Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 5421/KH-UBND năm 2015 về triển khai thi hành Luật hộ tịch tại thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 5421/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Tất Thành Cang
Ngày ban hành: 11/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5421/KH-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT HỘ TỊCH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Luật hộ tịch đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, để việc triển khai thi hành Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành (sau đây gọi là Luật hộ tịch) tại Thành phố Hồ Chí Minh được kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Ủy ban nhân dân Thành phố có kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Quán triệt và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức có liên quan tại các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn trong việc thực hiện/tham mưu thực hiện nghiêm chỉnh và thống nhất những nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp quy định tại Luật hộ tịch; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật hộ tịch đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

- Xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật hộ tịch.

2. Yêu cầu

- Việc xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức có liên quan tại các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được phân công đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí; đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và triển khai thi hành Luật hộ tịch tại Thành phố.

- Tăng cường sự phối hp thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị thuộc Thành phố và các Bộ, ngành có liên quan và giữa các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn.

- Có lộ trình bảo đảm thực thi Luật hộ tịch trong giai đoạn chuyển tiếp phù hợp với điều kiện của Thành phố.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Liên quan đến việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật hộ tịch

a) Từ thực tiễn, kinh nghiệm và yêu cầu của Thành phố, tham gia góp ý có chất lượng đối với dự thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật hộ tịch do Chính phủ, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan ban hành.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

b) Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tại Thành phố ban hành liên quan đến hộ tịch; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm thi hành hiệu quả Luật hộ tịch.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở, ngành liên quan.

- Thời gian thực hiện: trong năm 2015.

2. Bảo đảm các điều kiện cho thi hành Luật hộ tịch

a) Công tác tập huấn, phổ biến Luật hộ tịch:

- Tổ chức Hội nghị quán triệt việc triển khai thực hiện Kế hoạch này:

+ Danh nghĩa tổ chức: Ủy ban nhân dân Thành phố.

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

+ Đơn vị phối hợp thực hiện: Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố.

+ Thành phố mời tham dự: Ban Nội chính Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các đoàn thể Thành phố, Hội Luật gia Thành phố, Đoàn Luật sư, Hội Công chng viên và các cơ quan thông tin đại chúng thông tin.

+ Thành phần triệu tập tham dự: Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng phòng Nội vụ các quận, huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân, công chức tư pháp - hộ tịch các phường, xã, thị trấn.

+ Thời gian tổ chức: trong tháng 9 và 10 năm 2015 (tùy tình hình về hội trường, có thể tổ chức thành 2 đợt).

- Căn cứ nhu cầu tập huấn, phổ biến Luật hộ tịch đối với từng đối tượng và địa bàn cụ thể, tổ chức tập huấn, phổ biến Luật hộ tịch đầy đủ, kịp thời, phù hợp (lưu ý các giải pháp đã đề ra tại Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên báo chí và ng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 2018” được phê duyệt tại Quyết định số 4176/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố).

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân các quận, huyện. Sở Tư pháp hướng dẫn về nội dung thực hiện, phân chia cụ thể về đối tượng, địa bàn thực hiện giữa Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân các quận, huyện để đảm bảo hiệu quả thực hiện.

+ Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, ngành liên quan, các cơ quan báo chí.

+ Thời gian tổ chức: thường xuyên.

b) Đảm bảo về nguồn nhân lực cho thi hành Luật hộ tịch:

- Rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại Sở Tư pháp để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về hộ tịch.

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

+ Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Nội vụ.

- Rà soát, đánh giá mức độ đáp ứng cho thi hành Luật hộ tịch của đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn.

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện, gửi báo cáo về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Tư pháp.

+ Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện về nội dung và thời hạn thực hiện cụ thể.

+ Thời gian thực hiện: hoàn thành trước ngày 20 tháng 9 năm 2015.

- Xác định nhu cầu về số lượng, tiêu chuẩn công chức đáp ứng yêu cầu của công tác thi hành Luật hộ tịch tại địa phương, đối chiếu với tình hình công chức tại địa phương (trong đó có kết quả rà soát, đánh giá mức độ đáp ứng cho thi hành Luật hộ tịch của đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch) có biện pháp cụ thể, hiệu quả kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác hộ tịch tại Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn; đảm bảo đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành Luật hộ tịch (Lưu ý về chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn s 3086/UBND-VX ngày 08 tháng 6 năm 2015 về việc không tăng biên chế công chức và sngười làm việc trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập).

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

+ Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận, huyện về nội dung, lộ trình và thời hạn thực hiện cụ thể phù hợp với điều kiện của Thành phố.

+ Thời gian thực hiện: theo lộ trình. Ủy ban nhân dân các quận, huyện báo cáo kết quả thực hiện bước đầu cho Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 25 tháng 9 năm 2015; Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 30 tháng 9 năm 2015.

- Định kỳ tổ chức việc bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch, tin học, rèn chữ viết cho công chức làm công tác hộ tịch (lưu ý việc bồi dưỡng nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm về đăng ký sự kiện hộ tịch có yếu tố nước ngoài cho công chức làm công tác hộ tịch ở Phòng Tư pháp trước khi Luật hộ tịch có hiệu lực thi hành).

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

+ Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Nội vụ, các cơ sở đạo tạo liên quan.

- Bố trí công chức tư pháp - hộ tịch đảm nhiệm công tác hộ tịch chuyên trách theo quy định của Chính phủ.

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

+ Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp.

(Lưu ý thực hiện đồng bộ với Kế hoạch s3288/KH-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai thi hành Thông tư liên tịch s 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)

c) Đảm bảo về kinh phí, trang thiết bị, cơ sở vật chất, đầu tư phát triển công nghệ thông tin bảo đảm cho thi hành Luật hộ tịch:

- Xác định nhu cầu về kinh phí, trang thiết bị và cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu của công tác thi hành Luật hộ tịch (lưu ý trang thiết bị, cơ sở vật chất đáp ứng cho việc lưu giữ vĩnh viễn Sở hộ tịch theo quy định pháp luật), đối chiếu với thực trạng bảo đảm, đánh giá về mức độ đáp ứng của việc bảo đảm, có biện pháp cụ thể, hiệu quả bảo đảm hoặc kiến nghị việc bảo đảm kinh phí, trang thiết bị và cơ sở vật cht.

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện, gửi báo cáo về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

+ Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Thời gian thực hiện: hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2015.

- Khảo sát, xác định nhu cầu đầu tư phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của công tác thi hành Luật hộ tịch, đối chiếu với thực trạng bảo đảm, đánh giá về mức độ đáp ứng của việc bảo đảm, tham mưu đầu tư phát triển công nghệ thông tin đảm bảo hiệu quả, phù hợp, đồng bộ với định hướng, lộ trình xây dựng, quản lý, sử dụng, cập nhật, khai thác phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định của Luật hộ tịch; quy định pháp luật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước và quy định pháp luật khác có liên quan.

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

+ Thời gian thực hiện: hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2015.

3. Tuân thủ pháp luật về hộ tịch

a) Rà soát, chuẩn hóa, công bố, công khai thủ tục thủ tục hành chính về hộ tịch thuộc phạm, vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Thành phố.

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

+ Đơn vị phối hợp thực hiện: Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

+ Thời gian thực hiện: theo quy định pháp luật.

b) Niêm yết đầy đủ các thủ tục thủ tục hành chính về hộ tịch được giải quyết tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

+ Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn.

+ Thời gian thực hiện: theo quy định pháp luật.

c) Giám đốc Sở Tư pháp và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm:

- Đảm bảo tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng Luật hộ tịch và trong áp dụng Luật hộ tịch của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; tăng cường cải cách thủ tục hành chính về hộ tịch.

- Thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trong phạm vi quản lý; ngoài trách nhiệm trước pháp luật như đã quy định tại Luật hộ tịch, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và những vi phạm trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch do buông lỏng quản lý.

4. Căn cứ yêu cầu của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp chủ động giúp Ủy ban nhân dân Thành phố trong việc phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ Bộ Tư pháp được giao chủ trì thực hiện tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 59/QĐ-TTg và tại Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch của Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 333/QĐ-BTP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Tổ công tác thi hành Luật hộ tịch (sau đây gọi là Tổ công tác) như sau:

a) Thành viên của Tổ công tác:

- Tổ trưởng: đồng chí Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp

- Các thành viên:

+ Đồng chí Lê Thị Bình Minh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

+ Đồng chí Lê Hoài Trung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

+ Đồng chí Võ Thị Trung Trinh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Đồng chí Nguyễn Tấn Tài, Phó Giám đốc Sở Tài chính.

b) Nhiệm vụ của Tổ công tác:

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo công tác thi hành thi hành Luật hộ tịch.

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiệnc nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nêu tại Kế hoạch này; tổng hợp, định kỳ báo cáo Chủ tịch,Ủy ban nhân dân Thành phố về tình hình thực hiện Kế hoạch này.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao.

c) Chế độ hoạt động của Tổ công tác: các thành viên Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và phân công của Tổ trưởng. Tổ trưởng sử dụng con dấu của Sở Tư pháp để thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác. Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

2. Thtrưởng các Sở, ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tập trung chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ, giải pháp, chế độ báo cáo nêu tại Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo, đề xuất gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

3. Đề nghị Tòa án nhân dân Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên, Hội Luật gia Thành phố, Đoàn Luật sư, Hội Công chứng viên, các cơ quan thông tin đại chúng thông tin cho Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở Tư pháp) về tình hình thi hành pháp luật về hộ tịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân; thông tin, cung cấp ý kiến, kiến nghị của nhân dân, phản ánh của dư luận xã hội liên quan đến tình hình thi hành pháp luật về hộ tịch thông qua hoạt động của mình.

4. Ngoài các nội dung và giải pháp trọng tâm nêu tại Kế hoạch này, Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ động giúp Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn trong quản lý nhà nước về hộ tịch tại Thành phố.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện được được đảm bảo tngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hỗ trợ, tài trợ hợp pháp khác (nếu có). Giao Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị về kinh phí thực hiện Kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy; Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP và các đoàn thể TP;
- Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Bộ Tư pháp;
- Các ban Thành ủy: Nội chính, Tuyên giáo, Dân vận;
-
Ban Pháp chế HĐND TP;
- Tòa án nhân dân TP; Viện kiểm sát nhân dân TP;
- Các Sở, ban, ngành TP; UBND các quận, huyện;
- Hội Luật gia TP; Đoàn Luật sư; Hội Công chứng viên;
- Các Báo, Đài TP; HCM CityWeb;
- VPUB: CVP, các PVP;
- Các phòng chuyên viên, Trung tâm Tin học;
- Lưu: VT, (NC/TrH+HSXL)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tất Thành Cang

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 5421/KH-UBND năm 2015 về triển khai thi hành Luật hộ tịch tại thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.486

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.155