Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 63/KH-UBND 2018 triển khai thực hiện Quyết định 903/QĐ-TTg tỉnh Bình Định

Số hiệu: 63/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Tuấn Thanh
Ngày ban hành: 23/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/KH-UBND

Bình Định, ngày 23 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 930/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN BẢO VỆ CHỦ QUYỀN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2018-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo; cung cấp thông tin kịp thời về tình hình biển, đảo; chủ động đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

- Phát huy sự hiệu quả trong công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong công tác tuyên truyền. Nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, đa dạng hình thức, thể loại, sản phẩm truyền thông, kết hợp với các chương trình, đề án, kế hoạch tuyên truyền có liên quan nhằm đảm bảo hiệu quả thiết thực.

2. Yêu cầu

- Xác định truyền biển, đảo là nhiệm vụ quan trọng và lâu dài cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, từng đơn vị và địa phương, trong từng bối cảnh cụ thể.

- Đảm bảo bám sát các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra tại Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 23/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 đã đề ra.

- Phương pháp, hình thức tuyên truyền, phải phù hợp, dễ hiểu; đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực và phù hợp với tình hình thực tiễn từng địa phương, đơn vị.

II. MỤC TIÊU

1. Tất cả người dân được cung cấp thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước qua các phương tiện thông tin đại chúng về biển, đảo Việt Nam; đặc biệt chú trọng tuyên truyền cho người dân các địa phương ven biển trong việc khai thác, sử dụng và giữ gìn tài nguyên, môi trường biển, đảo.

2. 90% giáo viên giảng dạy môn lịch sử, địa lý trong các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản địa phương; cán bộ làm công tác Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã được bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo Việt Nam.

3. 100% học sinh, sinh viên trong các trường đại học; cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông, trung học cơ sở được cung cấp thông tin, kiến thức về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo.

2. Tuyên truyền các văn bản luật pháp quốc tế, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan đến biển, đảo.

3. Tuyên truyền những chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; vị trí, vai trò, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam.

4. Tuyên truyền các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ môi trường biển, phát triển kinh tế từ biển, phát triển du lịch biển, gắn phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh trên biển, mở rộng hợp tác quốc tế các vấn đề về biển, các chính sách bảo vệ tài nguyên thiên nhiên biển, chính sách hỗ trợ ngư dân, bảo vệ sinh kế cho người dân vùng biển...

5. Thông tin, tuyên truyền cho ngư dân về các quy định pháp luật trong hoạt động thủy sản như: nuôi trồng, thủy, hải sản, đánh bắt xa bờ, hậu cần nghề cá...; chuyển dịch cơ cấu kinh tế biển nhằm thu hút mạnh hơn các nguồn lực đầu tư, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; ứng phó với rủi ro, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, dự báo ngư trường; mùa vụ, thời tiết, đối tượng đánh bắt; chính sách khuyến khích ngư dân định cư lâu dài; gương cá nhân và tập thể tiên tiến, điển hình trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

6. Xây dựng chương trình Kế hoạch hành động, biện pháp cụ thể tăng cường hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam.

7. Biên soạn, xuất bản, phát hành các xuất bản phẩm nhằm cung cấp thông tin, tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam.

8. Mở các lớp tập huấn bồi dưỡng cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật về biển, đảo; tổ chức các hoạt động triển lãm, trưng bày, chiếu phim, thông tin lưu động, các hoạt động văn hóa - văn nghệ...

(Các nhiệm vụ thực hiện theo Phụ lục đính kèm).

IV. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác.

Hàng năm, căn cứ vào nhiệm vụ được giao trong kế hoạch, các sở, ban, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể và dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp chung trong kế hoạch dự toán ngân sách hằng năm của đơn vị và trình cấp có thẩm quyền quyết định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ các nhiệm vụ được phân công tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc đảm bảo mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Định kỳ trước ngày 10 tháng 12 hàng năm, các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố gửi báo cáo kết quả thực hiện qua Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

- Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn tỉnh; theo dõi, tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện; báo cáo UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 23/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ TT&TT;
- Cục Thông tin cơ sở;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, PCT VX, PCT Nguyễn Phi Long;
- Ban TG Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Báo BĐ, Đài PT&TH BĐ;
- CVP, PVP QT;
- Lưu: VT, K9.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Thanh

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 930/QĐ-TTG NGÀY 28/7/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh Bình Định)

STT

Nhiệm vụ cụ thể

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Tuyên truyền, phổ biến qua các phương tiện thông tin đại chúng

1

Xây dựng và duy trì chuyên mục “Biển đảo quê hương” trên phiên bản điện tử

Báo Bình Định

Các sở, ban, ngành, địa phương

2018-2020

2

Sản xuất phim tài liệu, phóng sự tuyên truyền biển, đảo; tiếp tục duy trì chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới biển đảo

Đài PT&TH tỉnh

BCH Bộ đội Biên phòng

2018-2020

3

Thông tin, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trên Fanpage “Tin tức Bình Định”

Sở TT&TT

-

2018-2020

4

Phối hợp với các cơ quan báo chí trung ương thực hiện các phóng sự tài liệu tuyên truyền biển, đảo của Bình Định

Sở TT&TT

Thông tấn xã Việt Nam, VTV, VTC...

2020

II

Tuyên truyền, phổ biến qua hệ thống thông tin cơ sở

1

Thông tin, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo trên Trang thông tin điện tử, bản tin, các ấn phẩm, tài liệu; các hội nghị, hội thảo và các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương

Các sở, ban, ngành, địa phương

-

2018-2020

2

Triển lãm về chủ quyền biển, đảo Việt Nam và lồng ghép các chương trình ngoại khóa tuyên truyền biển và hải đảo tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp; một số trường THPT, THCS trên địa bàn tỉnh (kết hợp phương pháp trưng bày truyền thống với triển lãm số 3D)

Sở TT&TT

Sở VH&TT, Sở GD&ĐT, Sở TN&MT; các đơn vị, địa phương

2019, 2020

3

Tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm sách; tuyên truyền trực quan (pano) về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam

Sở TT&TT, Sở VH&TT

Các sở, ban, ngành, địa phương

2019, 2020

4

Tổ chức tuyên truyền lưu động; thực hiện các Tuần phim, đợt phim, chiếu bóng lưu động về chủ quyền biển, đảo Việt Nam hoặc tổ chức Hội thi tìm hiểu về chủ quyền biển, đảo Việt Nam cho Đội tuyên truyền lưu động của các địa phương

Sở VH&TT

Sở TT&TT, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, các địa phương

2019, 2020

5

Tổ chức Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo - Trái tim Việt Nam” nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12)

Sở VH&TT; BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

Các đơn vị có liên quan

2019, 2020

III

Xây dựng, biên soạn tài liệu

1

Biên soạn tờ rơi, tờ gấp để cung cấp thông tin, định hướng công tác tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

Sở TT&TT

2018-2020

2

Phát hành tập san tuyên truyền về bảo vệ tài nguyên và môi trường biển và hải đảo

Sở TN&MT

Sở TT&TT

2019

3

Xuất bản sổ tay tuyên truyền về biển, đảo (cho cán bộ các Đồn Biên phòng; cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền cấp huyện và xã; người có uy tín trong cộng đồng dân cư, chức sắc tôn giáo ở các xã, phường thuộc khu vực biên giới biển của tỉnh)

Sở TT&TT

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

2020

IV

Tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng

1

Tập huấn, cung cấp thông tin về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam cho giáo viên giảng dạy các môn: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường THCS, THPT; các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề và các trường CĐ, ĐH.

Sở GD&ĐT

Sở LĐTB&XH

2019

2

Tập huấn nghiệp vụ; phổ biến, giáo dục pháp luật về biển, đảo cho cán bộ các Đồn Biên phòng; cán bộ cấp xã, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, chức sắc tôn giáo ở các xã, phường thuộc khu vực biên giới biển của tỉnh

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

 

2019

3

Tập huấn, hướng dẫn việc chấp hành quy định về chủ quyền biển, đảo, bảo vệ tài nguyên du lịch, bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch cho các cơ sở kinh doanh du lịch, nhà hàng, khách sạn...

Hiệp hội Du lịch

Sở Du lịch

2019

4

Tập huấn công tác thông tin, tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; cán bộ làm công tác Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và cấp xã

Sở TT&TT

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

2020

V

Các hoạt động khác

1

Triển khai các giải pháp phòng tránh và cảnh báo sự nguy hiểm của dòng RIP

Sở TT&MT

Các sở, ban, ngành và địa phương ven biển

2019

2

Tổ chức thanh tra, kiểm tra, thu hồi sách, xuất bản phẩm có thông tin sai lệch về vấn đề chủ quyền biển, đảo của Việt Nam

Sở TT&TT

Công an tỉnh

2019, 2020

3

Triển khai thực hiện các hoạt động trong Chương trình phối hợp công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại ở khu vực biên giới, biển, đảo tỉnh Bình Định giai đoạn 2018- 2020

Sở TT&TT

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

2019, 2020

4

Tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện Quyết định 930/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Sở TT&TT

Các sở, ban, ngành, địa phương

2020

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 63/KH-UBND ngày 23/10/2018 về triển khai thực hiện Quyết định 903/QĐ-TTg về Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


266

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.173.144