban, ngành, địa phương

- Văn bản hướng dẫn của Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh.

- Văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh

Trong năm 2019 và những năm tiếp theo

 

III

Xây dựng chiến lược thu hút, trọng dụng nhân tài và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

1

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng các Chương trình, Kế hoạch, Đề án để triển khai thực hiện chính sách thu hút, trọng dng nhân tài và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức - theo Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài.

Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh

Các Sở, ban, ngành, địa phương

Quyết định, chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh

Sau khi Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài

 

2

Tham mưu triển khai thực hiện Đề án về chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ các cấp

Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo; các cơ quan, đơn vị có liên quan

Kế hoạch hoặc văn bản triển khai của UBND tỉnh

Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình

 

3

Tham mưu triển khai cơ chế, chính sách phát triển đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ ở địa phương có trình độ cao, tâm huyết, trung thực, tận tụy, ngang tầm các địa phương trong nước

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, ban, ngành, địa phương

Văn bản triển khai của UBND tỉnh

Trong quý II năm 2019 và những năm tiếp theo

 

4

Triển khai Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân tài và cơ chế phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ từ học sinh, sinh viên, đặc biệt chú trọng tới đội ngũ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ở trong nước và nước ngoài để tạo nguồn cán bộ lâu dài

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các Sở, ban, ngành, địa phương

Kế hoạch của UBND tỉnh

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 

5

Triển khai Chương trình học song ngữ trong các cấp học phổ thông trên địa bàn tỉnh theo lộ trình triển khai của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các Sở, ban, ngành, địa phương

Kế hoạch của UBND tỉnh

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 

6

Tham mưu xây dựng Quy định về đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, tạo nguồn và phát huy đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ở các cấp

Ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh

Các Sở, ban, ngành, địa phương

Quyết định phê duyt của UBND tỉnh

Trong năm 2019 và những năm tiếp theo

 

IV

Chính sách nhà đối với cán bộ

1

Quy hoạch đất ở, nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức trong giai đoạn trước mắt và lâu dài.

Sở Xây dựng

Các Sở, ban, ngành, địa phương

Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch

Quý III năm 2019

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 132/NQ-CP và Kế hoạch 341-KH/TU thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


461

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.24.23