Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 5551/KH-UBND năm 2019 về thông tin đối ngoại năm 2020 của tỉnh Quảng Trị

Số hiệu: 5551/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Hoàng Nam
Ngày ban hành: 02/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5551/KH-UBND

Quảng Trị, ngày 02 tháng 12 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI NĂM 2020 CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 06/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018-2020; Kế hoạch số 417/KH-UBND ngày 28/01/2019 của UBND tỉnh về Kế hoạch thông tin đối ngoại của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2020; Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Thực hiện Công văn số 3362/BTTTT-TTĐN ngày 02/10/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2020; UBND tỉnh Quảng Trị xây dựng Kế hoạch Thông tin đối ngoại năm 2020 của tỉnh Quảng Trị, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động thông tin đối ngoại, phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại, thúc đẩy các hoạt động giao lưu hợp tác quốc tế nhằm phát huy thế mạnh của tỉnh Quảng Trị trong quá trình hội nhập quốc tế.

- Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự quản lý, điều hành thống nhất của UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Trung ương và địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh về công tác thông tin đối ngoại, góp phần tiếp tục thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

- Tiếp tục nâng cao nhận thức và hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; tăng cường quảng bá, giới thiệu về mảnh đất, con người Quảng Trị và những tiềm năng thế mạnh, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh đến với bạn bè trong và ngoài nước; thông tin tình hình thế giới đến với người dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước ta, qua đó góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại được triển khai thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm. Kết hợp chặt chẽ thông tin đối nội với thông tin đối ngoại, giữa thông tin đối ngoại với các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh; đảm bảo chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định hiện hành.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo điều hành hoạt động thông tin đối ngoại

- Tiếp tục triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương như: Kết luận số 16-KL/TW ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020; Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 06/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 06/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018-2020; Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/09/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Xây dựng văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nội dung tuyên truyền, thực hiện hoạt động thông tin đối ngoại theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thời gian: Cả năm 2020

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông

Đơn vị phối hợp thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.

2. Tiếp tục quan tâm bố trí nhân sự phụ trách công tác thông tin đối ngoại

Căn cứ Khoản 4, Điều 9, Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn quản lý hoạt động TTĐN của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức chính trị-xã hội phân công 01 lãnh đạo phụ trách chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại và bố trí 01 cán bộ kiêm nhiệm thực hiện công tác thông tin đối ngoại tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thời gian: Năm 2020

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông

Đơn vị phối hợp thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.

3. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin đối ngoại

Tổ chức tập huấn các văn bản quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại, cung cấp thông tin về tình hình trong nước, quốc tế và tình hình Biển Đông cho những người làm công tác thông tin đối ngoại, người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện: Quý III/2020.

Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.

4. Triển khai sơ kết, tổng kết các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về hoạt động thông tin đối ngoại

Thời gian thực hiện: Quý II và quý IV/2020.

Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.

5. Triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại

a) Giải thích, làm rõ thông tin sai lệch

- Tiếp tục triển khai công tác dự báo, chủ động tổ chức theo dõi và tổng hợp dư luận báo chí trong và ngoài nước về tình hình địa phương trong tình hình mới. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên Internet, các mạng xã hội và kênh truyền thông khác, giải thích làm rõ các thông tin sai lệch, đấu tranh có hiệu quả chống các quan điểm sai trái, thù địch trong tuyên truyền đối ngoại.

Thời gian thực hiện: Cả năm 2020

Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

- Duy trì tổ chức họp báo định kỳ, cung cấp thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí trên địa bàn về các vấn đề được dư luận trong và ngoài nước quan tâm, nhất là về Biển Đông - hải đảo, tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, đấu tranh, phản bác các thông tin sai lệch ảnh hưởng uy tín của tỉnh.

Thời gian thực hiện: Quý II và Quý IV/2020

Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông

Đơn vị phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

b) Quảng bá hình ảnh tỉnh, thành phố

- Xây dựng hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh của tỉnh bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

- Tuyên truyền về thành tựu của đất nước, của tỉnh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giới thiệu cơ chế, chính sách ưu đãi của tỉnh nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; tiềm năng phát triển hợp tác của Việt Nam nói chung, của tỉnh Quảng Trị nói riêng; thông tin về tình hình quốc tế, quan hệ đối ngoại của Việt Nam; tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, phân giới cắm mốc; mối quan hệ đặc biệt giữa tỉnh Quảng Trị và các tỉnh láng giềng của nước bạn Lào.

- Tăng cường hợp tác với các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông trong và ngoài nước thực hiện các sản phẩm truyền thông quảng bá hình ảnh đất nước, hình ảnh của địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng; triển khai quảng bá hình ảnh của tỉnh, các địa phương trên mạng xã hội, Internet.

- Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh tổ chức phát lại nội dung thông tin đối ngoại đã phát trên Đài Phát thanh-Truyền hình Việt Nam theo Thông tư số 03/2019/TT-BTTTT ngày 06/5/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí.

Thời gian thực hiện: Năm 2020.

Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.

c) Thông tin đối ngoại về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật

- Tuyên truyền những ngày lễ lớn của đất nước: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-2020); Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020); Kỷ niệm 66 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2020); Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020); Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020), 75 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020)... Và những ngày lễ lớn của tỉnh như: Kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2020) và 48 năm sự kiện 81 ngày đêm Thành Cổ Quảng Trị (1972-2020); Kỷ niệm 31 năm tỉnh Quảng Trị được lập lại (01/7/1989-01/7/2020); Kỷ niệm 211 năm lỵ Sở Quảng Trị (1809- 2020) và 31 năm lập lại thị xã Quảng Trị (16/9/1989-16/9/2020)...

- Tập trung tuyên truyền về vai trò, vị thế và đóng góp của Việt Nam trong ASEAN nhân dịp kỷ niệm tròn 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020; vai trò của Việt Nam khi trở thành thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về yêu cầu hội nhập quốc tế, các cơ hội và thách thức, nhiệm vụ trọng yếu khi tham gia ký kết, phê chuẩn và triển khai các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới.

- Tiếp tục cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đề ra tại các Nghị quyết của Chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế; phổ biến thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế, khuyến khích sự tham gia tích cực và chủ động của khu vực tư nhân, các hiệp hội, ngành, nghề, các tổ chức chính trị-xã hội và người dân trong việc tìm hiểu, thực thi các cam kết quốc tế trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Thời gian thực hiện: Cả năm 2020.

Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị phối hợp: Sở Ngoại vụ, các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.

d) Tuyên truyền về biên giới lãnh thổ, biển, đảo; tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Lào và Campuchia trong tình hình mới

- Tuyên truyền sâu rộng và hiệu quả các văn bản pháp lý song phương về biên giới được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, trong đó có Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới, Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào có hiệu lực từ ngày 5/9/2017.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin về lợi ích, kết quả phân giới, cắm mốc đã hoàn thành trên thực địa giữa Việt Nam và Campuchia; ý nghĩa, tầm quan trọng về vấn đề biên giới đất liền giữa hai nước; tầm quan trọng của việc thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận giữa hai nước, cũng như việc giải quyết các vấn đề tồn đọng.

- Triển khai thực hiện Đề án thông tin, tuyên truyền về bảo vệ và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 và Đề án tổng thể tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông.

- Tuyên truyền, phản bác kịp thời các quan điểm, thông tin phá hoại mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam với các nước láng giềng.

- Chủ động triển khai sưu tầm, bổ sung tư liệu khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền. Đổi mới nội dung và hình thức truyền thông về biên giới, hải đảo.

Thời gian thực hiện: Cả năm 2020.

Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Tổ chức Triển lãm lưu động bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Thời gian thực hiện: Quý III/2020.

Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị phối hợp: UBND huyện Hướng Hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

h) Học tập, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động thông tin đối ngoại

Tổ chức đoàn học tập, trao đổi kinh nghiệm quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại tại một số địa phương trong nước và các nước trên Hành lang Kinh tế Đông - Tây.

Thời gian thực hiện: Cả năm 2020.

Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.

6. Triển khai hướng dẫn thi đua khen thưởng lĩnh vực thông tin đối ngoại năm 2020

Thời gian thực hiện: Quý IV/2020.

Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.

III. KINH PHÍ

Các cơ quan, đơn vị sử dụng dự toán ngân sách nhà nước đã được giao năm 2020 để thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng UBND tỉnh

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho UBND tinh về chủ trương cung cấp thông tin về tỉnh cho các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước; tổ chức họp báo khi được UBND tỉnh giao thực hiện; tăng cường hợp tác về thông tin đối ngoại.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh đề xuất với UBND tỉnh tạo điều kiện cho các đoàn phóng viên nước ngoài vào hoạt động tại tỉnh; hướng dẫn và quản lý hoạt động của các đoàn phóng viên nước ngoài trong quá trình hoạt động tại địa phương.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

- Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước; tham mưu về cung cấp thông tin giải thích, làm rõ, đấu tranh với các thông tin sai lệch, bảo vệ và nâng cao uy tín, hình ảnh của tỉnh.

- Tham mưu UBND tỉnh đánh giá công tác thông tin đối ngoại và xây dựng kế hoạch thông tin đối ngoại hàng năm.

3. Sở Ngoại vụ

- Chủ trì triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại ở nước ngoài theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, trong đó có các hoạt động được tổ chức lồng ghép trong các đoàn ra của tỉnh. Chủ động cung cấp thông tin kinh tế - xã hội, tiềm năng thế mạnh của tỉnh khi tiếp xúc, làm việc với các tổ chức, cá nhân nước ngoài và Trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức Hội nghị thường niên hợp tác phát triển du lịch, thương mại, đầu tư, lao động và truyền thông 3 tỉnh 3 nước Quảng Trị (Việt Nam)-Savannakhet (Lào)- Mukdahan (Thái Lan) tại Quảng Trị

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai Kế hoạch này trên địa bàn tỉnh; phối hợp xuất bản các ấn phẩm phục vụ công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại.

- Chủ trì việc quản lý các đoàn báo chí nước ngoài đến tác nghiệp trên địa bàn tỉnh và các đoàn báo chí của tỉnh tác nghiệp ở nước ngoài.

- Thực hiện tốt công tác về người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng và công tác ngoại giao nhân dân nói chung nhàm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước và của tỉnh đến với các quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế liên quan. Chú trọng đến kênh thông tin đối ngoại “tại chỗ” - thông qua đội ngũ các chuyên gia nước ngoài, những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Quảng Trị, đặc biệt là số chuyên gia có thiện chí, có tâm huyết với Quảng Trị để vận động, tuyên truyền đường lối, chính sách của ta đồng thời đấu tranh, cải chính một số luận điệu sai trái, xuyên tạc của một số thế lực thù địch.

- Làm đầu mối liên hệ, phối hợp với Bộ Ngoại giao và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong triển khai các chương trình, kế hoạch thông tin, tuyên truyền đối ngoại có liên quan của địa phương đã được UBND tỉnh phê duyệt.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan cập nhật, cung cấp kịp thời các thông tin, số liệu liên quan về tình hình thu hút đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh, tình hình vận động viện trợ và triển khai thực hiện các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan trong việc cung cấp các thông tin, dữ liệu, giới thiệu về lịch sử truyền thống, văn hóa, du lịch, danh lam thắng cảnh, quê hương và con người Quảng Trị.

6. Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng thương hiệu, đăng ký sở hữu trí tuệ, xây dựng làng nghề, chỉ dẫn địa lý... phục vụ việc quảng bá các thương hiệu của Quảng Trị đến với trong nước và thế giới.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, công bố những kết quả đạt được của công tác xây dựng thương hiệu, đăng ký sở hữu trí tuệ, xây dựng làng nghề, chỉ dẫn địa lý... đến với trong nước và quốc tế.

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về về khoa học và công nghệ với các nước Lào, Nhật Bản, Thái Lan... trong các lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường và chất lượng, chuyển giao công nghệ, xây dựng và nâng cao hiệu quả các điểm thông tin khoa học và công nghệ... qua đó kết hợp thông tin quảng bá tiềm năng, lợi thế hợp tác và phát triển của tỉnh Quảng Trị.

7. Sở Nội vụ

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho UBND tỉnh về tổ chức, biên chế cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại, tăng cường bổ sung đội ngũ cán bộ chuyên trách về công tác đối ngoại thông thạo ngoại ngữ, am hiểu văn hóa nước ngoài, pháp luật quốc tế.

- Tiếp tục giới thiệu những chính sách, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong sự phát triển, hội nhập và hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực đến với công chức, viên chức, người lao động trong ngành Nội vụ...

8. Sở Công Thương

Tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch hợp tác, đầu tư trên lĩnh vực công thương. Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế cho các đối tượng làm công tác thông tin đối ngoại.

9. Sở Tài chính

Thẩm định dự toán ngân sách hàng năm về các hoạt động thông tin đối ngoại, trình UBND tỉnh phê duyệt. Bảo đảm kinh phí nhà nước cấp hàng năm cho việc thực hiện công tác thông tin đối ngoại theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

10. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng và quảng bá thương hiệu biển Quảng Trị như: tổ chức hội thảo về xây dựng thương hiệu biển, xuất bản các ấn phẩm quảng bá về biển, đảo của tỉnh Quảng Trị.

- Nghiên cứu, xây dựng, quảng bá thương hiệu biển, gồm: thương hiệu con người, cộng đồng cư dân ven biển; thương hiệu địa phương, địa danh, điểm đến; thương hiệu ngành, lĩnh vực kinh tế biển; thương hiệu doanh nghiệp, sản vật, sản phẩm biển, đảo.

- Phối hợp với các đơn vị, tổ chức liên quan tiến hành khảo sát, học tập mô hình xây dựng thương hiệu biển của các tỉnh, thành tiêu biểu trong nước để triển khai áp dụng phù hợp đối với biển Cửa Tùng, Cửa Việt, Mỹ Thủy và đảo Cồn Cỏ.

- Đẩy mạnh việc tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, hải đảo; tham gia các chương trình dự án trong khu vực và quốc tế về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

11. Công an tỉnh

- Tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn; phối hợp các sở, ban, ngành làm tốt công tác bảo vệ an ninh trên lĩnh vực thông tin đối ngoại; đặc biệt là công tác an ninh nội bộ, an ninh thông tin, bảo vệ bộ máy nhà nước.

- Chủ động cung cấp thông tin, tình hình về an ninh đối ngoại cho UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương biết, phối hợp xử lý.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng, cơ quan báo chí tích cực đấu tranh, phản bác các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch, đối tượng xấu vào địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các tỉnh bạn Lào trong công tác nắm tình hình, trao đổi tình hình, thông báo kịp thời cho nhau những âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động chống phá của các thế lực thù địch để phối hợp đấu tranh ngăn chặn; đấu tranh với các hoạt động lợi dụng thông tin, truyền thông tuyên truyền xuyên lạc, vu cáo, can thiệp vào công việc của Việt Nam.

- Chủ động xây dựng các tin, bài, phóng sự có chất lượng đăng tải trên kênh phát thanh, truyền hình, tuyên truyền về chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

12. Báo Quảng Trị, Đài Phát thành và Truyền hình Quảng Trị, Tạp chí Cửa Việt, Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể dục Thể thao các huyện, thị, thành phố

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tăng cường thông tin, quảng bá về hình ảnh vùng đất và con người Quảng Trị; truyền thống lịch sử, giá trị văn hóa; những thành tựu trong công cuộc đổi mới, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, tiềm năng hợp tác và phát triển của tỉnh ra thế giới và thông tin thế giới vào tỉnh.

- Thông tin thường xuyên về tình hình hoạt động đối ngoại của tỉnh và của Việt Nam.

13. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại quân sự, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh giám sát việc thực hiện công tác thông tin đối ngoại quân sự trên địa bàn tỉnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

14. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Chủ trì, tham mưu phối hợp với cấp ủy, chính quyền, UBMTTQVN các địa phương khu vực biên giới tổ chức, duy trì các hoạt động thông tin đối ngoại nhân dân, đối ngoại Biên phòng sát với chức năng, nhiệm vụ và tình hình nhiệm vụ trong khu vực biên giới.

15. Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh

- Giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, lợi thế, cơ hội đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; về chính sách ưu đãi đầu tư của Trung ương dành cho tỉnh và chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh để kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư đến với Quảng Trị.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về thủ tục đầu tư, tin tức thời sự bằng tiếng Anh, cập nhật các hình ảnh, video tư liệu lên trang thông tin điện tử của Ban.

16. Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị quản lý.

- Đẩy mạnh việc tuyên truyền, quảng bá về thế mạnh, tiềm năng của đơn vị trên các Cổng/Trang thông tin điện tử của đơn vị bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc cung cấp thông tin cho báo chí trong và ngoài nước về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực và địa bàn quản lý theo quy định. Phối hợp với các sở, ban, ngành trong việc triển khai thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh.

- Phân công lãnh đạo và cán bộ kiêm nhiệm chịu trách nhiệm triển khai hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn và lĩnh vực đơn vị quản lý.

17. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh

- Tham mưu, tư vấn giúp UBND tỉnh xây dựng chiến lược, cơ chế, chính sách, cơ sở dữ liệu các lĩnh vực đầu tư phát triển của tỉnh; là đầu mối tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức, thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư, thương mại, du lịch trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh...

- Phối hợp các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị, thành phố trong tỉnh quảng bá, khai thác, cung cấp các dịch vụ về môi giới xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; thực hiện công tác tư vấn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục đầu tư trong suốt quá trình hoạt động.

18. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Chủ trì, phối hợp xây dựng tài liệu phản bác các thông tin sai lệch, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch Thông tin đối ngoại năm 2020 của tỉnh Quảng Trị, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện; tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại theo phạm vi quản lý, báo cáo UBND tỉnh định kỳ trước ngày 25/5 và 25/11 hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu (qua Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp)./.

 


Nơi nhận:
- Bộ TT&TT (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo TU;
- CT, các Phó CT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Các cơ quan báo chí của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, VXP, ĐN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Nam

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 5551/KH-UBND ngày 02/12/2019 về thông tin đối ngoại năm 2020 của tỉnh Quảng Trị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.009

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.227.97.219