Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 8272/KH-UBND năm 2015 thực hiện Chỉ thị 28/CT-TTg về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác dân tộc do tỉnh Đồng Nai ban hành

Số hiệu: 8272/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Nguyễn Thành Trí
Ngày ban hành: 12/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8272/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 12 tháng 10 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 28/CT-TTG NGÀY 10/9/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC

Thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 10/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác dân tộc, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về công tác dân tộc, xác định công tác dân tộc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị.

b) Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu lực, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, nghị định của Đảng và Chính phủ về công tác dân tộc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác dân tộc, huy động cao nhất các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững, nâng cao mức sống của đồng bào vùng dân tộc và miền núi.

c) Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án, chính sách cụ thể trên địa bàn tỉnh để triển khai những nhiệm vụ chủ yếu của chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 một cách có hiệu quả.

2. Yêu cầu

a) Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành để tổ chức thực hiện cụ thể hóa các nhiệm vụ bằng việc xây dựng các chương trình, chính sách, dự án, đề án thuộc lĩnh vực ngành, địa phương phụ trách để hỗ trợ đầu tư cho vùng dân tộc và miền núi, cho đối tượng là người dân tộc thiểu số (DTTS) và tổ chức triển khai thực hiện trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình cụ thể của tỉnh, huyện, xã.

b) Các cấp, các ngành xác định cụ thể nhiệm vụ của Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 theo chức năng, nhiệm vụ liên quan, phân công lãnh đạo phụ trách quản lý, chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể đối với bộ phận chuyên môn nghiệp vụ tham mưu thực hiện các nhiệm vụ của Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 để xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng giai đoạn.

c) Tập trung rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chính sách dân tộc đến năm 2015; đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, chương trình, dự án phù hợp tình hình thực tế và khả năng cân đối nguồn lực, bảo đảm tính khả thi, tránh chồng chéo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc, miền núi theo hướng phát triển nhanh, bền vững. Xây dựng quy chế điều phối, phối hợp hiệu quả giữa Ban Dân tộc với các sở, ban, ngành, địa phương trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách dân tộc.

d) Tập trung ưu tiên các lĩnh vực: Phát triển cơ sở hạ tầng, giáo dục, đào tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao khoa học công nghệ, hỗ trợ tín dụng, phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông, lâm nghiệp, khuyến khích thu hút đầu tư vào vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Hạn chế dần các chính sách hỗ trợ trực tiếp và cho không, chuyển mạnh sang cơ chế ưu đãi, hỗ trợ các yếu tố đầu vào phục vụ sản xuất và đời sống, khuyến khích đồng bào vươn lên xóa đói giảm nghèo bền vững.

II. NHIỆM VỤ CHUNG

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa IX) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân tộc và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; Kết luận số 57-KL/TW ngày 03/11/2009 của Bộ Chính trị về công tác dân tộc; Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc; Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020; Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 10/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác dân tộc.

III. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị liên quan bằng nhiều hình thức tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung của Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 10/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ, quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị trong giai đoạn hiện nay; xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể thực hiện có hiệu quả chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng chương trình, kế hoạch theo danh mục các nhóm nhiệm vụ được giao từng năm, từng giai đoạn về thực hiện chính sách dân tộc theo Quyết định số 1799/QĐ-UBND ngày 17/6/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020.

2. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, tập trung thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi; triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; quy hoạch phát triển sản xuất, chế biến gắn với quy hoạch dân cư và quy hoạch kết cấu hạ tầng kỹ thuật; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, tạo ra các sản phẩm hàng hóa có giá trị cao; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất phù hợp với từng vùng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất cho các ấp đặc biệt khó khăn từ Chương trình 135 giai đoạn III.

3. Tập trung chỉ đạo phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội các ấp đặc biệt khó khăn xã khu vực I. Chỉ đạo thực hiện lồng ghép vốn từ các chương trình, dự án như: Chương trình 135 giai đoạn III, Quyết định số 755/QĐ-TTg, Quyết định số 293/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới,... để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu về cầu, đường giao thông, điện lưới, công trình thủy lợi, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế, phát triển các chợ đầu mối, xây dựng Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng tại các xã, trung tâm cụm xã, phát triển hạ tầng truyền dẫn phát sóng đồng bộ.

4. Tập trung phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các DTTS, đặc biệt là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị cơ sở xã. Nghiên cứu xây dựng chính sách sử dụng học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số tốt nghiệp ra trường được bố trí việc làm ở các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

5. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, quan tâm các vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn; xây dựng và củng cố đội ngũ cán bộ xã; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp đến từng thôn, bản, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và Đảng viên ở cơ sở; nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước của chính quyền, tăng cường hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân đến từng thôn, bản; thực hiện tốt chính sách động viên, khuyến khích già làng, trưởng bản, người có uy tín tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự thôn, bản, cộng đồng, xây dựng khối đại đoàn kết tại khu dân cư.

6. Phát triển toàn diện các lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đẩy mạnh phát triển y tế cộng đồng thôn, bản, đào tạo và tăng cường đội ngũ cán bộ y tế thôn, bản ở vùng đặc biệt khó khăn; xây dựng các chính sách nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, chính sách hỗ trợ dinh dưỡng cho các cháu mẫu giáo, mầm non nhằm cải thiện tầm vóc và sức khỏe thanh, thiếu niên DTTS.

7. Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa về ngôn ngữ, chữ viết, tập quán, tín ngưỡng tốt đẹp của đồng bào DTTS; xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa gắn với việc giữ gìn, bảo tồn di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh, xây dựng nếp sống văn minh, bài trừ mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu; xây dựng chính sách đặc thù hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới, hỗ trợ trẻ em, nhất là trẻ em nghèo vùng đặc biệt khó khăn.

8. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; quan tâm củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc; nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hoạt động lợi dụng tôn giáo, dân tộc để lừa gạt, lôi kéo, kích động đồng bào các dân tộc chống phá Đảng và Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Dân tộc

a) Đôn đốc, kiểm tra, rà soát các nhiệm vụ trong kế hoạch, kịp thời đề xuất bổ sung các nhiệm vụ mới trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị.

b) Rà soát và đề xuất việc thực hiện các chính sách, chương trình, dự án liên quan đến công tác dân tộc; tham gia thẩm định các chương trình dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh; tham mưu, đề xuất xây dựng một số chính sách, đề án, dự án hỗ trợ đầu tư cho vùng dân tộc và miền núi, trình cấp thẩm quyền xem xét ban hành thực hiện trong giai đoạn 2015 - 2020.

c) Trực tiếp thực hiện các chính sách, đề án, dự án và nhiệm vụ cụ thể được phân công.

d) Tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc từ tỉnh đến cơ sở; quy hoạch cán bộ là người DTTS làm việc trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc.

đ) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

e) Là đầu mối tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện việc sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện chiến lược và chỉ thị trên địa bàn tỉnh.

2. Các sở, ban, ngành liên quan

Các sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm xây dựng và triển khai thực hiện những nhiệm vụ do ngành mình thực hiện theo kế hoạch của UBND tỉnh. Cụ thể:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phân bổ nguồn vốn thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

b) Sở Nội vụ có trách nhiệm sắp xếp bố trí công chức là người DTTS làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

c) Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, ứng dụng các kết quả nghiên cứu của các đề tài, dự án khoa học và công nghệ trong tất cả các lĩnh vực để có chính sách đối với vùng dân tộc và miền núi trên địa bàn tỉnh.

d) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng chính sách hỗ trợ về giống cây, vật nuôi, chi phí chuồng trại trong mô hình phát triển sản xuất chăn nuôi, tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS và miền núi.

đ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ học nghề, tạo việc làm để tăng thu nhập, nâng cao mức sống cho người DTTS.

e) Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

f) Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường vận động đồng bào DTTS đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nêu cao ý thức tự lực, tự cường, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện toàn diện, kịp thời, có hiệu quả đối với các chương trình, chính sách, đề án, dự án do Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương ban hành. Chủ động đề xuất, xây dựng các chính sách, đề án, dự án trong danh mục chính sách, đề án, dự án của chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 theo Quyết định số 1799/QĐ-UBND ngày 17/6/2014 của UBND tỉnh. Hàng năm rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch ngành và các chính sách, đề án, dự án phù hợp với chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa

a) UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa (gọi chung là UBND cấp huyện) có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh; cần xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể của cấp huyện, có lộ trình và biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện.

b) Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các chương trình, chính sách, đề án, dự án do Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh ban hành phù hợp tình hình phát triển của địa phương.

c) Tổ chức huy động các nguồn lực, đảm bảo ổn định và phát triển, tranh thủ nguồn vốn đầu tư có mục tiêu từ ngân sách Trung ương, địa phương, đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực có đủ điều kiện nhằm huy động tối đa các nguồn vốn từ xã hội đầu tư phát triển vùng DTTS. Thực hiện lồng ghép vốn các chính sách, đề án, dự án của Kế hoạch này với chương trình mục tiêu Quốc gia và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác trên địa bàn để triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu quả, tránh chồng chéo, lãng phí.

d) Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về chính sách dân tộc trên địa bàn, trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn hiệu quả, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào các dân tộc ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn một cách bền vững.

đ) Chuyển việc thực hiện chiến lược của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành cuộc vận động cả hệ thống chính trị ở cơ sở; đổi mới phương pháp công tác dân tộc với phương châm các chính sách đến với dân, mọi người dân đều phải được biết và hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chính sách, có trách nhiệm tham gia tổ chức thực hiện, nâng cao nhận thức ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ và mục tiêu ý nghĩa của chiến lược và chỉ thị.

e) Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, vận động Nhân dân giám sát cộng đồng, thông qua thực hiện các nhiệm vụ của chiến lược và chỉ thị để nâng cao năng lực cán bộ xã, năng lực cộng đồng, nâng cao dân trí. Tập trung hướng dẫn chỉ đạo các xã, thôn, bản xây dựng quy chế quản lý, khai thác, bảo dưỡng, sử dụng các công trình có hiệu quả.

f) Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong tất cả các ngành kinh tế, xã hội, giáo dục, y tế, phát triển nông thôn, tăng cường an ninh quốc phòng, xây dựng cơ sở hạ tầng khoa học - kỹ thuật; kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS với bảo vệ môi trường sinh thái.

g) Tiếp tục xây dựng và tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa từ huyện đến xã. Chú trọng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần ở nông thôn, vùng đặc biệt khó khăn. Thực hiện tốt các chính sách về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, ngôn ngữ các DTTS.

h) Tăng cường xây dựng hệ thống chính trị, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực của cơ quan quản lý Nhà nước về công tác dân tộc.

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 10/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác dân tộc. Yêu cầu các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện; hàng năm báo cáo kết quả thực hiện gửi UBND tỉnh thông qua Ban Dân tộc tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Dân tộc, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh theo quy định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Trí

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 8272/KH-UBND năm 2015 thực hiện Chỉ thị 28/CT-TTg về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác dân tộc do tỉnh Đồng Nai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.005

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.40