Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 6243/KH-BTP về tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2011 và triển khai công tác tư pháp năm 2012 do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 6243/KH-BTP Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Hoàng Thế Liên
Ngày ban hành: 14/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6243/KH-BTP

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2011

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2011 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2012

Để chuẩn bị tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2011 và triển khai công tác tư pháp năm 2012, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đánh giá kịp thời, khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực của công tác tư pháp năm 2011 trong toàn Ngành để xác định phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2012 gắn kết chặt chẽ với định hướng công tác tư pháp nhiệm kỳ 2011 - 2016.

2. Trao đổi, thảo luận về những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong công tác tư pháp và nguyên nhân của những kết quả, khó khăn, vướng mắc đó để có giải pháp khắc phục, tổ chức thực hiện công tác năm 2012.

3. Tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2012 lồng ghép với tổng kết, phát động phong trào thi đua - khen thưởng của Ngành; các chuyên đề về các lĩnh vực tư pháp còn có những điểm nghẽn, hạn chế trong công tác năm 2011 và cần tập trung chỉ đạo triển khai trong năm 2012.

II. NỘI DUNG TỔNG KẾT

1. Đánh giá công tác tư pháp, thi hành án dân sự năm 2011 và triển khai công tác năm 2012.

2. Tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2011 và phát động phong trào thi đua năm 2012.

3. Các chuyên đề:

- Sơ kết 01 năm thi hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

- Tình hình thực hiện Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản liên quan;

- Công tác triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản liên quan;

- Các chuyên đề khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ.

III. NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng Báo cáo tổng kết công tác tư pháp 2011

1.1. Các đơn vị thuộc Bộ xây dựng Báo cáo của đơn vị về tổng kết công tác năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2012, trình Lãnh đạo Bộ phụ trách phê duyệt (không tổ chức Hội nghị tổng kết tại từng đơn vị) và gửi về Văn phòng Bộ trước ngày 08/11/2011.

1.2. Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xây dựng Báo cáo tổng kết công tác năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2012 của Bộ, ngành mình, gửi về Văn phòng Bộ Tư pháp trước ngày 25/10/2011.

1.3. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với các Sở, ban, ngành xây dựng Báo cáo tổng kết công tác năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2012 của địa phương, trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, gửi về Văn phòng Bộ Tư pháp trước ngày 25/10/2011.

1.4. Vụ Kế hoạch - Tài chính, chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan tổng hợp các số liệu thống kê theo quy định tại Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 05/4/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp, phục vụ công tác tổng kết toàn Ngành.

2. Tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2012

2.1. Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2012 được tổ chức trong 01 ngày, vào nửa cuối tháng 12/2011 (ngay sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012), theo hình thức trực tuyến ở 03 điểm cầu tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

2.2. Thành phần tham dự Hội nghị:

Khách mời:

- Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Uỷ ban Tư pháp và Uỷ ban Pháp luật của Văn phòng Quốc hội;

- Lãnh đạo các Bộ, ngành hữu quan;

- Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân các thành phố nơi tổ chức điểm cầu;

- Phóng viên một số Báo, Đài ở Trung ương và địa phương.

Thành phần tham gia:

- Lãnh đạo Bộ Tư pháp;

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ;

- Giám đốc, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Lãnh đạo Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục THADS và một số lãnh đạo ban, ngành của các thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức điểm cầu;

- Ban Thư ký giúp việc cho Lãnh đạo Bộ.

- Đại diện các đơn vị và cá nhân được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Ngành Tư pháp năm 2011.

Nhân viên phục vụ: Nhân viên lái xe và các chuyên viên, nhân viên phục vụ Hội nghị.

2.3. Tài liệu tại Hội nghị bao gồm:

- Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2012;

- Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2011, phương hướng, nhiệm vụ công tác và phát động phong trào thi đua năm 2012;

- Báo cáo chuyên đề về sơ kết 01 năm thi hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

- Báo cáo chuyên đề về đánh giá tình hình thực hiện Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản liên quan;

- Báo cáo chuyên đề về công tác triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản liên quan;

- Các Báo cáo chuyên đề khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ;

- Bản tổng hợp xếp hạng Sở Tư pháp năm 2011;

- Bản tổng hợp các sự kiện nổi bật năm 2011 của Ngành Tư pháp;

- Dự thảo Chương trình công tác năm 2012 của Ngành Tư pháp;

- Bản tổng hợp tiếp nhận và trả lời kiến nghị của tổ chức pháp chế Bộ, ngành, Sở Tư pháp đối với công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp năm 2011.

3. Tổ chức Hội nghị triển khai công tác tại các đơn vị thuộc Bộ, Tổ chức pháp chế bộ, ngành, Sở Tư pháp

3.1. Sau Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2012, các đơn vị thuộc Bộ tổ chức Hội nghị triển khai công tác của đơn vị trước ngày 20/01/2012.

Đối với các lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch - tài chính, hợp tác quốc tế, văn phòng, việc tổ chức Hội nghị triển khai được thực hiện chung trong toàn cơ quan Bộ và mở rộng đối với một số địa phương (nếu cần thiết).

3.2. Tổ chức pháp chế bộ, ngành, Sở Tư pháp căn cứ vào điều kiện của Bộ, ngành, địa phương mình có thể tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2012.

Giám đốc Sở Tư pháp là Trưởng Khu vực Thi đua khối các cơ quan tư pháp địa phương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị của các Sở Tư pháp trong Khu vực thi đua theo hướng tổ chức liền kề về thời gian và gửi về Văn phòng Bộ trước ngày 30/11/2011 để tổng hợp, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ tham dự nhiều Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2011 ở các địa phương tại khu vực trong cùng một chuyến công tác.

3.3. Tổng cục Thi hành án dân sự chủ trì, hướng dẫn việc tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự 2012, sơ kết 02 năm thực hiện Luật Thi hành án dân sự và các văn bản liên quan trong toàn Ngành Thi hành án dân sự.

IV. KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TƯ PHÁP CUỐI NĂM 2011

1. Nội dung kiểm tra

- Kiểm tra tổng thể việc triển khai Chương trình công tác năm 2011 của Ngành Tư pháp gắn với việc tự chấm điểm xếp hạng của Sở Tư pháp;

- Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2011.

2. Địa điểm, thời gian kiểm tra: Địa điểm kiểm tra dự kiến được thực hiện theo các Khu vực thi đua; thời gian kiểm tra dự kiến vào tháng 11 và nửa đầu tháng 12/2011.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo Bộ

1.1. Bộ trưởng ban hành Quyết định tổ chức Hội nghị toàn quốc; quyết định những vấn đề lớn về nội dung và công tác tổ chức tổng kết trong toàn Ngành.

1.2. Thứ trưởng Hoàng Thế Liên trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức tổng kết toàn Ngành, công tác xây dựng nội dung và chuẩn bị tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2012.

1.3. Các Thứ trưởng chỉ đạo việc tổ chức tổng kết công tác và phê duyệt các Báo cáo công tác của các đơn vị thuộc Bộ được phân công phụ trách.

2. Văn phòng Bộ

2.1. Chủ trì, đề xuất việc hướng dẫn xây dựng Báo cáo tổng kết công tác năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2012 trong toàn Ngành.

2.2. Xây dựng văn kiện Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2012; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2012; dự thảo Chương trình công tác tư pháp năm 2012; các bài phát biểu, kết luận của Lãnh đạo Bộ tại Hội nghị.

2.3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và địa phương tổ chức Hội nghị triển khai công tác văn phòng năm 2012.

2.4. Xây dựng Bản tổng hợp tiếp nhận và trả lời kiến nghị của Sở Tư pháp, Tổ chức pháp chế Bộ, ngành đối với công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp năm 2011.

2.5. Chuẩn bị các thủ tục hành chính và công tác tổ chức Hội nghị; phối hợp với Cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tư pháp các thành phố Hà Nội, Đà Nẵng chuẩn bị công tác tổ chức Hội nghị, đón tiếp đại biểu tại các điểm cầu, in ấn tài liệu và những vấn đề liên quan.

2.6. Đôn đốc, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện Kế hoạch này, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ chỉ đạo thực hiện.

3. Các đơn vị khác

3.1. Vụ Thi đua - Khen thưởng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện việc xếp hạng các Sở Tư pháp năm 2011; xây dựng Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2011, phương hướng, nhiệm vụ công tác và phát động phong trào thi đua năm 2012.

3.2. Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ tổ chức các Hội nghị triển khai công tác năm 2012 trên các lĩnh vực tổ chức cán bộ, kế hoạch - tài chính, hợp tác quốc tế trong toàn cơ quan Bộ.

3.3. Cục Bồi thường nhà nước, Vụ Bổ trợ tư pháp, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia hoàn thành các Báo cáo chuyên đề nêu tại mục II.3 của Kế hoạch này do đơn vị phụ trách quản lý, gửi về Văn phòng Bộ trước ngày 02/12/2011.

3.4. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì, phối hợp với Báo Pháp luật Việt Nam, Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan đề xuất các sự kiện lớn của Ngành năm 2011, hoàn thành trước ngày 02/12/2011.

3.5. Cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tư pháp các thành phố Hà Nội, Đà Nẵng phối hợp với Văn phòng Bộ triển khai công tác tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2011 tại các điểm cầu nêu tại mục III.2.1 của Kế hoạch này.

4. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Tổ chức pháp chế Bộ, ngành, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kế hoạch tổng kết và tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp, pháp chế theo đúng yêu cầu của Kế hoạch này.

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động báo cáo, đề xuất với Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh việc triển khai Kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- P.TTgCP Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để phối hợp chỉ đạo thực hiện);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- Các đơn vị thuộc Bộ; Tổ chức pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Sở Tư pháp (để thực hiện);
- Cục CNTT (để đưa lên Cổng TTĐT);
- Lưu: VT, TH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Thế Liên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 6243/KH-BTP về tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2011 và triển khai công tác tư pháp năm 2012 do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.326

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.77.193