Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 52/KH-UBND tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2017

Số hiệu: 52/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Lê Xuân Đại
Ngày ban hành: 06/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/KH-UBND

Nghệ An, ngày 06 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH NGHỆ AN NĂM 2017

Thực hiện Quyết định s 74/QĐ-UBND ngày 09/01/2012 của UBND tỉnh ban hành Chương trình Ci cách hành chính tnh Nghệ An giai đoạn 2012-2020, Kế hoạch ci cách hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 6501/QĐ-UBND ngày 31/12/2015), Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2017 (ban hành kèm theo Quyết định số 6734/QĐ-UBND ngày 28/12/2016), UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về ci cách hành chính; về nhiệm vụ của các ngành, các cấp, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch ci cách hành chính nhà nước.

- Phát huy vai trò tích cực của các cơ quan thông tin truyền thông trong việc phát hiện, phn ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực cũng như những mặt hạn chế trong công tác cải cách hành chính.

- Góp phần tích cực vào việc nâng cao trình độ dân trí, huy động, tăng cường sự tham gia giám sát của người dân, tchức và doanh nghiệp vào ci cách hành chính.

II. YÊU CẦU

- Phbiến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục các nội dung liên quan về CCHC phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng ngành, từng địa phương.

- Nội dung tuyên truyền phi gắn chặt chẽ với mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình cải cách hành chính tnh Nghệ An giai đoạn 2012-2020, Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch ci cách hành chính năm 2017 của tnh.

- Thực hiện việc lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các chtrương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới hệ thống chính trị, cải cách lập pháp, ci cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân;

- Triển khai có hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền.

III. ĐI TƯỢNG

Việc tuyên truyền CCHC tập trung vào các nhóm đi tượng sau đây:

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập các cấp;

- Các tổ chức, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tnh.

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu của cải cách hành chính đi với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

- Những quan điểm, chtrương của Đng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ci cách hành chính;

- Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, các đơn vị snghiệp công lập trong triển khai thực hiện nhiệm vụ ci cách hành chính.

- Các chương trình, kế hoạch ci cách hành chính của Trung ương và quy định, chính sách, các văn bn chđạo của Tỉnh ủy, UBND tnh về cải cách hành chính gồm: Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thcải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 31/12/2007 của BCH Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước và các văn bn liên quan của Tỉnh ủy; Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 09/01/2012 ban hành Chương trình cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012-2020; Kế hoạch cải cách hành chính tnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017;….

- Tuyên truyền việc thực hiện các văn bn về cải cách thtục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp các cấp như: Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thtục hành chính; Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của Chính phquy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện thoặc cng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 15/3/2015 của Thtướng Chính phban hành quy chế thực hiện chế một cửa, chế một cửa liên thông ti các cơ quan hành chính nhà nước địa phương; Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND quy định thực hiện cơ chế một cửa, chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Quyết định số 4115/QĐ-UBND ngày 26/8/2014 ban hành Đề án nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014 - 2020;

- Tuyên truyền, phbiến cụ thcác nội dung khác trong 06 nội dung của cải cách hành chính nhà nước gồm: Cải cách thchế; ci cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; ci cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính nhà nước.

Các nội dung tuyên truyền cần tập trung vào những vấn đề chủ yếu sau đây:

+ Việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các cấp.

+ Việc triển khai, tổ chức thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Việc rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy các ngành, các cấp; tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước các cấp; việc thực hiện phân công, phân cấp qun lý;

+ Tình hình, kết quả thực hiện cải cách thtục hành chính; thực hiện các quy định về thtục hành chính, về trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp, người dân;

+ Về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh; việc triển khai thực hiện các quy định của Nhà nước trong tuyn dụng, qun lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; về tăng cường kỷ luật kcương hành chính; thực hiện chính sách tinh gin biên chế;

+ Kết quả thực hiện các cơ chế tự chcủa các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Kết quthực hiện các chương trình, kế hoạch về xây dựng chính quyền điện tử tnh Nghệ An và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Nghệ An thành trung tâm công nghệ thông tin của vùng Bắc Trung bộ. Kết quáp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Kết quả xây dựng, cung cấp dịch vụ hành chính công mức độ cao trên môi trường mạng. Kết quả xây dựng, cải tạo, nâng cấp trụ sở hành chính của các ngành, các cấp;

- Công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra của các ngành, các cấp; công tác đánh giá, xếp loại cải cách hành chính; về kết quả chỉ đạo, triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao các chsố: Cải cách hành chính (PAR-INDEX), quản trị hành chính công (PAPI), năng lực cạnh tranh cấp tnh (PCI) hàng năm của tỉnh;

- Về vai trò tham gia giám sát của người dân, các quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân, về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia giám sát công tác cải cách hành chính ở các cấp;

- Biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có sáng kiến trong công tác cải cách hành chính; phê phán những hiện tượng tiêu cực, trì trệ, vướng mắc; thái độ, hành vi, ứng xử không đúng mực của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc của doanh nghiệp, người dân.

2. Hình thức

- Sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng hiện có tỉnh gồm: Báo Nghệ An, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cng Thông tin điện tử tnh, Cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị đthực hiện nhiệm vụ tuyên truyền;

- Phổ biến, quán triệt qua các hội thảo, hội nghị, tọa đàm, sơ kết, tổng kết; lồng ghép nội dung về ci cách hành chính trong các chương trình tập huấn, bồi dưỡng công chức, viên chức của các ngành, các cấp;

- Huy động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia viết bài về cải cách hành chính.

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiu về cải cách hành chính bằng hình thức viết, trắc nghiệm hoặc sân khấu hóa.

V. T CHC THC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ nhiệm vụ cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị đxây dựng, ban nh và tchức thực hiện có hiệu quả kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của đơn vị mình đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, các đơn vị cấp xã xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị.

2. Sở Nội vụ:

- Tham mưu UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính của các ngành, địa phương.

- Cung cấp kịp thời văn bn chỉ đạo, triển khai, nắm bắt và thông tin kết quả thực hiện cải cách hành chính của các đơn vị, địa phương cho các cơ quan thông tin, truyền thông.

- Chđộng xây dựng nội dung trọng tâm của cải cách hành chính cần tập trung tuyên truyền trong năm 2017.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông cấp tỉnh thực hiện tốt các nội dung liên quan về tuyên truyền.

3. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chỉ đạo, theo dõi, thông tin, định hướng nội dung tuyên truyền cải cách hành chính đi với các quan báo chí của tnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, các cơ quan báo chí Trung ương có văn phòng đại diện hoặc phóng viên thường trú trên địa bàn tnh.

- Phối hợp, hỗ trợ các đơn vị, địa phương cung cấp, cập nhật các văn bn chỉ đạo của Trung ương, tnh, các văn bn triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính lên Cổng thông tin điện t tnh và các cng/trang thông tin điện tử thành phần.

- Phối hợp, đôn đốc việc xây dựng và cung cấp dịch vụ hành chính công mức độ cao lên Cổng Thông tin điện tử tnh/ngành/huyện phục vụ tổ chức, doanh nghiệp, người dân.

- Tích cực phối hp với các cơ quan liên quan duy trì có hiệu qu các chuyên mục về CCHC trên Cng Thông tin điện tử của tỉnh trong đó có chuyên mục “Dân hi - Cơ quan chức năng trả lời”.

4. Đài Phát thanh - Truyền hình tnh, Báo Nghệ An, Cổng thông tin điện tử tỉnh:

- Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các chương trình về cải cách hành chính;

- Chủ động cập nhật, phn ánh thông tin, kết quả cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương, bố trí giờ và thời lượng phát sóng, diện tích đăng tải thích hợp.

- Xây dựng chương trình theo hình thức mới nhằm đy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ci cách hành chính cho các tầng lớp nhân dân.

5. Kinh phí:

Kinh phí triển khai Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017 được đảm bảo trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của các cơ quan, đơn vị. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho công tác thông tin, tuyên truyn cải cách hành chính thực hiện theo quy định hiện hành về lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An và các quy định hiện hành khác.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2017. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ đ tng hợp, báo cáo UBND tỉnh quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- TT T
nh ủy; TT HĐND tỉnh (đ b/c);
- Chủ tịch, PCT TTr UBND t
nh;
- Các s
, ban, ngành, đoàn thể cấp tnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn t
nh;
- Đài PTTH tỉnh; Báo Nghệ An
;
- C
ng thông tin điện t tnh;
- Chánh VP, PVP TH UBND t
nh;
- Lưu: VT, TH (Ng
a).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 52/KH-UBND tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.507

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171