Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 68/KH-UBND năm 2020 về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Phòng chống tham nhũng trên địa bàn do Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 68/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 27/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/KH-UBND

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”; Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 17/9/2019 của UBND Thành phố về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn Thành phố về công tác phòng, chống tham nhũng, góp phần hạn chế các hành vi tham nhũng, giữ vững an ninh trật tự, xã hội, phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

- Việc tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng cần được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, bằng nhiều hình thức phù hợp từng đối tượng. Quan tâm thực hiện việc tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài Nhà nước.

- Gắn việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và triển khai các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy về công tác PCTN.

II. NỘI DUNG

1. Tiếp tục tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến nội dung Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản quy định chi tiết thi hành

Thành phần: Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành Thành phố, quận, huyện, thị xã, đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ pháp chế, tuyên truyền viên pháp luật của Thành phố, quận huyện, thị xã.

a) Cấp Thành phố

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã.

Thời gian thực hiện: Quý II/2020

* Căn cứ điều kiện thực tế, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị Thành phố tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản quy định chi tiết thi hành bằng các hình thức phù hợp.

b) Cấp quận, huyện, thị xã

Đơn vị thực hiện: UBND các quận, huyện, thị xã.

Thời gian thực hiện: Quý II/2020.

2. Tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản quy định chi tiết thi hành (trong đó chú trọng công tác kê khai tài sản, thu nhập,...)

Đơn vị chủ trì: Thanh tra Thành phố.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã.

Thời gian thực hiện: Quý II/2020.

3. Xây dựng chuyên trang về phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền việc triển khai, thực hiện pháp luật và các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình

Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã.

Thời gian thực hiện: Quý II/2020.

4. Tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, nói chuyện chuyên đề

Nội dung, chủ đề: Về phòng, chống tham nhũng và xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển; minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ, kê khai tài sản, thu nhập, quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn, đạo đức liêm chính, xử lý người có hành vi tham nhũng...

Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp của Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã

Thời gian thực hiện: Quý II, III/2020

5. Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng thông qua công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp của Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã

Thời gian thực hiện: Cả năm

6. Tổ chức các cuộc thi có chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính

- Sở Tư pháp: tổ chức cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng thành phố Hà Nội.

- Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, hội Nhà báo Hà Nội thực hiện chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương về tổ chức thi giáo viên, giảng viên dạy giỏi nội dung pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đạo đức liêm chính cho các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức cuộc thi báo chí viết về đề tài phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

7. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp của Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã

Thời gian thực hiện: Tháng 9, 10, 11/2020

8. Biên soạn, phát hành tài liệu, tờ gấp, tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính

Đơn vị chủ trì: Thanh tra Thành phố, Sở Tư pháp.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã.

Thời gian thực hiện: Quý III/2020.

9. Thực hiện chỉ đạo điểm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

- Giao các đơn vị: UBND huyện Thanh trì, UBND quận Hà Đông, Trường CĐ Thương mại và Du lịch, Tổng công ty Đầu tư và phát triển Nhà Hà Nội thực hiện điểm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã: tiếp tục thực hiện chỉ đạo điểm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch của các đơn vị.

10. Các nhiệm vụ cụ thể (Phụ lục về phân công nhiệm vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 kèm theo Kế hoạch).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị trực thuộc Thành phố, các tổ chức đoàn thể Thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách nhiệm:

a) Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Thành phố để tổng hợp (lồng ghép vào báo cáo phòng, chống tham nhũng 6 tháng, năm hoặc theo chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND Thành phố).

b) Chủ động bố trí kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Thanh tra Thành phố có trách nhiệm chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra việc tổ chức thực hiện kế hoạch; tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố và Thanh tra Chính phủ kết quả thực hiện kế hoạch; tham mưu UBND Thành phố tổng kết, đánh giá việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, biểu dương những cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn Thành phố.

3. Trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, kéo dài mà không thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở những nơi tập trung đông người thì có thể lựa chọn các hình thức tuyên truyền khác như: thông tin trên báo, đài của Trung ương và Thành phố; Cổng/Trang thông tin điện tử của Thành phố, sở, ngành, quận, huyện, thị xã; hệ thống truyền thanh cơ sở; băng-rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, bảng LED, v.v. để đảm bảo thực hiện có hiệu quả Kế hoạch.

UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ; (để b/c)
- Chủ tịch UBND TP
; (để b/c)
- PCT UBND TP Lê Hồng Sơn;
- VPUB: CVP, PCVP V.T.Anh, NC, KT, TKBT;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PBGDPL VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 27/3/2020 của UBND Thành phố về tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020)

STT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian

Sản phẩm

1

Tổ chức đối thoại với đại diện doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề về trách nhiệm phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

Thanh tra Thành phố

Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương và Hiệp hội doanh nghiệp, một số quận, huyện, thị xã

Quý IV/2020

Hội nghị đối thoại

2

- Tiếp tục đẩy mạnh đưa tin, bài viết về pháp luật phòng chống tham nhũng trên Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố; biên soạn tài liệu tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở.

- Phối hợp với các đơn vị truyền thông: tuyên truyền việc triển khai, thực hiện pháp luật và các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn Thành phố trên các phương tiện truyền thông; đưa nội dung, yêu cầu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng vào các sự kiện, văn bản chỉ đạo hàng năm của Thành phố về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hướng dẫn hoạt động Ngày Pháp luật Việt Nam - 09 tháng 11 năm 2020.

Sở Tư pháp

Các cơ quan báo, đài của Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã

Cả năm

- Văn bản hướng dẫn; các tin, bài viết về PBGDPL PCTN.

- Tài liệu tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở.

3

Cập nhật các văn bản chính sách, pháp luật và các văn bản pháp luật có liên quan về phòng, chống tham nhũng; các thông tin chính thức về vụ án, vụ việc tham nhũng trên Cổng thông tin điện tử Thành phố Hà Nội. Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên trên địa bàn Thành phố. Chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính, chú trọng gương tiêu biểu về phòng, chống tham nhũng, mô hình, kinh nghiệm hay trong công tác phòng, chống tham nhũng, phê phán những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

Sở Thông tin và Truyền thông

Thanh tra Thành phố, các cơ quan báo, đài Thành phố

Cả năm

- Văn bản hướng dẫn; Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn;

- Các tin, bài viết về công tác PCTN

4

- Rà soát đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn giáo dục công dân và môn pháp luật tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng của Thành phố nhằm kịp thời kiện toàn, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ này;

- Tiếp tục thực hiện đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ;

- Tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề về trách nhiệm của nhà trường trong giáo dục đạo đức liêm chính trong giáo dục, giảng dạy và thi cử.

- Tiếp tục tổ chức sinh hoạt ngoại khóa “Tìm hiểu trực tuyến pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với quy tắc ứng xử trong trường học và quy tắc ứng xử nơi công cộng” cho học sinh các trường THPT trên địa bàn Thành phố.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong.

Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông

Cả năm

Danh sách đội ngũ giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân, pháp luật;

- Tài liệu tham khảo phục vụ việc dạy và học pháp luật trong nhà trường;

- Báo cáo kết quả sinh hoạt ngoại khóa tìm hiểu trực tuyến pháp luật phòng, chống tham nhũng gắn với quy tắc ứng xử trong các trường THPT trên địa bàn Thành phố.

5

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính thông qua các hoạt động văn hóa - nhất là văn hóa truyền thống; nghệ thuật chuyên nghiệp và quần chúng. Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế phòng, chống tham nhũng - 9/12/2020. Theo chỉ đạo, hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương tổ chức các cuộc liên hoan phim, phóng sự, phim ngắn hoặc nghệ thuật sân khấu không chuyên nghiệp toàn Thành phố; các cuộc thi sáng tác văn học, kịch bản sân khấu; cuộc thi sáng tác tranh, ảnh cổ động, biếm họa; tổ chức các hoạt động triển lãm, trưng bày có nội dung, chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

Sở Văn hóa Thể thao

Các cơ quan, đơn vị văn hóa nghệ thuật trên địa bàn Thành phố

Cả năm

- Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn;

- Các hoạt động tuyên truyền PL PCTN qua các loại hình văn hóa, nghệ thuật.

- Báo cáo kết quả cuộc thi.

6

Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ngành, địa phương thực hiện lồng ghép các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính trong công tác tổ chức cán bộ, quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp. Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về trách nhiệm giải trình, xử lý xung đột lợi ích trong công tác tổ chức cán bộ.

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã

Quý II, III/2020

- Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn.

7

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với thực tiễn công tác của các lực lượng trong Công an Thành phố để cán bộ, chiến sĩ nêu cao ý thức trách nhiệm, chấp hành và thực thi đúng pháp luật, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng lực lượng công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Công an Thành phố

 

Cả năm

- Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn;

- Các hội nghị, hội thảo, tọa đàm;

- Tài liệu tuyên truyền.

8

Tiếp tục phát triển nội dung, hình thức các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài phát thanh, truyền hình và lồng ghép vào các show game nội dung phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và xây dựng

Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội

Thanh tra Thành phố, Sở Tư pháp

Cả năm

Tin, bài phát thanh, phóng sự truyền hình và các show game,..

9

Xây dựng chuyên trang, chuyên mục; tin, bài, tranh, ảnh chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế và Đô Thị, Báo Pháp luật và Xã hội

 

Cả năm

tin, bài, tranh, ảnh chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

10

Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính trong doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp Hà Nội. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai bộ tiêu chí liêm chính trong doanh nghiệp của Hà Nội do phòng Thương Mại và công nghiệp Việt Nam xây dựng; hướng dẫn doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Thành phố thực hiện các chương trình hành động thúc đẩy liêm chính trong kinh doanh và phòng, chống tham nhũng.

Hiệp hội doanh nghiệp Hà Nội

 

Cả năm

Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn.

11

Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức hành nghề cho các chi hội, Hội luật gia, tổ chức hành nghề luật sư trực thuộc; hướng dẫn hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý về phòng, chống tham nhũng của các tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý.

Hội Luật gia, Đoàn Luật sư Hà Nội

 

Cả năm

- Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn;

- Các hội nghị, hội thảo, tọa đàm;

- Tài liệu tuyên truyền.

12

Thông tin kịp thời kết quả xét xử các vụ án về tham nhũng bằng các hình thức phù hợp.

Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố

 

Cả năm

Thông tin các vụ án về tham nhũng trên các cơ quan báo, đài, cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 68/KH-UBND năm 2020 về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Phòng chống tham nhũng trên địa bàn do Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


114

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97