Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 501/KH-UBND năm 2019 về hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2020

Số hiệu: 501/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Trần Văn Vĩnh
Ngày ban hành: 15/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 501/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 15 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2019 - 2020

Căn cứ chiến lược Thông tin đối ngoại (TTĐN) giai đoạn 2011-2020 của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 06/8/2012;

Căn cứ Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020 được phê duyệt tại Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại;

Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 06/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018-2020;

Căn cứ Văn bản số 4110/BTTTT-TTĐN ngày 04/12/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2019,

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xây dựng kế hoạch thông tin đối ngoại giai đoạn 2019 - 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại (TTĐN) trên địa bàn tỉnh, giúp công tác TTĐN được triển khai chủ động, toàn diện, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm theo từng giai đoạn.

- Nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân trong tỉnh về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác TTĐN trong thời kỳ hội nhập, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đấu tranh phản bác những thông tin sai trái.

- Mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động TTĐN để giới thiệu và quảng hình ảnh, lịch sử, văn hóa, những chủ trương, chính sách, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Từ đó, thúc đẩy công tác xúc tiến thu hút đầu tư, hợp tác phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội giữa tỉnh Đồng Nai với các địa phương khác trong nước, với nước ngoài ngày càng hiệu quả, thiết thực.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh và sự quản lý thống nhất của UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Trung ương và địa phương, các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh về công tác TTĐN.

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện có hiệu quả hoạt động TTĐN của tỉnh trong tình hình mới.

- Bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như chủ trương, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Gắn kết chặt chẽ với thông tin đối nội, có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành địa phương, các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh, trong nước và nước ngoài.

- Chấp hành nghiêm túc chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động TTĐN theo các quy định hiện hành.

- Chủ động phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao, các cơ quan báo chí trong tỉnh, trong nước, nước ngoài và các cơ quan liên quan để cập nhật các thông tin chính xác, kịp thời nhằm đấu tranh, phản bác, chống lại các thông tin xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

II. NHIỆM VỤ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI GIAI ĐOẠN 2019-2020

I. Nhiệm vụ thường xuyên

1.1. Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ

a) Tổ chức hội nghị, tập huấn, bồi dưỡng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại với sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng trong tình hình mới; về hội nhập quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế; về chủ quyền biên giới, lãnh thổ, biển đảo Việt Nam...

b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về thông tin đối ngoại cho cán bộ chuyên trách, lãnh đạo chủ chốt, phóng viên trong cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh và tập huấn kỹ năng phát ngôn của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

c) Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn do Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành liên quan, các tổ chức quốc tế tổ chức về công tác đối ngoại.

1.2. Thông tin, tuyên truyền về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại

a) Phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những chủ trương quan trọng trên mọi lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng; về quan điểm, đường lối đối ngoại của nước ta đối với vấn đề hợp tác, hội nhập, về chủ quyền biên giới, lãnh thổ của đất nước.

b) Thông tin toàn diện về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh Đồng Nai; quảng bá hình ảnh về truyền thống lịch sử, văn hóa, tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch...

c) Thông tin, tuyên truyền về các hoạt động xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác, xúc tiến quảng bá đầu tư, giao lưu văn hóa, kinh tế đối ngoại nhằm tăng cường sự hiểu biết, hữu nghị tin cậy và hợp tác đối với bạn bè quốc tế, góp phần thúc đẩy cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn sự phát triển về kinh tế - xã hội, về nhu cầu hợp tác của địa phương cũng như tạo dựng tốt các mối quan hệ tốt đẹp giữa tỉnh Đồng Nai với cộng đồng quốc tế, đảm bảo an ninh quốc phòng, an toàn xã hội.

d) Thông tin về những chính sách của tỉnh trong việc thu hút đầu tư từ những người Việt Nam ở nước ngoài và những người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài có thân nhân tại tỉnh Đồng Nai nhằm gắn kết tình cảm quê hương.

e) Cung cấp thông tin định kỳ và đột xuất về tỉnh Đồng Nai tới các cơ quan báo chí và cổng thông tin điện tử tỉnh.

1.3. Các hoạt động về công tác thông tin đối ngoại, giới thiệu quảng bá hình ảnh tỉnh Đồng Nai ra thế giới

a) Tuyên truyền, quảng bá thông qua các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước, khai thác trang Vietnam.vn (Cục thông tin đối ngoại - Bộ Thông tin và Truyền thông), kênh VTV4 - Đài Truyền hình Việt Nam, kênh VOV5 - Đài Tiếng nói Việt Nam, các ấn phẩm của Thông tấn xã Việt Nam, Cổng thông tin điện tử Chính phủ...; tranh thủ phóng viên nước ngoài đến hoạt động tại Đồng Nai để giới thiệu, quảng bá hình ảnh mảnh đất, con người, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh ra thế giới.

b) Nâng cao công tác tuyên truyền, xây dựng tư liệu quảng bá hình ảnh của tỉnh với các tiềm năng kinh tế, cơ hội hợp tác, đầu tư, địa điểm du lịch; sản xuất các sản phẩm (đĩa CD, VCD, DVD, tập san chuyên đề thông tin đối ngoại, tập sách ảnh về danh lam thắng cảnh, ẩm thực, panô, tờ rơi, tờ gấp...) nhằm giới thiệu về địa phương bằng nhiêu ngôn ngữ như tiếng Việt, Anh, Trung, Nhật, Hàn... để tuyên truyền quảng bá ra nước ngoài.

c) Quảng bá hình ảnh Đồng Nai thông qua các chương trình giao lưu hữu nghị, văn hóa, nghệ thuật, thể thao với nước ngoài và thông qua các hoạt động (hội chợ, triển lãm quốc tế về thương mại, du lịch ...) tại nước ngoài hoặc tổ chức trong nước nhằm giới thiệu và thu hút sự quan tâm của nhân dân các nước đối với tỉnh Đồng Nai

d) Tiếp tục phát triển Cổng thông tin điện tử tỉnh (www.dongnai.gov.vn) với 4 thứ tiếng Việt, Anh, Trung, Hàn...

e) Tăng cường công tác thông tin đối ngoại thông qua các diễn đàn song phương và đa phương, các đoàn ra, đoàn vào, hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đối ngoại nhân dân.

1.4. Đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, dư luận trái chiều

a) Các cơ quan hành chính nhà nước chủ động nắm bắt thông tin, trao đổi, cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí, nhất là các sự kiện, vấn đề quan trọng có tác động lớn trong xã hội, vấn đề xuất hiện dư luận trái chiều. Tổ chức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí bằng các hình thức: Trả lời phỏng vấn, họp báo, thông cáo báo chí, ban hành văn bản đề nghị cải chính thông tin sai sự thật, thông tin trên Trang thông tin điện tử của đơn vị...

b) Các cơ quan báo chí của tỉnh cần tăng cường số lượng, thời lượng và chất lượng các hoạt động thông tin đối ngoại, phân tích dự báo tình hình, chủ động hơn trong việc định hướng dư luận, góp phần đấu tranh với những thông tin sai sự thật, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

c) Các cơ quan, đơn vị chức năng chủ động trong việc tiếp xúc, thông báo với các cơ quan đại diện, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam khi đến thăm và làm việc tại tỉnh, giúp họ hiểu rõ thực chất tình hình, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

1.5. Định hướng thông tin đối ngoại cho báo chí

a) Theo dõi báo chí nước ngoài đưa tin về tỉnh Đồng Nai để có định hướng và cung cấp thông tin phù hợp với điều kiện, đảm bảo an ninh - chính trị của địa phương.

b) Định hướng tuyên truyền về thông tin đối ngoại cho các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh.

c) Cung cấp thông tin và quản lý phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí tại địa phương theo quy định của pháp luật, tổ chức các buổi tiếp và trả lời phỏng vấn của lãnh đạo tỉnh đối với báo chí nước ngoài khi có đề nghị.

2. Nhiệm vụ trọng tâm

- Bám sát các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng quan trọng của đất nước ta năm 2019, 2020; các hoạt động và lễ kỷ niệm các ngày lễ lớn, năm tròn, năm chẵn trong quan hệ ngoại giao song phương và đa phương.

- Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc, nhất là các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật của Việt Nam; thông tin về vai trò, vị thế và đóng góp của Việt Nam trong ASEAN, đặc biệt trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN vào năm 2020.

- Tập trung công tác TTĐN với Lào và Campuchia, triển khai thực hiện các đề án của Chính phủ tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Lào và Campuchia.

- Tiếp tục tập trung công tác tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới lãnh thổ quốc gia, tuyên truyền về thành tựu quyền con người tại Việt Nam; Thường xuyên nắm bắt tình hình, nâng cao chất lượng công tác dự báo trong công tác đấu tranh phản bác nhũng thông tin sai sự thật xung quanh vấn đề Biển Đông, vấn đề biên giới, lãnh thổ, vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và với những vấn đề, vụ việc nảy sinh, nhạy cảm, thu hút sự chú ý của dư luận; đẩy mạnh các hoạt động quảng bá về vị trí, vai trò, tiềm năng tài nguyên, môi trường biển, đảo Việt Nam và thành tựu đảm bảo quyền con người ở Việt Nam.

- Tăng cường công tác dự báo, chủ động tổ chức theo dõi và tổng hợp dư luận báo chí về tình hình tỉnh; xây dựng tài liệu lập luận, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí trên địa bàn đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh.

III. KINH PHÍ

1. Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước.

2. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết hoạt động thông tin đối ngoại của đơn vị mình và dự toán kinh phí, đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện theo quy định, gửi Sở Tài Chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét quyết định; đồng thời gửi Sở Thông tin và Truyền thông để theo dõi, tổng hợp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng UBND tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức họp báo định kỳ và đột xuất, cung cấp thông tin cho báo chí, các tổ chức và cá nhân có liên quan về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung và tổ chức các cuộc phỏng vấn lãnh đạo UBND tỉnh cho phóng viên trong và ngoài nước liên quan đến hoạt động thông tin đối ngoại.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai công tác thông tin đối ngoại giai đoạn 2019-2020; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện.

3. Sở Tài chính:

- Có trách nhiệm thẩm định dự toán ngân sách hàng năm cho hoạt động thông tin đối ngoại trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Bảo đảm ngân sách nhà nước cấp hàng năm cho việc đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật và thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, hoạt động thông tin đối ngoại theo quy định hiện hành.

4. Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa:

- Chỉ đạo xây dựng, thực hiện kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của ngành, địa phương phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường công tác đấu tranh, phản bác lại các thông tin xuyên tạc, sai sự thật, trái với chủ trương những chính sách của Đảng và Nhà nước, lợi thế về đầu tư và các giá trị văn hóa truyền thống của tỉnh, phá hoại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò của người phát ngôn cho báo chí nhằm cung cấp các thông tin chính xác, kịp thời về các vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý của cơ quan, đơn vị; phản hồi các thông tin báo chí phản ánh sai sự thật...

- Lồng ghép các nội dung thông tin về tình hình hội nhập quốc tế và hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh, của cơ quan, đơn vị, địa phương vào các buổi tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và trong các phong trào vận động quần chúng ở địa phương, cơ sở.

- UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tăng cường chỉ đạo Đài truyền thanh xây dựng các chương trình phát thanh về thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh của địa phương, của tỉnh.

- Bố trí cán bộ kiêm nhiệm phụ trách, triển khai hoạt động thông tin đối ngoại và tổng hợp kết quả hoạt động trên lĩnh vực đơn vị quản lý.

5. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh:

Tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện các nhiệm vụ thông tin đối ngoại có liên quan.

Căn cứ nội dung Kế hoạch này và phụ lục nhiệm vụ trọng tâm về thông tin đối ngoại giai đoạn 2019-2020 kèm theo, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; Định kỳ trước ngày 15 tháng 11 hàng năm báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) kết quả thực hiện hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục Thông tin đối ngoại;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Dân vận;
- Ban Tuyên giáo;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể trực thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, TXLK, TPBH;
- Đài PTTH Đồng Nai;
- Báo ĐN; Báo LĐĐN;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh;
- Chánh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh

 

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VỀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI GIAI ĐOẠN 2019-2020

(Kèm theo Kế hoạch số 501/KH-UBND ngày 15/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Tên nhiệm v

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thc hin

01

Hội nghị gặp gỡ giữa đại diện lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các Sở, Ban ngành của tỉnh và đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Sở KHĐT; Sở Công Thương; Ban Quản lý các KCN và các đơn vị liên quan

Năm 2019, Năm 2020

02

- Tham mưu UBND tỉnh triển khai, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách về công tác quản lý nhà nước về TTĐN;

- Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở, kỹ năng phát ngôn.

- Xây dựng kế hoạch phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam, Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam ... quảng bá hình ảnh của tỉnh.

- Biên soạn cuốn tài liệu tuyên truyền hội nhập kinh tế quốc tế.

- Tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch phát triển thông tin tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Sở Thông tin và Truyền thông

- Các sở, ban, ngành

- Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Công thương

- Quý III năm 2019, năm 2020

- Quý I năm 2019, năm 2020

- Năm 2019

- Năm 2019

03

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn và cập nhật kiến thức đối ngoại; lớp bồi dưỡng kỹ năng biên, phiên dịch tiếng Anh cho CBCC-VC.

- Tham mưu UBND tỉnh: Tổ chức Tết cổ truyền cho sinh viên Lào và Campuchia đang theo học trên địa bàn tỉnh; Tăng cường hợp tác với các địa phương của Lào và Campuchia; Tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, khám chữa bệnh và các hoạt động từ thiện tại Lào, Campuchia...

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức các sự kiện kỷ niệm năm chẵn, năm lẻ năm thiết lập quan hệ giữa Việt Nam với các nước

Sở Ngoại vụ

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, UBND các huyện, TX. Long Khánh, TP.Biên Hòa

- Các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh

- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

- Năm 2019,

- Năm 2020

04

Tuyên truyền quảng bá hình ảnh tỉnh Đồng Nai thông qua các đoàn của tỉnh đi xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch nước ngoài, qua các buổi tiếp xúc đoàn nước ngoài vào làm việc tại tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các KCN, Sở Công thương, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Sở Ngoại vụ, các cơ quan báo, đài

- Năm 2019

- Năm 2020

05

- Hỗ trợ kiều bào trong các hoạt động đầu tư tại tỉnh.

- Tổ chức Họp mặt kiều bào và thân nhân kiều bào nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc

Ủy ban MTTQVN tỉnh

Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Năm 2019

- Năm 2020

06

- Tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, thể thao với các nước: Lào, Campuchia, Hàn Quốc và các nước khác

- Thực hiện các Chương trình xúc tiến quảng bá du lịch

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

- Các sở, ngành và địa phương

-Năm 2019

- Năm 2020

07

- Biên soạn, biên dịch và in ấn Brochure giới thiệu tiềm năng đầu tư của tỉnh

- Quảng bá môi trường đầu tư, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp trong nước trên địa bàn tỉnh thông qua các hình thức: tạo đàm, hội nghị...

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Ngoại vụ, Sở Công thương, Ban Quản lý các KCN

- Năm 2019

- Năm 2020

08

- Tuyên truyền, quảng bá giới thiệu hình ảnh của tỉnh Đồng Nai trên các ấn phẩm tiếng Việt, tiếng Anh và Báo điện tử của Báo Công Thương. Trong đó, trọng tâm là giới thiệu các chủ trương, chính sách, tiềm năng thế mạnh của tỉnh trong thu hút đầu tư nước ngoài và cơ hội đầu tư của các doanh nghiệp, về các lĩnh vực, dự án của tỉnh Đồng Nai đang khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào tỉnh.

- Tuyên truyền hội nhập kinh tế quốc tế

Sở Công thương

Các sở, ban, ngành, địa phương

- Năm 2019

- Năm 2020

09

- Tham gia thực hiện các chương trình, hoạt động thông tin đối ngoại; tổ chức cho cán bộ lãnh đạo và cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức đối ngoại.

- Thực hiện công tác đảm bảo ANTT các hội chợ, triển lãm, hội thảo quốc tế, hợp tác kinh tế, xúc tiến đầu tư, du lịch, đào tạo, giới thiệu lịch sử văn hóa.... nhằm quảng bá, xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quảng bá hình ảnh của tỉnh ra nước ngoài.

- Hướng dẫn và theo dõi việc chấp hành chế độ bảo mật thông tin trong hoạt động TTĐN; quản lý các đoàn phóng viên, báo chí nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh.

- Theo dõi, tổng hợp diễn biến TTĐN của tỉnh, kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh những chủ trương, biện pháp đấu tranh, phản bác các thông tin xuyên tạc, sai sự thật, trái với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, lợi thế về đầu tư và các giá trị văn hóa truyền thống của tỉnh, phá hoại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về biển, đảo, cắm mốc biên giới, tình hình chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông, tình hình công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh; tham mưu Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh phổ biến, giáo dục về vấn đề nhân quyền, tuyên truyền về thành tựu đảm bảo quyền con người và phản bác lại các luận điệu xuyên tạc về tình hình dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam,

- Thực hiện tốt các hoạt động TTĐN phục vụ hội nhập quốc tế theo Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế.

Công an tỉnh

Các sở, ban, ngành liên quan

- Năm 2019

- Năm 2020

10

Quảng bá, giới thiệu các sản phẩm hàng hóa, du lịch, văn hóa, lịch sử, hoạt động kinh tế - xã hội, đối ngoại... trên địa bàn các huyện, Thị xã Long Khánh, Thành phố Biên Hòa.

Các huyện, Thị xã Long Khánh, Thành phố Biên Hòa

Đơn vị liên quan

- Năm 2019

- Năm 2020

11

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh về truyền thống lịch sử, văn hóa, tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế, du lịch, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước; đẩy mạnh việc phổ biến những kiến thức lịch sử, cơ sở pháp lý về chủ quyền biển, đảo; tăng cường việc đấu tranh phản bác lại luận điểm sai trái của các thế lực thù địch...

- Tăng thời lượng các chương trình quảng bá hình ảnh của tỉnh Đồng Nai ra thế giới; những cơ hội và môi trường đầu tư kinh doanh tại Đông Nai.

- Khuyến khích xây dựng nội dung thông tin bằng nhiều thứ tiếng (Việt, Anh, Hàn, Trung, Nhật...) cho đài phát thanh - truyền hình, các tờ báo, cổng thông tin điện tử, các trang thông tin điện tử... của tỉnh.

- Phát triển Báo điện tử Đồng Nai theo xu hướng đa phương tiện.

Các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh

Các đơn vị liên quan

-Năm 2019

- Năm 2020

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 501/KH-UBND năm 2019 về hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


388

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125