Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 56/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Lê Đình Sơn
Ngày ban hành: 08/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 03 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, Quyết định s971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1956/QĐ-TTg, Văn bản số 4577/BNV-ĐT ngày 07/10/2015 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2016 - 2020; UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức (CBCC) cấp xã giai đoạn 2016 - 2020 như sau:

I. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Nâng cao kiến thức, năng lực, kỹ năng quản lý, điều hành và tác nghiệp của CBCC cấp xã giai đoạn 2016 - 2020; chuẩn hóa số CBCC cấp xã theo quy định tại Quyết định số 04/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn, đồng thời góp phần hoàn thành nội dung 18.1 về CBCC xã đạt chuẩn trong Tiêu chí 18 về xây dựng nông thôn mới.

- Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ sau bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo chương trình tài liệu biên soạn trong phạm vi của Đề án; đảm bảo đến năm 2020, 100% CBCC cấp xã được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ, công nghệ thông tin.

2. Yêu cầu

- Đm bảo chất lượng chương trình đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã theo đúng mục tiêu, yêu cầu của Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Nội dung đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo hiệu qu, thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

II. NỘI DUNG

1. Đi tượng bồi dưng:

Gồm các chức vụ, chức danh sau: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; Chủ tịch Hội Nông dân; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh và 7 chức danh công chức cấp xã (Trưng Công an xã, Chỉ huy trưng Quân sự xã, Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường, Tư pháp - Hộ tịch, Tài chính - Kế toán, Văn hóa - Xã hội, Văn phòng - Thống kê). Tổng số 18 chức danh cán bộ, công chc cấp xã: 4.716 người.

2. Nội dung bồi dưỡng:

Bồi dưỡng theo 13 bộ tài liệu do Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành Trung ương, của tỉnh soạn thảo:

- Tài liệu bồi dưỡng quản lý Nhà nước cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND;

- Tài liệu bồi dưỡng Bí thư, Phó Bí thư và Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội;

- Tài liệu bồi dưỡng Chhuy Quân sự;

- Tài liệu bồi dưỡng Trưng Công an xã;

- Tài liệu bồi dưỡng chức danh Văn phòng - Thng kê;

- Tài liệu bồi dưỡng chức danh Tư pháp - Hộ tịch;

- Tài liệu bồi dưỡng chức danh Tài chính - Kế toán;

- Tài liệu bồi dưỡng chức danh Văn hóa;

- Tài liệu bồi dưỡng công chức phụ trách Chính sách Xã hội;

- Tài liệu bồi dưỡng chức danh Địa chính - Môi trường;

- Tài liệu bồi dưỡng chức danh phụ trách Nông nghiệp;

- Tài liệu bồi dưỡng chức danh Xây dựng;

- Tài liệu bồi dưỡng Công nghệ Thông tin.

3. Đội ngũ giảng viên, giáo viên:

- Mời giáo viên của tỉnh, một số Trường đào tạo (nếu cần thiết) truyền đạt về một số chuyên đề nâng cao năng lực quản lý, kỹ năng thực thi công vụ.

- Mời giáo viên nguồn đã được tập huấn phương pháp giảng dạy do Bộ Nội vụ tổ chức, giảng viên Trường Đại học Hà Tĩnh, Trường Chính trị Trn Phú, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã.

4. Hình thức tchức, thời gian, địa điểm mở lớp bồi dưỡng:

a) Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ:

- Hình thức tổ chức, địa điểm mở lớp: Bồi dưỡng tập trung tại Trường Chính trị Trần Phú theo từng chức vụ, chức danh CBCC cp xã.

- Thời gian: Mỗi lp bồi dưỡng 05 - 07 ngày.

- Số lượng học viên: 262 học viên/lớp.

+ Năm 2016: 02 lớp (chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND);

+ Năm 2017: 01 lớp (theo tình hình thực tế tại thời điểm chọn 01 chức danh thuộc khối Đảng, đoàn thể), 02 lớp (chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND)

+ Năm 2018: 04 lớp (thuộc các chức danh Công chức cấp xã);

+ Năm 2019: 02 lp (chức vụ thuộc khối Đoàn thể hoặc chức danh công chức cấp xã);

+ Năm 2020: tổng kết, đánh giá kết quả bồi dưỡng CBCC cấp xã.

b) Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công nghệ thông tin:

- Hình thức tổ chức, địa điểm mở lớp: Bồi dưỡng tập trung tại UBND các huyện, do UBND các huyện bố trí địa điểm.

- Thời gian: Mỗi lớp bồi dưỡng 05 ngày.

+ Năm 2017: 13 lớp (01 lớp/01 đơn vị cấp huyện);

+ Năm 2018: 13 lớp (01 lớp/01 đơn vị cấp huyện);

+ Năm 2019: 13 lớp (01 lớp/01 đơn vị cấp huyện);

(Thống kê theo Phụ lục I gửi kèm).

5. Nguồn kinh phí:

- Nguồn kinh phí thực hiện: Dự kiến 6.980.000.000 đồng (sáu tỷ, chín trăm tám mươi triệu đồng); nguồn kinh phí cho việc đào tạo, bồi dưng CBCC cấp xã do ngân sách Nhà nước phân bổ hàng năm theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Việc lập dự toán, quản lý sử dụng quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng thực hiện theo Thông tư s 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC và các quy định hiện hành.

- Mức kinh phí dự toán thực hiện trong 05 năm, từ 2016 - 2020.

(Thống kê theo Phụ lục II gửi kèm).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

- Căn cứ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2016 - 2020 của Tỉnh, xây dựng kế hoạch hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp Trường Chính trị Trần Phú, Trường Đại học Hà Tĩnh, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã lựa chọn, mời hoặc cử giáo viên giảng dạy theo từng lớp, từng chuyên đề cụ thể, đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tchức khai giảng, bế giảng và quản lý các lớp bồi dưỡng.

- Phối hợp với Trường Chính trị Trần Phú, UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng các nội quy, quy chế tổ chức giám sát kết quả học tập của học viên;

- Hàng năm và kết thúc giai đoạn đào tạo, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Bộ Nội vụ, UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

- Hàng năm tham mưu UBND tỉnh xây dựng dự toán kinh phí theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Trường Chính trị Trần Phú

Bố trí phòng học và các điều kiện phục vụ cho việc dạy, học; bố trí chỗ ăn nghỉ cho học viên xa; phối hợp với SNội vụ chọn cử giáo viên tổ chức khai giảng, bế giảng và quản lý các lớp bồi dưỡng.

3. Sở Tài chính

Tham mưu phân bổ và hướng dẫn quyết toán nguồn kinh phí cho các đơn vị liên quan trong việc thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tưng Chính phủ, cân đi nguồn ngân sách để thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã đảm bảo tiến độ chung của Trung ương và Kế hoạch hàng năm của Tỉnh.

4. Các s, ban, ngành, đơn vị liên quan

Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ trong việc cử cán bộ, giảng viên trực tiếp giảng dạy và tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng CBCC cấp xã theo chuyên ngành của đơn vị mình phụ trách.

Đề nghị Ban Tổ chức Tnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, UBMTTQ và các đoàn thể cấp tnh cử cán bộ giảng dạy và phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức các lp tập huấn bồi dưỡng cán bộ thuộc chức danh Đảng, HĐND và các đoàn thể ở cơ sở theo kế hoạch hàng năm và Kế hoạch này.

5. UBND các huyện, thành ph, thị xã

- Lập danh sách CBCC cấp xã cử đi bồi dưng đy đủ, đúng kế hoạch.

- Cử người theo dõi CBCC được cử đi dự các lp bồi dưỡng và tạo điều kiện để CBCC cấp xã tham gia đầy đủ các lp bồi dưỡng theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin cho CBCC cấp xã theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

Quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- TT T
nh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Ch
tịch, các PCTUBND tnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Ban Tổ chức T
nh ủy;
- Chánh VP, các PVP UBND t
nh;
- Các S
, ban, ngành, đoàn thể cấp tnh;
- UBND các huyện, TP, TX;
- Lưu: VT, VX
1, NC1;
- Gửi:
+ Bản giấy: TP không nhận bản điện tử;
+ Điện tử: TP còn
lại.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn

 


PHỤ LỤC I

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Kèm theo K
ế hoạch số 56/KH-UBND ngày 08/3/2016 của UBND tnh Hà Tĩnh)

TT

Đối tượng

Loại chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng

 

Tổng số

Chương trình Bí thư, Phó bí thư

Chương trình Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND

Chương trình QLNN về lĩnh vực xây dựng

Chương trình QLNN về lĩnh vực môi trường

Chương trình QLNN về nông nghiệp

Chương trình bồi dưỡng công tác lao động, người có công và xã hội

Chương trình Trưởng Công an xã

Chương trình Chỉ huy Trưởng quân sự

Chương trình Tư pháp Hộ tịch

Chương trình tài chính - Kế toán

Chương trình Văn hóa Xã hội

Chương trình Văn phòng - Thống kê

Chương trình công nghệ thông tin

Tổng số

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

Tổng số

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21=3+17

I

Cán bộ chuyên trách đảng, đoàn thể

1,572

262.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,310

 

 

 

 

1,572

Bí thư, phó bí thư Đng ủy

262

262

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

262

 

 

 

 

262

Chủ tịch, Phó ch tch HĐND, UBND

1048

 

1048

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1048

 

 

 

 

1048

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ n

262

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

262

 

 

 

 

262

Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch Hội cựu chiến binh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Công chức chuyên môn

2882

 

 

 

 

524

 

 

 

262

524

 

262

2882

 

 

 

 

2882

Trưởng Công an xã

262

 

 

 

 

 

 

 

262

 

 

 

 

262

 

 

 

 

262

Chỉ huy trưởng quân sự xã

262

 

 

 

 

 

 

262

 

 

 

 

 

262

 

 

 

 

262

Địa chính- Nông nghiệp- xây dựng và Môi trường

786

 

 

 

 

524

 

 

 

 

 

 

 

786

 

 

 

 

786

Tư pháp - Hộ tịch

262

 

 

 

 

 

 

 

 

262

 

 

 

262

 

 

 

 

262

Tài chính - Kế toán

524

 

 

 

 

 

 

 

 

 

524

 

 

524

 

 

 

 

524

Văn hóa - xã hội

524

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

524

 

 

 

 

524

Văn phòng - Thống kê

262

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

262

262

 

 

 

 

262

III

TỔNG CỘNG

4.45

262

1048

0

0

524

0

262

262

524

524

0

524

4.45

 

 

 

 

4.45

 

PHỤ LỤC II

KẾ HOẠCH KINH PHÍ THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Kèm theo Kế hoạch
số 56/KH-UBND ngày 08/3/2016 của UBND tnh Hà Tĩnh)

TT

Nội dung

Lượt người

Tổng số kinh phí

Kinh phí

Trung ương hỗ trợ

Địa phương

1

2

3

4

5

6

I

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng (lồng ghép bồi dưỡng công nghệ TT)

4.454

4.900

4.900

 

1

Cán bộ chuyên trách đảng, đoàn thể

1752

780

780

 

2

Công chức chuyên môn

2.882

1.300

1.300

 

3

Nâng cao giảng viên nguồn

 

 

 

 

II

Đào tạo nâng cao trình độ

 

 

 

 

1

Đi học

 

 

 

 

2

Cao đẳng

 

 

 

 

3

Trung cấp

 

 

 

 

III

Cộng I+II

9.088

6.980

6.980

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 56/KH-UBND ngày 08/03/2016 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định 1956/QĐ-TTg do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.105

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.65.228