Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 70/KH-UBND về công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 do tỉnh Cao Bằng ban hành

Số hiệu: 70/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Ngày ban hành: 14/01/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 70/KH-UBND

Cao Bằng, ngày 14 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2020

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Nghị quyết số 45/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Cao Bằng lần thứ V, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020, nhằm tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng và tổ chức các hoạt động thiết thực, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Cao Bằng lần thứ V.

- Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, thực hiện tốt Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; chú trọng khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được, ưu tiên khen thưởng các tập thể ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; cá nhân là nông dân, công nhân, là người không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến.

2. Yêu cầu

Các đơn vị tham gia cụm, khối thi đua thuộc tỉnh triển khai phong trào thi đua và công tác khen thưởng đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tạo động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

STT

Nội dung công việc

Đơn v thc hin

I

QUÝ I

 

1

Ban hành Chỉ thị phát động phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

- Ủy ban nhân dân tỉnh;

- SNội vụ (Ban TĐKT tỉnh).

2

Đăng ký thi đua năm 2020 với Chính phủ

- Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Sở Nội vụ (Ban TĐKT tỉnh).

3

Ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Cao Bằng lần thứ V

- Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Hội đồng TĐKT tỉnh;

- Sở Nội vụ (Ban TĐKT tỉnh).

4

Xem xét, khen thưởng phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới"

- Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Sở Nội vụ (Ban TĐKT tỉnh).

5

Xem xét, khen thưởng thành tích công tác năm 2019

- Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Hội đồng TĐKT tỉnh;

- Sở Nội vụ (Ban TĐKT tỉnh).

6

Kiện toàn khối, cụm thi đua thuộc tỉnh 2020

- Ủy ban nhân dân tỉnh;

- SNội vụ (Ban TĐKT tỉnh).

7

Tham dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 Cụm 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc tại tỉnh Lai Châu

- Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Hội đồng TĐKT tỉnh;

- Sở Nội vụ (Ban TĐKT tỉnh).

8

Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

- Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Hội đồng TĐKT tỉnh;

- Sở Nội vụ (Ban TĐKT tỉnh).

9

Trình Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2019

- Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Hội đồng TĐKT tỉnh;

- Sở Nội vụ (Ban TĐKT tỉnh).

10

Xét, tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Cao Bằng”

- Ủy ban nhân dân tỉnh;

- SNội vụ (Ban TĐKT tỉnh).

II

QUÝ II

 

1

Xem xét, khen thưởng đối với các đối tượng thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

- Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Hội đồng TĐKT tỉnh;

- Sở Nội vụ (Ban TĐKT tỉnh).

2

Xem xét, khen thưởng phong trào thi đua “thu, nộp ngân sách”

- Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Hội đồng TĐKT tỉnh;

- Sở Nội vụ (Ban TĐKT tỉnh).

3

Trình khen thưởng cấp Nhà nước

- Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Hội đồng TĐKT tỉnh;

- Sở Nội vụ (Ban TĐKT tỉnh).

4

Báo cáo sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020

- Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Hội đồng TĐKT tỉnh;

- Sở Nội vụ (Ban TĐKT tỉnh).

III

QUÝ III

 

1

Tham dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 Cụm 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc

- Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Sở Nội vụ (Ban TĐKT tỉnh).

2

Xem xét, khen thưởng thành tích công tác của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2019 - 2020

- Ủy ban nhân dân tỉnh;

- SNội vụ (Ban TĐKT tỉnh).

3

Trình khen thưởng cấp Nhà nước đối với ngành Giáo dục và Đào tạo

- Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Hội đồng TĐKT tỉnh;

- Sở Nội vụ (Ban TĐKT tỉnh).

4

Tổng kết công tác phát hiện, xây dựng bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

- Ủy ban nhân dân tỉnh;

- SNội vụ (Ban TĐKT tỉnh).

5

Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Cao Bằng lần thứ V

- Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Hội đồng TĐKT tỉnh;

- Sở Nội vụ (Ban TĐKT tỉnh).

IV

QUÝ IV

 

1

Xem xét, khen thưởng giáo viên công tác tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn

- Hội đồng TĐKT tỉnh;

- Sở Nội vụ (Ban TĐKT tỉnh).

2

Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

- Ủy ban nhân dân tỉnh;

- SNội vụ (Ban TĐKT tỉnh).

3

Trình HĐND xem xét sửa đổi Nghị quyết số 34/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Cao Bằng”

- Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Hội đồng TĐKT tỉnh;

- Sở Nội vụ (Ban TĐKT tỉnh).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh

a) Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát động các phong trào thi đua theo thẩm quyền; định kỳ đánh giá kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng; sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; tham mưu việc phong tặng các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng.

b) Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát các phong trào thi đua và thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng.

c) Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng theo dõi, phụ trách các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia cụm, khối thi đua thuộc tỉnh.

2. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh)

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương, các ngành liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch và tham mưu tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, góp phn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

b) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, các hoạt động đối với Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc và các phong trào thi đua chuyên đề khác. Thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưng tập thể, cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua theo quy định của pháp luật.

c) Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng làm tốt công tác giới thiệu và tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến của tỉnh.

d) Tổ chức tập huấn nghiệp vụ; tổ chức học tập kinh nghiệm về công tác thi đua, khen thưởng tại các tỉnh; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện đúng các quy định của pháp luật về lĩnh vực thi đua, khen thưởng.

đ) Báo cáo định kỳ, đề xuất kịp thời các biện pháp cần thiết với Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo thực hiện các nội dung công tác thi đua, khen thưởng năm 2020.

3. Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về tình hình tổ chức các phong trào thi đua; tích cực nêu gương người tốt, việc tốt, các mô hình, điển hình tiên tiến.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng và các đoàn thể phối hợp tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước năm 2020; tập trung tuyên truyền, phổ biến để nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua ở cơ sở.

5. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Giám đốc các doanh nghiệp, Hp tác xã căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, đồng thời căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội năm 2020 của tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban TĐKT TW (b/c);
- TT Tỉnh
ủy, HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- UBND các t
nh trong Cụm thi đua 7 tỉnh MNBGPB;
- Các s
, ban, ngành, LLVT tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các doanh nghiệp, HTX
;
- Các thành viên HĐTĐKT tỉnh;
- Bạn TĐKT tnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NV, NC
.

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 70/KH-UBND về công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 do tỉnh Cao Bằng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


328

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178