Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5722/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Nguyễn Văn Đức
Ngày ban hành: 13/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5722/KH-UBND

Bến Tre, ngày 13 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2019

Để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTG ; Quyết định số 2589/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Đoàn đánh giá nội bộ việc áp dụng và thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2008 phục vụ hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nhằm duy trì và thực hiện tốt Hệ thống quản lý chất lượng TCVN 9001:2008, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 phục vụ hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Đánh giá kết quả thực hiện quy trình quản lý chất lượng nhm không ngng duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chun TCVN 9001:2008 phục vụ hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tổ chức thực hiện tốt nội dung đánh giá sẽ giúp cơ quan nhận biết đầy đủ, chính xác các vấn đề phát sinh cần khắc phục và cải tiến, để từng bước đảm bảo xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng đạt hiệu quả cao, tạo điều kiện thuận lợi trong áp dụng và đạt hiệu quả tối ưu.

- Yêu cầu đánh giá viên phải am hiểu về hoạt động đánh giá để có thể xem xét, thực hiện tốt các quy trình của Hệ thống quản lý chất lượng trong từng lĩnh vực cụ thể.

II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung đánh giá

Các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực áp dụng tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 phục vụ hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Phương pháp đánh giá

- Đoàn đánh giá thực hiện việc đánh giá thông qua đối chiếu, so sánh các quy trình công việc đã được ban hành.

- Kết hợp giữa so sánh, đối chiếu các hồ sơ giải quyết, việc ghi chép, tiếp xúc với các đối tượng thực hiện thủ tục hành chính để đánh giá về mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân.

3. Thời gian, đối tượng đánh giá

Số TT

Bộ phận

Ngày

Gi

Nội dung đánh giá

Đánh giá viên

1

Phòng Tng hợp

27/11/2019

8h

- Chính sách chất lượng;

- Mục tiêu chất lượng;

- Kiểm soát tài liệu (QT-01);

- Kiểm soát hồ sơ (QT-02);

- Kiểm soát s không phù hp (QT-04);

- Ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh (QT-08).

1. Võ Thanh Bình

2. Võ Thanh Tùng

2

Phòng Tài chính - Đầu tư

27/11/2019

8h

- Chính sách chất lượng;

- Mục tiêu chất lượng;

- Kiểm soát tài liệu (QT-01);

- Kiểm soát hồ sơ (QT-02);

- Kiểm soát sự không phù hợp (QT-04).

1. Huỳnh Chí Thành

2. Châu Thị Kim Thanh

3

Phòng Kinh tế

27/11/2019

8h

- Chính sách chất lượng;

- Mục tiêu chất lượng;

- Kiểm soát tài liệu (QT-01);

- Kiểm soát hồ sơ (QT-02);

- Kiểm soát s không phù hp (QT-04);

1. Trần Thị Duy Hương

2. Lê Tuấn Kiệt

4

Phòng Ngoại vụ

27/11/2019

9h

- Chính sách chất lượng;

- Mục tiêu chất lượng;

- Kiểm soát tài liệu (QT-01);

- Kiểm soát hồ sơ (QT-02);

- Kiểm soát s không phù hp (QT-04);

- Thực hiện hành động phòng ngừa (QT-06).

1. Võ Thanh Bình

2. Lê Tuấn Kiệt

5

Phòng Hành chính - Tchức

27/11/2019

9h

- Chính sách chất lượng;

- Mục tiêu chất lượng;

- Kiểm soát tài liệu (QT-01);

- Kiểm soát hồ sơ (QT-02);

- Kiểm soát s không phù hp (QT-04);

- Tiếp nhận hồ sơ, bàn giao thực hiện và trả kết quả (QT-07).

1. Trần Thị Duy Hương

2. Nguyễn Hoàng Phương

6

Phòng Quản trị - Tài vụ

27/11/2019

14h

- Chính sách chất lượng;

- Mục tiêu chất lượng;

- Kiểm soát tài liệu (QT-01);

- Kiểm soát hồ sơ (QT-02);

- Kiểm soát s không phù hp (QT-04);

- Mua sắm tài sản - văn phòng phẩm (QT-10).

1. Huỳnh Chí Thành

2. Châu Thị Kim Thanh

7

Phòng Nội chính

27/11/2019

14h

- Chính sách chất lượng;

- Mục tiêu chất lượng;

- Kiểm soát tài liệu (QT-01);

- Kiểm soát hồ sơ (QT-02);

- Kiểm soát skhông phù hợp (QT-04);

- Thực hiện hành động phòng ngừa (QT-06).

1. Trương. T. Trường Vinh

2. Lê Tiến Hưng

8

Phòng Khoa giáo - Văn xã

27/11/2019

14h

- Chính sách chất lượng;

- Mục tiêu chất lượng;

- Kiểm soát tài liệu (QT-01);

- Kiểm soát hồ sơ (QT-02);

- Kiểm soát sự không phù hp (QT-04);

- Thực hiện hành động phòng ngừa (QT-06).

1. Võ Thanh Tùng

2. Nguyễn Hoàng Phương

9

Ban Tiếp Công dân

27/11/2019

14h

- Chính sách chất lượng;

- Mục tiêu chất lượng;

- Kiểm soát tài liệu (QT-01);

- Kiểm soát hồ sơ (QT-02);

- Kim soát s không phù hp (QT-04);

- Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo (QT-09).

1. Võ Thanh Bình

2. Lê Tuấn Kiệt

10

Trung tâm Thông tin điện tử

27/11/2019

15h

- Chính sách chất lượng;

- Mục tiêu chất lượng;

- Kiểm soát tài liệu (QT-01);

- Kiểm soát hồ sơ (QT-02);

- Kiểm soát skhông phù hợp (QT-04);

- Thực hiện hành động phòng ngừa (QT-06).

1. Lê Tiến Hưng

2. Trương. T. Trường Vinh

III. TRÁCH NHIỆM, KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ

1. Trưởng đoàn đánh giá

- Lập kế hoạch, chương trình đánh giá nội bộ.

- Thông báo chương trình, kế hoạch đánh giá đến các đơn vị có liên quan.

- Thực hiện hoạt động đánh giá, xác định hiệu quả các hoạt động và kết quả thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng phục vụ hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Kết thúc đánh giá phải lập báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, đề xuất các biện pháp khắc phục/phòng ngừa các điểm không phù hợp (nếu có) báo cáo về Ban chỉ đạo ISO của đơn vị.

2. Trách nhiệm của Thư ký và các thành viên Đoàn đánh giá

- Thực hiện các hoạt động đánh giá theo sự phân công của Trưởng đoàn đánh giá.

- Thư ký Ban chỉ đạo ISO chuẩn bị tài liệu, biểu mẫu và hồ sơ có liên quan đến hoạt động đánh giá.

3. Kinh phí thực hiện đánh giá

Kinh phí thực hiện hoạt động đánh giá nội bộ thực hiện theo Quyết định số 2589/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Đoàn đánh giá nội bộ việc áp dụng và thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2008 phục vụ hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ kế hoạch này tổ chức thực hiện việc kiểm tra, đánh giá, cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của Đoàn đánh giá nội bộ.

Các thành viên trong đoàn đánh giá tích cực phối hợp với các phòng, ban, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện hoạt động đánh giá đạt yêu cầu đ ra.

Trên đây là kế hoạch đánh giá nội bộ việc áp dụng và thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chánh, các Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện tốt kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Chánh, các PCVP.UBND tỉnh;
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc;
- Thành viên Đoàn đ
ánh giá nội bộ;
- S
KH&CN (để theo dõi);
- Phòng HC-TC (Tuan);
- Lưu: VT, Tuan.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 5722/KH-UBND ngày 13/11/2019 về đánh giá chất lượng nội bộ theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 phục vụ hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre năm 2019

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.436

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.82.159