Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 835/KH-UBND thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2018

Số hiệu: 835/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Lê Văn Bình
Ngày ban hành: 05/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 835/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 05 tháng 03 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN NĂM 2018

Căn cứ Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh ban hành Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 26/8/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc “tiếp tục thực hiện và đi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập và chính quyền địa phương các cấp, giai đoạn 2016-2020” và Kế hoạch số 833/KH-UBND ngày 15/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện công tác Dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017-2020;

Ủy ban nhân dân tnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tnh Ninh Thuận năm 2018 với các nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Chủ đề công tác năm 2018 là “Năm dân vận chính quyền” nhằm thúc đẩy, tăng cường hơn nữa công tác dân vận của chính quyền, góp phần xây dựng Chính quyền liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân.

2. Các cơ quan, đơn vị địa phương tiếp tục tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong lãnh đạo thực hiện công tác dân vận theo Nghquyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIII và Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

3. Tiếp tục thực hiện công tác trọng tâm, trọng điểm của công tác dân vận gắn với phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phối hợp công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh với các tổ chức chính trị, xã hội.

4. Các cấp, ngành phải có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Các ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy về đổi mới nội dung hoạt động trong công tác dân vận; mỗi cán bộ, công chức, đảng viên có trách nhiệm vận động nhân dân, gần gũi nhân dân, “nói ít làm nhiều” để tạo sự tin tưởng cho nhân dân; tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến quyền con người, quyền công dân, gắn với lợi ích của nhân dân. Đi liền với đó là thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, xử lý ngay những vấn đề bức xúc, phức tạp ngay từ cơ sở.

5. Tăng cường phối hợp giữa chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, Ban Dân vận các cấp, các ngành chức năng nhằm củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập hợp và vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Dân vận khéo” phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỤ THỂ NĂM 2018

1. 100% cán bộ, công chức, viên chức được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận.

2. 100% các Sở, ban-ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị theo các nội dung quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP , ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP , ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

3. 100% các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đảm bảo đầy đủ, nghiêm túc và đúng quy trình theo các nội dung quy định tại Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thtrấn.

4. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở, ngành, địa phương nhằm đáp ứng sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt mức trên 80% (theo quy định tại khoản 2 Mục II của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh).

III. NỘI DUNG CHỦ YẾU

1. Tiếp tục thực hiện các nội dung tại Kế hoạch số 833/KH-UBND ngày 15/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện công tác Dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017-2020.

2. Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước các cấp

- Tiếp tục thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”.

- Quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về vai trò, vị trí của công tác dân vận trong tình hình mới.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện “Năm dân vận chính quyền” trong các cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp tục thể chế hóa các chủ trương của Đảng về công tác dân vận thành chính sách, văn bản quy phạm pháp luật phù hp với thực tiễn và đáp ứng quyền, lợi ích, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; tiếp tục rà soát, sa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân.

3. Gn thực hiện công tác dân vận với đẩy mạnh thực hiện Chương trình cải cách hành chính.

Ủy ban nhân dân tỉnh xác định chủ đề cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh là: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả. Theo đó, tập trung xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính theo Kế hoạch của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 một số vn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập theo Chương trình hành động của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, đạo đức tốt, năng lực và trình độ để đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ; tiếp tục ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin đcải tiến phương thức, lề lối làm việc và nâng cao năng lực điều hành, quản lý. Gắn kết công tác cải cách hành chính với việc nâng cao năng lực cạnh tranh; tăng cường trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ các cải cách hành chính; tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính đồng thời có các giải pháp đột phá về cải cách thủ tục hành chính, cải thiện và nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công, đặc biệt là nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi các nhiệm vụ; tiếp tục duy trì ổn định, từng bước nâng cao kết quả xếp hạng các Bộ Chỉ số PAR INDEX, PAPI, PCI, SIPAS của tỉnh trong năm 2018, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra

4. Gắn thực hiện công tác dân vận với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở:

- Thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” và quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định tại Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với chống quan liêu; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm tạo chuyển biến về ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

5. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số min núi:

Tiếp tục tổ chức quán triệt phổ biến sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức về nội dung Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 16/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII; Quyết định số 646-QD-TU ngày 23/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận; Kế hoạch số 335/KH-UBND ngày 8/2/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 16/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII và Quyết định số 646-QĐ/TU ngày 23/11/2016 của Tỉnh ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, giai đoạn 2016-2020”;

Thường xuyên nắm tình hình dân tộc; vận động đồng bào thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách và các dự án của Nhà nước; xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; phòng chống thiên tai, tnạn xã hội; cảnh giác đấu tranh với sự chống phá của các thế lực thù địch; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; phát huy vai trò người có uy tín; củng cố khối đại đoàn kết dân tộc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

6. Về công tác phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện công tác dân vận

Tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217, 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành "Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội" và "Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền".

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở những nội dung công việc chủ yếu trong Kế hoạch này, căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức, đảm bảo đạt các chỉ tiêu năm 2018. Theo đó, phân công lãnh đạo, công chức theo dõi, kiểm tra thực hiện có hiệu quả từng nội dung trong kế hoạch; kết hợp giữa việc nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền với phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2018; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, đúng quy định những hành vi vi phạm các quy chế, quy định về công tác dân vận, về thực hiện dân chủ ở cơ sở, các hành vi xâm phạm lợi ích chính đáng và quyền làm chủ của nhân dân. Chú trọng biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, đin hình trong phong trào “Dân vận khéo”; đặc biệt là phong trào thi đua “Dân vận khéo” tham gia xây dựng nông thôn mới, các phong trào ở vùng đồng bào dân tộc miền núi. Định kỳ thông tin, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh- thông qua Sở Nội vụ theo định kỳ ba tháng (trước ngày 15/3, 15/9); sáu tháng (trước ngày 15/6), hàng năm (trước ngày 25/11).

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ tổng hợp báo cáo và kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo Kế hoạch được thực hiện hiệu quả và đồng bộ; Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả về Bộ Nội vụ trước ngày 30/11/2018.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2018, yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện; Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung những nội dung của Kế hoạch, cần kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực tỉnh ủy (b/c);
- BCĐ TU thực hiện QCDC ở cơ sở;
- Chủ tịch và các Phó CT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành và các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Sở Nội vụ (3 bản);
- VPUB: CVP, PVP (HXN), NC;
- Lưu: VT, KGVX. PD

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 835/KH-UBND thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2018

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


787
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.74.77