Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 78/KH-UBND năm 2017 tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Số hiệu: 78/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Thanh Hùng
Ngày ban hành: 20/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TẬP HUẤN CÔNG TÁC BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

Trong thời gian qua, việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) của một số đơn vị, địa phương còn nhiều sơ hở, thiếu sót, dẫn đến nguy cơ lộ, lọt BMNN. Để chấn chỉnh tình trạng trên, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tập huấn công tác bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác bảo vệ BMNN trong tình hình mới. Hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN; tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả những biện pháp công tác bảo vệ BMNN theo đúng quy trình, quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN.

2. Quán triệt đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bảo vệ BMNN trong tình hình hiện nay; thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác bảo vệ BMNN.

II. NỘI DUNG TẬP HUẤN

1. Nội dung tập huấn

Tập huấn 03 chuyên đề sau:

1.1. Chuyên đề 1: Quán triệt những quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN

Nội dung quán triệt những văn bản quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN như: Pháp lệnh bảo vệ BMNN, Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 25/3/2002 của Chính phủ, Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 20/7/2015 của Bộ Công an. Trong đó tập trung các nội dung cơ bản, như sau:

- Các Điều 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26 Chương II, Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ BMNN năm 2000.

- Một số nội dung quy định từ Điều 3 đến Điều 16, Chương II, Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 20/7/2015 của Bộ Công an về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 03 năm 2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước.

1.2. Chuyên đề 2: Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN ở các đơn vị, địa phương

- Triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 21/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản có liên quan đến công tác bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn số 02/HD-BCA-A81 ngày 12/3/2012 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05.

- Những quy định tại các điều 4, 5, 6, 7 (chương I) và các điều 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 (chương II) của Quy chế bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 110/2004/QĐ-UB ngày 31/12/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

1.3. Chuyên đề 3: Công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ BMNN và công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ lộ, lọt BMNN

- Hướng dẫn những công việc cụ thể, những hạn chế, thiếu sót của các đơn vị, địa phương trong thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN, việc mỗi cơ quan, đơn vị phải làm ngay để thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN theo Pháp lệnh và các quy định, văn bản hướng dẫn có liên quan.

- Báo cáo tóm tắt tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2001 - 2016) và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

2. Báo cáo viên

- Báo cáo viên Sở Tư pháp báo cáo Chuyên đề 1.

- Báo cáo viên Công an tỉnh báo cáo Chuyên đề 2 và 3.

III. ĐỐI TƯỢNG, KINH PHÍ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Đối tượng dự tập huấn (dự kiến số lượng tập huấn khoảng 250 đại biểu), bao gồm:

1.1. Cấp tỉnh

- Thủ trưởng, Chánh Văn phòng (hoặc Phòng Tổ chức cán bộ) và 01 cán bộ trực tiếp phụ trách công tác bảo vệ BMNN của các sở, ban, ngành tỉnh.

- Giám đốc, Hiệu trưởng, Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp và các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Trưởng phòng, Đội trưởng Đội Tham mưu và cán bộ trực tiếp làm công tác văn thư - lưu trữ Công an các đơn vị thuộc Công an tỉnh.

1.2. Cấp huyện

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chánh Văn phòng cấp ủy, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, cán bộ trực tiếp phụ trách công tác bảo vệ BMNN của Văn phòng cấp ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Trưởng Công an, Đội trưởng Đội Tổng hợp và Đội trưởng Đội An ninh nhân dân Công an các huyện, thị xã, thành phố.

2. Kinh phí

Sử dụng từ nguồn kinh phí bảo vệ BMNN đã cấp Công an Tỉnh năm 2017.

3. Thời gian, địa điểm tiến hành tập huấn

Dự kiến thời gian tập huấn trong 01 buổi, vào tháng 3/2017 (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau), tại Hội trường Công an tỉnh (Số 27, đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Công tác bảo vệ BMNN tỉnh (Công an tỉnh)

- Chuẩn bị nội dung, tài liệu tập huấn và đón tiếp đại biểu.

- Chuẩn bị Hội trường, phục vụ nước uống cho đại biểu và khách dự.

- Phân công báo cáo viên để báo cáo theo nội dung được phân công.

2. Sở Tư pháp

Phân công báo cáo viên để báo cáo theo nội dung được phân công.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Phối hợp Công an tỉnh phát hành thơ mời đại biểu dự tập huấn.

4. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Phân công cán bộ, công chức, viên chức dự tập huấn đúng thành phần quy định và báo danh sách về Ban Tổ chức tập huấn công tác bảo vệ BMNN (Phòng PA83 - Công an tỉnh) trước ngày 22/03/2017.

Sau tập huấn, các đơn vị, địa phương tổ chức tập huấn lại cho cán bộ, công chức, viên chức ở đơn vị, địa phương mình và báo cáo kết quả tập huấn về Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ BMNN tỉnh (qua Công an tỉnh).

Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị, địa phương báo cáo về Thường trực Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ BMNN tỉnh (Phòng PA83, Công an tỉnh, điện thoại 0693.620183 - 0673.852343 hoặc đồng chí Bùi Văn Tuấn - Trưởng phòng PA83, điện thoại 0915 733 277) để thống nhất thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công an (qua V24, A83);
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;
- CT, PCT/UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Các Trường ĐH, CĐ, TC nghề;
- Các Doanh nghiệp Nhà nước;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công an các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NC/NC(G).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 78/KH-UBND năm 2017 tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


656
DMCA.com Protection Status

IP: 34.224.102.60