Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 64/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 27/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI VIỆC CHUYỂN ĐỔI XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2018

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (viết tắt là ISO) vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định 12/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2015 về quy định xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai việc chuyển đổi xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (viết tắt là: Hệ thống QLCL ISO 9001:2015) vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018, như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Triển khai thực hiện Quyết định số 4109/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng – các yêu cầu.

2. Đảm bảo 100% cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh hoàn thành thực hiện việc chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng từ phiên bản TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 trước ngày 30/9/2018.

3. Đảm bảo 100% cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai áp dụng, duy trì, cải tiến và thực hiện công bố hoặc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 sau khi hoàn thành điều chỉnh, mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi áp dụng, nhằm hệ thống hóa quy trình xử lý công việc hợp lý, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của tỉnh.

4. Đảm bảo 100% các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống ISO điện tử.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về việc áp dụng Hệ thống QLCL ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi tắt là: Ban Chỉ đạo 19).

2. Thực hiện việc tổ chức, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện chuyển đổi việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng từ phiên bản TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 (tiến độ thực hiện theo phụ lục 1), cụ thể như sau:

a) Tổ chức đào tạo, tập huấn về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015  cho lãnh đạo phụ trách ISO, thư ký ISO, cán bộ, chuyên viên thực hiện ISO của các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; các cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc Sở, ngành.

b) Hướng dẫn chuyển đổi các quy trình và hoàn thiện tài liệu của Hệ thống QLCL ISO 9001:2015, bao gồm:

- Chuyển đổi, hiệu chnh hệ thống tài liệu, quy trình cũ phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

- Xây dựng mở rộng các quy trình mới theo yêu cầu của tiêu chuẩn;

- Xây dựng mở rộng các quy trình mới cho các thủ tục hành chính mới của các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Sở, ngành được chuẩn hóa, ban hành theo các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Đào tạo đánh giá nội bộ Hệ thống QLCL ISO 9001:2015; Tổ chức đánh giá nội bộ và khắc phục các điểm không phù hợp.

3. Thực hiện công bố Hệ thống QLCL ISO 9001:2015 và tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc việc áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống QLCL ISO 9001:2015 sau khi công bố.

4. Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quyết định 12/2015/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 về việc quy định xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Xây dựng 06 mô hình thống nhất hệ thống văn bản quản lý các cơ quan hành chính nhà nước kiểu mẫu với hệ thống tài liệu theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

6. Tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh (trong đó: 100% cơ quan được kiểm tra qua hồ sơ và báo cáo; 16 sở, ban ngành, các huyện, thị xã, thành phố Huế; 40 xã, phường, thị trấn được kiểm tra tại trụ sở cơ quan).

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

(Xem Phụ lục 2)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo 19

Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai việc chuyển đổi xây dựng và áp dụng Hệ thống QLCL ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Khoa học Công nghệ

a) Tham mưu kiện toàn BCĐ 19 của tỉnh.

b) Tổ chức hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bản tỉnh thực hiện chuyển đổi việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng từ phiên bản TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015:

- Tổ chức đào tạo, tập huấn về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015  cho lãnh đạo phụ trách ISO, thư ký ISO, cán bộ, chuyên viên thực hiện ISO của các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Sở, ngành.

- Hướng dẫn chuyển đổi các quy trình và hoàn thiện tài liệu của Hệ thống QLCL ISO 9001:2015.

- Đào tạo đánh giá nội bộ Hệ thống QLCL ISO 9001:2015; Tổ chức đánh giá nội bộ và khắc phục các điểm không phù hợp.

- Hướng dẫn thực hiện công bố Hệ thống QLCL ISO 9001:2015.

c) Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt; tổng hợp, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng thực hiện ISO.

d) Tổ chức các lớp đào tạo: Chuyên gia đánh giá nội bộ cho các sở, ban ngành; các huyện, thị xã, thành phố Huế; các xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; tập huấn ISO điện tử cho các sở, ban ngành; các huyện, thị xã, thành phố Huế trên địa bàn tỉnh.

đ) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung Quyết định 12/2015/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 về việc quy định xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

e) Xây dựng 06 mô hình thống nhất hệ thống văn bản quản lý các cơ quan hành chính nhà nước kiểu mẫu với hệ thống tài liệu theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

g) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan truyền thông và đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến về nội dung, mục tiêu Kế hoạch này nhằm nâng cao nhận thức của công dân đối với việc áp dụng Hệ thống QLCL ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh.

h) Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh xây dựng và triển khai Hệ thống quản lý chất lượng ISO điện tử tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh.

i) Phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, tổ chức liên quan lập dự toán kinh phí xây dựng và áp dụng Hệ thống QLCL ISO 9001:2015.

k) Định kỳ (vào trung tuần tháng 12 hằng năm) hoặc đột xuất khi có yêu cầu, tổng hợp tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống QLCL ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Văn phòng UBND tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xác định cụ thể các thủ tục hành chính phải xây dựng và đưa vào áp dụng Hệ thống QLCL ISO 9001:2015, đảm bảo thực hiện đồng bộ và thông suốt đối với toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

b) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành kiểm tra việc duy trì, đánh giá hiệu quả Hệ thống QLCL ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan theo kế hoạch.

4. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giao bổ sung dự toán kinh phí cho các cơ quan, tổ chức thực hiện trong năm 2018 của tỉnh từ nguồn sự nghiệp khác (kinh phí đảm bảo ISO) để tổ chức thực hiện; kiểm tra việc sử dụng ngân sách theo đúng quy định hiện hành.

5. Sở Nội vụ

a) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch, đáp ứng yêu cầu công tác cải cách hành chính của tỉnh; đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch này;

b) Tiếp tục xây dựng 06 mô hình cơ quan hành chính kiểu mẫu trên cơ sở mẫu hóa mô hình gắn liền hệ thống văn bản quản lý cơ quan.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tuyên truyền, phổ biến về nội dung, mục tiêu Kế hoạch này nhằm nâng cao nhận thức của công dân đối với việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh.

b) Phối hợp xây dựng và triển khai Hệ thống ISO điện tử tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh;

7. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các đơn vị, chi cục trực thuộc các Sở, ngành

a) Thực hiện chuyển đổi việc xây dựng và áp dụng Hệ thống QLCL ISO 9001:2015 trong hoạt động của cơ quan và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện; báo cáo tình hình triển khai ISO phục vụ hoạt động kiểm tra khi có yêu cầu.

b) Thực hiện chuyển đổi việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng từ phiên bản TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015; công bố hoặc công bố lại Hệ thống QLCL ISO 9001:2015 (Nội dung và tiến độ thực hiện xem Phụ lục 1; Danh sách các cơ quan, đơn vị thực hiện chuyển đổi xem Phụ lục 3)

- Thực hiện công bố hoặc công bố lại Hệ thống QLCL ISO 9001:2015 sau khi có sự điều chỉnh, mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi áp dụng; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh triển khai áp dụng ISO điện tử.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn về Hệ thống QLCL ISO 9001:2015 cho đội ngũ cán bộ, công chức;

- Nghiên cứu, áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống QLCL ISO 9001:2015 nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính;

- Bố trí kinh phí trong dự toán 2018 để thực hiện chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng từ phiên bản TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015;

- Định kỳ (tháng 11 hàng năm) tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện việc triển khai, áp dụng Hệ thống QLCL ISO 9001:2015 gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ.

8. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế

a) Thực hiện việc chuyển đổi xây dựng và áp dụng Hệ thống QLCL ISO 9001:2015 trong hoạt động của cơ quan và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện; báo cáo tình hình thực hiện để phục vụ hoạt động kiểm tra khi có yêu cầu;

b) Thực hiện việc chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng từ phiên bản TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015; công bố hoặc công bố lại Hệ thống QLCL ISO 9001:2015 (Nội dung và tiến độ xem Phụ lục 1).

- Thường xuyên kiểm tra tiến độ xây dựng và đánh giá hiệu quả việc áp dụng Hệ thống QLCL ISO 9001:2015 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và báo cáo cho UBND tỉnh qua cơ quan đầu mối là Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh.

- Tăng cường đào tạo, xây dựng lực lượng cán bộ công chức am hiểu về ISO để duy trì, cải tiến Hệ thống QLCL ISO 9001:2015, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; chủ trì, tham gia hoạt động triển khai, kiểm tra, giám sát ISO cấp xã.

- Bố trí kinh phí trong dự toán thực hiện chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng từ phiên bản TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015.

- Định kỳ (tháng 11 hàng năm) tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện việc triển khai, áp dụng Hệ thống QLCL ISO 9001:2015 và tình hình triển khai ISO tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn cho Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp để trình UBND tỉnh báo cáo gửi Bộ Khoa học và Công nghệ.

9. UBND các xã, phường, thị trấn

- 152 xã, phường, thị trấn đã xây dựng, áp dụng và công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng từ phiên bản TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015; thực hiện công bố hoặc công bố lại Hệ thống QLCL ISO 9001:2015 theo nội dung và tiến độ nêu tại Phụ lục 1.

- Báo cáo UBND cấp huyện về nguồn kinh phí thực hiện chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng từ phiên bản TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015.

- Định kỳ (tháng 10 hàng năm) báo cáo kết quả thực hiện việc triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống QLCL ISO 9001:2015 cho Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố Huế.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thấy cần thiết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn, các cơ quan chủ động báo cáo về Sở Khoa học và Công nghệ để xem xét, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh ;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, TP. Huế;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Các thành viên BCĐ 19;
- Trung tâm Công nghệ TT tỉnh;
- Trung tâm Hành chính công tỉnh;
- VP: CVP và PCVP UBND tỉnh T.T.H.Trâm;
- Lưu: VT, KSTH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

PHỤ LỤC 1

(ban hành kèm theo Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai việc chuyển đổi xây dựng và áp dụng Hệ thống QLCL ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ hành chính nhà nước tỉnh năm 2018)

TT

Nội dung

Tiến độ thực hiện

1

Tổ chức đào tạo, tập huấn về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015  cho lãnh đạo phụ trách ISO, thư ký ISO, cán bộ, chuyên viên thực hiện ISO của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, các chi cục thuộc s

Tháng 4/2018

2

Tổ chức chuyển đổi các quy trình và hoàn thiện tài liệu của Hệ thống QLCL ISO 9001:2015

Tháng 5, 6/2018

3

Tổ chức đào tạo đánh giá nội bộ và đánh giá nội bộ Hệ thống QLCL ISO 9001:2015

Tháng 7, 8/2018

4

Công bố Hệ thống QLCL ISO 9001:2015

Tháng 9/2018

 

PHỤ LỤC 2

(ban hành kèm theo Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai việc chuyển đổi xây dựng và áp dụng Hệ thống QLCL ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ hành chính nhà nước tỉnh năm 2018)

TT

Nội dung

Kinh phí
(ĐVT: đồng)

Ghi chú

1

Tổ chức đào tạo, tập huấn cho Ban Chỉ đạo19 và Tổ giúp việc cho BCĐ

50.000.000

Theo Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ

2

Xây dựng 6 mô hình thống nhất hệ thống văn bản quản lý các cơ quan hành chính nhà nước kiểu mẫu với hệ thống tài liệu theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

120.000.000

Nhiệm vụ 2017 chuyển sang 2018

3

Tổ chức đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ cho các huyện, thị xã, thành phố Huế; các sở, ban ngành (2 lớp x 40.000.000 đồng/lớp)

80.000.000

Theo Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ

4

Tổ chức đào tạo, tập huấn về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015  cho lãnh đạo phụ trách ISO, thư ký ISO, cán bộ, chuyên viên thực hiện ISO của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, các chi cục thuộc s(2 lớp x 30.000.000 đồng/lớp)

60.000.000

Theo Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ

5

Tổ chức đào tạo, tập huấn về hướng dẫn chuyển đổi các quy trình và hoàn thiện tài liệu của Hệ thống QLCL ISO 9001:2015 cho lãnh đạo phụ trách ISO, thư ký ISO, cán bộ, chuyên viên thực hiện ISO của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, các chi cục thuộc s(2 lớp x 30.000.000 đồng/lớp)

60.000.000

Theo Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ

6

Tổ chức đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO cho các xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (1 lớp/ huyện x 9 (huyện/thị xã/thành phố Huế) x 15.000.000 đồng/lớp)

135.000.000

Theo Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ

7

Tổ chức đào tạo hướng dẫn rà soát hệ thống tài liệu ISO các xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (1 lớp/ huyện x 9 (huyện/thị xã/thành phố Huế) x 15.000.000 đồng/lớp)

135.000.000

Theo Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ

8

Tập huấn ISO điện tử cho UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế (1 lớp x 8 (huyện/thị xã/thành phố Huế) x 7.000.000 đồng/lớp)

56.000.000

Theo Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ

9

Tập huấn ISO điện tử cho các sở, ban, ngành (1 lớp x 18 đơn vị x 3.000.000 đồng/lớp)

54.000.000

Theo Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ

10

Tổ chức kiểm tra, giám sát

100.000.000

Theo Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ

 

Tổng cộng: 850.000.000

(Bằng chữ: Tám trăm năm mươi triệu đồng)

 

PHỤ LỤC 3

(ban hành kèm theo Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai việc chuyển đổi xây dựng và áp dụng Hệ thống QLCL ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ hành chính nhà nước tỉnh năm 2018)

TT

Tên đơn vị thực hiện

I

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh (cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh)

1

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

2

Sở Giáo dục và Đào tạo

3

Sở Khoa học và Công nghệ

4

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

5

Sở Y tế

6

Sở Ngoại vụ

7

Sở Xây dựng

8

Sở Giao thông Vận tải

9

Sở Thông tin và Truyền thông

10

Sở Tài nguyên và Môi trường

11

Sở Nội vụ

12

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

13

Sở Công thương

14

Sở Kế hoạch và Đầu tư

15

Sở Văn hóa và Thể thao

16

Ban Quản lý Khu Kinh tế, Công nghiệp

17

Sở Tài chính

18

Sở Tư pháp

19

Thanh tra tỉnh

20

Ban Dân tộc

II

Các Chi cục trực thuộc Sở, ngành

1

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

2

Chi cục Kiểm lâm

3

Chi cục Thủy sản

4

Chi cục Phát triển nông thôn

5

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

6

Chi cục Quản lý thị trường

7

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

8

Chi cục Bảo vệ Môi trường

9

Chi cục Quản lý Đất đai

10

Ban Thi đua Khen thưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 64/KH-UBND ngày 27/03/2018 triển khai việc chuyển đổi xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


659

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.82.159