Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 593/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Nguyễn Đăng Bình
Ngày ban hành: 31/08/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 593/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 31 tháng 8 năm 2023

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRONG CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

Thực hiện Kế hoạch số 1589/KH-TTCP ngày 13/7/2023 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong công tác tiếp công dân, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Tiếp công dân năm 2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân; Kế hoạch số 1589/KH-TTCP ngày 13/7/2023 của Thanh tra Chính phủ kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong công tác tiếp công dân.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tiếp công dân; phấn đấu đạt tỷ lệ 100% người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, đơn vị sự nghiệp công lập tiếp công dân định kỳ đầy đủ theo quy định.

3. Kiểm tra, đánh giá tình hình, phát hiện những thiếu sót, tồn tại, vướng mắc trong công tác tiếp công dân để kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm; biểu dương, nhân rộng các mô hình, giải pháp thiết thực nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân.

II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI KỲ KIỂM TRA

1. Đối tượng kiểm tra

Các Sở, ngành thuộc tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;.

2. Nội dung kiểm tra

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành, bao gồm:

a) Trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức công tác tiếp công dân.

- Ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện pháp luật về tiếp công dân, nội quy, quy chế tiếp công dân.

- Bố trí trụ sở, địa điểm, cơ sở vật chất, điều kiện đảm bảo cho hoạt động tiếp công dân.

- Phân công cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân thường xuyên.

- Phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong công tác tiếp công dân và xử lý vụ việc nhiều người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về cùng một nội dung.

- Kiểm tra, đôn đốc cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có trách nhiệm thuộc quyền quản lý trong việc thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân.

- Trách nhiệm bảo đảm an toàn, trật tự cho hoạt động tiếp công dân.

- Trách nhiệm báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân.

b) Kết quả công tác tiếp công dân thường xuyên.

c) Kết quả công tác tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu.

d) Kết quả công tác tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp:

- Vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau;

- Vụ việc nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc có thể dẫn đến hủy hoại tài sản của Nhà nước, của tập thể, xâm hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

đ) Việc trả lời, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trong và sau khi tiếp công dân.

e) Xử lý vi phạm pháp luật về tiếp công dân.

3. Phương pháp kiểm tra

- Các Sở, ban ngành; các đơn vị sự nghiệp thuộc công lập tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức tự kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện (theo Đề cương và biểu số liệu kèm theo).

- Ban Tiếp công dân tỉnh báo cáo về tình hình tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

4. Thời kỳ kiểm tra:

Thời kỳ chốt số liệu báo cáo: Tính từ ngày 01/01/2021 đến 30/6/2023.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ngành; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. Báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra tỉnh tổng hợp trước ngày 30/9/2023.

2. Thanh tra tỉnh hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tự kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về tiếp công dân. Tổng hợp, xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân để báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.

Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- Thanh tra Chính phủ (b/c);
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP;
- Lưu: VT, H.Hà, TCD. (GL).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đăng Bình

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TIẾP CÔNG DÂN
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 593/KH-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền, quán triệt Luật Tiếp công dân năm 2013, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành (đề nghị báo cáo số lượng/ các hình thức tuyên truyền; đối tượng, số lượt người được tuyên truyền…).

2. Rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định, hướng dẫn công tác tiếp công dân (nêu rõ tên văn bản, số lượng văn bản; tính kịp thời, đầy đủ và tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của văn bản; những vướng mắc, bất cập và nguyên nhân).

3. Tổ chức triển khai, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức trực thuộc, cấp chính quyền thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân (công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc và cấp chính quyền thuộc địa bàn quản lý; nêu rõ hình thức, số lượng văn bản - nếu có).

II. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Tình hình công tác tiếp công dân

- Tình hình công tác tiếp công dân (số lượng/ số lượt công dân; tiếp nhận, phân loại đơn; số lượng đơn thư có căn cứ để xử lý theo thủ tục giải quyết khiếu nại/ tố cáo/ kiến nghị, phản ánh; đơn thư không đủ căn cứ thụ lý,…).

- Đánh giá kết quả công tác tiếp công dân trong kỳ báo cáo (thống kê số liệu).

- Đánh giá tình hình chấp hành pháp luật của công dân (tình hình vi phạm pháp luật tại nơi tiếp công dân - nếu có).

2. Tình hình thi hành các quy định về trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân

a) Trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức công tác tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị:

- Ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện pháp luật về tiếp công dân, nội quy, quy chế tiếp công dân;

- Bố trí trụ sở, địa điểm, cơ sở vật chất, điều kiện đảm bảo cho hoạt động tiếp công dân;

- Phân công cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân thường xuyên;

- Phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong công tác tiếp công dân và xử lý vụ việc nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung;

- Kiểm tra, đôn đốc cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có trách nhiệm thuộc quyền quản lý trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân;

- Trách nhiệm bảo đảm an toàn, trật tự cho hoạt động tiếp công dân;

- Trách nhiệm báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

b) Việc thực hiện trách nhiệm tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu.

c) Việc thực hiện trách nhiệm tiếp công dân đột xuất của người đứng đầu.

d) Việc trả lời công dân theo quy định.

đ) Xử lý vi phạm pháp luật về tiếp công dân (nếu có).

3. Nhận định, đánh giá về tình hình thi hành pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân

(đề nghị nêu rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân).

- Nhận định chung.

- Nhận định về thi hành các quy định trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật tiếp công dân

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo;

- Việc tổ chức triển khai thực hiện các quy định;

- Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tập huấn, phổ biến pháp luật; bảo đảm về tổ chức, biên chế, kinh phí và các điều kiện khác cho thi hành pháp luật;

- Hoàn thiện chế độ trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong công tác tiếp công dân.

2. Giải pháp hoàn thiện thể chế, pháp luật

- Những quy định bất cập, cần bãi bỏ/sửa đổi, bổ sung.

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng/ vai trò người đứng đầu trong công tác tiếp công dân cần tiếp tục thể chế hóa.

3. Kiến nghị khác (nếu có).

(Có 04 phụ biểu kèm theo)

Phụ lục 1:

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ TIẾP CÔNG DÂN

Số liệu tính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/6/2023

(Kèm theo Báo cáo số …./BC-…. Ngày / /2023 của ….)

Công tác ban hành văn bản quản lý, chỉ đạo công tác tiếp công dân

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp công dân

Văn bản ban hành mới

Văn bản được sửa đổi, bổ sung

Số văn bản hủy bỏ

Số lớp/Hội nghị

Số lượt người tham gia

(Nêu rõ tên văn bản)

Phụ lục 2:

TÌNH HÌNH TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN CỦA CƠ QUAN TIẾP CÔNG DÂN

Số liệu tính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/6/2023

(Kèm theo Báo cáo số …./BC-…. Ngày / /2023 của ….)

Đơn vị

Số lượt tiếp

Số người đã tiếp

Số vụ việc

Trong đó đoàn đông người

Số đoàn đã tiếp

Số người đã tiếp

….

Lưu ý: Nếu có đoàn đông người, đề nghị ghi chi tiết tại báo cáo về nội dung tiếp, người tiếp, số người được tiếp của từng đoàn.

Phụ lục 3:

TÌNH HÌNH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

Số liệu tính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/6/2023

(Kèm theo Báo cáo số …./BC-…. Ngày / /2023 của ….)

Đơn vị

Người đứng đầu tiếp

Người đứng đầu ủy quyền tiếp (nếu có)

Số lượt tiếp

Số người đã tiếp

Số vụ việc

Số đoàn đông người

Số lượt tiếp

Số người đã tiếp

Số vụ việc

Số đoàn đông người

Số đoàn đã tiếp

Số người đã tiếp

Số đoàn đã tiếp

Số người đã tiếp

…..

Tổng số

Phụ lục 4:

TÌNH HÌNH TIẾP CÔNG DÂN ĐỘT XUẤT CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

Số liệu tính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/6/2023

(Kèm theo Báo cáo số …./BC-…. Ngày / /2023 của ….)

Đơn vị

Người đứng đầu tiếp

Người đứng đầu ủy quyền tiếp (nếu có)

Số lượt tiếp

Số người đã tiếp

Số vụ việc

Số đoàn đông người

Số lượt tiếp

Số người đã tiếp

Số vụ việc

Số đoàn đông người

Số đoàn đã tiếp

Số người đã tiếp

Số đoàn đã tiếp

Số người đã tiếp

…..

Tổng số

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 593/KH-UBND ngày 31/08/2023 kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


317

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!