Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 590/KH-UBND năm 2017 thực hiện Thông tư 56/2014/TT-BCA và 48/2015/TT-BCA quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng, phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành do tỉnh Quảng Bình ban hành

Số hiệu: 590/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành: 11/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 590/KH-UBND

Quảng Bình, ngày 11 tháng 4 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 56/2014/TT-BCA NGÀY 12/11/2014 VÀ THÔNG TƯ SỐ 48/2015/TT-BCA NGÀY 06/10/2015 CỦA BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH VỀ TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ TRANG PHỤC CHỮA CHÁY CỦA LỰC LƯỢNG DÂN PHÒNG, LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CƠ SỞ, LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHUYÊN NGÀNH

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số 56/2014/TT-BCA ngày 12/11/2014 quy định về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy (PCCC) cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành (Thông tư số 56/2014/TT-BCA) và Thông tư số 48/2015/TT-BCA ngày 06/10/2015 của Bộ Công an quy định về trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành (Thông tư số 48/2015/TT-BCA) trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phổ biến, tập huấn, hướng dẫn cho UBND các cấp, các sở, ban, ngành, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở trực tiếp quản lý lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành triển khai thực hiện thống nhất, có hiệu quả Thông tư số 56/2014/TT-BCA và Thông tư số 48/2015/TT-BCA.

2. Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện Thông tư số 56/2014/TT-BCA và Thông tư số 48/2015/TT-BCA.

3. Việc triển khai thực hiện Thông tư số 56/2014/TT-BCA và Thông tư số 48/2015/TT-BCA phải được tiến hành nghiêm túc, thiết thực, chất lượng và hiệu quả.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh

- Nghiên cứu và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về trang bị phương tiện PCCC và trang phục cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và lực lượng PCCC chuyên ngành được quy định tại Thông tư số 56/2014/TT-BCA và Thông tư số 48/2015/TT-BCA trong phạm vi quản lý.

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung của Thông tư số 56/2014/TT-BCA và Thông tư số 48/2015/TT-BCA cho UBND cấp xã, các đơn vị trực thuộc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý công tác PCCC nhằm nâng cao trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc bảo đảm nguồn kinh phí và trang bị phương tiện PCCC, trang phục chữa cháy cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và chuyên ngành (Hoàn thành trong quý III năm 2017).

- UBND các huyện, thị xã, thành phố trình Hội đồng nhân dân huyện, thị xã, thành phố quyết định bố trí nguồn kinh phí thực hiện việc trang bị phương tiện PCCC và trang phục chữa cháy cho lực lượng dân phòng của các xã, phường, thị trấn phù hợp với điều kiện ngân sách địa phương và theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp bố trí nguồn kinh phí thực hiện việc trang bị phương tiện PCCC và trang phục chữa cháy cho lực lượng PCCC cơ sở và lực lượng PCCC chuyên ngành phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở.

2. Công an tỉnh

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn, quán triệt và hướng dẫn thực hiện các nội dung của Thông tư số 56/2014/TT-BCA và Thông tư số 48/2015/TT-BCA cho lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, cơ sở, lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành trên địa bàn tỉnh và cán bộ, chiến sỹ làm công tác PCCC.

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Bình và các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tổ chức tuyên truyền nội dung của Thông tư số 56/2014/TT-BCA và Thông tư số 48/2015/TT-BCA đến từng cơ quan, doanh nghiệp, địa phương, đơn vị, trường học, khu dân cư để người dân nắm, thực hiện.

- Hướng dẫn, kiến nghị người đứng đầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trang bị phương tiện PCCC và trang phục chữa cháy cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và lực lượng PCCC chuyên ngành phù hợp với tính chất, quy mô và điều kiện cơ sở. Rà soát, lập danh sách các Đội Dân phòng, Đội PCCC cơ sở, Đội PCCC chuyên ngành chưa thực hiện trang bị phương tiện, trang phục PCCC theo quy định, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công an (Hoàn thành trong quý III năm 2017).

- Tổ chức kiểm tra việc trang bị, quản lý, sử dụng trang phục chữa cháy và phương tiện PCCC của lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và lực lượng PCCC chuyên ngành trong nội dung kiểm tra an toàn PCCC, xử lý các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở vi phạm quy định về trang bị phương tiện PCCC và trang phục chữa cháy cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và lực lượng PCCC chuyên ngành đã tuyên truyền, hướng dẫn, kiến nghị nhiều lần nhưng không thực hiện theo Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực An ninh, trật tự an toàn xã hội; Phòng, chống tệ nạn xã hội; Phòng cháy và chữa cháy; Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

3. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Bình và các cơ quan truyền thông, báo chí thường trú trên địa bàn tập trung tuyên truyền, phổ biến, xây dựng các tin, bài, phóng sự phản ánh về việc thực hiện các quy định của Thông tư số 56/2014/TT-BCA và Thông tư số 48/2015/TT-BCA.

4. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí thực hiện việc trang bị phương tiện PCCC, trang phục chữa cháy cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành phù hợp với điều kiện ngân sách địa phương, cơ sở và theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp căn cứ kế hoạch này và các quy định của pháp luật về PCCC xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện nghiêm túc; định kỳ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để tập hợp báo cáo Bộ Công an.

2. Công an tỉnh giúp UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch này; tập hợp báo cáo Bộ Công an theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- C66 - Bộ Công an;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh;
- Lưu: VT, NC..

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 590/KH-UBND năm 2017 thực hiện Thông tư 56/2014/TT-BCA và 48/2015/TT-BCA quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng, phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành do tỉnh Quảng Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


861

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.17