Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 85/KH-UBND triển khai luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Nam Định 2015

Số hiệu: 85/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Nguyễn Viết Hưng
Ngày ban hành: 08/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85/KH-UBND

Nam Định, ngày 08 tháng 12 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

Để triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

2. Yêu cầu

Bám sát Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm triển khai thi hành kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt và phổ biến Luật năm 2015.

a) Tổ chức Hội nghị quán triệt việc thi hành Luật

Tổ chức hội nghị quán triệt việc thi hành Luật và các điểm mới của Luật cho đại diện các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp

+ Thời gian thực hiện: Quý I năm 2016.

b) Biên soạn tài liệu phổ biến Luật năm 2015

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

+ Thời gian hoàn thành: Quý I năm 2016.

2. Tổ chức tập hun chuyên sâu và bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật

a) Cấp tỉnh: Tổ chức tập huấn chuyên sâu về xây dựng ban hành văn bản QPPL cho cán bộ, công chức các Sở, ban, ngành của tỉnh.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

+ Thời gian thực hiện: Quý III năm 2016

b) Cấp huyện: Tổ chức tập huấn chuyên sâu về xây dựng ban hành văn bản QPPL cho cán bộ, công chức của các phòng, ban cấp huyện và cán bộ cấp xã.

+ Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp huyện

+ Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2016

3. Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật, cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

Thường xuyên hoàn thiện, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật và cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, liên tục cập nhật các văn bản mới ban hành.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

+ Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và truyền thông, Văn phòng Đoàn đại biu Quc hi và Hội đng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

- Rà soát đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng, đánh giá chính sách, soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật ở các cấp, các ngành trên địa bàn toàn tỉnh.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

+ Cơ quan phi hợp: Sở Nội vụ và các cơ quan, tổ chức có liên quan

+ Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2016

- Kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp lut pháp chế.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan

+ Thời gian hoàn thành: Hằng năm

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành và được tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của đơn vị

Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật.

2. Trách nhiệm thực hiện

Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chc triển khai thực hiện Kế hoạch này tại cơ quan, đơn vị mình, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đc Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ, định kỳ tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP. HĐND
tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND cấp huyện;
- CVP UBND
tỉnh;
- Lưu: VP1, VP8.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Viết Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 85/KH-UBND ngày 08/12/2015 triển khai Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nam Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.545

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.70.232
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!