Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 58/KH-UBND năm 2019 về chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019-2020

Số hiệu: 58/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Tống Quang Thìn
Ngày ban hành: 23/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 23 tháng 4 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

CHUYỂN ĐỔI, ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH NINH BÌNH GIAI ĐOẠN 2019-2020

Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Btrưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 419/BKHCN-TĐC ngày 21/02/2018 và Văn bản số 3003/BKHCN-TĐC ngày 25/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh, giai đoạn 2019-2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Tiếp tục thực hiện có hiệu lực, hiệu quả việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước (CQHCNN) trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính;

- Chuyển đổi HTQLCL từ phiên bản TCVN ISO 9001:2008 đang áp dụng tại các CQHCNN tỉnh Ninh Bình sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015;

- Xây dựng, áp dụng mới HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 đối với UBND các xã, phường, thị trấn lần đầu xây dựng, áp dụng HTQLCL.

2. Yêu cầu

- Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, các chi cục và ban tương đương, UBND cấp huyện, UBND cấp xã (Sau đây gọi chung là các cơ quan, đơn vị) đang áp dụng HTQLCL theo phiên bản TCVN ISO 9001:2008 phải hoàn thành việc chuyển đổi sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2020.

- UBND các xã, phường, thị trấn lần đầu triển khai, thực hiện xây dựng và áp dụng mới HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 .

- UBND các xã, phường, thị trấn đã áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tiếp tục thực hiện duy trì, cải tiến HTQLCL.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị đang áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 thực hiện những nội dung sau

- Đào tạo nhận thức chung về Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.

- Đánh giá thực trạng tình hình áp dụng HTQLCL của cơ quan, đơn vị so với các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Lập, phê duyệt kế hoạch chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 .

- Rà soát lại thành phần Ban chỉ đạo ISO, quyết định duy trì hoặc không duy trì (nếu thấy không cần thiết) chức danh Đại diện lãnh đạo về chất lượng (QMR).

- Đào tạo cách thức xây dựng, cập nhật HTQLCL theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 .

- Thực hiện chuyển đổi HTQLCL theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho phù hợp với thực trạng cơ quan, đơn vị (quyết định xem có tiếp tục duy trì, sửa đổi, bổ sung sổ tay chất lượng, thủ tục kiểm soát hồ sơ, tài liệu, xây dựng các tài liệu về xác định bối cảnh, xác định nhu cầu mong đợi của các bên quan tâm, nhận diện và kiểm soát rủi ro, quản lý tri thức, kiểm soát sự thay đổi, đánh giá hiệu quả công việc...).

- Phổ biến, hướng dẫn áp dụng HTQLCL đã xây dựng, cập nhật theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong phạm vi xây dựng, áp dụng HTQLCL.

- Áp dụng trên thực tế HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 khi đã được lãnh đạo cơ quan, đơn vị phê duyệt.

- Đào tạo đội ngũ chuyên gia đánh giá nội bộ HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 .

- Thực hiện đánh giá nội bộ, khắc phục các điểm không phù hợp và tiến hành xem xét của lãnh đạo, cải tiến HTQLCL.

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị xác nhận hiệu lực của HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 .

- Thực hiện công bố HTQLCL phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 , niêm yết tại trụ sở làm việc, đăng tải trên cổng thông tin điện tử (nếu có) và gửi hồ sơ công bố về Sở Khoa học và Công nghệ để theo dõi, quản lý.

- Thực hiện duy trì, cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 .

Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị thực hiện chuyển đổi có thể thuê tổ chức tư vn đủ điều kiện để tư vn, hướng dẫn và phối hợp thực hiện chuyển đổi.

2. UBND các xã, phường, thị trấn lần đầu xây dựng, áp dụng HTQLCL thực hiện những nội dung sau

- Lựa chọn tổ chức tư vấn đủ điều kiện đã được Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định và giới thiệu để ký hợp đồng thuê tư vấn.

- Đánh giá thực trạng tình hình quản lý chất lượng của đơn vị.

- Lập kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Thành lập Ban Chỉ đạo ISO.

- Tổ chức đào tạo kiến thức gồm: đào tạo kiến thức về Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; cách thức xây dựng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc; đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ.

- Xây dựng, ban hành và kiểm soát hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc.

- Phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc cho toàn bộ cán bộ, công chức trong phạm vi xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Áp dụng trên thực tế hệ thống tài liệu và quy trình giải quyết công việc đã được người đứng đầu đơn vị phê duyệt; thực hiện đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phục; tiến hành xem xét của lãnh đạo, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng bảo đảm phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 , quy định của pháp luật và thực tế tại đơn vị.

- Người đứng đầu đơn vị xác nhận hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 , niêm yết tại trụ sở cơ quan và gửi hồ sơ công bố về Sở Khoa học và Công nghệ để theo dõi, quản lý.

- Cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào Hệ thống quản lý chất lượng để áp dụng trong thời gian chậm nhất là 03 tháng kể từ khi văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành.

- Thực hiện đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo tối thiểu một năm một lần để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của HTQLCL.

- Thực hiện công bố lại khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng HTQLCL.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện chuyển đổi áp dụng HTQLCL từ phiên bản Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

- Năm 2019: Lập kế hoạch, xây dựng dự toán kinh phí cho việc chuyển đổi HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Năm 2020: Thực hiện chuyển đổi HTQLCL sang phiên bản Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ; hoàn thành việc chuyển đổi trong năm 2020.

2. Đối với UBND cấp xã lần đầu xây dựng, áp dụng HTQLCL

Thực hiện xây dựng, áp dụng mới HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và vẫn tuân theo lộ trình quy định tại Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh về việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện chuyển đổi áp dụng HTQLCL từ phiên bản Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

- Đối với các hoạt động đào tạo để thực hiện việc chuyển đổi áp dụng theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

- Đối với hoạt động liên quan đến đánh giá thực trạng, xây dựng, cập nhật HTQLCL theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và thực hiện đánh giá nội bộ, cải tiến HTQLCL áp dụng theo quy định tại khoản 6 Điều 4 Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/08/2015 của Bộ Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thng hành chính nhà nước.

2. Đối với UBND cấp xã lần đầu xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Áp dụng theo nội dung chi và mức chi quy định cho đơn vị thực hiện xây dựng, áp dụng HTQLCL lần đầu tại Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/08/2015 của Bộ Tài chính.

3. Nguồn kinh phí

Nguồn kinh phí thực hiện việc xây dựng, áp dụng, chuyển đổi HTQLCL trong dự toán Ngân sách nhà nước được giao hng năm của các cơ quan, đơn vị. Việc lập dự toán, quản lý, cấp phát, thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định tại Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/08/2015 của Bộ Tài chính.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về nhận thức, chuyển đổi phiên bản, kỹ năng áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho lãnh đạo, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theoTCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Kiểm tra, giám sát hoạt động của các Tổ chức tư vấn HTQLCL hoạt động trên địa bàn tỉnh.

- Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ về tình hình xây dựng và áp dụng HTQLCL trên địa bàn tỉnh.

2. S Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các cơ quan lập dự toán kinh phí, cấp phát và thanh quyết toán kinh phí thực hiện xây dựng và áp dụng HTQLCL;

- Thẩm định dự toán kinh phí xây dựng, áp dụng HTQLCL hằng năm của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

3. Sở Nội vụ

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính của tỉnh và tổ chức các lớp đào tạo tập hun về ISO hành chính công của tỉnh;

- Đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này theo quy định của pháp luật.

4. Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

- Văn phòng UBND tnh, các sở, ban, ngành có trách nhiệm tổ chức thực hiện chuyển đổi, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc theo đúng kế hoạch này và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

- UBND cấp huyện có trách nhiệm thực hiện chuyển đổi HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan huyện; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra UBND cấp xã trên địa bàn thực hiện chuyển đổi, xây dựng mới và áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo đúng Kế hoạch

- Đnh kỳ hàng năm vào thời điểm lập dự toán chi ngân sách nhà nước, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc xây dựng dự toán kinh phí thực hiện HTQLCL theo quy định tại Thông tư số 116/2015/TT-BTC trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

- Định kỳ, trước ngày 15 tháng 11 hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, báo cáo kết quả thực hiện HTQLCL về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trên đây là Kế hoạch chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh, giai đoạn 2019-2020, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nêu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, kịp thời phản ánh bằng văn bản qua Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Báo Ninh Bình, Đài PTTH tỉnh;
- Lưu: VT, VP6
, VP5, VP7, VP11, TTTH&CB.
QP/01KH_KHCN

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 58/KH-UBND năm 2019 về chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


911

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.171.214