Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 81/KH-UBND năm 2016 thực hiện Kế hoạch 09-KH/TU của Thành ủy về thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng” do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 81/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 27/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81/KH-UBND

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 09-KH/TU NGÀY 15/3/2016 CỦA THÀNH ỦY VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 50-CT/TW NGÀY 07/12/2015 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ “VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÁT HIỆN, XỬ LÝ VỤ VIỆC, VỤ ÁN THAM NHŨNG”

Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 15/3/2016 của Thành ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng” trên địa bàn Thành phố; UBND thành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp các ngành, nhất là trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh phát triển Kinh tế - Xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với các cấp chính quyền Thành phố.

2. Yêu cầu

- Các cấp, các ngành xác định công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, tập trung chỉ đạo thực hiện.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 15/3/2016 của Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X), Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

II. NỘI DUNG

1. Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các Tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị trực thuộc Thành phố phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 15/3/2016 của Thành ủy và các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ công chức, viên chức, nhân dân Thủ đô về các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) như: Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X); Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo”; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị; Luật Phòng, chống tham nhũng; Chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020; các chương trình, kế hoạch của Thành ủy, UBND Thành phố liên quan đến công tác PCTN để tạo sự chuyển biến về nhận thức, nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng.

2. Các đơn vị nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; chủ động phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo; kịp thời xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Quan tâm chỉ đạo thực hiện các biện pháp thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Nghiêm túc xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Kết quả công tác PCTN tại cơ quan, tổ chức, đơn vị là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đó.

3. Thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định, quy chế, tiêu chuẩn, định mức để kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với các quy định của pháp luật, thực tiễn của Thành phố, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng và công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước, tập trung trên các lĩnh vực như: quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, nhà ở; trật tự xây dựng; giải phóng mặt bằng; đầu tư xây dựng; tài chính ngân sách; tài chính doanh nghiệp; mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công; thuế; quản lý thị trường...

4. Nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, giải quyết tố cáo, xử lý tin báo tố giác tội phạm, kiểm soát tài sản thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức.

Thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật trên các lĩnh vực; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra kiểm tra; chú trọng đến việc tổ chức thực hiện kết luận thanh tra. Tổ chức rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương, Thành ủy, UBND Thành phố.

Kịp thời xử lý, giải quyết các tố cáo, tin báo tố giác tội phạm. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong giải quyết tố cáo, tin báo tố giác tội phạm. Thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ người tố cáo, tố giác tội phạm.

Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị và các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản thu nhập để phòng ngừa tham nhũng.

5. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng. Các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng phải được xử lý nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Tập trung thu hồi tài sản tham nhũng, xử lý theo quy định của pháp luật các trường hợp cản trở, không chấp hành các quy định về xử lý, thu hồi tài sản tham nhũng.

6. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, xây dựng lực lượng cán bộ công chức làm công tác PCTN, đảm bảo số lượng, chất lượng; thường xuyên đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu công tác. Quan tâm thực hiện các chính sách đãi ngộ theo quy định của pháp luật cho cán bộ công chức làm công tác PCTN; đồng thời, trang bị, đầu tư phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

7. Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí, truyền thông và nhân dân trong công tác PCTN. Tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; công khai minh bạch để phòng ngừa tham nhũng. Đẩy mạnh hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp. Nâng cao vai trò trách nhiệm của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng trong công tác phát hiện tham nhũng. Bảo vệ, biểu dương, khen thưởng cá nhân có thành tích trong công tác tố cáo tham nhũng; xử lý nghiêm các trường hợp trù dập, trả thù người tố cáo tham nhũng hoặc lợi dụng tố cáo để kích động gây mất đoàn kết nội bộ, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành, các đơn vị trực thuộc Thành phố căn cứ Kế hoạch này, tình hình thực tế của đơn vị, xây dựng Kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc. Định kỳ 06 tháng, năm, báo cáo UBND Thành phố kết quả triển khai thực hiện, qua Thanh tra Thành phố để tổng hợp chung (Nội dung báo cáo lồng ghép tại báo cáo PCTN định kỳ).

2. Công an Thành phố:

- Chỉ đạo xử lý kịp thời các tin báo tố giác tội phạm tham nhũng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra các vụ việc tham nhũng, tiêu cực; tăng cường phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng; thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát các vụ việc kiến nghị chuyển Cơ quan điều tra để xử lý nghiêm túc, kịp thời, nhất là những vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực.

3. Thanh tra Thành phố:

- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND Thành phố.

- Tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo các đơn vị tăng cường thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, tập trung vào các lĩnh vực: quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai; giải phóng mặt bằng; đầu tư xây dựng; tài chính ngân sách; tài chính doanh nghiệp; tổ chức, tuyển dụng cán bộ; thuế; quản lý thị trường; giáo dục; y tế... để phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực. Triển khai thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đôn đốc tổ chức thực hiện kết luận thanh tra.

- Tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời các vụ tố cáo có liên quan đến tham nhũng, tiêu cực để xử lý nghiêm túc theo quy định pháp luật; triển khai toàn diện các nhóm giải pháp PCTN.

- Hàng năm, tổ chức kiểm tra, rà soát các đoàn thanh tra kinh tế - xã hội của các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã; tổ chức thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định pháp luật về PCTN tại các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các Tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị trực thuộc Thành phố; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản thu nhập, việc thực hiện kiến nghị chuyển Cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm qua công tác thanh tra, giải quyết tố cáo.

4. Sở Tư pháp tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về PCTN; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan truyền thông, báo, đài của Thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch này của UBND Thành phố, thể hiện rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong công tác PCTN nói chung, công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng nói riêng.

UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các Tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước và đơn vị trực thuộc Thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, chủ động báo cáo UBND Thành phố để chỉ đạo, xử lý kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Ban Nội chính TW; Để b/c
- Thanh tra Chính phủ; Để b/c
- Thường trực: Thành ủy, HĐND TP; Để b/c
- Chủ tịch UBND TP; Để b/c
- Các Phó Chủ tịch UBND TP; Để b/c

- Ban Nội chính Thành ủy;
- Các VP: Thành ủy, Đoàn ĐBQH TPHN, HĐND TP;
- VP UBND TP: C/PCVP, các phòng CV;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Lưu: VT, NCn(2).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 81/KH-UBND năm 2016 thực hiện Kế hoạch 09-KH/TU của Thành ủy về thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng” do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.291
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.59.63